Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
. Anàlisi del procés constructiu. Raonament de la interacció d’elements i sistemes constructius a l’edificació. Raonament del procés d’execució. Normativa.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN FONTAS SERRAT
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CB08 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • CT08 Disseny de propostes creatives
 • CE26 Aptitud per identificar els elements i sistemes constructius, definir la seva funció i compatibilitat, i la seva posada en obra en el procés constructiu. Planejar i resoldre detalls constructius
 • CE37 Capacitat d'anàlisi de projectes d'execució i la seva translació a l'execució d'obres

Continguts

1. Introducció a l’anàlisi i raonament del procés constructiu. Fases del procés. Agents

2. Anàlisi i raonament del procés constructiu:

          2.1. En funció de l'entorn i la tipologia de l'edifici.

          2.2. En la redacció del projecte d'execució : Condicionants de disseny arquitectònic / constructiu. Viabilitat.

          2.3. Per sistemes constructius, la seva interacció i execució d'obra. Condicionants dels sistemes i de la seva execució en obra. Control tecnològic del procés.

                    2.3.1. Sustentació / Estructura / Envolupant / Compartimentació / Acabats / Serveis

                    2.3.2. Implantació d'obra

          2.4. En la redacció del llibre de l'edifici

3. Anàlisi de casos

          3.1. Fotografies d’obra en execució

          3.2. Procés constructiu d’edificis

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 5,00 5,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 6,00 6,00
Elaboració individual de treballs 0 15,50 15,50
Prova d'avaluació 26,80 21,70 48,50
Total 26,80 48,20 75

Bibliografia

 • Per cada tema es publicarà un guió amb la bibliografia específica (2017). UdG.
 • Castellano i Costa, Josep (2002 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación . [Málaga]: INDYCCE. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (2000 ). Análisis del régimen jurídico del proceso constructivo de la edificación . Màlaga: Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Catàleg
 • Castellano Costa, Josep / Autors Varis.. Libro Abierto. Recuperat , a http://www.libroabierto.coaat.es/
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1996 ). La Construcció de l'arquitectura (3ª ed., rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • González Moreno-Navarro, José Luis (cop. 2009 ). Les Claus per a construir l'arquitectura (2a ed. en català rev. conforme al CTE). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques :Gustavo Gili. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PAC. Proves d'avaluació continuada Proves basades en l'anàlisi gràfic i raonament constructiu d’un edifici.
A partir de: Recerca d’informació i aportacions als fòrums./ Pràctiques desenvolupades a l’aula, amb indicacions i correccions del professor.
Activitats individuals. Obligatòries. No recuperables. No s’exigeix nota mínima.
Realització: Durant les setmanes de classe, a la franja horària definida per a proves d’avaluació continuada.
Valoració: Assoliment dels objectius proposats./ Resolució tecnològica./ Capacitat d’anàlisi i síntesi./ Formalització.
30
TAC. Treball d’anàlisi constructiu Treball autònom d’anàlisi constructiu d’un edifici, relacionat amb els continguts i activitats de l’assignatura.
Desglossat en vàries activitats: Proposta edifici./ Recerca d'informació i aportació al fòrum./ Treball en equip./ Rols / Proposta de treball individual./ Treball individual.
Obligatori. No recuperable. No s’exigeix nota mínima.
Realització: Durant les setmanes de classe, segons la programació del curs.
Treball autònom de l’alumne, en cas de dubtes es poden sol·licitar tutories al professor.
Valoració: Assoliment dels objectius proposats./ Resolució tecnològica./ Capacitat d’anàlisi i síntesi./ Avaluació del treball entre companys./ Formalització.
30
SO. Seguiment d’obres SOF. Fotografies d'obra. Recull fotogràfic d’obres en execució visitades per l’alumne.
OA. Anàlisi fotografies d’obra. Anàlisi constructiu de fotografies d’obres en execució: Debat participatiu entre companys, a través d’aportacions al fòrum corresponent.
Valoració: Interès constructiu de les fotografies./ Correspondència amb el tema./ Formalització./ Interès constructiu de les aportacions realitzades./ Participació activa en el debat./ Capacitat d’observació, anàlisi i síntesi.
Activitats individuals. Obligatòries. No recuperables. No s’exigeix nota mínima.
Realització: Durant les setmanes de classe, segons la programació del curs.
Treball autònom de l’alumne, en cas de dubtes es poden sol·licitar tutories al professor.
10
AF. Recerca d'informació / Aportació al fòrum. Recerca i anàlisi d’informació relacionada amb els edificis proposats, indispensable per desenvolupar les proves d’avaluació continuada i les activitats pràctiques.
Aportacions als fòrums corresponents.
Activitats individuals. Obligatòries. No recuperables. No s’exigeix nota mínima.
Realització: En línia, durant les setmanes de classe, segons la programació d’activitats.
Treball autònom de l’alumne, en cas de dubtes es poden sol·licitar tutories al professor.
Valoració: Interès constructiu de les aportacions realitzades./ Participació activa.
10
EX. Examen de teoria Prova sobre els continguts teòrics de l'assignatura.
A partir del desenvolupat a: Classes teòriques i/o d’anàlisi participatiu. / Activitats d’aula i/o experimentals de laboratori./ Qüestionaris complementaris d’aprenentatge desenvolupats en línia
Format tipus test i/o de resposta breu.
Activitat individual. Obligatòria. No recuperable. No s’exigeix nota mínima.
Realització: En el període d’avaluació, segons el calendari de l’Escola.
Valoració: Assoliment del coneixement específic./ Capacitat d’anàlisi i síntesi. gatòria i recuperable a l’examen final. No s’exigeix nota mínima.
Valoració: / Assoliment del coneixement específic. / Capacitat d’anàlisi i síntesi.
20

Qualificació

El sistema d'avaluació de l’assignatura és el de l'avaluació continuada.
Cap activitat de les activitats d’avaluació definides té un pes superior al 60% ni s’exigeix nota mínima, per tant s’exclou l’opció de recuperació.
Per facilitar l’aprenentatge, durant el curs es poden realitzar activitats de suport complementàries i optatives que no computen en el sistema d’avaluació de l’assignatura: pràctiques d’aula, fòrums, qüestionaris, consultes, etc.

La nota final per curs s’obté de la mitjana ponderada segons el percentatge definit per cadascuna de les activitats d’avaluació obligatòries:
NC = 30% PAC + 30% TAC + 10% SO + 10% AF + 20% EX

......... PAC. Proves d’avaluació continuada: 15% PA1 + 15% PA2
......... TAC. Treball d'anàlisi constructiu: 5% AF + 5% AR + 10% TC + 10% TI
................. AF. Recerca d'informació / Aportació al fòrum
................. AR. Agents - Rols / Aportació al fòrum
................. TC. Treball en comú
................. TI. Treball individual
......... SO. Seguiment d'obres: Mitja (SOF / SOA1 / SOA2)
................. SOF. Fotografies d'obra
................. SOA. Anàlisi fotografies d’obra
......... AF. Recerca d'informació / Aportació al fòrum: Mitja fòrums PA i PAC.
................. PA. Activitats pràctiques d’aula
................. PAC. Proves d’avaluació continuada
......... EX. Examen

L’assignatura es considera aprovada per curs si NC>=50.
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa i no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Calendari :
A l’inici del curs, l’alumne serà coneixedor del calendari de lliurament de treballs i les dates de realització de proves d’avaluació, les quals es programaran dins de la franja horària reservada per aquesta finalitat. Els exàmens es realitzen segons el calendari establert per l’escola.
No s'admet la realització de les proves o lliuraments fora de la data prevista ni fora del format establert.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
.- Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
.- La utilització sense permís explícit del professor durant l'activitat d'avaluació d’apunts, formularis, calculadores, telèfons mòbils o altres dispositius amb capacitat d’emmagatzematge.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Revisió de les activitats d'avaluació
Per afavorir l’aprenentatge, les sessions de revisió que es programin durant el curs poden tenir un caràcter de tutoria col·lectiva, d’assistència voluntària.
En tot cas, les revisions son presencials, i només es poden fer el dia i hora programats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a una activitat d’avaluació definida com a obligatòria implicarà que aquesta sigui qualificada com a ‘No Presentat’.
Es considera l’opció de ‘No Presentat’ en la qualificació final de l’assignatura en el cas de:
.- Realitzar menys del 50% de les activitats d’avaluació del curs
.- No realitzar l’examen.
L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de ‘No Presentat’ exhaureix convocatòria de qualificació.

Observacions

Per al seguiment d'aquesta assignatura, l’alumne ha de tenir o desenvolupar :
.- Interès per la construcció
.- Capacitat de dibuixar a mà alçada.
.- Capacitat d’integrar els coneixements adquirits a les altres assignatures de l’estudi.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Dedicació :
Aproximadament 1/3 de la dedicació prevista es destina a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament dels treballs / activitats
.- Recerca de bibliografia / informació complementària
.- Estudi / preparació dels temes
.- Participació o compleció de les activitats en línia
- - - - - - - - - - - - - - - -
La plataforma Moodle de l’assignatura esdevé essencial per a:
.- Consultar la programació del curs i qüestions organitzatives de l'assignatura.
.- Rebre i revisar les notificacions relacionades amb l’assignatura a través del Fòrum de noticies
.- Treballar els continguts: guions, documentació i bibliografia recomanada
.- Desenvolupar i lliurar les activitats: enunciats, dates i format de lliurament.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sessions d’aula.
.- Es recomana assistència continuada i participació activa.
.- Convé fer una preparació prèvia del temari / activitat per obtenir un màxim rendiment durant la sessió.
.- A l’aula es poden utilitzar aplicacions informàtiques si estan relacionades amb el tema que es desenvolupa.
.- No s'admet gravar, filmar ni fotografiar. No es pot enregistrar veu sense consentiment previ.
.- Cal silenciar o apagar els telèfons mòbils.
.- Es demana puntualitat: Pel correcte desenvolupament de les sessions no es permet l’accés a l’aula després de l’hora prevista per l’inici.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Tutories :
.- Es realitzen mitjançant cita prèvia per correu electrònic.
.- Son sessions amb el professor per aclariment de dubtes. En cap cas són el substitut de les classes ni han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs que ha de desenvolupar autònomament l’alumne.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Cessió dels drets d'autor dels treballs :
.- Els alumnes cedeixen els drets d'autor no exclusius derivats de les activitats realitzades a l’assignatura per a un ús docent o investigador.
.- En cas de no voler fer aquesta cessió, cal comunicar-ho per escrit al professor al començar el curs.

Assignatures recomanades

 • Aspectes legals en la contractació d'obres
 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Construcció 4
 • Control de qualitat
 • Empresa
 • Fonaments de materials
 • Geotècnia
 • Gestió de projectes i obres
 • Materials 1
 • Materials 2
 • Organització, planificació i equips d'obra 1
 • Organització, planificació i equips d'obra 2
 • Seguretat i salut laboral
 • Sistemes de planificació d'obres i el seu control

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.