Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2020-2021

Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en Ciències Ambientals

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de química (3103G00078)

Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.

Bbàsica 6 BC Aanual CAcatalà

Biologia fonamental (3103G00079)

Bases moleculars dels éssers vius. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius a nivell molecular i cel·lular. Aspectes funcionals de les cèl·lules procariotes i eucariotes. Divisió cel·lular i mecanismes de l'herència. Origen i evolució de les cèl·lules. Arqueus, bacteris i eucariotes.

Bbàsica 6 BC Aanual CAcatalà

Matemàtiques (3103G00080)

Models matricials. Valors i vectors propis. Dinàmica de poblacions estructurades . Matrius de Leslie i Cadenes de Markov. Models continus amb equacions diferencials. Mètodes de resolució. Solucions d'equilibri i la seva estabilitat. Creixement exponencial. Equació logística. Llei de refredament de Newton. Radioactivitat.

Bbàsica 6 BC Aanual CAcatalà
F 1primer semestre NDno definit

Física (3103G00081)

Cinemàtica i dinàmica. Gravitació. Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de sòlids. Fluids: hidrostàtica i hidrodinàmica. Electricitat: electrostàtica. Magnetisme: camp magnètic, inducció magnètica, magnetisme a la matèria. Ones. Òptica física: polarització, interferència i difracció. Radioactivitat.

Bbàsica 6 BC Aanual CAcatalà

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

El mètode científic: observació i experimentació, plantejament i validació d'hipòtesis. Coneixement de les metodologies i tècniques bàsiques del treball experimental (químiques, biològiques i geològiques). Seguretat i gestió de residus. Disseny bàsic d'experiments i mostratges. Procediments de recollida i tractament bàsic de dades experimentals i observacionals. Presentació de dades i resultats. Fonts d'informació científica. Com elaborar informes i memòries.

Bbàsica 6 BC Aanual CAcatalà

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

El mètode científic. Observació i experimentació. Models i lleis d'escala. Disseny bàsic d’experiments i de mostreigs. Calibratges, patrons i controls. Recollida de mostres ambientals i experimentals. Utilització del material i instrumental bàsic en el treball de camp. Familiarització amb els procediments bàsics d'identificació d'espècies vegetals i animals Ús del material bàsic de laboratori, tècniques bàsiques de manipulació, preparació i neteja del material, adquisició d'hàbits de treball i protecció. Utilització de l'instrumental bàsic del laboratori científic. Familiarització amb les tècniques més habituals al laboratori científic. Registre de procediments i resultats. Anotació de dades experimentals i observacionals. Mesures i xifres significatives. Unitats, dimensions i escales. Organització i anàlisi bàsica de les dades. Càlcul i propagació d'errors. Elaboració d'informes i memòries.

Bbàsica 6 BC Aanual CAcatalà

Estadística aplicada (3103G00084)

Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi estadística exploratòria univariant de dades. Anàlisi estadística exploratòria bivariant de dades. Teoria de la probabilitat. Inferència estadística (Z, t, Chi, F). Experiments amb un i més factors. Models de regressió lineal simple.

Bbàsica 6 BC Aanual CAcatalà

Biologia d'organismes i sistemes (3103G01079)

Biodiversitat, evolució i filogènia. Estructura, organització i desenvolupament de la diversitat d'organismes eucariotes: protistes, fongs, vegetals i animals. Aspectes funcionals dels éssers vius a nivell supracel·lular. Organització de poblacions, comunitats i ecosistemes.

Bbàsica 6 BC Aanual CAcatalà
BL Aanual CAcatalà

Geologia (3103G01080)

Introducció a la Geologia: camps d'estudi, principis i models. La Terra com a planeta: origen, forma, dimensions i moviments. Estructura, dinàmica i història de la Terra. Introducció a l'estat sòlid cristal·lí. Els materials geològics: minerals i roques. Processos geològics externs.

Bbàsica 6 BC Aanual CAcatalà
BL Aanual CAcatalà

Tècniques científiques integrades 3 (3103G01081)

Ús del material de laboratori i instrumental per a les sortides de camp en funció del Grau. Adquisició d'hàbits de treball i de protecció. Introducció a les tècniques bàsiques al laboratori i de camp en funció del Grau. Realització de mesures quantitatives i observacions qualitatives de processos, aplicats a cada Grau.

Bbàsica 6 BC Aanual CAcatalà

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bioquímica (3103G00086)

Estructura i funció de macromolècules. Catàlisi i control de les reaccions bioquímiques. La funció dels metalls en els processos biològics. Bioenergètica. Metabolisme. Informació genètica. Estructura, propietats i reactivitat química de biomolècules.

OBobligatòria 6 BC 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques de bioquímica (3103G00087)

Metodologies bàsiques en bioquímica

OBobligatòria 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Citologia i histologia (3103G00088)

La cèl•lula: estructura i funció. Diferenciació cel•lular. Teixits animals. Teixits vegetals.

OBobligatòria 6 BC 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi avançada de dades (3103G00090)

Models lineals múltiples. Contrastos no paramètrics. Anàlisi descriptiva multivariable aplicada a la experimentació biològica: ordenació i classificació

OBobligatòria 6 BC 1primer semestre CAcatalà

Microbiologia (3103G00091)

El món dels microorganismes. Estructura i funcionament dels procariotes. Genètica bacteriana i metabolismes. Introducció a la virologia. Visió general de la diversitat procariota. Fonaments d'ecologia microbiana, microbiologia aplicada, biotecnologia microbiana i microbiologia clínica.

OBobligatòria 6 BC 2segon semestre CAcatalà

Genètica (3103G00092)

Naturalesa, organització, funció i transmissió del material hereditari. Recombinació i anàlisi genètica. Canvis al material hereditari. Regulació de l'expressió gènica. Principis de genètica de poblacions, genètica evolutiva i genètica humana.

OBobligatòria 6 BC 2segon semestre CAcatalà

Botànica (3103G00093)

Diversitat dels organismes vegetals i dels fongs. Classificació i línies filogèniques. Característiques generals, ecologia i utilitats dels principals grups.

OBobligatòria 6 BC 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques de citologia i histologia (3103G01082)

Metodologies bàsiques en Citologia i Histologia Animal i Vegetal. Bases microscòpiques de l'organografia.

OBobligatòria 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques de microbiologia (3103G01084)

Metodologies bàsiques al laboratori de microbiologia. Cultiu i manteniment de soques bacterianes. Treball en condicions estèrils i manipulació asèptica de cultius bacterians. Tinció i observació de microorganismes. Introducció a l'anàlisi microbiològica de mostres d'origen natural i humà.

OBobligatòria 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques de genètica (3103G01085)

Metodologies bàsiques en Genètica

OBobligatòria 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques de botànica (3103G01086)

Bases d'organització vegetal. Principals tipus estructurals. Cicles vitals. Diversitat vegetal i línies filogèniques. Bases per a la descripció de la vegetació.

OBobligatòria 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Química ambiental (3103G03092)

Introducció a la química ambiental. La química dels compartiments ambientals: atmosfera, aigua, litosfera i biosfera. Cicles dels elements principals. Química dels sistemes aquàtics: equilibris àcid-base, complexació i redox (diagrames pE-pH) en aigües naturals. Impacte dels contaminants orgànics i inorgànics en el medi ambient.

OBobligatòria 3 BC 2segon semestre ESespanyol

Medi ambient i societat (3103G03095)

Anàlisis de la dimensió socioambiental de les dinàmiques territorials i instruments d'intervenció pública per a la planificació i la gestió del territori i els seus recursos.

OBobligatòria 6 BC 2segon semestre CAcatalà

Enginyeria ambiental (3103G03098)

Balanç de matèria. Balanç d'energia. Transmissió de calor. Aplicació a processos ambientals i instal·lacions.

OBobligatòria 6 BC 1primer semestre CAcatalà

Cartografia (3103G03099)

Introducció als diferents tipus de documents cartogràfics, als conceptes fonamentals en cartografia i a l'elaboració de mapes.

OBobligatòria 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Zoologia (3103G00089)

Coneixements bàsics en zoologia. Fonaments de l'organització i el desenvolupament animal, anatomia comparada i sistemàtica, així com de diversitat, filogènia i ecologia dels grans grups animals. Fonaments de zoologia aplicada.

OBobligatòria 6 BC 1primer semestre CAcatalà

Biologia molecular i tècniques de DNA recombinant (3103G00097)

Estructura dels genomes. Regulació de l'expressió gènica. Maduració, tipus i funcions de RNA. Tècniques d'estudi i modificació dels àcids nucleics. Mutagènesi. Tècniques de DNA recombinant i expressió de proteïnes recombinants.

OBobligatòria 6 BC 2segon semestre CAcatalà
BL 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques de zoologia (3103G01083)

L'estudiant haurà de desenvolupar la correcta manipulació i observació dels exemplars, el reconeixement d'estructures , la classificació mitjançant claus dicotòmiques i la identificació visual d'espècies singulars de fauna terrestre i aquàtica.

OBobligatòria 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Fisiologia vegetal (3103G01087)

Funcionament dels vegetals i la seva regulació. Relacions hídriques, nutrició, fotosíntesi, creixement i desenvolupament.

OBobligatòria 6 BC 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques de fisiologia vegetal (3103G01088)

Metodologies per a l'estudi del funcionament de les plantes i la seva regulació.

OBobligatòria 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques de biologia molecular (3103G01093)

Regulació de l'expressió gènica. Tècniques d'estudi i modificació dels àcids nucleics. Mutagènesi. Tècniques de DNA recombinant. Expressió i purificació de proteïnes recombinants.

OBobligatòria 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Hidrogeologia (3103G03093)

El cicle hidrològic i els recursos hídrics. Hidrologia superficial i subterrània. Qualitat de l'aigua en rius i aqüífers. Aspectes hidrològics d'interès ambiental: règim de cabals de manteniment, contaminació puntual i difusa del medi hidrològic, intrusió marina, pressions i impactes a sobre dels recursos.

OBobligatòria 6 BC 2segon semestre CAcatalà

Meteorologia i climatologia (3103G03094)

L'atmosfera. Descripció. Estructura vertical. Fenòmens dinàmics, termodinàmics, i microfísics que ocorren en l'atmosfera. Circulació general atmosfèrica. Patrons sinòptics. Situacions sinòptiques i típiques. El sistema climàtic. Els climes de la Terra. Índexs climàtics. El clima mediterrani i el clima a Catalunya

OBobligatòria 6 BC 2segon semestre CAcatalà
CA 2segon semestre CAcatalà

Economia (3103G03096)

Introducció a l’economia medi ambiental.

OBobligatòria 3 BC 1primer semestre ENanglès

Legislació ambiental (3103G03097)

Administracions i institucions públiques. Normativa ambiental.

OBobligatòria 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Tractament d'aigües (3103G03102)

Indicadors de qualitat de l'aigua. Processos de depuració d'aigües físics, químics i biològics. Processos de potabilització d'aigua.

OBobligatòria 6 BC 2segon semestre CAcatalà

Tractament i valorització de residus (3103G03104)

Gestió, tractament i disposició dels residus. Reutilització i reciclatge. Aplicacions pràctiques.

OBobligatòria 6 BC 2segon semestre CAcatalà

Gestió i planificació dels recursos i del territori (3103G03107)

Desenvolupar els conceptes i la capacitat d’observació per tal que els estudiants siguin capaços d'analitzar la dimensió socioambiental de les dinàmiques territorials. Conèixer els diversos mètodes per planificar, ordenar i gestionar el territori a diverses escales. Analitzar i conèixer els instruments urbanístics, d'ordenació del territori i d'estratègia de desenvolupament territorial amb la finalitat de poder aportar solucions ambientalment optimes i socialment justes a les problemàtiques territorials dels nostres temps.

OBobligatòria 6 BC 1primer semestre CAcatalà

Educació ambiental (3103G03108)

Conceptualització de l’educació ambiental. Anàlisi crítica de programes i de mètodes d’ensenyament per a la conscienciació ambiental.

OBobligatòria 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ecologia (3103G00095)

Fonaments. Factors ambientals. Autoecologia. Ecofisiologia. Interacció entre espècies. Descripció i tipus de comunitats. Estructura i funció d'ecosistemes. Successió i explotació. Ecologia humana.

OBobligatòria 6 BC 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques d'ecologia (3103G00096)

L'objectiu principal d’aquesta assignatura és l’assimilació per part dels estudiants dels mètodes més habituals en el camp de la investigació en ecologia, incloent el treball de camp, el treball experimental de laboratori i l’aplicació de models. Els diferents mètodes de treball permeten al mateix temps assimilar conceptes clau d’ecologia.

OBobligatòria 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Evolució (3103G01089)

Origen de la vida i evolució cel·lular. Origen i mesura de la variabilitat natural. Selecció. Teoria de l'espècie i especiació. Evolució molecular. Patrons d'evolució.

OBobligatòria 6 BC 1primer semestre NDno definit

Pràctiques d'evolució (3103G01090)

Metodologies i tècniques aplicades a estudis evolutius

OBobligatòria 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Fisiologia animal (3103G01091)

Estructura i funció d'òrgans, aparells i sistemes animals. Regulació i integració de les funcions. Adaptacions funcionals al medi.

OBobligatòria 6 BC 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques de fisiologia animal (3103G01092)

Com funcionen els animals: treball pràctic d'observació, experimentació, anàlisi i discussió.

OBobligatòria 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Vertebrats (3103G01094)

Introducció a l'anatomia funcional dels vertebrats

OBobligatòria 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Plantes vasculars (3103G01095)

Organització, morfologia, sistemàtica i evolució de les plantes vasculars.

OBobligatòria 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Ecologia de poblacions (3103G01096)

Dinàmica de les poblacions animals i vegetals. Demografia. Avaluació de poblacions.

OBobligatòria 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Artròpodes (3103G01097)

Morfologia dels artròpodes. Anatomia funcional comparada: estructura, fisiologia i comportament.

OBobligatòria 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Botànica marina (3103G01098)

Biologia, diversidad i ecologia dels organismes vegetals marins.

OBobligatòria 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Microbiologia i toxicologia ambientals (3103G03100)

Diversitat i funcions dels microorganismes a la natura. Ecologia de poblacions i comunitats microbianes en diferents ambients. Ecosistemes microbians. Problemàtiques ambientals relacionades amb microorganismes i utilitat ambiental. Fonaments de toxicologia. Tests toxicològics. Efectes dels agents químics sobre els microorganismes. Biotransformació de compostos tòxics. Bioremediació microbiana.

OBobligatòria 6 BC 1primer semestre CAcatalà

Edafologia i contaminació de sòls (3103G03101)

El sòl com a recurs natural. Principals característiques i propietats del sòl. Processos de degradació i conservació de sòls. Gestió i tractament de sòls contaminats. Tècniques de remediació de terres in-situ i ex-situ.

OBobligatòria 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Contaminació atmosfèrica (3103G03103)

Tècniques d'anàlisi i control.

OBobligatòria 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Tècniques instrumentals d'anàlisi ambiental (3103G03105)

Quantificació de contaminants en matrius ambientals mitjançant tècniques instrumentals. Resolució de problemes analítics.

OBobligatòria 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Sistemes d'informació geogràfica (3103G03106)

Estudi de les aplicacions bàsiques del Sistemes d'Informació Geogràfica. Es treballen els processos d'adquisició de dades (fonts, estàndards i interoperativitat entre formats), les tècniques de creació, manipulació i presentació d'informació geogràfica (gràfica i alfanumèrica) i les principals eines de geoprocessament del model vectorial i raster per a l'anàlisi espacial de problemàtiques ambientals i de planificació territorial.

OBobligatòria 6 BC 1primer semestre CAcatalà

Sistemes de gestió ambiental (3103G03109)

Eines i estratègies de prevenció de la contaminació i gestió dels recursos. Sistemes de gestió ambiental ISO 14.000 i EMAS de la Unió Europea

OBobligatòria 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Gestió de la Biodiversitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Geobotànica (3103G00110)

Factors ecològics que determinen la distribució dels vegetals. Dinàmica de les poblacions i mètodes d'estudi de les comunitats vegetals.

OPoptativa 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Biodiversitat (3103G00111)

Concepte i valor de la biodiversitat. Origen i nivells que conformen la biodiversitat. Identificació de recursos genètics com components de la diversitat biològica: la població com a unitat de gestió i conservació. Estratègies per a la conservació de la diversitat biològica: models de gestió i conservació. Pèrdua de biodiversitat: causes de l'extinció i impacte de l'espècie humana.

OPoptativa 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Comunitats animals (3103G00112)

Concepte de zoocenosi. Estructuració i dinàmica de la fauna. Adaptacions morfològiques i fisiològiques. Zoocenosis marines i terrestres.

OPoptativa 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Gestió de fauna (3103G00113)

Gestió per a la conservació de la biodiversitat animal: Fonaments de la ciència de la conservació. Eines per a la gestió de la fauna. Casos pràctics de gestió de fauna.

OPoptativa 3 BC 1primer semestre ENanglès

Gestió de flora (3103G00114)

Gestió i conservació de flora. Àrees d'interès en la gestió i conservació de la biodiversitat vegetal. Sistemes d'avaluació de l'estat de conservació dels tàxons amenaçats. Metodologies de conservació in situ i ex situ.

OPoptativa 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Ecosistemes Aquàtics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ecologia fluvial (3103G00115)

L'assignatura estudia les característiques ecològiques dels sistemes fluvials, usant una perspectiva ecosistèmica. Es descriu la rellevància del sistema físic, de les diferents comunitats biològiques, i del funcionament dels sistemes fluvials, amb especial interès en els mediterranis. TEMES PRINCIPALS -La conca com a unitat hidrològica i biològica. Variables i escales a considerar. Interaccions. - Règims hidrològics en els sistemes fluvials. Geometria hidràulica del tram i de la conca. - L’organització horitzontal en els sistemes fluvials. El riu com a continu. Adaptació general dels organismes a les variacions geomorfològiques, físiques i químiques del riu. - Els transductors d’energia a les xarxes tròfiques fluvials: macròfits, perifiton. - Ús del material particulat i dissolt en els sistemes fluvials. Consumidors de matèria orgànica: detritívors i herbívors. - L’utilització de matèria orgànica dissolta: bucle microbià als sistemes fluvials. - Organització de les comunitats fluvials. Peixos: funció, alimentació i hàbitats. Competència pels recursos. - Funcionalisme de rius intermitents. Influències hidrològiques. Estructura i adaptacions de la biota. - Els grans rius. Dinàmica de les planures d’inundació. - Els embassaments com a sistemes quasilacustres. Models de funcionament i els temps de residència. Organització vertical i longitudinal: l'eix presa-cua. - Funció dels embassaments: integració i regulació.

OPoptativa 3 BC 2segon semestre ENanglès

Ecologia marina (3103G00116)

Funcionament dels ecosistemes marins. Ecologia del mar Mediterrani. Estructura i Dinàmica dels dominis pelàgic i bentònic

OPoptativa 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Ecologia lacustre (3103G00117)

S'estudien les característiques ecològiques dels sistemes aquàtics lenítics: llacs, llacunes i aiguamolls. L'estudi dels diferents ambients lenítics s'enfoca des d'un punt de vista funcional. S'analitzen des de les característiques físiques i químiques que determinen el funcionament del sistema, fins als diferents organismes que hi intervenen i a la seva funció en l'estructura del sistema. Es presenta, a més, el funcionament dels ecosistemes aquàtics més relevants, amb especial atenció als mediterranis.

OPoptativa 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Oceanografia (3103G00118)

Propietats físiques de l'aigua de mar. Dinàmica de fluids. Interacció aire-aigua. Corrents, ones, marees.

OPoptativa 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Mètodes en ecologia (3103G00119)

Mètodes d'estudi en ecologia. Disseny de mostreig i de treball de laboratori. Aplicació pràctica. Anàlisi i realització d'un experiment de camp i de laboratori, anàlisi de les dades, aplicació d'un model ecològic, elaboració d'un article científic.

OPoptativa 3 BC 2segon semestre ENanglès

Conservació dels Recursos Naturals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ecologia aplicada (3103G00120)

S’estudia el funcionament ecològic en ecosistemes forçats, alterats o gestionats per l’activitat humana. S’analitzen ecosistemes on l’interès per a l’home pot ser molt divers, des de l’aprofitament de recursos naturals, la prevenció de riscos, el control de plagues, la generació de residus i la contaminació, la conservació i la restauració d’espècies i hàbitats. L’anàlisi es realitza majoritàriament sobre la base d’estudi de casos, on es pot aprofundir a més detall en aspectes relacionats amb el funcionament ecològic.

OPoptativa 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Genètica de la conservació (3103G00121)

Importància de la genètica en la conservació. Bases genètiques de la conservació biològica. L'estabilitat de les poblacions. La fragmentació d'hàbitat i la reducció de la mida poblacional. Aspectes genètics de la conservació ex- situ i in- situ.

OPoptativa 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Recursos faunístics (3103G00122)

Activitat cinegètica. Pesca en aigües continentals i marines. Control d'espècies animals problemàtiques. Turisme de fauna. Cria lucrativa. Fauna i salut humana. Altres usos de la fauna salvatge.

OPoptativa 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Recursos vegetals (3103G00123)

Usos, aplicacions i metodologies utilitzades per l’aprofitament de recursos vegetals (algues, fongs i plantes terrestres)

OPoptativa 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàtic (3103G00124)

Efectes del canvi climàtic sobre la distribució, fenologia i conservació dels éssers vius. Estratègies i mecanismes de resposta dels organismes al canvi climàtic i conseqüències sobre la biodiversitat. Canvis en el balanç de carboni dels ecosistemes associats al canvi climàtic.

OPoptativa 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Optatives/Complements de Formació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Geobotànica (3103G00110)

Factors ecològics que determinen la distribució dels vegetals. Dinàmica de les poblacions i mètodes d'estudi de les comunitats vegetals.

OPoptativa 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Biodiversitat (3103G00111)

Concepte i valor de la biodiversitat. Origen i nivells que conformen la biodiversitat. Identificació de recursos genètics com components de la diversitat biològica: la població com a unitat de gestió i conservació. Estratègies per a la conservació de la diversitat biològica: models de gestió i conservació. Pèrdua de biodiversitat: causes de l'extinció i impacte de l'espècie humana.

OPoptativa 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Comunitats animals (3103G00112)

Concepte de zoocenosi. Estructuració i dinàmica de la fauna. Adaptacions morfològiques i fisiològiques. Zoocenosis marines i terrestres.

OPoptativa 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Gestió de fauna (3103G00113)

Gestió per a la conservació de la biodiversitat animal: Fonaments de la ciència de la conservació. Eines per a la gestió de la fauna. Casos pràctics de gestió de fauna.

OPoptativa 3 BC 1primer semestre ENanglès

Gestió de flora (3103G00114)

Gestió i conservació de flora. Àrees d'interès en la gestió i conservació de la biodiversitat vegetal. Sistemes d'avaluació de l'estat de conservació dels tàxons amenaçats. Metodologies de conservació in situ i ex situ.

OPoptativa 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Ecologia fluvial (3103G00115)

L'assignatura estudia les característiques ecològiques dels sistemes fluvials, usant una perspectiva ecosistèmica. Es descriu la rellevància del sistema físic, de les diferents comunitats biològiques, i del funcionament dels sistemes fluvials, amb especial interès en els mediterranis. TEMES PRINCIPALS -La conca com a unitat hidrològica i biològica. Variables i escales a considerar. Interaccions. - Règims hidrològics en els sistemes fluvials. Geometria hidràulica del tram i de la conca. - L’organització horitzontal en els sistemes fluvials. El riu com a continu. Adaptació general dels organismes a les variacions geomorfològiques, físiques i químiques del riu. - Els transductors d’energia a les xarxes tròfiques fluvials: macròfits, perifiton. - Ús del material particulat i dissolt en els sistemes fluvials. Consumidors de matèria orgànica: detritívors i herbívors. - L’utilització de matèria orgànica dissolta: bucle microbià als sistemes fluvials. - Organització de les comunitats fluvials. Peixos: funció, alimentació i hàbitats. Competència pels recursos. - Funcionalisme de rius intermitents. Influències hidrològiques. Estructura i adaptacions de la biota. - Els grans rius. Dinàmica de les planures d’inundació. - Els embassaments com a sistemes quasilacustres. Models de funcionament i els temps de residència. Organització vertical i longitudinal: l'eix presa-cua. - Funció dels embassaments: integració i regulació.

OPoptativa 3 BC 2segon semestre ENanglès

Ecologia marina (3103G00116)

Funcionament dels ecosistemes marins. Ecologia del mar Mediterrani. Estructura i Dinàmica dels dominis pelàgic i bentònic

OPoptativa 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Ecologia lacustre (3103G00117)

S'estudien les característiques ecològiques dels sistemes aquàtics lenítics: llacs, llacunes i aiguamolls. L'estudi dels diferents ambients lenítics s'enfoca des d'un punt de vista funcional. S'analitzen des de les característiques físiques i químiques que determinen el funcionament del sistema, fins als diferents organismes que hi intervenen i a la seva funció en l'estructura del sistema. Es presenta, a més, el funcionament dels ecosistemes aquàtics més relevants, amb especial atenció als mediterranis.

OPoptativa 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Oceanografia (3103G00118)

Propietats físiques de l'aigua de mar. Dinàmica de fluids. Interacció aire-aigua. Corrents, ones, marees.

OPoptativa 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Mètodes en ecologia (3103G00119)

Mètodes d'estudi en ecologia. Disseny de mostreig i de treball de laboratori. Aplicació pràctica. Anàlisi i realització d'un experiment de camp i de laboratori, anàlisi de les dades, aplicació d'un model ecològic, elaboració d'un article científic.

OPoptativa 3 BC 2segon semestre ENanglès

Ecologia aplicada (3103G00120)

S’estudia el funcionament ecològic en ecosistemes forçats, alterats o gestionats per l’activitat humana. S’analitzen ecosistemes on l’interès per a l’home pot ser molt divers, des de l’aprofitament de recursos naturals, la prevenció de riscos, el control de plagues, la generació de residus i la contaminació, la conservació i la restauració d’espècies i hàbitats. L’anàlisi es realitza majoritàriament sobre la base d’estudi de casos, on es pot aprofundir a més detall en aspectes relacionats amb el funcionament ecològic.

OPoptativa 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Genètica de la conservació (3103G00121)

Importància de la genètica en la conservació. Bases genètiques de la conservació biològica. L'estabilitat de les poblacions. La fragmentació d'hàbitat i la reducció de la mida poblacional. Aspectes genètics de la conservació ex- situ i in- situ.

OPoptativa 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Recursos faunístics (3103G00122)

Activitat cinegètica. Pesca en aigües continentals i marines. Control d'espècies animals problemàtiques. Turisme de fauna. Cria lucrativa. Fauna i salut humana. Altres usos de la fauna salvatge.

OPoptativa 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Recursos vegetals (3103G00123)

Usos, aplicacions i metodologies utilitzades per l’aprofitament de recursos vegetals (algues, fongs i plantes terrestres)

OPoptativa 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàtic (3103G00124)

Efectes del canvi climàtic sobre la distribució, fenologia i conservació dels éssers vius. Estratègies i mecanismes de resposta dels organismes al canvi climàtic i conseqüències sobre la biodiversitat. Canvis en el balanç de carboni dels ecosistemes associats al canvi climàtic.

OPoptativa 3 BC 1primer semestre CAcatalà

Economia i gestió d'empreses (3103G00125)

Introducció a l'economia i gestió d'empreses.

OPoptativa 3 BC 2segon semestre CAcatalà

Introducció a la professionalització (3103G00126)

Funcions de la professió. Marc social de la professió. Orientació per a l'exercici de la professió. L'assignatura s'impartirà íntegrament en anglès i té un alt component d'assistència obligatòria que els estudiants haurien de considerar abans de matricular-si (vegeu Criteris d'Avaluació).

OPoptativa 3 BC 2segon semestre ENanglès

Pràctiques en empresa (3103G01109)

Realització de pràctiques tutelades en el marc d'un projecte. Col·laboració i implicació en les tasques empresarials o institucionals que s'encomanin a l'alumne pel tutor i a l'empresa o institució on es realitzin. El període d'aprenentatge guiat en les empreses estarà regulat per un conveni de pràctiques en empresa firmat entre la Universitat i cada una de les empreses o institucions on es desenvolupen.

OPoptativa 6 F 1primer semestre CAcatalà
J Aanual CAcatalà
S Aanual CAcatalà

Pràctiques en empresa (3103G03113)

Realització de pràctiques tutelades en el marc d'un projecte en una empresa o institució. Col·laboració i implicació en les tasques empresarials o institucionals que s'encomanin a l'alumne pel tutor i a l'empresa o institució on es realitzin. L‘objectiu és desenvolupar una acció formativa en qualsevol entitat, pública o privada, nacional o estrangera, amb l’objectiu d’aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l’estudiant a la realitat de l’àmbit professional en què exercirà la seva professió i desenvolupar competències que afavoreixen la seva incorporació al mercat de treball.

OPoptativa 6 F 1primer semestre CAcatalà
J Aanual CAcatalà
S Aanual CAcatalà

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes (3103G01100)

El Projecte: definició i objectius. Origen i classificació dels projectes. Etapes, organització, documentació i aspectes legals d'un projecte. Direcció i gestió de projectes. Principis bàsics. Estudi del mercat. Anàlisi de l'oferta i la demanda. Tècniques de projecció de mercat. Dimensió del projecte: economia d'escala i optimització. Localització: Mètodes d'avaluació de localitzacions. Inversions del projecte. Conceptes i mètodes d'estimació. Despeses de producció: fabricació i gestió. Distribució de despeses. Avaluació econòmica de projectes. Anàlisi de riscs i de sensibilitat. Redacció i presentació del projecte.

OBobligatòria 6 BC 2segon semestre CAcatalà

Treball de fi de grau (3103G01101)

Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques a fi de resoldre un problema biològic real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball realitzat. Modalitats del Treball final de grau: Projecte d'investigació o desenvolupament experimental. Projecte d'investigació o desenvolupament bioinformàtic. Projecte de 'data mining' i bibliogràfic.

NDno definit 12 F 1primer semestre CAcatalà
J Aanual CAcatalà
JL Aanual CAcatalà
OC Aanual NDno definit

Avaluació d'impacte ambiental (3103G03110)

Metodologia d'identificació i valoració d'impactes. Pràctiques de camp d'avaluació d'impactes ambientals en projectes d'infraestructures, d'aprofitament de recursos naturals, d'activitats industrials, de planejament urbanístic i d'altres.

OBobligatòria 6 BC 2segon semestre CAcatalà

Treball de fi de grau (3103G03111)

Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques per resoldre un problema ambiental real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball realitzat.

NDno definit 12 F 1primer semestre CAcatalà
J Aanual CAcatalà
JL Aanual CAcatalà
OC Aanual NDno definit

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.