Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2021-2022

Grau en Dret

Dret administratiu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret administratiu I (3104G00064)

Concepte i aplicació del Dret Administratiu. L'ordenament jurídic administratiu. Estructura i característiques del dret administratiu. El reglament. El principi de legalitat en el si de l'Administració. L'atribució de potestats com a tècnica de control de la legalitat de l'actuació administrativa. La posició dels ciutadans respecte l'Administració Pública. La participació ciutadana en l'activitat administrativa.

Bbàsica 6 D1 2segon semestre ESespanyol
D2 2segon semestre CAcatalà
D3 2segon semestre CAcatalà

Dret civil I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de la persona (3104G00067)

La persona i el dret civil. La personalitat civil: la persona física i la persona jurídica. Vinculació de la persona al territori, veïnatge civil. La localització de la persona: el domicili, declaració d'absència i declaració de defunció. Les institucions de protecció de la persona per raó d'edat o incapacitat: la responsabilitat parental i els càrrecs tutelars. Els drets de la personalitat. A) Els drets de l'esfera corporal: disposició sobre el propi cos, en especial, els trasplantaments d'òrgans i teixits. B) L'autonomia de la persona, en especial en l'àmbit de la salut: les voluntats anticipades i l'internament involuntari de persones amb transtorns psíquics; el lliure desenvolupament de la personalitat, en especial, la llibertat de procrear. C) Els drets de l'esfera moral: el dret al nom; la tutela civil dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. D) El dret d'autodeterminació informàtica i la protecció civil de dades personals. Els drets subjectius: exercici, límits i extensió.

Bbàsica 6 D1 1primer semestre CAcatalà
D2 1primer semestre CAcatalà
D3 1primer semestre CAcatalà

Dret dels contractes i de les obligacions (3104G01005)

Les fonts de les obligacions. El contracte: el concepte i els elements essencials del contracte. La formació del contracte. Les condicions generals de la contractació. L'eficàcia i la ineficàcia contractual. La interpretació del contracte. El compliment i l'incompliment de les obligacions: mitjans de protecció del dret de crèdit. La modificació, la transmissió i l'extinció de les obligacions. Els contractes en especial: compravenda, arrendaments, contracte d'obra i contracte de servei, contractes de garantia. Altres contractes: mandat, societat civil, préstec, dipòsit, transacció, conveni arbitral, contractes aleatoris. L'enriquiment sense causa i la gestió de negocis aliens.

Bbàsica 6 D1 2segon semestre CAcatalà
D2 2segon semestre CAcatalà
D3 2segon semestre CAcatalà

Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

Organització constitucional de l'Estat. Concepte i funcions de la Constitució. Òrgans de l'Estat. Fonts del Dret. Justícia constitucional. La forma d'Estat.

Bbàsica 6 D1 1primer semestre ESespanyol
D2 1primer semestre CAcatalà
D3 1primer semestre ESespanyol

Ciència política i economia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la ciència política (3104G00074)

La política i els seus elements fonamentals. Estructures i actors de la política.

Bbàsica 6 AN 1primer semestre ENanglès
D1 1primer semestre CAcatalà
D2 1primer semestre ESespanyol
D3 1primer semestre CAcatalà

Economia política (3104G00075)

Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 D1 2segon semestre CAcatalà
D2 2segon semestre CAcatalà
D3 2segon semestre ESespanyol

Dret processal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al dret processal (3104G00077)

Introducció als conceptes bàsics de la disciplina. Jurisdicció, acció i procés. Estudi dels principis constitucionals que afectin els tres conceptes fonamentals. Estudi de les institucions judicials i les seves competències i funcions. Estudi dels principis del procés i del procediment. Estudi dels actes processals.

Bbàsica 6 D1 2segon semestre ESespanyol
D2 2segon semestre CAcatalà
D3 2segon semestre CAcatalà

Història de la ciència jurídica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història del dret i de les institucions (3104G00078)

Concepte històric de Dret. Formació del dret occidental. El dret de la Modernitat i postmodernitat.

Bbàsica 6 D1 2segon semestre ESespanyol
D2 2segon semestre ESespanyol
D3 2segon semestre NDno definit

Dret romà (3104G01040)

Origen i evolució de les institucions jurídiques privades en la tradició europea i occidental. Fonts del Dret a Roma. Dret jurisprudencial a Roma

Bbàsica 6 D1 1primer semestre ESespanyol
D2 1primer semestre CAcatalà
D3 1primer semestre CAcatalà

Filosofia del dret

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teoria del dret (3104G00079)

El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.

Bbàsica 6 D1 1primer semestre ESespanyol
D2 1primer semestre ESespanyol
D3 1primer semestre ESespanyol

Dret civil I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

Els sistemes de responsabilitat civil. La responsabilitat contractual i extracontractual. La responsabilitat per culpa i la responsabilitat objectiva. Els pressupòsits de la responsabilitat civil. Els sistemes especials de responsabilitat civil.

OBobligatòria 3 D1 1primer semestre CAcatalà
D2 1primer semestre CAcatalà
D3 1primer semestre ESespanyol

Dret civil II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de propietat i drets reals (3104G01007)

El dret real i la relació jurídic real. La classificació dels drets reals. El naixement del dret real. La teoria del títol i el mode, la traditio i les adquisicions a non domino. La possessió. La usucapió. L'extinció i pèrdua del dret real. El dret de propietat: estructura, extensió, límits i protecció. Les propietats especials en general. Els drets reals limitats d'ús i gaudi. Els drets reals d'adquisició preferent. Els drets reals de garantia. Introducció al Registre de la Propietat i al Dret hipotecari.

OBobligatòria 5 D1 2segon semestre CAcatalà
D2 2segon semestre CAcatalà
D3 2segon semestre CAcatalà

Dret del treball i de la seguretat social

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret del treball I (3104G01010)

Estudi de la normativa relativa als drets i deures dels treballadors i dels empresaris en el marc de les seves relacions laborals, particularment, contractes de treball, condicions de treball i acomiadaments.

OBobligatòria 4 D1 2segon semestre ESespanyol
D2 2segon semestre ESespanyol
D3 2segon semestre ESespanyol

Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret constitucional. Drets i llibertats (3104G00069)

Concepte, naturalesa i estructura dels drets constitucionals. Sistema de garanties. Estudi dels diferents tipus de drets reconeguts per la Constitució de 1978.

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre ESespanyol
D2 1primer semestre ESespanyol
D3 1primer semestre NDno definit

Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya (3104G00070)

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: naturalesa i funcions. Institucions, fonts, competències i recursos de la Generalitat. Relacions de la Generalitat amb l'Estat i la Unió Europea.

OBobligatòria 4 D1 2segon semestre CAcatalà
D2 2segon semestre CAcatalà
D3 2segon semestre CAcatalà

Dret financer i tributari

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Despesa pública i recursos per al seu finançament (3104G01017)

L'activitat financera pública. Ingressos i despeses públiques. Principis constitucionals financers. Distribució del poder financer. El pressupost. Els recursos financers i els ingressos públics: classes i règim.

OBobligatòria 4 D1 2segon semestre ESespanyol
D2 2segon semestre ESespanyol
D3 2segon semestre ESespanyol

Dret mercantil i internacional privat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret mercantil I (3104G01023)

Estudi de la empresa com a categoria fonamental del Dret mercantil; del Dret que té per objecte el régim de la publicitat registral mercantil, de la comptabilitat mercantil i de la compètecia i de la propietat industrial.

OBobligatòria 6 D1 1primer semestre CAcatalà
D2 1primer semestre CAcatalà
D3 1primer semestre CAcatalà

Dret de societats (3104G01026)

Estudi del Dret de les agrupacions voluntàries de persones de caràcter privat creades per mitjà d'un negoci jurídic mercantil per a la consecució d'un fi comú. Societats personalistes i societats de capital.

OBobligatòria 3 D1 2segon semestre CAcatalà
D2 2segon semestre CAcatalà
D3 2segon semestre CAcatalà

Dret internacional públic i relacions internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret internacional públic I (3104G00071)

La Comunitat Internacional. Evolució del Dret internacional. L'estatut jurídic dels subjectes i d'altres actors internacionals. Fonts i creació de les normes internacionals. L'aplicaicó del DIP. L'incompliment i la responsabilitat internacional.

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre CAcatalà
D2 1primer semestre CAcatalà
D3 1primer semestre ESespanyol

Institucions de la Unió Europea (3104G00073)

Evolució, estructura, institucions i objectius de la Unió Europea.

OBobligatòria 3 D1 1primer semestre CAcatalà
D2 1primer semestre CAcatalà
D3 1primer semestre ESespanyol

Dret penal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments del dret penal (3104G01033)

Concepte i legitimació del dret penal. Principis constitucionals limitadors del dret penal. Principis de la criminalització. Principis de la responsabilitat penal. Principis de la sanció penal.

OBobligatòria 3 D1 1primer semestre ESespanyol
D2 1primer semestre ESespanyol
D3 1primer semestre ESespanyol

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G01034)

Les bases de la responsabilitat penal: la Teoria General del Delicte. Els elements de la responsabilitat penal: tipicitat (aspecte objectiu i subjectiu de la responsabilitat penal), antijuricitat (causes de justificació del comportament) i culpabilitat (causes d'exclusió de la culpabilitat). Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

OBobligatòria 5 D1 2segon semestre ESespanyol
D2 2segon semestre ESespanyol
D3 2segon semestre ESespanyol

Dret processal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret processal civil I (3104G01037)

El procés civil. Principals institucions del procés civil. Parts. La dinàmica del procés civil en primera instància. Recursos en matèria civil. Processos declaratius ordinaris: el judici ordinari i el judici verbal.

OBobligatòria 5 D1 1primer semestre ESespanyol
D2 1primer semestre CAcatalà
D3 1primer semestre ESespanyol

Dret processal civil II (3104G01038)

Procés d'execució. Mesures cautelars. Processos especials de declaració. Tutela especial del crèdit

OBobligatòria 3 D1 2segon semestre CAcatalà
D2 2segon semestre CAcatalà
D3 2segon semestre ESespanyol

Dret administratiu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret administratiu II (3104G00065)

1. L'actuació administrativa: l'acte administratiu i el procediment administratiu. 2. Les garanties front l'actuació administrativa. 3. L'activitat d'ordenació, control i inspecció. L'autorització administrativa. 4. Les sancions administratives.

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre CAcatalà
D2 1primer semestre ESespanyol

Dret administratiu III (3104G00066)

Els contractes del sector públic. Formes d'activitat administrativa: policia administrativa; foment; prestació de servei públic; noves formes d'activitat administrativa. L'expropiació forçosa. Els béns públics.

OBobligatòria 4 D1 2segon semestre ESespanyol
D2 2segon semestre ESespanyol

Dret civil II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de família (3104G01008)

Dret de família, amb especial referència a les institucions de Dret civil de Catalunya. La família i les relacions familiars. El sistema matrimonial espanyol: requisits, celebració i efectes del matrimoni. Nul•litat, separació i dissolució del matrimoni. Els règims econòmics del matrimoni. Convivència estable en parella. La filiació i les relacions de filiació.

OBobligatòria 3 D1 2segon semestre CAcatalà
D2 2segon semestre ESespanyol

Dret del treball i de la seguretat social

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret del treball II (3104G01011)

Part I: Dret Sindical I.1. Sindicats i Dret de Llibertat Sindical; I.2 Representació i participació dels treballadors en l'empresa; I.3 Conflictes laborals: el Dret de vaga; Part II. Administració laboral; Part III. Dret Processal L

OBobligatòria 3 D1 1primer semestre ESespanyol
D2 1primer semestre ESespanyol

Dret de la seguretat social (3104G01012)

I. El procés de formació històrica de la Seguretat Social i la seva constitucionalizació; II. El sistema de Seguretat Social: estructura; finançament i gestió. III. L'accció protectora del Sistema Sistema de Seguretat Social: situacions de necessitat protegides i prestacions; IV. El sistema de la dependència.

OBobligatòria 4 D1 2segon semestre ESespanyol
D2 2segon semestre ESespanyol

Dret financer i tributari

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret tributari (3104G01018)

Els tributs: característiques, classes i elements. Ordenació material dels tributs. Els procediments tributaris.

OBobligatòria 5 D1 1primer semestre ESespanyol
D2 1primer semestre CAcatalà

Sistema tributari espanyol I (3104G01019)

Impostos directes: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; Impost sobre Societats; Impost sobre la Renda de No Residents; Impost sobre el Patrimoni; Impost sobre Sucessions i Donacions.

OBobligatòria 4 D1 2segon semestre ESespanyol
D2 2segon semestre ESespanyol

Dret mercantil i internacional privat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret internacional privat I (3104G01021)

Dret procesal civil internacional. Dret patrimonial. Dret de família. Dret de successions

OBobligatòria 4 D1 2segon semestre ESespanyol
D2 2segon semestre ESespanyol

Dret mercantil II (3104G01024)

Estudi de l'ordenament jurídic en matèria del títols valors de natura canviària, el concurs de creditors i els contractes mercantils

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre CAcatalà
D2 1primer semestre ESespanyol

Dret mercantil III (3104G01025)

Estudi i anàlisi de la regulació legal del mercat del crèdit, els mercats de valors i els mercats de les assegurances privades

OBobligatòria 4 D1 2segon semestre CAcatalà
D2 2segon semestre CAcatalà

Dret internacional públic i relacions internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret internacional públic II (3104G00072)

Competències territorials, personals, marítimes i aèries dels Estats. Arranjament pacífic de controvèrsies i formes polítiques i jurisdiccionals. Relacions diplomàtiques i consulars. La resolució pacífica de controvèrsies. Prohibició de l'ús de la força armada i les seves excepcions.

OBobligatòria 3 D1 1primer semestre ESespanyol
D2 1primer semestre CAcatalà

Dret penal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret penal. Part especial (3104G00076)

Estudi de les figures delictives bàsiques: 1. Delictes contra els béns jurídics personals (delictes contra la vida, integritat física, llibertat, llibertat sexual). 2. Delictes contra la propietat. 3. Delictes contra béns jurídics col•lectius (salut pública, seguretat del tràfic, medi ambient).

OBobligatòria 6 D1 1primer semestre CAcatalà
D2 1primer semestre ESespanyol

Dret processal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret processal penal (3104G01039)

El procés penal. Objecte del procés penal. Parts en el procés penal. La dinàmica del procés penal: instrucció, fase intermèdia, judici oral, sentència i recursos i execució. Els processos penals ordinaris. Els processos penals especials.

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre CAcatalà
D2 1primer semestre CAcatalà

Treball final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia jurídica (3104G01117)

Proporcionar instruments per a l’estudi i la investigació jurídica, recerca d’informació, de bases de dades jurídiques, l’ús adequat del llenguatge jurídic, la redacció de documents amb el degut sistema de citació de textos i l’expressió oral.

OBobligatòria 3 D1 2segon semestre CAcatalà
D2 2segon semestre ESespanyol
D3 2segon semestre CAcatalà
D4 2segon semestre ESespanyol

Dret civil II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de successions (3104G01009)

Dret de successions per causa de mort, amb especial referència a les institucions de Dret civil de Catalunya.

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre CAcatalà
D2 1primer semestre CAcatalà

Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret eclesiàstic de l'estat (3104G01016)

La llibertat de consciència i la llibertat religiosa en el Dret espanyol i comparat. Reflexos jurídics: ensenyament, matrimoni, assistència religiosa, objecció de consciència... Règim jurídic de les relacions entre poders públics i confessions religioses.

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre ESespanyol
D2 1primer semestre ESespanyol

Dret financer i tributari

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistema tributari espanyol II (3104G01020)

Impostos indirectes. Impost sobre el Valor Afegit. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Impostos especials i duaners. Impostos autonòmics i locals.

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre ESespanyol
D2 1primer semestre CAcatalà

Dret mercantil i internacional privat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret internacional privat II (3104G01022)

Tècniques de conflictes de lleis. Dret patrimonial. Dret de família. Dret de successions

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre ESespanyol
D2 1primer semestre ESespanyol

Dret internacional públic i relacions internacionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de la Unió Europea (3104G01030)

Característiques de l'ordenament de la UE. Els principis que regeixen l'aplicació del dret europeu. La garantia judicial dels drets: recursos.

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre ESespanyol
D2 1primer semestre CAcatalà

Filosofia del dret

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Filosofia del dret (3104G01043)

Problemes filosòfics del dret.

OBobligatòria 4 D1 1primer semestre ESespanyol
D2 1primer semestre ESespanyol

Treball final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball Final de Grau (3104G01119)

El TFG és un treball individual i original que pot consistir en un projecte, un estudi, una memòria o un dictamen que segueixi les pautes de la metodologia i l'anàlisi jurídica. És un treball d'especialització en alguna de les matèries previstes en el pla d'estudis de Dret. Es redactarà per escrit i es defensarà davant una comissió.

OBobligatòria 9 A 2segon semestre NDno definit

Optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Drets lingüístics (3104G00003)

Drets lingüístics i política lingüística. La protecció de la diversitat lingüística a la Unió Europea. La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. La regulació jurídica del plurilingüisme a Espanya. Drets lingüístics a Catalunya: Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Dret del medi ambient (3104G00004)

1. La formació i evolució del dret al medi ambient. 2. Fórmules d'intervenció administrativa en el medi ambient. 3. Sectors objecte de regulació pel Dret al medi ambient: la protecció de la naturalesa i els seus recursos. 4. Sectors objecte de regulació pel Dret al medi ambient: la lluita contra la contaminació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Dret urbanístic (3104G00005)

1. Antecedents històrics i fonts del dret urbanístic 2. El règim jurídic de la propietat del sòl 3. El planejament urbanístic 4. L'execució del planejament 5. El foment i la intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl. La protecció de la legalitat urbanística 6. La protecció de la legalitat urbanística

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Història del dret català (3104G00006)

Origen i evolució de les institucions polítiques i administratives de Catalunya fins al final d'Antic Règim. Evolució general i fonts del Dret de Catalunya fins al final d'Antic Règim.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Introducció al dret comparat (3104G00007)

Concepte, objectius i metodologia del Dret comparat. Sistemes jurídics. Sistemes de "Civil law" i sistemes de "Common Law". Altres tradicions jurídiques en el món globalitzat. El Dret Privat Europeu.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

La ciutadania i la lliure circulació de persones. Les excepcions a la lliure circulació de persones i la jurisprudència del TJUE. Les vies d'accès dels nacionals de tercers països a la Unió Europea. L'estatut jurídic dels nacionals de tercers països residents legals. El creuament de les fronteres.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

Els mètodes de resolució de conflictes alternatius a la jurisdicció (ADR) en general.L’arbitratge. La conciliació civil. La Transacció civil. La mediació en matèria civil i mercantil. La conformitat penal. La mediació penal.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Argumentació jurídica (3104G00012)

Llenguatge i argumentació. Argumentació i lògica. Les fal•làcies. La interpretació jurídica i l'argumentació. Els casos difícils. Els arguments jurídics.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

El dret penal a la pràctica (3104G00013)

El Dret Penal en acció. Una visió pràctica i concreta del nostre sistema de justícia criminal. Entendre com és el sistema i quins són els agents implicats. Conèixer els diferents subsistemes que el composen:el judicial, el policial i el penitenciari; i quin és el paper de tots els actors que hi participen.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques. (3104G00014)

Tipus de fets. La noció general de prova. La prova jurídica. Prova com a mitjà, com activitat i com a resultat. El fet rellevant jurídicament. La noció de fet provat. Prova: creença, convicció, coneixement. La justificació de les decisions judicials. Motivació de les decisions judicials.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Internacionalització de la justícia (3104G00016)

Justícia en la globalització. Drets fonamentals i garanties judicials. Normes internacionals relatives a la justícia. Sistemes processals: interinfluència i relacions de poder. Garanties processals en els processos civils i en els processos penals. Harmonització de la justícia europea i internacional.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Polítiques d'immigració i treball (3104G00018)

I. La immigració en l'àmbit internacional, europeu i espanyol: anàlisi del marc jurídic internacional i espanyol en matèria d'immigració. II. Migració legal i migracions econòmiques; III. La regulació de la immigració i de la política d'ocupació a Espanya: la vinculació de la immigració amb l'ocupació a Espanya; IV. Treballadors migrants.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Prova judicial i garanties (3104G00019)

'Due process of law', procés equitatiu i dret a la prova. Prova i noves tecnologies. Il•licitud de la prova. Risc i càrrega de la prova. Tendències modernes del dret provatorio.Tècniques de facilitació provatòria.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Tributació local (3104G00020)

Hisenda Local. Tributs Locals. Impostos Municipals. Taxes locals. Contribucions especials locals. Preus públics

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Manteniment de la pau i seguretat internacional (3104G00021)

Anàlisi dels articles 1 i 2 de la Carta de les Nacions Unides. Resolució 2625 de l'Assemblea General. Capítols VI, VII i VIII de la Carta de les Nacions Unides. Articles 33 a 53 de la Carta de les Nacions Unides.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

La UE i la seva acció exterior. La subjectivitat internacional de la UE. L'evolució de les competències externes. El marc institucional de l'acció exterior de la UE. Els acords externs. La política exterior i de seguretat comuna (PESC) i la política comuna de seguretat i defensa (PCSD). La política comercial. I algunes de les polítiques de la UE amb projecció exterior, com la relativa al Medi Ambient. Altres vessants

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Tradició jurídica europea I (3104G00024)

Una tradició jurídica europea més enllà dels àmbits característics del dret privat: el Dret penal romà, fonaments de la repressió penal, del procediment i dels tribunals penals a Roma entre les XII Taules i el Baix Imperi. Referència conclusiva a la regulació de les figures delictives estudiades al modern dret penal

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Delinqüència juvenil (3104G00026)

L'adolescència: característiques psicosocials, menors i relacions grupals, adolescència, marginalitat i delinqüència; teories criminològiques: revisió de la literatura i les investigacions; la delinqüència juvenil a Espanya: anàlisi de dades i investigacions; Bandes juvenils; Bandes juvenils a Catalunya

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Drogues i dret penal (3104G00027)

Models de política criminal relacionats amb el consum de les drogues il•legals (prohibicionisme vs. Reducció de danys). Dret Penal i drogues il•lícites: delictes relacionats amb les drogues il•legals, drogues i responsabilitat penal. Drogues i Execució penal. Salut i drogues. Les drogues i la seva problemàtica de salut. La problemàtica de la psicopatía dual. El consum i la drogodependència. Aspectes criminològics de les drogues.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals (3104G00029)

I. Principals indicadors de la sinistralitat en el treball i la seva repercussió social i laboral; II. Causes socials, laborals i culturals en l'accidentalitat laboral a Espanya i a Europa; III. Les conductes atemptatòries a la vida i a la integritat física dels treballadors; IV. Els mecanismes de prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals; IV. El sistema de repressió als atacs a la salut i seguretat dels treballadors.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Sancions administratives (3104G00030)

1. El marc constitucional i legal de les sancions administratives. 2. Els principis de la potestat sancionadora. 3. Presumpcions i prova en Dret administratiu sancionador. 4. Els principis del procediment sancionador. 5. Sancions administratives i prevenció.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

La dimensió jurídica i política de la diversitat i la seva relació amb la no discriminació. L'assignatura proposa una comprensió diversa de la igualtat i de les mesures d'acció positiva front les situacions d'exclusió i de desigualtat. Es planteja una lectura feminista del Dret i de les polítiques públiques i s'aborda l'estudi dels drets col·lectius dels pobles indígenes i els drets a la diversitat cultural, funcional, religiosa o sexual (LGTBI+Q), entre d'altres.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Ètica i drets humans (3104G00033)

El curs està dissenyat per a encoratjar els estudiants a debatre, de manera informada y sistemàtica, els temes més controvertits en la teoria i pràctica dels drets humans. En particular, discutirem i estudiarem el concepte de drets humans, la seva gènesi i reconeixement institucional, els fonaments ètics dels drets humans i la seva rellevància i límits en el discurs polític.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Federalisme i federacions. Història i models (3104G00034)

Orígen i evolució del federalisme. Tipus de federalismes. Estudi d'alguns dels principals Estats federals. Problemes contemporanis del federalisme i de les federacions.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Finançament d'estats compostos (3104G00035)

Federalisme fiscal. Descentralització de competències. Descentralització de la despesa. Desequilibris financers verticals i horitzontals. Distribució del poder tributari. Elements del poder tributari. Federalisme fiscal comparat. Transferències d'anivellament. Competència fiscal

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

1.- Teoria i evolució del servei públic i la Directiva de serveis en el mercat interior. 2.- Les formes de gestió dels serveis públics. 3.- La gestió dels serveis públics de forma indirecta. 4.- Els serveis públics locals. Fòrmules de cooperació i associatives per a la prestació dels serveis públics 5.- La participació dels usuaris i els indicadors de la gestió. 6.- La municipalització dels serveis. 7.- La contraprestació econòmica en els serveis públics.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

En aquesta assignatura s’intentarà fer una aproximació als principals eixos de desigualtats socials avui dia a Catalunya com són les desigualtats de gènere, l’estratificació per edat, les desigualtats de classes socials, l’etnicitat o els processos de segregació social urbana. Es procurarà veure com s’han construït aquestes situacions de desigualtat i quina relació tenen amb les diferents polítiques que s’han implementat per tal potenciar la creació d’aquestes situacions, reproduir-les, mantenir-les i/o transformar-les. En aquest sentit s’aportarà una visió sociològica i comparada des d’una perspectiva internacional i històrica, però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten actualment Catalunya i Espanya, i com el context de crisis socioeconòmica i les diferents polítiques emprades pels governs nacionals esdevenen un bon objecte d'estudi per a fer conjuntament un exercici de comprensió. En el cas que hi hagi estudiants internacionals, se cercarà alguns elements comparatius o algun exercici pràctic per a poder disposar d'elements comparatius i internacionals. Tanmateix es pararà l’atenció en els diferents règims de Benestar, per apreciar si tenen un efecte de moderació en la relació entre polítiques globals de benestar i normes socials d’ocupació amb les desigualtats socials. Marc conceptual d'anàlisi de desigualtats socials i polítiques públiques. Perspectives teòriques. Evolució de l'Estat Modern cap a l'Estat Social de Dret. Polítiques públiques i Estat de Benestar des d'una anàlisi internacional comparativa. Principals eixos de desigualtats socials a Espanya i Catalunya. La despesa social. L'Estat del Benestar espanyol i polítiques públiques

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina (3104G00041)

Marc històric i social dels sistemes polítics llatinoamericans. La seva evolució històrica. Les institucions i els actors. Els processos de canvi. Transformacions i continuïtats.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Teories polítiques del nacionalisme (3104G00042)

Teories de la nació. Els factors socials i polítics del nacionalisme. Liberalisme i nacionalisme. Socialisme i nacionalisme. Globalització i nacionalisme.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Història dels sistemes jurídics comparats (3104G00049)

'Aparició de la Tradició Romànica. Expansió de la Tradició Romànica. La Tradició Neorromànica. El Common Law Inglés. El Sistema Jurídic d’Estats Units. La Família Jurídica Socialista. Sistemes Religiosos. El Sistema Jurídic Mixt d’Israel. El Sistema Jurídic Mixt del Japó '

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Dret públic de Catalunya (3104G00050)

Instroducció històrica a l'autonomia de Catalunya. L'Estatut d'Autonomia i les fonts del dret a Catalunya. El president i govern de la Generalitat. Organització i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat. El control de l'activitat dels òrgans de la Generalitat. El govern local de Catalunya. Les competències de la Generalitat. Les relacions institucionals de la Generalitat.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

Dret internacional dels Drets Humans i els mecanismes internacionals de protecció.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Dret i pluralisme religiós (3104G00053)

Laïcitat estatal, llibertat de consciència i pluralisme religiós. Els ens religiosos. Les minories religioses. Administració pública i diversitat religiosa. El control estatal del fet religiós. Relacions entre Estat i confessions religioses.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Polítiques d'ocupació i formació (3104G00056)

I. Les polítiques de foment de l'ocupació; II. La normativa sobre foment de l'ocupació: les polítiques actives d'ocupació; III. La formació professional com a mesura de política d'ocupació; IV. Les polítiques passives d'ocupació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

Concepte de crim internacional. Classes de crims internacionals. Responsabilitat internacional penal individual.Tribunal Penal internacional per a l’ex - Iugoslavia.Tribunal Penal internacional per a Rwanda. Estatut de la Cort Penal internacional

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal del Estats. Fiscalitat directa i indirecta que grava les operacions internacionals de les empreses. Mecanismes per evitar l'evasió fiscal, la planificació fiscal agressiva i la doble imposició internacional. La incidència de la globalització en els aranzels duaners i en la tributació de l'economia digital, l'economia col.laborativa, les operacions financeres, el medi ambient i el joc.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Drets fonamentals i noves tecnologies (3104G00084)

El Dret digital i la seva incidència sobre els drets i garanties constitucionals. Les noves tecnologies i els drets de la privacitat, la protecció de dades personals, la propietat intel·lectual, les llibertats d'expressió i d'informació i els drets de participació. El web 3.0, el big data i les xarxes socials.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Criminologia (3104G00085)

En aquesta assignatura optativa s'estudien els fonaments de la criminologia com a ciència dedicada a l'estudi de la desviació i la delinqüència així com les formes de reacció social davant.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu (3104G00086)

Normes internacionals contra les discriminacions per raó de raça i altres motius. Àmbit europeu dels instruments de lluita contra les discriminacions racials, altres discriminacions i els delictes d'odi. Noció desenvolupada en el marc del Consell d'Europa i del TEDH. El dret europeu (UE) com instrument per imposar obligacions de lluita contra les discriminacions als Estats membres. Valoració dels instruments internacionals i europeus de vigilància, control i sanció. Valoració de la situació de racisme i xenofòbia existent a Espanya

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Política i gènere (3104G00088)

El curs té per objectiu familiaritzar a l’alumnat amb l’estudi de la ciència política des d’una perspectiva de gènere, introduint alguns dels conceptes, crítiques i contribucions clau tant del pensament feminista com dels moviments feministes a aquest camp d’estudi. Al llarg del curs examinarem l’evolució del pensament i les lluites feministes, introduint les veus contra-hegemòniques dels feminismes des dels marges i del Sud global. Analitzarem alguns dels conceptes clau de la ciència política, com ciutadania i democràcia, des de la teoria política feminista. A continuació estudiarem la participació política de les dones, centrant-nos en els debats sobre representació i gènere, i en particular analitzant el paper de les quotes de gènere. Ens aturarem també a explorar les polítiques d’equitat de gènere, en especial l’anomenat gender mainstreaming i la recent incorporació de la interseccionalitat en les polítiques públiques. Per últim, identificarem alguns dels temes centrals de l’agenda política feminista en els nostre context més immediat i explorarem algunes de les controvèrsies i debats més rellevants dels feminismes contemporanis. Aquesta assignatura s'imparteix en català.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Elits polítiques (3104G00091)

Estudi dels enfocs teòrics que analitzen les elits polítiques, socials i econòmiques. Anàlisi de la configuració de les elits polítiques a Amèrica, Europa, Espanya i Catalunya.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

El dret i la ciència (3104G00092)

I. La ciència i el cientisme. II. Valors científics i valors jurídics. III. És ciència el dret? IV. Incorporació del llenguatge científic al dret. VI. Neurociències VII. Bioètica VIII. Intel·ligència artificial aplicada al dret IX. Prova científica en els processos judicials

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Dret i economia (3104G00098)

(1) Què és "l’anàlisi econòmica del dret"? Anàlisi positiva i normativa. El concepte d’eficiència de les regles i la seva relació amb la moral. Una breu història de "Law & Economics" (d'Adam Smith i J. Bentham a Calabresi - Posner - Coase). (2) Dret privat. Contractes des del punt de vista de "Dret i Economia". El benefici social de l’intercanvi. Compliment dels acords jurídics entre economia i moral. (3) Dret de danys. Les funcions socials del dret de danys. Negligència i responsabilitat estricta. El nivell de dissuasió "òptim". (4) Resolució de conflictes: equilibri entre mitjans públics i privats de resolució de conflictes. (5) Dret penal. L'"economia" del crim. ¿Quins actes haurien de ser criminalitzats? La decisió de cometre un delicte i la determinació de la pena òptima. Diferents tipus de resposta penal. (6) Anàlisi econòmica de la política: teoria de la decisió pública. Eleccions, representació i legitimitat democràtica.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Globalització i política (3104G00099)

La globalització és un fenomen en disputa al voltant del qual hi ha opinions dividides sobre si té conseqüències positives –en termes d’integració igualitària de les societats en els processos polítics, econòmics i culturals mundials– o negatives -sobretot pel que fa a la creixent i acccentuada desigualtat econòmica, així com a l’imperialisme cultural i/o colonialisme que l'acompanyen-. Aquest curs avalua el complex procés de globalització explorant majoritàriament la seva dimensió política des d’un enfocament interdisciplinari. Examinant críticament els impactes d'aquest fenomen en el desenvolupament econòmic, les relacions de gènere, el medi ambient, la ciutadania i el règim de drets humans, explorarem el paper dels individus, els estats, les organitzacions econòmiques internacionals i actors no estatals, així com els moviments de resistència contra la globalització -l'anomenada globalització contra-hegemònica o globalitazció des de baix. Aquesta assignatura s'impartirà majoritàriament de forma presencial.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Intervenció Penal amb Menors d'Edat (3104G00102)

Els diferents models de justícia juvenil; en particular, el model espanyol (LO 5/2000): el procediment per a exigir responsabilitat penal a menors d'edat, les mesures aplicables; intervencions i mesures educatives: contingut, objectius i execució; serveis socials i programes d'atenció a la infància i la joventut: principis generals, programes generals, programes específics; protocols d'assistència a menors.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Campanyes electorals i comunicació institucional (3104G00105)

Campanyes electorals i comunicació institucional 1. La comunicació en política 2. La construcció de l'opinió pública 3. L'escenari político-electoral i la pre-campanya electoral 4. El disseny de la campanya 4.1 El diagnòstic electoral 4.2 La construcció de l'estratègia 4.3 Relat i missatge de campanya 4.4 El candidat i els diferents actors 4.5 Organització de la campanya 4.6 Gestió mediàtica, debats i mítings 5. Els cent primers dies de govern 6. La configuració del gabinet polític 7. Disseny de la comunicació institucional 8. Moments claus de la comunicació institucional: comunicació interna, comunicació de crisi, xarxes socials, oratòria i discurs

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Pensament polític català (3104G00106)

Estudi dels temes més rellevants del pensament polític català des del segle XIX al XXI.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Disseny i avaluació de polítiques públiques (3104G00107)

Aprenentatge de mètodes i tècniques de disseny i avaluació de polítiques públiques. Es tracta d'una assignatura d'orientació pràctica amb l'objectiu de familiaritzar l'alumnat amb els principals mètodes i tècniques que usen les administracions i les persones professionals a l'hora de dissenyar i avaluar polítiques públiques. S'analitza el procés de disseny de polítiques, amb especial èmfasi en casos d'innovació i bones pràctiques. Es tracten els diferents usos, enfocaments i possibilitats de les avaluacions, destacant els resultats i els impactes de les polítiques en les condicions de vida i en els valors i actituds de la ciutadania. Al llarg del curs es presenten i treballen diversos casos pràctics simulant processos de consultoria per a administracions públiques.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Política en el sud global (3104G00108)

Estudi dels debats més rellevants de la nova geopolítica en els països de l'hemisferi sud.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals (3104G00109)

Davant de situacions de vulneració sistemàtica de drets fonamentals, cal saber identificar quines són les variables que influeixen per assolir una protecció efectiva. Aquesta assignatura parteix d'una comprensió crítica del Dret i pretén oferir eines específiques per avançar en l'activisme dels drets humans. En concret, ens endinsarem, a partir de casos concrets, en les estratègies jurídiques i polítiques que permeten fer dels drets humans instruments capaços de fer front a situacions de dominació i despossessió, ja sigui per part dels Estats o de poders privats. D'aquesta manera, l'assignatura ofereix formació sobre mecanismes que s’han demostrat útils en aquesta protecció: litigis estratègics davant de tribunals/organismes estatals i internacionals, accions de defensa semi-jurisdiccional o política (Ombudsman, ús d’eines de debat parlamentari, disseny de polítiques públiques, mecanismes internacionals no jurisdiccionals, formes de justícia transicional després períodes dictatorials, etc.)

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Intervenció en diferents contextos de criminalitat II (3104G00110)

Criteris d'aplicació judicial de les mesures penals alternatives; la tècnica de l'entrevista (inicial i de seguiment); l'elaboració d'informes per al jutge; els recursos comunitaris per a l'execució de mesures penals alternatives i mesures de seguretat; la relació entre el penat i el supervisor en el procés de desistiment de la delinqüència.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Estructura i canvi social i polític (3104G00113)

El curs analitza els elements que configuren l'estructura social en les societats contemporànies i l'impacte que suposa la globaització en el canvi polític i social.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Eines transversals de suport a la recerca en Criminologia (3104G00114)

En el món de la recerca cada vegada es necessiten més eines operatives i de suport. L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir a l’alumnat a treballar amb diferents tipus d’eines informàtiques de suport a la recerca. Com per exemple, el full de càlcul Excel, el llenguatge de programació R i altre software enfocat a l’anàlisi qualitatiu.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Fiscalitat Immobiliària (3104G00115)

La tributació de la titularitat de béns immobles i de les seves diferents formes de transmissió, així com la tributació de la renda procedent de béns immobles. S'estudien de forma integrada els diferents impostos estatals, autonòmics i locals que graven aquestes situacions.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Teoria política feminista (3104G00116)

Aquest curs introdueix l'alumnat als principals debats de la teoria política feminista i explora la relació entre la teoria i la pràctica feminista. Analitzarem el pensament feminista contemporani des d'una varietat de perspectives i enfocaments teòrics. Qui és/quins són els subjectes polítics del feminisme(s)? Què vol dir ser feminista? Quins tipus de temes són importants per les politòlogues feministes? Quina és la influència de la raça, classe, sexualitat o identitat de gènere en la perspectiva feminista? Aquest curs reflexiona al voltant dels debats centrals en la teoria política feminista, com per exemple la relació entre conceptes com el sexe, gènere i sexualitat, el rol del patriarcat, i la interseccionalitat. Aquest curs s'imparteix íntegrament en ANGLÊS.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Contractes de consum (3104G01044)

Polítiques comunitàries de protecció dels consumidors. Contractes de consum. Condicions generals de la contractació i clàusules abusives. Legislació europea sobre contractes de consum.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Propietat immobiliària i registre de la propietat (3104G01053)

Un bon coneixement de les principals característiques del sistema registral espanyol esdevé fonamental per a publicitar tots els drets reals i altres situacions inscribibles enfront de tercers. Quina és la protecció registral dels drets inscrits enfront del fenomen ocupa? Què succeïrà quan un creditor hipotecari cedeix el seu dret a un fons de titulització sense inscriure la cessió al Registre de la propietat i aleshores el fons pretén executar la hipoteca? Com ha de gestionar els successius embargaments que graven una finca inscrita aquell venedor que la recupera després de resoldre la compravenda per impagament del preu? Com s'ha de fer constar una novació d'una hipoteca al Registre de la propietat? Quins efectes té la inscripció registral en relació a un dret d'accessió? La inscripció i altres assentaments es practicaran prenent la finca com a principal referent i a partir d'uns principis del Dret immobiliari registral. Els documents que accedeixen al Registre de la propietat tenen uns afectes pràctics importantíssims en el tràfic jurídic de la propietat immobiliària.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Dret i matrimoni religiós (3104G01059)

Matrimoni i Dret. Matrimoni i Drets confessionals. Dret comparat. Matrimoni canònic. Eficàcia civil dels matrimonis religiosos.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Fiscalitat empresarial (3104G01060)

Obligacions formals dels empresaris i retencions. Rendiments d'activitats econòmiques a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Impost sobre Societats. Impost sobre el Valor Afegit i altres impostos indirectes. Fiscalitat local de les empreses. Estudi de la fiscalitat empresarial a través de models i impresos.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Assistència judicial internacional (3104G01071)

Notificacions internacionals. Obtenció de proves. Assistència jurídica gratuïta. Informació sobre la llei estrangera.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Dret concursal (3104G01072)

Estudi de les normes que tenen per objecte el concurs de creditors davant de la insolvència del deutor comú així com de la normativa que té per objecte la prevenció de la insolvència.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Dret de la competència i de la distribució (3104G01073)

Estudi de l'ordenament jurídic en matèria de defensa de la competència i lluita contra la competència deslleial amb una atenció especial a les interaccions d'aquesta darrera disciplina amb la protecció jurídica dels signes distintius i invencions (marques, patents, dissenys industrials, secrets empresarials...etc.).

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Dret dels mercats de valors (3104G01107)

Estudi de les normes que tenen per objecte regular l'organització, el funcionament i la supervisió dels mercats de valors, el dels empresaris que hi presten serveis d'inversió, el dels seus col·laboradors i els de les operacions i contractes que allí es realitzen.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques externes (3104G01118)

Desenvolupar i aplicar els coneixements teòrics i les habilitats i competències adquirides en una estada en l'empresa privada o a algun organisme de l'administració pública.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit
B Aanual NDno definit
C Aanual NDno definit
FC Aanual CAcatalà

Eines processals de recobrament d'impagats (3104G01120)

Dinàmica del procés de declaració. Execució de sentències i altres títols judicials. L'embargament. Realització de béns. Mesures cautelars. Procediments canviaris i monitori.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Polítiques fiscals i serveis públics (3104G02105)

L'assignatura tracta el sentit polític i econòmic que implica prioritzar un tipus d'ingressos sobre altres per finançar les diferents actuacions i serveis públics. Analitzar l'evolució i estat actual del finançament dels serveis públics fonamentals - sanitat, educació, serveis socials i seguretat social - també des d'una perspectiva comparada. Exposició de les tendències més recents de prioritzar les contribucions dels usuaris per finançar els serveis públics. Impacte de les exigències de l'estabilitat pressupostària sobre les decisions de prestació de serveis públics. S'analitzen també altres mesures polítiques a l'àmbit fiscal, tals com, per exemple, les amnisties fiscals o l'eficàcia de les mesures de lluita contra el frau fiscal.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Compliance, antifrau i anticorrupció (3104G03081)

La criminologia de la delinqüència de coll blanc i organitzativa. Les organitzacions com a víctima i autor de delictes. Antifrau i anticorrupció al sector públic i privat: mesura, prevenció, detecció i reacció. Els programes de compliment i el paper de l'oficial de compliment a Espanya i en l'ámbit internacional.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Política i literatura (3104G04021)

Anàlisi polític a través de la literatura en diferents contextos. Anàlisi dels valors literaris en els discursos polítics.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Sistema polític i poder judicial (3104G04022)

Independència judicial i les seves garanties. Govern del poder judicial i de les interferències entre poder polític i justícia. Atribució del poder d'acusar. La figura del Ministeri Fiscal i l'acció popular. Els aforaments. Anàlisi de la imputació penal i garanties que l'envolten. Interrelació entre el funcionament de la justícia i els mitjans de comunicació.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.