Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Una de les funcions que poden recaure sobre els professionals de la Pedagogia i/o del Treball Social és la direcció i/o gestió de centres i projectes educatius, socials i d'altres naturaleses. Aquesta assignatura és una introducció pràctica per l'adquisició i anàlisi de les competències que el professional ha d'adquirir per poder dur a terme aquesta funció de direcció i/o gestió de centres i/o projectes en qualsevol àmbit professional de qui exerceix la Pedagogia o el Treball Social. Als estudis de Pedagogia, aquesta assignatura es recomana cursar-la conjuntament amb les assignatures d'"Avaluació de centres, programes i professionals" i "Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum" ja que es realitza un treball de grup conjunt a les tres assignatures i que té un valor del 40% de l'avaluació a cadascuna d'elles.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup FG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Daniel Rodriguez Suarez  / Jaume Torroella Cuenca
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG2 Comprendre i interpretar els coneixements i documents (principis, teories, tècniques, terminologia) propis de l'àmbit de la Pedagogia
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar
 • CT7 Establir relacions interpersonals significatives i saber gestionar positivament la conflictivita
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals
 • CG12 Col.laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius

Continguts

1. CONTINGUTS GRUP B PEDAGOGIA (PROFESSOR JAUME TORROELLA)

          1.1. TEMA 1: LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DE CENTRES I PROJECTES

                    1.1.1. Conceptes de direcció, gestió, organització (tipologies i estructures), lideratge, presa de decisions i administració.

                    1.1.2. Models i estils directius i de gestió.

          1.2. TEMA 2: ELEMENTS DE LA TASCA DIRECTIVA I DE GESTIÓ

                    1.2.1. La tipologia del centre o projecte

                    1.2.2. El context del centre o projecte

                    1.2.3. 1.1. La distinció entre política i l’administració 1.2. De l’administració a la gestió i a la política 1.3. Factors claus per a la direcció de centres i projectes

                    1.2.4. El centre o projecte i el seu entorn organitzatiu i antecedents

                    1.2.5. La missió del centre o projecte

          1.3. TEMA 3: LES TASQUES DE LA DIRECCIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE O PROJECTE

                    1.3.1. La detecció de necessitats i estudi de l’entorn: el diagnòstic i la situació

                    1.3.2. La definició dels objectius del projecte i els ODS

                    1.3.3. La organització i planificació de la tasca directiva

                    1.3.4. La organització i gestió del centre o projecte i de tots els seus elements

                    1.3.5. Organització i gestió de les persones (recursos humans i usuaris): definició llocs de treball, l’organigrama, la delegació, el seguiment i motivació dels professionals, el treball en equip, les entrevistes, les reunions, la supervisió i avaluació del professionals (eficiència i eficàcia), la gestió de l’estrès i burn-out dels professionals, gestió del temps i horaris dels professionals, normes, protocols i procediments.

                    1.3.6. Organització i gestió d’equipament/s: gestió d’horaris, gestió d’espais, el material i les condicions de treball.

                    1.3.7. Organització i gestió econòmica: pressupost, costos, despesa, finançament, captació de fons, gestió de subvencions, inversió.

                    1.3.8. Organització i gestió de la comunicació i difusió (interna i externa): comunicació amb els professionals i usuaris, comunicació i difusió externa del centre o projecte, comunicació de resultats.

                    1.3.9. Organització i gestió de la informació i dels usuaris.

                    1.3.10. Organització i gestió de les prioritats

          1.4. TEMA 4: EINES I COMPETÈNCIES PER LA DIRECCIÓ I GESTIÓ DE CENTRES I PROJECTES

                    1.4.1. Eines de detecció de necessitats i estudi de l’entorn: el diagnòstic i la situació

                    1.4.2. Eines per la definició dels objectius del projecte (de centre): el projecte.

                    1.4.3. Eines per la organització i planificació de la tasca directiva: el projecte de direcció

                    1.4.4. Eines, competències i elements de gestió de persones: recursos humans i usuaris. 1.4.4.1. L’organigrama 1.4.4.2. La relació i valoració de llocs de treball: definició de tasques, perfils, relació laboral, etc... 1.4.4.3. La comunicació interpersonal: entrevistes, reunions, xarxes socials, etc.. 1.4.4.4 La gestió de les persones i el temps: agenda, calendari, etc... 1.4.4.5 L'avaluació (inicial, continuada i final) i la valoració del projecte o centre (activitats d'avaluació, memòries, conclusions i priorització d'accions dins el projecte)

                    1.4.5. Eines per l’organització i gestió d’equipament/s: aplicatius, software, etc...

2. CONTINGUTS GRUP TREBALL SOCIAL

3. Tema 1. L’entorn polític

4. Tema 2. L’anàlisi de les polítiques públiques

5. Tema 3. La Planificació estratègica

6. Tema 4. El lideratge

7. Tema 5. La innovació

8. Tema 6. Els projectes d’intervenció en l’àmbit social

9. Tema 7. La definició del projecte: de la idea a la concreció de la problemàtica

10. Tema 8. El disseny i l’elaboració del projecte

11. Tema 9. Execució, seguiment, direcció i avaluació del projecte

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 7,50 10,00 0 17,50
Prova d'avaluació 2,00 20,00 0 22,00
Resolució d'exercicis 0 20,00 0 20,00
Sessió expositiva 7,50 0 34,50 42,00
Sessió participativa 8,50 0 0 8,50
Treball en equip 10,00 30,00 0 40,00
Total 35,50 80,00 34,50 150

Bibliografia

 • ARAMENDI, P. (2006). La evolución de la dirección escolar en España”, . Oviedo: Actas del IX Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educat.
 • TEIXIDÓ, J. (2005): (2005). El lideratge dels canvis en els centres educatius. Barcelona: Departament d'Ensenyament.
 • Ander-Egg, Ezequiel (1991 ). Administración de programas de acción social (2ª ed.). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Coulshed, Veronica (cop. 1998 ). La Gestión del trabajo social . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Covey, Stephen R (2011 ). Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva : lecciones magistrales sobre el cambio personal . [Barcelona]: Paidós. Catàleg
 • Serra, Albert (DL 2000 ). Gestió dels serveis socials locals : manual bàsic de referència . [Barcelona]: Diputació de Barcelona. Àrea de Benestar Social. Catàleg
 • Eiglier, Pierre (1989 ). Servucción : el marketing de servicios . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Fantova Azcoaga, Fernando (cop. 2001 ). La Gestión de organizaciones no lucrativas : herramientaspara la intervención social . Madrid: CCS. Catàleg
 • Fantova Azcoaga, Fernando. Manual para la gestión de la intervención social : políticas, organizaciones y sistemas para la acción . Madrid $ CSS,|cDL 2005: . Catàleg
 • Fernández García, Tomás Ares Parra, Antonio (cop. 2002 ). Servicios sociales : dirección, gestión y planificación . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Grande Esteban, Ildefonso (1999 ). Marketing de los servicios (2ª ed. rev. y ampl.). Madrid: ESIC. Catàleg
 • Insa Alba, José Ramón (1994 ). La Gestión de sistemas en los servicios socioeducativos y culturales . Zaragoza: Librería Certeza. Catàleg
 • Rueda Palenzuela, José Mª (1993 ). Programar, implementar proyectos, evaluar : instrumentos para la acción . Zaragoza: Librería Certeza. Catàleg
 • Urcola Tellería, Juan Luis (1998 ). Dirigir personas en tiempos de cambio . Pozuelo de Alarcón: ESIC. Catàleg
 • Veciana Vergés, José María (1999 ). Función directiva . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei dePublicacions. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lectures, anàlisi de textos i participació fòrums o tasques moodle Lectura i comentaris de textos teòrics, documents de treball i/o normes legals, debats a classe i participació activa, argumentada i crítica en fòrums i tasques del moodle. 20 No
Elaboració d’un projecte com a treball en grup que permeti aplicar el contingut del programa. Creació d'un projecte socioeducatiu en grup que conté tots els elements treballats al temari. Inclou una exposició presencial i col·lectiva del grup de treball a tot el grup classe. 20 No
Participació activa com a tribunal a les exposicions de grup, exposició individual i avaluació dels projectes presentats. L'alumne haurà d'assistir a les sessions de presentació dels projectes i haurà de fer-ne una avaluació comentada a mode de treball individual. També es valorarà la part individual de l'exposició del projecte de cada alumne i la capacitat de donar resposta a les avaluacions dels altres alumnes. 20 No
Prova final Prova escrita de continguts de l’assignatura (examen final). 30 No
Participació i actitud activa a les classes presencials i virtuals Participació i actitud activa a les classes 10 No

Qualificació

PEDAGOGIA (GRUP B): L'avaluació combinarà l'avaluació contínua o BLOC 1 (totes les activitats excepte la prova: 70% de la qualificació final: avaluació dels treballs i activitats que s'aniran fent durant el curs) amb una prova final o BLOC 2 (30% de la qualificació final). Totes les activitats són obligatòries i per aprovar l’assignatura cal aprovar els dos blocs amb una nota igual o superior a 5. Un cop presentada una activitat d'avaluació, existeix la possibilitat de refer-la dins el termini establert per millorar la nota. Es valorarà tant el contingut (expositiu i crític) com la presentació (aspectes formals i lingüístics) així com la qualitat de l'exposició en públic. Existeix la possibilitat, sempre segons el criteri del professorat, que l'alumnat amb nota superior a 8 punts sobre 10 de l'avaluació continuada quedi exempt de realitzar la prova final. Aquesta casuística es comunicarà a l'alumnat abans del període d'exàmens.

IMPORTANT: les activitats d'avaluació continuada (tasques moodle i treballs) no seran corregides en cas que s'entreguin fora el termini establert. No hi ha recuperació.


TREBALL SOCIAL: L’examen (30%) i el treball -en grup- (40%) s’han d’aprovar per poder superar l'assignatura. A partir d'haver superat la prova escrita i el treball, la resta de la nota es distribueix entre un 15% corresponents a les activitats de dimecres i el 15% restant a les lectures realitzades.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
PEDAGOGIA (GRUP B): Els estudiants que no assisteixin a un mínim del 70% de les sessions (presencials i virtuals), que no presentin els treballs en les dates indicades o que no es presentin a l'examen, obtindran la nota No Presentat

Avaluació única:
PEDAGOGIA (GRUP B): En el cas que l'alumne/a desitgi fer avaluació única (cal comunicar-ho a la coordinació dels estudis), caldrà que realitzi i superi una prova final, un treball individual (creació d'un projecte) i un segon treball individual (avaluació d'un projecte ja existent). Caldrà superar amb nota igual o superior a 5 les tres activitats per aprovar l'assignatura. La ponderació de cada una de les tres activitats d'avaluació única és la mitjana de les tres notes obtingudes.

Requisits mínims per aprovar:
PEDAGOGIA (GRUP B): Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 i haver entregat tots els treballs i tasques de l'assignatura. Així mateix, és obligatòria l'assistència a totes les sessions d'exposició dels treballs (del grup propi i dels altres grups) que es realitzaran els dies 4 i 11 de desembre al matí (de 9 a 14h).

Tutoria

PEDAGOGIA (GRUP B): Qualsevol alumne del grup classe pot sol·licitar les tutories individuals o pel treball de grup mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a jaume.torroella@udg.edu indicant:
- Nom i cognoms de l'alumne/s.
- Grup classe (estudi i curs) al qual pertany/en
- Motiu de la sol·licitud de la tutoria.
Seguidament, l'alumne rebrà un correu amb el dia, hora i enllaç per a realitzar la tutoria. Totes les tutories seran virtuals.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

PEDAGOGIA (GRUP B): Qualsevol comunicació amb el professor s'haurà de fer per correu-e (jaume.torroella@udg.edu) excepte el seguiment del treball en grup que es farà al fòrum de cada grup de treball.

Observacions

L’assignatura no planteja cap requisit previ per ser cursada. És desitjable tenir els coneixements adquirits a l'assignatura de segon curs TEORIES I PROCESSOS ORGANITZATIUS. També és desitjable que els estudiants tingut algun contacte amb alguna realitat organitzativa o amb la feina directiva.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
(TREBALL SOCIAL GRUP A) Les activitats de l'assignatura que es podran realitzar degut als canvis ocasionats son:
Activitats de dimecres:
Activitat 1: 11 de març, 12’00 a 13’30 hores. Película Ken Loach
Examen
Examen en què l’alumnat haurà de demostrar haver adquirit els coneixements del temari de la primera part del curs.
Aquest examen correspondrà als continguts de la primera part del curs.
La data de realització queda pendent.
Elaboració d’un projecte
La segona part del curs s’avaluarà en base a l’elaboració d’un projecte d’intervenció social. Aquest treball serà grupal, en grups de quatre persones, i es basarà en les orientacions que es facilitaran en el marc de les classes presencials. Es facilitaran els criteris que es tindran en compte de cares a l’avaluació d’aquesta part.
Els treballs escrits es presentaran el dia 21 de maig per correu electrònic, juntament amb un pòster.

PEDAGOGIA (GRUP B): CAP

Modificació de l'avaluació:
TREBALL SOCIAL (GRUP A): MODIFICACIONS AVALUACIÓ ASSIGNATURA Direcció i Gestió de Centres i Projectes (Grau en Treball Social – 3r curs)
• L’examen de la primera part de l’assignatura: Passa a valer el 35% de la nota final (anteriorment comptabilitzava el 30%) (*1)
• El treball de desenvolupament d’un projecte d’intervenció social: Passa a valer el 50% de la nota final (anteriorment comptabilitzava el 40%)
• Activitat complementària (en relació a les activitats de dimecres): Continua valent el 15% de l’assignatura

(*1): Cal diferenciar els documents del temari dels de l'avaluació. Al temari entra tot el que hem passat a la classe i el que hem enviat. Per tant, tot això s'ha de llegir, comprendre, i saber-ho interpretar.
Pel que fa a l'examen, només avaluarem allò que hem tractat a classe, amb els respectius documents que acompanyaven la sessió.
Dubtes de com serà l’exàmen, encara no sabem si farem examen presencial o on-line, depenent del model farem una cosa o una altre. Estem a l’espera.

PEDAGOGIA (GRUP B): CAP

Tutoria i comunicació:
TREBALL SOCIAL (GRUP B): Degut a les modificiacions de les activitats i del format de l'assignatura, les tutories amb l'alumnat (amb els grups formats per fer els treballs) es realitzen tots dijous en horari de l'assignatura.
Els grups han de sol·licitar la tutoria al tutor prèviament.

PEDAGOGIA (GRUP B): CAP

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.