Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2021-2022

Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en Biotecnologia

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de química (3103G00078)

Els elements químics i l'enllaç químic. Fonaments de química orgànica i inorgànica. Termodinàmica i equilibri químic. Equilibris en dissolució. Cinètica química.

Bbàsica 6 BB Aanual CAcatalà

Biologia fonamental (3103G00079)

Bases moleculars dels éssers vius. Estructura, organització i desenvolupament dels éssers vius a nivell molecular i cel·lular. Aspectes funcionals de les cèl·lules procariotes i eucariotes. Divisió cel·lular i mecanismes de l'herència. Origen i evolució de les cèl·lules. Arqueus, bacteris i eucariotes.

Bbàsica 6 BB Aanual CAcatalà

Matemàtiques (3103G00080)

Models matricials. Valors i vectors propis. Dinàmica de poblacions estructurades . Matrius de Leslie i Cadenes de Markov. Models continus amb equacions diferencials. Mètodes de resolució. Solucions d'equilibri i la seva estabilitat. Creixement exponencial. Equació logística. Llei de refredament de Newton. Radioactivitat.

Bbàsica 6 BB Aanual CAcatalà

Física (3103G00081)

Cinemàtica i dinàmica. Gravitació. Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de sòlids. Fluids: hidrostàtica i hidrodinàmica. Electricitat: electrostàtica. Magnetisme: camp magnètic, inducció magnètica, magnetisme a la matèria. Ones. Òptica física: polarització, interferència i difracció. Radioactivitat.

Bbàsica 6 BB Aanual CAcatalà

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

El mètode científic: observació i experimentació, plantejament i validació d'hipòtesis. Coneixement de les metodologies i tècniques bàsiques del treball experimental (químiques, biològiques i geològiques). Seguretat i gestió de residus. Disseny bàsic d'experiments i mostratges. Procediments de recollida i tractament bàsic de dades experimentals i observacionals. Presentació de dades i resultats. Fonts d'informació científica. Com elaborar informes i memòries.

Bbàsica 6 BB Aanual CAcatalà

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

El mètode científic. Observació i experimentació. Models i lleis d'escala. Disseny bàsic d’experiments i de mostreigs. Calibratges, patrons i controls. Recollida de mostres ambientals i experimentals. Utilització del material i instrumental bàsic en el treball de camp. Familiarització amb els procediments bàsics d'identificació d'espècies vegetals i animals Ús del material bàsic de laboratori, tècniques bàsiques de manipulació, preparació i neteja del material, adquisició d'hàbits de treball i protecció. Utilització de l'instrumental bàsic del laboratori científic. Familiarització amb les tècniques més habituals al laboratori científic. Registre de procediments i resultats. Anotació de dades experimentals i observacionals. Mesures i xifres significatives. Unitats, dimensions i escales. Organització i anàlisi bàsica de les dades. Càlcul i propagació d'errors. Elaboració d'informes i memòries.

Bbàsica 6 BB Aanual CAcatalà

Estadística aplicada (3103G00084)

Disseny i planificació d'un estudi estadístic. Tècniques d'obtenció de dades. Anàlisi estadística exploratòria univariant de dades. Anàlisi estadística exploratòria bivariant de dades. Teoria de la probabilitat. Inferència estadística (Z, t, Chi, F). Experiments amb un i més factors. Models de regressió lineal simple.

Bbàsica 6 BB Aanual ESespanyol

Biologia d'organismes i sistemes (3103G01079)

Biodiversitat, evolució i filogènia. Estructura, organització i desenvolupament de la diversitat d'organismes eucariotes: protistes, fongs, vegetals i animals. Aspectes funcionals dels éssers vius a nivell supracel·lular. Organització de poblacions, comunitats i ecosistemes.

Bbàsica 6 BB Aanual CAcatalà
BL Aanual CAcatalà

Geologia (3103G01080)

Introducció a la Geologia: camps d'estudi, principis i models. La Terra com a planeta: origen, forma, dimensions i moviments. Estructura, dinàmica i història de la Terra. Introducció a l'estat sòlid cristal·lí. Els materials geològics: minerals i roques. Processos geològics externs.

Bbàsica 6 BB Aanual CAcatalà
BL Aanual CAcatalà

Tècniques científiques integrades 3 (3103G01081)

Ús del material de laboratori i instrumental per a les sortides de camp en funció del Grau. Adquisició d'hàbits de treball i de protecció. Introducció a les tècniques bàsiques al laboratori i de camp en funció del Grau. Realització de mesures quantitatives i observacions qualitatives de processos, aplicats a cada Grau.

Bbàsica 6 BB Aanual CAcatalà

Assignatures obligatòries

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bioquímica (3103G00086)

Estructura i funció de macromolècules. Catàlisi i control de les reaccions bioquímiques. La funció dels metalls en els processos biològics. Bioenergètica. Metabolisme. Informació genètica. Estructura, propietats i reactivitat química de biomolècules.

OBobligatòria 6 BB 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques de bioquímica (3103G00087)

Metodologies bàsiques en bioquímica

OBobligatòria 3 BB 1primer semestre CAcatalà

Citologia i histologia (3103G00088)

La cèl•lula: estructura i funció. Diferenciació cel•lular. Teixits animals. Teixits vegetals.

OBobligatòria 6 BB 1primer semestre CAcatalà

Microbiologia (3103G00091)

El món dels microorganismes. Estructura i funcionament dels procariotes. Genètica bacteriana i metabolismes. Introducció a la virologia. Visió general de la diversitat procariota. Fonaments d'ecologia microbiana, microbiologia aplicada, biotecnologia microbiana i microbiologia clínica.

OBobligatòria 6 BB 2segon semestre CAcatalà

Genètica (3103G00092)

Naturalesa, organització, funció i transmissió del material hereditari. Recombinació i anàlisi genètica. Canvis al material hereditari. Regulació de l'expressió gènica. Principis de genètica de poblacions, genètica evolutiva i genètica humana.

OBobligatòria 6 BB 2segon semestre CAcatalà

Botànica (3103G00093)

Diversitat dels organismes vegetals i dels fongs. Classificació i línies filogèniques. Característiques generals, ecologia i utilitats dels principals grups.

OBobligatòria 6 BB 2segon semestre CAcatalà

Química dels compostos orgànics (3103G00094)

Estructura i propietats dels composts orgànics. Isomeria i estereoisomeria. Reactivitat. Mecanismes de les reaccions orgàniques. Alcans, alquens, alquins i aromàtics. Derivats halogenats. Alcohols, èters i fenols. Composts nitrogenats. Aldehids i cetones. Àcids carboxílics i derivats. Composts difuncionals.

OBobligatòria 6 BB 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques de citologia i histologia (3103G01082)

Metodologies bàsiques en Citologia i Histologia Animal i Vegetal. Bases microscòpiques de l'organografia.

OBobligatòria 3 BB 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques de microbiologia (3103G01084)

Metodologies bàsiques al laboratori de microbiologia. Cultiu i manteniment de soques bacterianes. Treball en condicions estèrils i manipulació asèptica de cultius bacterians. Tinció i observació de microorganismes. Introducció a l'anàlisi microbiològica de mostres d'origen natural i humà.

OBobligatòria 3 BB 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques de genètica (3103G01085)

Metodologies bàsiques en Genètica

OBobligatòria 3 BB 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques de botànica (3103G01086)

Bases d'organització vegetal. Diferenciació morfològica d'estructures vegetatives i reproductores. Cicles vitals. Reconeixement dels taxons més comuns de les comarques gironines.

OBobligatòria 3 BB 2segon semestre CAcatalà

Enginyeria bioquímica (3103G02074)

Fenòmens de transport. Balanços de matèria i energia. Descripció de les principals operacions de separació.

OBobligatòria 6 BB 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques d'enginyeria bioquímica (3103G02075)

Fenòmens de transport. Balanços de matèria i energia. Descripció de les principals operacions de separació. Aplicacions pràctiques. Aplicació dels balanços de matèria en instal · lacions experimentals. Estudi experimental del transport de matèria entre fases.

OBobligatòria 3 BB 1primer semestre CAcatalà

Termodinàmica bàsica (3103G02077)

Termodinàmica Bàsica. Fonaments generals de termodinàmica química.

OBobligatòria 3 BB 1primer semestre CAcatalà

Assignatures obligatòries

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Zoologia (3103G00089)

Coneixements bàsics en zoologia. Fonaments de l'organització i el desenvolupament animal, anatomia comparada i sistemàtica, així com de diversitat, filogènia i ecologia dels grans grups animals. Fonaments de zoologia aplicada.

OBobligatòria 6 BB 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi avançada de dades (3103G00090)

Models lineals múltiples. Contrastos no paramètrics. Anàlisi descriptiva multivariable aplicada a la experimentació biològica: ordenació i classificació

OBobligatòria 6 BB 1primer semestre CAcatalà

Biologia molecular i tècniques de DNA recombinant (3103G00097)

Estructura dels genomes. Regulació de l'expressió gènica. Maduració, tipus i funcions de RNA. Tècniques d'estudi i modificació dels àcids nucleics. Mutagènesi. Tècniques de DNA recombinant i expressió de proteïnes recombinants.

OBobligatòria 6 BB 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques de zoologia (3103G01083)

L'estudiant haurà de desenvolupar la correcta manipulació i observació dels exemplars amb el reconeixement de les estructures morfològiques característiques de cada grup faunístic. També haurà d'aprendre les tècniques de classificació i identificació mitjançant claus dicotòmiques, guies de camp i altres suports, a més de la identificació visual al camp de determinades espècies.

OBobligatòria 3 BB 1primer semestre CAcatalà

Fisiologia vegetal (3103G01087)

Funcionament dels vegetals i la seva regulació. Relacions hídriques, nutrició, fotosíntesi, creixement i desenvolupament.

OBobligatòria 6 BB 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques de fisiologia vegetal (3103G01088)

Metodologies per a l'estudi del funcionament de les plantes i la seva regulació.

OBobligatòria 3 BB 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques de biologia molecular (3103G01093)

Regulació de l'expressió gènica. Tècniques d'estudi i modificació dels àcids nucleics. Mutagènesi. Tècniques de DNA recombinant. Expressió i purificació de proteïnes recombinants.

OBobligatòria 3 BB 2segon semestre CAcatalà

Enginyeria de bioreactors (3103G02086)

Cinètica de reaccions bioquímiques. Equacions bàsiques per al disseny de reactors ideals. Tipus i disseny de bioreactors. Biocatalitzadors confinats i immobilitzats.

OBobligatòria 6 BB 1primer semestre CAcatalà

Cinètica química (3103G02087)

Fenòmens de transport i de superfície. Cinètica química: cinètica formal i cinètica molecular. Mecanismes. Catàlisi.

OBobligatòria 3 BB 1primer semestre ENanglès

Pràctiques integrades (3103G02089)

Aplicació i caracterització d'un procés biotecnològic a escala de laboratori.

OBobligatòria 6 BB 2segon semestre CAcatalà

Assignatures obligatòries

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ecologia (3103G00095)

Fonaments. Factors ambientals. Autoecologia. Ecofisiologia. Interacció entre espècies. Descripció i tipus de comunitats. Estructura i funció d'ecosistemes. Successió i explotació. Ecologia humana.

OBobligatòria 6 BB 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques d'ecologia (3103G00096)

L'objectiu principal d’aquesta assignatura és l’assimilació per part dels estudiants dels mètodes més habituals en el camp de la investigació en ecologia, incloent el treball de camp, el treball experimental de laboratori i l’aplicació de models. Els diferents mètodes de treball permeten al mateix temps assimilar conceptes clau d’ecologia.

OBobligatòria 3 BB 1primer semestre CAcatalà

Immunologia (3103G00102)

Bases cel•lulars de la immunitat i la inflamació. Fonaments dels mecanismes de defensa animal. Tipus d'immunitat. Immunodeficiències. Tècniques immunològiques.

OBobligatòria 3 BB 2segon semestre CAcatalà

Virologia (3103G00103)

Estructura i composició de les partícules virals. Origen in filogènia. Cicle viral i regulació lisis/lisogènia. Ecologia i patogènia viral. Mètodes de quantificació de partícules virals.

OBobligatòria 3 BB 2segon semestre ENanglès

Neurobiologia (3103G00104)

Bases cel•lulars i moleculars en neurobiologia.

OBobligatòria 3 BB 2segon semestre CAcatalà

Evolució (3103G01089)

Origen de la vida i evolució cel·lular. Origen i mesura de la variabilitat natural. Selecció. Teoria de l'espècie i especiació. Evolució molecular. Patrons d'evolució.

OBobligatòria 6 BB 1primer semestre NDno definit

Pràctiques d'evolució (3103G01090)

Metodologies i tècniques aplicades a estudis evolutius

OBobligatòria 3 BB 1primer semestre CAcatalà

Microbiologia clínica (3103G01102)

Bacteris, fongs, protozous i virus patògens. Sistemes de presa de mostres clíniques per a l'estudi microbiològic. Identificació i cultiu de microorganismes patògens. Malalties infeccioses i control. Bases moleculars de la patogenicitat dels microorganismes. Interacció patògen-hoste, invasivitat, toxigenicitat. Principals toxines microbianes, detecció, anàlisi i mecanismes d'acció.

OBobligatòria 3 BB 2segon semestre CAcatalà

Genètica humana (3103G01103)

L'herència mendeliana en les poblacions humanes. Anàlisi de pedigrís. Citogenètica humana. Bases genètiques de malalties humanes. Tractament de malalties genètiques. Consell genètic.

OBobligatòria 3 BB 2segon semestre ESespanyol

Modificació genètica d'organismes (3103G02078)

La modificació genètica a l’era post-genòmica. Sistemes d’expressió induïbles. Clonació sense enzims de restricció. Inserció dirigida de gens. Mutagènesi a gran escala. Transcriptòmica. Proteòmica. Algunes aplicacions de la modificació genètica en plantes i animals.

OBobligatòria 3 BB 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques de modificació genètica d'organismes (3103G02079)

Metodologia bàsica per a la modificació genètica.

OBobligatòria 3 BB 1primer semestre CAcatalà

Processos, productes i projectes biotecnològics (3103G02080)

Instrumentació i control de bioprocessos. Operacions de separació. Integració d'operacions.

OBobligatòria 6 BB 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques de processos, productes i projectes biotecnològics (3103G02081)

Estudi pràctic d'un procés biotecnològic mitjançant eines de simulació.

OBobligatòria 3 BB 2segon semestre CAcatalà

Bioenergètica i metabolisme (3103G02084)

Propietats fisicoquímiques de les membranes. Difusió, transport i electrofisiologia. Metabolisme i la seva regulació. Senyalització cel·lular.

OBobligatòria 6 BB 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques de bioenergètica i metabolisme (3103G02085)

Metodologies i tècniques aplicades a estudis de bioenergètica i metabolisme.

OBobligatòria 3 BB 2segon semestre CAcatalà

Optatives/Complements de Formació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la professionalització (3103G00126)

Funcions de la professió. Marc social de la professió. Orientació per a l'exercici de la professió. L'assignatura s'impartirà íntegrament en anglès i té un alt component d'assistència obligatòria que els estudiants haurien de considerar abans de matricular-si (vegeu Criteris d'Avaluació).

OPoptativa 3 BB 2segon semestre ENanglès

Pràctiques en empresa (3103G01109)

Realització de pràctiques tutelades en el marc d'un projecte. Col·laboració i implicació en les tasques empresarials o institucionals que s'encomanin a l'alumne pel tutor i a l'empresa o institució on es realitzin. El període d'aprenentatge guiat en les empreses estarà regulat per un conveni de pràctiques en empresa firmat entre la Universitat i cada una de les empreses o institucions on es desenvolupen.

OPoptativa 6 F 1primer semestre CAcatalà
J Aanual CAcatalà
S Aanual CAcatalà

Enginyeria de proteïnes (3103G02091)

El disseny de proteïnes. Eines generals per a l'enginyeria de proteïnes. Disseny de novo i redisseny de proteïnes naturals. Aplicacions de l'enginyeria de proteïnes.

OPoptativa 3 BB 1primer semestre ENanglès

Fàrmacs biotecnològics (3103G02092)

Disseny i producció de fàrmacs biotecnològics.

OPoptativa 3 BB 1primer semestre CAcatalà

Cultius cel·lulars (3103G02093)

Tècniques de cultiu cel•lular, principis i aplicacions.

OPoptativa 3 BB 1primer semestre CAcatalà

Teràpia gènica i cel·lular (3103G02094)

Introducció a la teràpia gènica i cel·lular. Dianes cel·lulars. Vectors virals. Mètodes per alliberació dels gens terapèutics i barreres cel·lulars implicades. Aplicacions clíniques de la teràpia gènica i cel·lular.

OPoptativa 3 BB 1primer semestre CAcatalà

Bioremediació (3103G02095)

Biodegradació de compostos naturals i bioremediació

OPoptativa 3 BB 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques en empresa (3103G02097)

Realització de pràctiques tutelades en el marc d'un projecte. Col·laboració i implicació en les tasques empresarials o institucionals que s'encomanin a l'alumne pel tutor i a l'empresa o institució on es realitzin. L‘objectiu és desenvolupar una acció formativa en qualsevol entitat, pública o privada, nacional o estrangera, amb l’objectiu d’aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l’estudiant a la realitat de l’àmbit professional en què exercirà la seva professió i desenvolupar competències que afavoreixen la seva incorporació al mercat de treball.

OPoptativa 6 F 1primer semestre CAcatalà
J Aanual CAcatalà
S Aanual CAcatalà

Assignatures obligatòries

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Genètica aplicada (3103G00105)

Definició de marcador molecular. Tipus de marcadors i detecció. Tècniques de genotipatge . Del fenotip al gen: mapes genètics, QTLs i estudis d'associació. Genètica forense i traçabilitat.

OBobligatòria 3 BB 1primer semestre CAcatalà

Biotecnologia animal (3103G00106)

Aplicacions de la biotecnologia animal per a la ramaderia i pesca i la producció d'altres productes d'interès. Millora genètica. Aplicacions per a la recerca i la salut animal.

OBobligatòria 3 BB 1primer semestre ENanglès

Biotecnologia vegetal (3103G00107)

Enginyeria genètica de plantes. Aplicacions de les plantes transgèniques en l'agricultura. Utilitat de les plantes transgèniques en la recerca

OBobligatòria 3 BB 1primer semestre CAcatalà

Biotecnologia alimentària (3103G00108)

La biotecnologia i la producció d'aliments. Fases de producció. Bioprocessos tradicionals i biotransformacions. Escalat industrial de bioprocessos. Processos biotecnològics a la indústria agrícola i de cria. Legislació i seguretat alimentària.

OBobligatòria 3 BB 1primer semestre CAcatalà

Biotecnologia de la reproducció (3103G00109)

Control i patologia de la reproducció. Tècniques per a la millora de la fecundació i de la reproducció. Tècniques de reproducció assistida. Manipulació de gàmetes i embrions in vitro. Transgènesi: mètodes per crear animals transgènics. Transgènics i clònics.

OBobligatòria 3 BB 1primer semestre CAcatalà

Economia i gestió d'empreses (3103G00125)

Introducció a l'economia i gestió d'empreses.

OBobligatòria 3 BB 2segon semestre CAcatalà

Projectes (3103G01100)

El Projecte: definició i objectius. Origen i classificació dels projectes. Etapes, organització, documentació i aspectes legals d'un projecte. Direcció i gestió de projectes. Principis bàsics. Estudi del mercat. Anàlisi de l'oferta i la demanda. Tècniques de projecció de mercat. Dimensió del projecte: economia d'escala i optimització. Localització: Mètodes d'avaluació de localitzacions. Inversions del projecte. Conceptes i mètodes d'estimació. Despeses de producció: fabricació i gestió. Distribució de despeses. Avaluació econòmica de projectes. Anàlisi de riscs i de sensibilitat. Redacció i presentació del projecte.

OBobligatòria 6 BB 2segon semestre CAcatalà

Mètodes instrumentals quantitatius (3103G02082)

Anàlisi i quantificació de biomolècules. Mètodes cromatogràfics. Mètodes electroforètics. Fonaments de fluorescència, quimioluminescència i radioactivitat. Mètodes de determinació estructural de biomolècules. Tècniques immunològiques.Aplicació de tècniques i mètodes instrumentals de laboratori.

OBobligatòria 3 BB 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques de mètodes instrumentals quantitatius (3103G02083)

Aplicació de tècniques i mètodes instrumentals de laboratori.

OBobligatòria 6 BB 1primer semestre CAcatalà

Aspectes socials i legals de la biotecnologia (3103G02088)

Bioètica, normatives i legislació. Bioseguretat i riscs. Comunicació i impacte social.

OBobligatòria 3 BB 2segon semestre NDno definit
BT 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball de fi de grau (3103G01101)

Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques a fi de resoldre un problema biològic real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball realitzat. Modalitats del Treball final de grau: Projecte d'investigació o desenvolupament experimental. Projecte d'investigació o desenvolupament bioinformàtic. Projecte de 'data mining' i bibliogràfic.

NDno definit 12 F 1primer semestre NDno definit
J Aanual CAcatalà
JL Aanual CAcatalà

Treball de fi de grau (3103G02098)

Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques amb la finalitat de resoldre un problema científico real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball realitzat.

NDno definit 12 F 1primer semestre NDno definit
J Aanual CAcatalà
JL Aanual CAcatalà

Mòdul Fisiologia Animal

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fisiologia animal (3103G01091)

Estructura i funció d'òrgans, aparells i sistemes animals. Regulació i integració de les funcions. Adaptacions funcionals al medi.

OBobligatòria 6 BB 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques de fisiologia animal (3103G01092)

Com funcionen els animals: treball pràctic d'observació, experimentació, anàlisi i discussió.

OBobligatòria 3 BB 2segon semestre CAcatalà

Mòdul Biologia Fonamental I DT

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bioinformàtica aplicada (3103G00098)

Eines bioinformàtiques via web. Accés a bases de dades biològics. Filogènia molecular. Identificació i anotació de gens. Bioinformàtica estructural. Docking i dinàmiques moleculars.

OBobligatòria 3 BB 2segon semestre CAcatalà

Fonaments de bioinformàtica (3103G00099)

Conceptes bàsics en bioinformàtica. Bases de dades biològics. Comparació de seqüències. Bioinformàtica estructural. Anàlisi 'òmics'

OBobligatòria 3 BB 2segon semestre CAcatalà

Fisiologia bacteriana (3103G00100)

Funcionament de la cèl•lula bacteriana. Anàlisi de les estructures internes i externes. Comportament i adaptació de la cèl•lula bacteriana en resposta a condicionants externs. Aplicació de noves metodologies d'estudi. Models metabòlics. Mecanismes de regulació. Mecanismes de senyalització molecular.

OBobligatòria 3 BB 2segon semestre CAcatalà

Genòmica (3103G00101)

Organització de l'ADN i del cromosoma. Elements i estructura del genoma. L'ADN codificant i no codificant. Genòmica comparativa i evolució dels Genomes.

OBobligatòria 3 BB 2segon semestre CAcatalà

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.