Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Fonaments d'Economia: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Introducció a l'empresa; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament. La realitat econòmica actual.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup JG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joan Sole Pla
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació
 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació
 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals
 • CG12 Col.laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social
 • CE5 Realitzar estudis i avaluacions educatives i interpretar els resultats

Continguts

1. Introducció: viure és escollir

2. La demanda, l’oferta i el mercat

3. Elasticitat

4. L'empresa: producció, costos i beneficis.

5. Mercats imperfectes, benestar, externalitats i béns públics

6. Les dades macroeconòmiques

7. El mercat de treball

8. La balança de pagaments, els tipus de canvi i el comerç internacional

9. La política econòmica el diner i els preus

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 34,00 0 42,00
Lectura / comentari de textos 7,00 33,00 0 40,00
Resolució d'exercicis 4,00 24,00 0 28,00
Sessió expositiva 25,00 0 0 25,00
Sessió participativa 15,00 0 0 15,00
Total 59,00 91,00 0 150

Bibliografia

 • Mankiw, N. Gregory (2017). Principios de economía (Séptima edición). México: Cengage Learning Editores SA. Catàleg
 • Krugman, Paul R. (2015). Fundamentos de Economía (3ª). Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Mochón Morcillo, Francisco (cop. 2010 ). Principios de economía (4a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Gimeno, J. A. (2012). Principios de economía (3ª). Aravaca (Madrit): McGraw-Hill. Catàleg
 • Medialdea G., Beatriz (2011). Quienes son los mercados y como nos gobiernan (1ª). Madrid: Icaria. Catàleg
 • Tapia, José A (cop. 2011 ). La Gran recesión y el capitalismo del siglo XXI : teoríaseconómicas, explicaciones de la crisis y perspectivas de la economía mundial . Madrid: Catarata :Centro de Investigación para la Paz. Catàleg
 • Robert J. Barro y Xavier Sala i Martin (2011). Crecimiento económico (1ª). Barcelona: Reverté. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AC2: Currículum Lector Es valora la capacitat de realitzar un bon informe, la comprensió dels textos llegits, la capacitat de síntesi i saber l'aportació específica de cada autor als conceptes treballats 15 No
AC3: COIL / Elaboració pressupost Es valora la capacitat de realitzar un bon informe, saber moure's en un ambient internacional i l'actitud activa davant d'aquest entorn 15 No
Examen parcial 1 Es farà una avaluació dels temes corresponents a Microeconomia
L'exercici es supera havent resolt correctament el 50% o més de les qüestions plantejades
35
Examen parcial 2 Es farà una avaluació dels temes corresponents a Macroeconomia
L'exercici es supera havent resolt correctament el 50% o més de les qüestions plantejades
35

Qualificació

CRITERIS D'AVALUACIÓ:

Es pot seguir dos tipus d’avaluació:
• Avaluació continuada
• Avaluació a examen únic (avaluació única)

Per la naturalesa acumulativa dels continguts a treballar es recomana seguir l’avaluació continuada i només agafar l’opció de l’avaluació única en aquells casos en que per circumstàncies concretes sigui impossible seguir el curs de manera assídua.

ESTUDIANT/A QUE SI SEGUEIX L’AVALUACIÓ CONTINUADA. L'assignatura consta de:

1. Activitats NO avaluables: Exercicis i activitats sense nota (AC1).
2. Activitats SI avaluables: 2 activitats avaluació continuada + 2 exàmens parcials (AC2, AC3 i EX1, EX2)

CÀLCUL DE LA NOTA DE L’ASSIGNATURA. El càlcul de la nota de l’assignatura sortirà de la fórmula:

0,15 x AC2 + 0,15 x AC3 + 0,35 x EX1 + 0,35 x EX2 = NOTA FINAL (i)

On AC representen les notes de les activitats d'avaluació continuada, i EX1 i EX2 són les notes dels exàmens parcials 1 i 2 respectivament.

Les AC seran explicades el primer dia de classe i està previst que siguin:
- Activitat 1 (AC1): no avaluable però obligatòria si es vol que les altres AC comptin en la nota final l’assignatura: síntesi d’una conferència, vídeo o altres recursos audiovisuals, debat, etc.
- Activitat 2 (AC2): si avaluable. Currículum lector
- Activitat 3 (AC3): si avaluable. Es podrà escollir: COIL o Elaboració d'un pressupost

Cal haver fet TOTES les AC per a que puguin comptar a la nota de l’assignatura. Les AC comptaran a la nota de l’assignatura sempre i quan LA NOTA MITJANA DELS DOS EXÀMENS PARCIALS SIGUI MAJOR O IGUAL A 4,5.

Tenint en compte la restricció anterior, si la resultant de la fórmula és menor que 5, aleshores l’estudiant pot anar a l’examen final a recuperar les activitats recuperables de l'assignatura. Seran activitats recuperables l’examen de la part 1 i l’examen de la part 2 de l’assignatura.

L’examen de recuperació constarà de 2 parts que són les corresponents als temes que entrin als exàmens parcials 1 i 2 de l’avaluació continuada.

L’estudiant haurà d’anar a recuperar l’examen parcial que hagi tret la nota més baixa.

Com en el cas anterior, les AC que hagi fet l’estudiant li seran guardades si la nota mitjana dels dos exàmens parcials és major o igual a 4,5 un cop hagi fet la recuperació de la part de l’assignatura en la que tenia la nota més baixa.

Tenint en compte el que s'ha dit, per calcular la nota final es torna a aplicar la fórmula (i).

ESTUDIANT/A QUE NO SEGUEIX L'AVALUACIÓ CONTINUADA (AVALUACIÓ ÚNICA)
Per a poder tenir nota de l'assignatura haurà de fer un examen que es dividirà en 2 parts:
- Una part correspondrà als temes de microeconomia
- Una altra part correspondrà als temes de macroeconomia

El càlcul de la nota de l’assignatura sortirà de la fórmula:

0,5 x PEX1 + 0,5 x PEX2 = NOTA FINAL (ii)

On PEX1 i PEX2 són respectivament les notes obtingudes per l’estudiant a les 2 parts de l’assignatura a l'examen final.

L’estudiant que segueix l’avaluació única aprova l’assignatura si la nota resultant de la fórmula (ii) és major o igual que 5 i sempre i quan la nota de cada una de les dues parts de l’examen sigui major o igual a 4,5.

Per a l'examen de recuperació d'avaluació única es seguiran els mateixos criteris que en el primer examen d'avaluació en aquesta modalitat.

OBSERVACIONS:
Es recomana cuidar les regles sintàctiques i ortogràfiques en la producció escrita. Es valorarà la presentació dels treballs i informes que es demanin en llenguatge i format acadèmics.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat aquell/a que no es presenti a cap prova d'avaluació ni hagi fet les lectures obligatòries o no es presenti a cap prova d'avaluació ni hagi fet les pràctiques

Avaluació única:
L’avaluació única es farà amb un únic examen en la data fixada. Aquesta data serà publicada abans de l’inici del semestre i serà abans que finalitzi l’avaluació continuada.
Aquest examen tindrà una recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Durant les primeres classes es comunicarà a l'estudiant com es duran a terme les tutories i quins dies i hores es podran fer a més de per quins canals en tots els escenaris que es puguin donar.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A l’hora de classe es donaran totes les instruccions necessàries pel seguiment de l’assignatura, a més es farà una entrada al fòrum de l’assignatura per a que en quedi constància.

Observacions

L'assignatura Fonaments d'Economia combina les sessions teòriques amb la realització d'activitats pràctiques diverses. Es recomana a l'estudiant UN TREBALL i ESTUDI CONTINUAT de l'assignatura.

Durant el curs es complementarà la bibliografia bàsica amb materials que el professor/a farà arribar als estudiants a mesura que es vagin desenvolupant els temes. També es proposarà altra bibliografia complementària i adient als aspectes i temes que es tractin en cada moment.

És IMPRESCINDIBLE tenir en compte per a poder aprovar l'assignatura:

- Es recomana cuidar les regles sintàctiques i ortogràfiques en la producció escrita. Es valorarà la presentació dels treballs i informes que es demanin en llenguatge i format acadèmics.
- Que 6 crèdits ECTS signifiquen un mínim de 150 hores de dedicació de l'alumne a l'assignatura en el còmput global.

També és MOLT interessant de tenir en compte, i el professor anima a:

- Llegir diàriament la premsa econòmica i els suplements setmanals o mensuals de continguts econòmics.
- Mantenir l'atenció i l'interès sobre temes econòmics i socials presents en altres mitjans de comunicació com ràdio, TV, digitals, xarxes socials, fòrums, etc.
- Que les i els estudiants participeu en els temes de discussió que es vagin proposant al grup-classe en els diferents espais de discussió. El professor en farà de moderador.
- La participació activa voluntària en les activitats que es proposin.

Assignatures recomanades

 • Avaluació econòmica de projectes i polítiques socials
 • Dret del treball i de la seguretat social
 • Dret i garanties constitucionals
 • Economia i estat del benestar
 • Elaboració i gestió de projectes
 • Ètica i deontologia professional
 • Formació a l'empresa
 • Funcions i conceptes bàsics del dret
 • Gestió financera i comptabilitat
 • Immigració i estrangeria: drets, llibertats i deures
 • Mercat de treball i inserció laboral
 • Pensament contemporani
 • Planificació i control financer i econòmic
 • Polítiques de feina i de formació per a la feina
 • Polítiques socials a la Unió Europea
 • Sociologia

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas que es donin canvis derivats de la situació sanitària se segueixen fent les classes via videoconferència en l'horari establert. Els estudiants es connecten via el mitjà que designi la UdG i la classe es desenvolupa en temps real utilitzant eines de compartició de pantalla i pissarra electrònica.

La classe podrà ser gravada i així aquelles persones que no hi hagin pogut assistir poden seguir-la igualment en el moment que ho desitgin.

Les classes de pràctiques passen a ser sessions de tutoria conjunta. Abans de la classe es demana als estudiants que hagin resolt els exercicis proposats. Durant la sessió de classe-tutoria han de preguntar els dubtes que els hagin sorgit en el seu treball previ. La sessió també es realitza en temps real usant la plataforma que designi la UdG.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació i els exàmens s'adaptaran a la situació sanitària de cada moment i es seguiran les indicacions que vinguin dels òrgans de Govern de la Facultat, de la Universitat i de les autoritats sanitàries.

Tutoria i comunicació:
Durant les primeres classes es comunicarà a l'estudiant com es duran a terme les tutories i quins dies i hores es podran fer a més de per quins canals en tots els escenaris que es puguin donar.

A l’hora de classe es donaran totes les instruccions necessàries pel seguiment de l’assignatura, a més es farà una entrada al fòrum de l’assignatura per a que en quedi constància.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.