Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
En aquesta assignatura els estudiants hauran d'adoptar decisions en el camp del màrqueting mitjançant l'ús d'un simulador. Per això se'ls ensenyarà el funcionament general i l'entorn en què es desenvolupa el simulador de màrqueting. Totes dues simulacions reprodueixen l'entorn de negoci d'unes empreses d'hardware i software que han de competir entre elles. S'han de prendre decisions relacionades amb la planificació, estratègia i variables operatives. S'haurà d'analitzar els resultats dels plans de màrqueting i analitzar l'evolució dels mercats. Hi ha dues modalitats de participació: la participació en grup, per tots aquells que ho considerin convenient, sent l'opció recomanada de seguiment. La participació individual, per tots aquells que per questions personals o professionals no puguin o vulguin realitzar la participació en grup. Cada modalitat utilitzarà un simulador diferent: Els participants en grup utilitzaran la simulació "Tech Company", mentre que els participants individuals utilitzaran la simulación "Innovatech". Per obtenir informació d'aquestes simulacions es pot acudir a aquest lloc web: http://www.companygame.com/Companygame-Simuladores-Negocio-Empresa.asp
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ENRIC SERRADELL LOPEZ
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • 2G- Saber aplicar els coneixements apresos a l'aula, en el seu treball, amb una marcada capacitat d'adaptació a noves situacions
  • 5G- Analitzar i adoptar actituds i comportaments ètics i responsables en la pràctica professional
  • 6G- Ser capaç de liderar equips de treball, adquirint habilitats de negociació per prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions, assumint una marcada orientació per la qualitat
  • 3E- Analitzar la demanda i els criteris de segmentació, diagnosticant els determinants interns i externs del comportament del consumidor i dels compradors industrials
  • 4E- Crear i establir la identitat i la imatge de marca dels productes
  • 5E- Establir l'estratègia de preus òptima segons les circumstàncies de cada moment, seleccionant el canal de distribució depenent de les diferents tipologies de productes
  • 6E- Planificar, organitzar i controlar l'elaboració i el desenvolupament del pla de màrqueting
  • 7E- Planificar i organitzar el sistema de vendes i aplicar tècniques de venda personal, utilitzant instruments de promoció i comunicació

Continguts

1. En els primers dies, els estudiants rebran la informació pel que fa al contingut de la simulació: tipus d'empresa (filosofia, descripció de mercats i activitat) així com la documentació necessària per participar en la simulació. Al començar l’assignatura els participants rebran: Una guia docent amb l’explicació detallada del funcionament de la simulació, les diferents fases en les que es divideix i la calendarització detallada de les activitats. Durant els primers dies, els participants han de fer les següents activitats: 1. Lectura del material d’informació: - Document de descripció del cas - Document de guia de decisions - Document amb conceptes de màrqueting i la seva relació amb les decisions del simulador 2. Formació dels grups: Els participants hauran de participar activament en un fòrum de cara a la creació dels grups. El grup òptim no hauria de ser superior a les quatre persones. Sent quatre el número òptim d’integrants. En tot cas dependrà del número de matriculats. 3. Complimentació d’un qüestionari individual sobre el funcionament del joc. 4. Els estudiants que un cop finalitzat el termini de creació de grups o bé no estiguin interessats en formar-ne part participaran en la simulació a títol individual.

2. Addicionalment s’hauran de realitzar les següents activitats: Es realitzaran una ronda de pràctica i 5 rondes competitives. Es demanaran dos informes, usualment després de la primera ronda i de la última ronda. En el primer informe es demana l’estratègia a seguir, els objectius proposats, l’estratègia de màrqueting específica i les seves implicacions financeres i de mercat. En el segon informe es demana la valoració de totes les decisions realitzades i la valoració final de la simulació. També es demanarà un informe amb una valoració personal de la pròpia activitat i la complimentació d’informació específica amb la valoració dels companys, si s'ha participat en la modalitat de grup. Motius pels quals no es supera l’assignatura: No participar en les decisions del grup ni en l’elaboració dels informes conjunts. En aquest sentit si la majoria dels integrants d’un grup manifesten la seva disconformitat amb la participació d’un altre integrant el professor podrà excloure a l’estudiant afectat de l’avaluació continua. La no realització d'alguna de les activitats individuals suposarà la no superació de l’avaluació continua.

3. Elaboració del rànquing: Durant la simulació, i després de cada decisió competitiva s’establirà un ranquing setmanal en base al criteri estàndard del simulador. “L'èxit de les empreses en aquest simulador s'avalua a través del comportament en el mercat de valors. Així doncs, el preu de l'acció al final del joc és el criteri guanyador recomanat. També cal esmentar que no necessàriament obtenir un bon resultat en el rànquing final suposa una bona nota en la nota final, si bé es té en consideració tal com s'explica en els criteris d'avaluació. El ranking final, en tot cas, té impacte en la nota final, suposant un 20% de la nota. Primer classificat: Rep 2 punts, Segon classificat: 1,5 punts Tercer: 1 punt Quart classificat: 0,8 punts. Cinquè classificat: 0,6 6è: 0,4 punts, 7è:0,2 punts,a partir d'aquesta posició no es reben punts addicionals, ni tampoc negatius. La no participació en alguna de les decisions comporta la seguent penalització: Ronda de prova: -2 punts en la nota final Ronda 1 i ronda 5 : - 4 punts en la nota final Rondes 2 a 4: -2 punts en la nota final.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 40,00 0 40,00
Consulta de documents (text, àudio, vídeo,...) 0 10,00 0 10,00
Simulacions 0 87,00 0 87,00
Tutories de grup 0 0 13,00 13,00
Total 0 137,00 13,00 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Simulació i realització d'informes Els informes suposen el 80% de la nota final. 80 No
Posició en el rànquing final: anàlisi i resultats obtinguts La posició en el ranking i la seva aportació a la nota final es realitzarà de la seguent manera:

El ranking final, en tot cas, té impacte en la nota final, suposant un 20% de la nota.

Primer classificat: Rep 2 punts, Segon classificat: 1,5 punts Tercer: 1 punt
Quart classificat: 0,8 punts. Cinquè classificat: 0,6 6è: 0,4 punts, 7è:0,2 punts,
a partir d'aquesta posició no es reben punts addicionals, ni tampoc negatius.

La no participació en alguna de les decisions comporta la següent penalització:
Ronda de prova: -2 punts en la nota final
Rondes 1 i ronda 5 : - 4 punts en la nota final
Rondes 2 a 4: -2 punts en la nota final.
20 No

Qualificació

L’avaluació consisteix en l’entrega de diferents treballs i informes. Tenint en compte que el seguiment de l'assignatura es pot fer tant en base al treball en grup com en base al treball individual.

El sistema avaluatiu de la matèria es basarà en:
La realització d’exercicis i qüestionaris respecte al funcionament del simulador i els conceptes de management, econòmics i de màrqueting treballats a la simulació. La realització d’informes de grup i individuals sobre el contingut de la simulació, els conceptes de màrqueting rellevants i el seu impacte en els resultats obtinguts.


La nota final de l’assignatura s’obtindrà de la següent manera:

-Primer informe: 40 %
-Segon informe (informe final): 40 %
-Posició en el rànquing final: 20%

La posició en el ranking i la seva aportació a la nota final es realitzarà de la seguent manera:

El ranking final, en tot cas, té impacte en la nota final, suposant un 20% de la nota.

Primer classificat: Rep 2 punts, Segon classificat: 1,5 punts Tercer: 1 punt
Quart classificat: 0,8 punts. Cinquè classificat: 0,6 6è: 0,4 punts, 7è:0,2 punts,
a partir d'aquesta posició no es reben punts addicionals, ni tampoc negatius.

La no participació en alguna de les decisions comporta la següent penalització:
Ronda de prova: -2 punts en la nota final
Rondes 1 i ronda 5 : - 4 punts en la nota final
Rondes 2 a 4: -2 punts en la nota final.

Es demanarà un informe breu individual que si bé no té caracter avaluatiu és de caràcter obligatori.

Per les especials característiques de la simulació la no participació activa dins d’un grup, o la no entrega dels informes o activitats suposarà que no es supera l’assignatura.

Donades les especials circumstàncies de l’assignatura no podrà ser superada per un altre mitjà que no sigui l’avaluació continuada. En aquest sentit no hi haurà examen ordinari de l’assignatura però sí que hi haurà examen extraordinari per tots aquells estudiants que no hagin seguit l’avaluació continuada o bé no l’hagin superat. L’examen consistirà en preguntes tipus test relacionades amb la simulació i el seu funcionament així com preguntes obertes de conceptes bàsics de màrqueting treballats a la simulació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
Els estudiants que no hagin superat l'avaluació continua o no l'hagin realitzat tenen la possibilitat d'anar a l'examen extraordinari de l'assignatura. L'examen consistirà en preguntes relacionades amb la simulació i les diferents àrees de decisió relacionades, posant especial èmfasi en el màrqueting.

La nota màxima a obtenir a l'avaluació única és d'un 7.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Al ser una assignatura online totes les activitats de tutoria son personalitzables. Periòdicament el professor convocarà tutories grupals per solucionar preguntes i dubtes, però en tot cas els estudiants podran demanar, ja sigui de forma individual o en grup, una tutoria, amb dia i hora a conveniència del sol·licitants i del professor. La tutoria es realitzarà sempre de forma telemàtica mitjançant videoconferència.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb els estudiants es realitzarà bàsicament a través de l'aula virtual de l'assignatura, utilitzant la plataforma Moodle. L'estudiant s'ha d'assegurar de tenir accés a aquesta plataforma amb caràcter previ al començament de curs.

Observacions

La planificació del curs, les activitats i continguts bàsics de l’assignatura, així com totes les informacions necessàries pel seguiment adequat del curs seran publicades en el campus virtual de l’Escola. El seguiment de l’avaluació continua suposa el coneixement d’aquest fet, i la connexió i utilització de les eines proposades pel professorat.

Periòdicament es publicaran al campus virtual una o varies activitats, les quals, seguint l’esperit de l’avaluació continua, tindran un dia d’inici i final marcada per la planificació de l’assignatura. Aquesta planificació garanteix un aprenentatge equilibrat i satisfactori a mig termini. Les activitats estan dissenyades per ser realitzades de forma individual (excepte en els casos on sigui necessari el treball en grup. ), utilitzant el campus virtual.

El campus virtual és una eina que s’utilitzarà sistemàticament per la valoració de l’adequat aprenentatge de l’assignatura.

Amb caràcter general no s’acceptaran treballs escrits en format paper (excepte prèvia acceptació del professorat). Totes els entregues d’activitats es realitzaran en format electrònic, utilitzant les eines del campus virtual.

Aquest curs es desenvolupa en idioma anglès, tots els materials, comunicacions, entregues i exàmens seran realitzats en aquest idioma.

Ètica:

Tal com s’ha descrit anteriorment el seguiment de l’avaluació continuada suposa que totes les entregues i tasques realitzades siguin fetes per la persona que realitza l’enviament. Cada estudiant és responsable de ser respectuós amb les formes amb els companys, així com de citar adequadament les fonts externes utilitzades. No es toleraran comportaments irrespectuosos o pocs ètics amb ningú de la comunitat educativa.

Idioma:

L’idioma de seguiment i participació, així com la major part dels materials utilitzats serà en idioma anglès.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Aquesta assignatura només es pot seguir de forma online. Per tant no s'estableixen escenaris diferents en funció de si existeixen o no indicacions oficials de confinament i/o assistència a institucions educatives.

Les activitats proposades es realitzaran exclusivament de forma online.

Modificació de l'avaluació:
Aquesta assignatura només es pot seguir de forma online. Per tant no s'estableixen escenaris diferents en funció de si existeixen o no indicacions oficials de confinament i/o assistència a institucions educatives.

Les activitats d'avaluació es realitzaran exclusivament de forma online.

Tutoria i comunicació:
Aquesta assignatura només es pot seguir de forma online. Per tant no s'estableixen escenaris diferents en funció de si existeixen o no indicacions oficials de confinament i/o assistència a institucions educatives.

Les activitats de tutoria es realitzaran exclusivament utilitzant mitjans telemàtics en forma de videoconferència i que ja estan descrits a l'apartat corresponent de "Tutoria i Comunicació".

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.