Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Metodologia analítica per a la determinació de biomolècules i substàncies d'interès biològic, clínic i farmacèutic. Anàlisi immunoquímica i Anàlisi enzimàtica. Sensors i biosensors. Metodologies avançades en cromatografia i espectrometria de masses.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
VICTORIA DE LOS ANGELES SALVADO MARTIN
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
  • Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació , caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques.

Continguts

1. Introducció a la Química Bioanalítica. Obtenció i pretractament de mostres biològiques. Mètodes quantitatius i de cribatge. Validació de mètodes bioanalítics. Bioreconeixement. Estructura de biomolècules d'interès bioanalític: DNA, anticossos i enzims. Interaccions de reconeixement.

2. Marcatge i funcionalització de biomolècules. Marcatge isotòpic, fluorescent i quimioluminiscent. Marcatge enzimàtic. Biotinilació. Funcionalització amb molècules electró actives. Immunoassajos. Producció i modificació d’anticossos. Aplicacions. Detecció per Southern, Northern i Western blot.

3. Mètodes de separació de biomolècules. Centrifugació. Tècniques cromatogràfiques: cromatografia d’exclusió, d’afinitat i de bescanvi iònic. Electroforesi de proteïnes i DNA.

4. Tècniques de detecció de biomolècules: Espectrofotometria UV-vis i Fluorimetria. Espectrometria de masses. Seqüenciació de proteïnes, pèptids i DNA. Tècniques òmiques: Genòmica, proteòmica i metabolòmica.

5. Anàlisi enzimàtica. Quantificació d’enzims i els seus substrats. Anàlisi de DNA i PCR. Hibridació. Amplificació del DNA. PCR i Q-PCR. Arrays del DNA. Mètodes ràpids i de cribatge. Immunocromatografia i tires reactives. Tècniques d’aglutinació. Biosensors. Biosensors electroquímics. Biosensors òptics. Biosensors piezoelèctrics i termomètrics. Laboratoris en un xip. Aplicacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 12,00 15,00
Prova d'avaluació 3,00 8,00 11,00
Sessió expositiva 21,00 32,00 53,00
Total 27,00 52,00 79

Bibliografia

  • Barceló Mairata, Francisca Ma (2003 ). Técnicas instrumentales en bioquímica y biología . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. Catàleg
  • Roca, Pilar (2003 ). Bioquímica : técnicas y métodos . Madrid: Hélice. Catàleg
  • Skoog, Douglas A (cop. 2001 ). Principios de análisis instrumental (5ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Gault, Victor A (2009 ). Understanding bioanalytical chemistry : principles and applications . Chichester, UK: John Wiley. Catàleg
  • Mikkelsen, Susan R (cop. 2004 ). Bioanalytical chemistry . Hoboken, NJ [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
  • Housby, J. Nicholas (2002 ). Mass spectrometry and genomic analysis. New York [etc.]: Kluwer Academic Publishers. Recuperat 11-07-2015, a http://link.springer.com/book/10.1007/0-306-47595-2 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en grup: resolució d'un cas pràctic. Descriure la metodologia analítica més adequada per a resoldre un cas pràctic plantejat pel professor. Aquesta activitat es farà en grups de dues persones i inclourà l'entrega d'un treball per escrit(màxim 10 pagines) i l'exposició pública del treball a classe. Durant la preparació del treball, els estudiants hauran de realitzar com a mínim una tutoria amb la professora després d'enviar-li un esborrany del treball. La presentació serà de 15 minuts seguida d'un període de 5 minuts de discussió a l'aula on hi participaran el professorat i els estudiants. Els dos membres del grup de treball han de participar en l'exposició i el debat.
L'avaluació del treball es farà utilitzant una rubrica on es valorarà les estratègies proposades per a resoldre el cas pràctic i la seva justificació, el contingut i la seva adequació al cas plantejat, la comprensió dels aspectes metodològics i de les tècniques que s'incloguin en els continguts, la utilització correcte del llenguatge científic i de la terminologia analítica en la presentació oral i en els documents escrits, la capacitat de síntesis i adequació al temps establert per la presentació i l'ús de material de suport (gràfics, esquemes, figures, etc...) així com la cerca d'informació i bibliografia utilitzada per la preparació del treball.
40
Examen final: constarà de preguntes curtes i d'una proposta de resolució d'un cas pràctic. Les respostes dels estudiants han de permetre avaluar l'assoliment de les competències especifiques adquirides i la seva aplicació a la resolució de problemes bioanalítics. Aquesta activitat és recuperable 60

Qualificació

La nota final es calcularà com un 60% de l'examen final i un 40% de la presentació del treball de resolució d'un cas pràctic. L'avaluació de la presentació del treball es farà de forma col.laborativa entre la professora de l'assignatura i els estudiants de la classe

Cal tenir una nota mínima de 5 (sobre 10) en l'examen final i en el treball de l'estudi de casos per aprovar l'assignatura

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de l'estudiant a la prova escrita ni a la seva recuperació es considera un NO PRESENTAT