Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2022-2023

Doble Titulació Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica/ Grau en Enginyeria Elèctrica

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments de física 1 (3105G00001)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de la Mecànica i la Termodinàmica, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Fonaments de física 2 (3105G00002)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Ones i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00003)

L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i la geometria analítica. En particular és farà èmfasi en exemples amb aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00004)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals del càlcul diferencial i integral i de la teoria bàsica de les equacions diferencials així com de les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 9 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Expressió gràfica (3105G00005)

Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador. L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. Tanmateix aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.

Bbàsica 7 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Fonaments de química (3105G00006)

Estudi dels fonaments químics de l'enginyeria, per a la qual cosa s'aborden temes de química general aplicada, com ara les dissolucions (no electrolítiques i electrolítiques), la termoquímica i les principals reaccions en dissolució aquosa (àcid-base i oxidació-reducció).

Bbàsica 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Informàtica (3105G00007)

Coneixements fonamentals sobre l'ús i la programació dels ordinadors, els sistemes operatius, el maquinari, les xarxes de comunicacions, les bases de dades i els programes informàtics amb aplicació en l'àmbit de l'enginyeria.

Bbàsica 8 A 1primer semestre
B 1primer semestre
C 1primer semestre
D 1primer semestre

Fonaments de mecànica (3105G00011)

Fonaments d'estàtica, cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Fonaments de ciència de materials (3105G00013)

Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre
B 2segon semestre
C 2segon semestre
D 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Organització i gestió d'empreses (3105G00008)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement molt general i de caire molt pràctic amb l'objectiu de construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització i la Gestió d'Empreses. Els continguts es centren en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn, així com l'estudi de les àrees funcionals d'administració, financera, d'operacions i comercial.

Bbàsica 6 A 2segon semestre

Enginyeria fluïdomecànica (3105G00009)

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA: Mecànica de fluids. Sistemes fluidomecànics i la seva anàlisi. GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA, ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA, ELÈCTRICA: Mecànica de fluids. Sistemes, màquines fluidomecàniques i la seva anàlisi. Càcul de conductes, canals i sistemes de fluids.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Termotècnia aplicada (3105G00010)

Fonaments tèrmics i termodinàmics. Transmissió de calor. Instal.lacions de transferència d'energia per fluids. Càlculs d'instal.lacions de climatització i frigorífiques. Fundamentos térmicos y termodinámicos. Transmission de calor. Instalaciones de transferencia de energía a traves de fluidos. Cálculo de instalaciones de climatización y frigoríficas.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Resistència de materials (3105G00012)

Introducció al comportament resistent de materials i estructures.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Estadística (3105G00015)

Elements i tècniques de probabilitat i estadística en l'enginyeria

Bbàsica 6 A 1primer semestre

Teoria de circuits (3105G03012)

Anàlisi de Circuits Elèctrics Lineals

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Fonaments d'electrònica (3105G03013)

Criteris d'elecció i utilització de dispositius electrònics.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Fonaments d'automatització i control (3105G03014)

• Capacitar a l’alumne per al disseny d’automatismes de processos seqüencials i la seva realització mitjançant PLCs • Proporcionar una base preliminar sobre el control de processos. • Capacitar a l’alumne per a l'anàlisi de les característiques de sistemes de control.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre

Electrotècnia i màquines elèctriques (3105G03015)

Sistemes d'energia elèctrica; Transformadors; Màquines elèctriques rotatives (màquina de corrent continu, màquina d'inducció, màquina síncrona); Aparellatge i automatisme.

OBobligatòria 8 A 2segon semestre

Electrònica analògica (3105G03022)

Electrònica Analògica.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Anàlisis de sistemes elèctrics i electrometria (3105G09028)

Sistemes elèctrics polifàsics. Sistemes de mesura de magnituds elèctriques.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Gestió de la producció (3105G00014)

Estratègies de fabricació. Articles de fabricació (BOM). Rutes de fabricació i càrrega de centres de treball. Distribució en planta. Pla mestre de producció (MPS). Planificació de les necessitats de materials (MRP, CRP). Programació d'ordres de fabricació a curt termini. Gestió d'estocs. Fabricació Just-in-time (JIT).

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Tecnologies del medi ambient (3105G00018)

Gestió mediambiental a les empreses. Generació, gestió i tractament de residus i contaminants.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre

Electrònica de potència (3105G00035)

Dispositius de potència. Configuracions bàsiques. Aplicacions

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

Instrumentació electrònica (3105G03023)

Equips i sistemes de mesura. Tractament del Senyal.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Electrònica digital i dispositius programables (3105G03025)

95

OBobligatòria 9 A 1primer semestre

Enginyeria de control (3105G03026)

Modelat i anàlisi de sistemes dinàmics, disseny de controladors.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Informàtica industrial i comunicacions (3105G03027)

El baix consum: Eficiència i Estalvi energètic Temporització i control de processos. Conversió A/D i D/A, tensions de referencia, la detecció del pas per zero, i la comparació analògica Els Senyals PWM: el modus de captura i comparació, la generació d’ones complementaries. Aplicacions dels senyals PWM. Comunicacions: La detecció i correcció d’errors. La comunicació sèrie síncrona. La comunicació sèrie: Mode full dúplex i half dúplex. Protocols de comunicació industrial: MODBUS, PROFIBUS, i CAN. Xarxes de dades d’alta velocitat i comunicació sense fil.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Sistemes robotitzats (3105G03028)

Morfologia d'un manipulador industrial. Sensors i actuadors. Sistemes de coordenades. Cinemàtica d'un manipulador. Programació i simulació de robots. Control i generació de trajectòries.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre

Automatització industrial (3105G03029)

Tecnologies en Automatització Industrial. L'autòmat programable. Disseny estructurat d'automatismes.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Tècniques de control (3105G03030)

abc

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

Instal·lacions elèctriques (3105G03031)

Instal·lacions elèctriques

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Desenvolupament de projectes d'electrònica (3105G03032)

Desenvolupament de projectes electrònics, des de les especificacions i disseny fins a la seva implementació.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Desenvolupament de projectes d'automatització i control (3105G03033)

Fases de disseny d'un projecte d'automatització i control. Fases d'execució del projecte. Tècniques i eines CAD/CAE. Normatives i qualitat en el disseny de projectes d'automatització i control. Documentació de sistemes d'automatització i control de processos industrials.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

Disseny de màquines elèctriques (3105G09020)

Introducció als aspectes constructius, assajos i fonaments de càlcul de màquines elèctriques

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

Control de màquines elèctriques (3105G09021)

Aquesta assignatura NO és una assignatura de control en el sentit de la teoria clàssica de la enginyeria de control. Per tant NO es fa modelització, sintonització de reguladors per anàlisi del lloc de les arrels o anàlisi freqüencial etc. Es tracta el regulador PI, el que s'utilitza majoritàriament en els llaços de control de regulació de velocitat, parell i posició, de forma pràctica i intuïtiva Amb un enfocament pràctic, l'assignatura es centra principalment en el coneixement aplicat de tècniques i tecnologies de control d'accionaments amb motors elèctrics. Es tracta principalment el control de velocitat, però també el control pur de parell i el control de posició. S'incideix en el coneixement de com es connecten i es configuren els variadors de freqüència àmpliament utilitzats en les instal·lacions d'automatització industrial per a variar i regular la velocitat de motors d'inducció. Es tracta el concepte de "Motion Control" (Control de moviment). El concepte de “Motion Control” engloba el control de posició, velocitat i parell d’eixos, així com la sincronització entre ells. S'introdueix una pràctica de laboratori en la que s'implementen exemples de control de moviment amb el servoaccionament AC Lexium 32M i el PLC controlador d'eixos LMC058 de Schneider Electric. També la pràctica del motor pas a pas es fa en el laboratori de PLC's, aprofitant que el PLC M241 disposa d'una llibreria de funcions de l'estandard PLCopen Motion Control, podent controlar el posicionament o la velocitat de motors pas a pas. Els coneixements assolits en aquesta assignatura són importants perquè aquests accionaments formen part de pràcticament tots els sistemes automatitzats. Pel disseny d'un sistema automatitzat el coneixement i la capacitat per seleccionar, configurar i posar en marxa equips per a la regulació de velocitat (i posició) es fa imprescindible en la majoria de casos.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Sistemes de generació elèctrica (3105G09022)

Sistemes de producció d’energia elèctrica: tipus de centrals. Cogeneració

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Energies renovables (3105G09023)

Energia solar tèrmica, energia geotèrmica, biomassa. Energia solar fotovoltàica. Energia eòlica.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre

Sistemes elèctrics de potència I (3105G09024)

Càlcul de paràmetres elèctrics i mecànics d’una línia elèctrica. Instal•lacions elèctriques d’alta tensió. Estacions i subestacions transformadores.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Instal·lacions elèctriques II (3105G09027)

Instal·lacions elèctriques especials. Domòtica. Luminotècnia. Instal·lacions de M.T. Centres de transformació. Desenvolupament de projectes d’instal•lacions elèctriques.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Qualitat del subministrament elèctric i manteniment elèctric (3105G09029)

L'assignatura es centra en les instal.lacions elèctriques en funcionament i aborda els aspectes de manteniment i de qualitat del subministrament. La qualitat del subministrament elèctric és la disciplina que analitza l'electricitat com a producte i n'estudia la seva qualitat des del punt de vista de la forma d'ona (pertorbacions) i les implicacions que una distorsió d'aquesta té sobre el sistema elèctric i el funcionament dels equips connectats. S'estudiaran tant la continuïtat del subministrament com els diferents fenòmens de distorsió de l'ona (harmònics, sags, swells, flicker, transitoris, etc.), la seva propagació, detecció i diagnosi. Es tractarà la localització de faltes en xarxes de distribució. Pel que respecte al manteniment elèctric, es fa una introducció als principis bàsics del manteniment industrial i a les tècniques de diagnosis aplicades al manteniment predictiu d'equipament elèctric.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Projectes (3105G03021)

El projecte d'enginyeria. Àmbit d'actuació professional. Metodologia i gestió de projectes.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre

Treball final de grau (3105G03038)

El TFG comporta la realització i defensa, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent. Està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball. Per a cada estudi es fixaran les competències específiques i transversals que seran objecte d’avaluació d’acord amb la memòria d’implantació de l’estudi. El TFG serveix per validar que se saben aplicar, a un treball concret, els coneixements teòrics i pràctics adquirits durant els seus estudis de grau. La seva realització ha de ser la culminació del procés d’adquisició de coneixements i competències al llarg dels estudis, i ha de facilitar l’assoliment de la maduresa necessària per a la futura activitat com a professional.

NDno definit 15 F 1primer semestre
J 2segon semestre
S 2segon semestre

Sistemes elèctrics de potència II (3105G09025)

Diferents aspectes d'anàlisi i operació de sistemes d'energia elèctrica: estimació de estat, control de freqüència i tensions, programació de la generació, estabilitat. Proteccions elèctriques. Reglament elèctric de alta tensió: càlcul elèctric i mecànic de línies elèctriques. Impacte ambiental i social.

OBobligatòria 8 A 1primer semestre

Projecte fi de grau (3105G09042)

El PFG comporta la realització i defensa, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent. Està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball. Per a cada estudi es fixaran les competències específiques i transversals que seran objecte d’avaluació d’acord amb la memòria d’implantació de l’estudi. El PFG serveix per validar que se saben aplicar, a un treball concret, els coneixements teòrics i pràctics adquirits durant els seus estudis de grau. La seva realització ha de ser la culminació del procés d’adquisició de coneixements i competències al llarg dels estudis, i ha de facilitar l’assoliment de la maduresa necessària per a la futura activitat com a professional.

NDno definit 15 J 2segon semestre
S 2segon semestre

Optatives GEE

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Instal·lacions d'energies renovables (3105G09031)

Disseny i dimensionament d'instal·lacions d'energies renovables.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Modelat de sistemes elèctrics per ordinador (3105G09033)

L'assignatura vol proporcionar una introducció al càlcul, anàlisi i operació de sistemes elèctrics mitjançant eines de modelització/simulació informàtiques.

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Pràctiques en empreses (3105G09036)

Estades en l'entorn laboral. Pràctiques en empresa. Les EEL son l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat col·laboradora, pública o privada, nacional o estrangera, o en unitats de pròpia universitat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball. Són pràctiques curriculars aquelles que estan configurades com a activitats acadèmiques en els Plans d’Estudi i suposaran la superació de requeriments per obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent. Objectius. Les pràctiques acadèmiques han de servir per: Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions; Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral; Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar el seus punts forts i febles; Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis; Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.

OPoptativa 15 F 1primer semestre
J 2segon semestre
S 2segon semestre

Optatives GEEIA

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Aplicacions industrials dels microprocessadors (3105G03034)

abc

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Dispositius electrònics programables i reconfigurables (3105G03035)

Les tecnologies actuals permeten una gran densitat d'integració, flexibilitat, i facilitat de programació. Es pretén introduir dispositius programables VLSI com arquitectures reconfigurables on es poden integrar diversos sistemes dins un únic circuit integrat. Així els alumnes poden assolir un grau mes elevat de coneixement i integració dels sistemes electrònics introduïts en altres assignatures. Els objectius educatius no estan limitats a l’estudi i disseny de sistemes hardware sinó que també s'obre un ampli ventall d'eines software per a la programació d’aquests dispositius. Així es poden utilitzar diversos llenguatges de programació de baix (assemblador, esquemàtic, ...) i d’alt nivell (C, Abel, VHDL, ...)

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Tecnologies d'automatització i control (3105G03036)

ab

OPoptativa 5 DT 2segon semestre

Sistemes d'adquisició de dades (3105G03039)

Equips i sistemes de mesura industrials. Tractament del senyal

OPoptativa 5 A 1primer semestre

Sistemes de percepció (3105G03040)

90

OPoptativa 5 DT 2segon semestre

Optatives comunes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Xarxes elèctriques intel·ligents (3105G09032)

Visió de les noves xarxes elèctriques: necessitats i requerimens en la distribució d'energia. Xarxes Smart grid: arquitectura, comunicacions, seguretat, tecnologies de mesura, eines de computacio intel.ligent. Escenaris Smart grid: vehicle electric, energies renovables i generació distribuïda, gestió activa de la demanda, microgrids.

OPoptativa 5 DT 2segon semestre

Vehicles de tracció elèctrica (3105G09035)

Ús de l'energia elèctrica en vehicles per a transport horitzontal. Tracció en vehicles elèctrics i híbrids. Fonts d'energia per a vehicles guiats i autònoms. Infraestructures.

OPoptativa 5 DT 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.