Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2018-2019

Grau en Enginyeria Elèctrica

Matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G00003)

L'objectiu principal de l'assignatura és que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de l'àlgebra lineal i la geometria analítica. En particular és farà èmfasi en exemples amb aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G00004)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals del càlcul diferencial i integral i de la teoria bàsica de les equacions diferencials així com de les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de física 1 (3105G00001)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de la Mecànica i la Termodinàmica, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de física 2 (3105G00002)

Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Ones i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Expressió gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressió gràfica (3105G00005)

Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador. L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. De la mateixa manera aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.

Bbàsica 7 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de química (3105G00006)

Estudi dels fonaments químics de l'enginyeria, per a la qual cosa s'aborden temes de química general aplicada, com ara les dissolucions (no electrolítiques i electrolítiques), la termoquímica i les principals reaccions en dissolució aquosa (àcid-base i oxidació-reducció). Al llarg de tots els capítols, s’estudiaran diferents tècniques d’anàlisi química de substàncies orgàniques i inorgàniques. També s’abordarà l’estudi d’operacions bàsiques industrials rellevants (destil•lació, extracció, cristal•lització i electrodeposició). S’estudiaran la nomenclatura i la formulació de compostos inorgànics i orgànics.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Informàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Informàtica (3105G00007)

Coneixements fonamentals sobre l'ús i la programació dels ordinadors, els sistemes operatius, el maquinari, les xarxes de comunicacions, les bases de dades i els programes informàtics amb aplicació en l'àmbit de l'enginyeria.

Bbàsica 8 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Fonaments de mecànica y resistència de materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de mecànica (3105G00011)

Fonaments d'estàtica, cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de ciència dels materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de ciència de materials (3105G00013)

Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Estadística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estadística (3105G00015)

Elements i tècniques de probabilitat i estadística en l'enginyeria

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització i gestió d'empreses (3105G00008)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement molt general i de caire molt pràctic amb l'objectiu de construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització i la Gestió d'Empreses. Els continguts es centren en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn, així com l'estudi de les àrees funcionals d'administració, financera, d'operacions i comercial.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Mecànica de fluids i termotècnia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria fluïdomecànica (3105G00009)

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA: Mecànica de fluids. Sistemes fluidomecànics i la seva anàlisi. GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA, ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA, ELÈCTRICA: Mecànica de fluids. Sistemes, màquines fluidomecàniques i la seva anàlisi. Càcul de conductes, canals i sistemes de fluids.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Termotècnia aplicada (3105G00010)

Fundamentos térmicos y termodinámicos. Transmission de calor. Instalaciones de transferencia de energía a traves de fluidos. Cálculo de instalaciones de climatización y frigoríficas.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teoria de circuits (3105G03012)

Anàlisi de Circuits Elèctrics Lineals

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Fonaments d'electrònica (3105G03013)

Criteris d'elecció i utilització de dispositius electrònics.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Fonaments d'automatització i control (3105G03014)

• Capacitar a l’alumne per al disseny d’automatismes de processos seqüencials i la seva realització mitjançant PLCs • Proporcionar una base preliminar sobre el control de processos. • Capacitar a l’alumne per a l'anàlisi de les característiques de sistemes de control.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Electrotècnia i màquines elèctriques (3105G03015)

Sistemes d'energia elèctrica; Transformadors; Màquines elèctriques rotatives (màquina de corrent continu, màquina d'inducció, màquina síncrona); Aparellatge i automatismes.

OBobligatòria 8 A 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de mecànica y resistència de materials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Resistència de materials (3105G00012)

Introducció al comportament resistent de materials i estructures.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Circuits i instal·lacions elèctriques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisis de sistemes elèctrics i electrometria (3105G09028)

Sistemes elèctrics polifàsics. Sistemes de mesura de magnituds elèctriques.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Producció industrial i medi ambient

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió de la producció (3105G00014)

Direcció d'operacions. Decisions tàctiques de producció: planificació de la producció (a nivell de pla mestre, MRP I&II i control de planta) i gestió d'estocs. Aplicacions informàtiques de gestió.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Tecnologies del medi ambient (3105G00018)

Gestió mediambiental en les empreses. Generació, gestió i tractament de residus i contaminants.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Electrònica i automàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Electrònica de potència (3105G00035)

Dispositius de potència. Configuracions bàsiques. Aplicacions

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Regulació automàtica (3105G09018)

Anàlisi i disseny de sistemes de control

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Tecnologies d'automatització (3105G09019)

Tecnologies en Automatitizació Industrial. L'autòmat programable. Disseny estructurat d'automatismes.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Màquines elèctriques i accionaments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Disseny de màquines elèctriques (3105G09020)

Introducció als aspectes constructius, assajos i fonaments de càlcul de màquines elèctriques

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Control de màquines elèctriques (3105G09021)

Control de motors elèctrics. Control de generadors aplicats als aerogeneradors

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Generació i sistemes eléctrics de potència

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes de generació elèctrica (3105G09022)

Sistemes de producció d’energia elèctrica: tipus de centrals. Cogeneració

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Energies renovables (3105G09023)

Energia solar tèrmica, energia geotèrmica, biomassa. Energia solar fotovoltàica. Energia eòlica.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes elèctrics de potència I (3105G09024)

Càlcul de paràmetres elèctrics i mecànics d’una línia elèctrica. Instal•lacions elèctriques d’alta tensió. Estacions i subestacions transformadores.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Circuits i instal·lacions elèctriques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Instal·lacions elèctriques I (3105G09026)

Disseny i càlcul d'instal.lacions elèctriques de baixa tensió

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes (3105G09041)

El projecte d'enginyeria. Àmbit d'actuació professional. Metodologia i gestió de projectes.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Generació i sistemes eléctrics de potència

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes elèctrics de potència II (3105G09025)

Diferents aspectes d'anàlisi i operació de sistemes d'energia elèctrica: estimació de estat, control de freqüència i tensions, programació de la generació, estabilitat. Proteccions elèctriques. Reglament elèctric de alta tensió: càlcul elèctric i mecànic de línies elèctriques. Impacte ambiental i social.

OBobligatòria 8 A 1primer semestre CAcatalà

Circuits i instal·lacions elèctriques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Instal·lacions elèctriques II (3105G09027)

Instal·lacions elèctriques especials. Domòtica. Luminotècnia. Instal·lacions de M.T. Centres de transformació. Desenvolupament de projectes d’instal•lacions elèctriques.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Qualitat del subministrament elèctric i manteniment elèctric (3105G09029)

L'assignatura es centra en les instal.lacions elèctriques en funcionament i aborda els aspectes de manteniment i de qualitat del subministrament. La qualitat del subministrament elèctric és la disciplina que analitza l'electricitat com a producte i n'estudia la seva qualitat des del punt de vista de la forma d'ona (perturbacions) i les implicacions que una distorsió d'aquesta té sobre el sistema elèctric i el funcionament dels equips connectats. S'estudiaran tant la continuïtat del subministrament com els diferents fenòmens de distorsió de l'ona (sags, swells, flicker, transitoris, etc.), la seva propagació, detecció i diagnosi. Es tractarà la localització de faltes en xarxes de distribució. Pel que respecte al manteniment elèctric, es fa una introducció als principis bàsics del manteniment industrial i a les tècniques de diagnosis aplicades al manteniment predictiu d'equipament elèctric

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte fi de grau (3105G09042)

Treball en l'àmbit de l'enginyeria industrial en el que s'integrin les competències d'especialitat adquirides a la titulació

OBobligatòria 15 J 2segon semestre NDno definit
S 2segon semestre CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Eines informàtiques per enginyeria elèctrica (3105G09030)

Eines informàtiques per a enginyeria: de propòsit general i específiques per a enginyeria elèctrica. Domòtica.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Instal·lacions d'energies renovables (3105G09031)

Disseny i dimensionament d'instal·lacions d'energies renovables.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Xarxes elèctriques intel·ligents (3105G09032)

Visió de les noves xarxes elèctriques: necessitats i requerimens en la distribució d'energia. Xarxes Smart grid: arquitectura, comunicacions, seguretat, tecnologies de mesura, eines de computacio intel.ligent. Escenaris Smart grid: vehicle electric, energies renovables i generació distribuïda, gestió activa de la demanda, microgrids.

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Modelat de sistemes elèctrics per ordinador (3105G09033)

L'assignatura vol proporcionar una introducció al càlcul, anàlisi i operació de sistemes elèctrics mitjançant eines de modelització/simulació informàtiques.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Autòmats programables (3105G09034)

Fases de disseny d'un projecte d'automatització i control. Fases d'execució del projecte. Tècniques i eines CAD/CAE. Normatives i qualitat en el disseny de projectes d'automatització i control. Documentació de sistemes d'automatització i control de processos industrials.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Vehicles de tracció elèctrica (3105G09035)

Ús de l'energia elèctrica en vehicles per a transport horitzontal. Tracció en vehicles elèctrics i híbrids. Fonts d'energia per a vehicles guiats i autònoms. Infraestructures.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques en empreses (3105G09036)

Pràctiques amb un perfil professional adequat als coneixements d'especialitat adquirits en el Grau. Les pràctiques es desenvolupen en empreses, institucions o grups de recerca de la Universitat de Girona

OPoptativa 15 F 1primer semestre CAcatalà
J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà