Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn. Atenció a les persones, integrants d'una comunitat, en situacions de salut i malaltia. Influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Educació i suport a la salut i benestar al membre d'una comunitat. Capacitat de la persona en relació amb la gestió de la pròpia salut.Tendències actuals de la infermeria comunitària
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
NURIA FUERTES IZQUIERDO  / JUDIT GUIX HERRERA  / CAROLINA RASCON HERNAN  / MARTA VILANOVA VILA

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
NURIA FUERTES IZQUIERDO  / JUDIT GUIX HERRERA  / CAROLINA RASCON HERNAN  / JESUS VAZQUEZ PAZ  / MARTA VILANOVA VILA

Competències

 • Analitzar el context sociocultural de la persona atesa en funció de l’edat, gènere, grup i/o comunitat i adequar l’actuació professional.
 • Reconèixer, valorar i interpretar sistemàticament, l’estat de salut i malaltia, sofriment i d’incapacitat de la persona, en totes les etapes del cicle vital.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Comprendre sense perjudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents.
 • 9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • Definir les característiques i funcionament de la institució sanitària.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • 16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. Bloc 1. Salut Pública i Salut Comunitària

          1.1. Sistema Sanitari

          1.2. Introducció a la salut pública i la seva organització

          1.3. Nivells d'atenció i relació entre nivells

          1.4. Atenció Primària de Salut

          1.5. Introducció a la Salut Comunitària

2. Bloc 2. Infermeria Comunitària - Atenció Primària de Salut i Salut Comunitària

          2.1. Infermeria de salut comunitària. Organització i funcions.

          2.2. L'equip multidisciplinar de salut. Concepte i característiques.

          2.3. Activitats a l'Atenció Primària de Salut: consulta d'infermeria. Consells de salut: tabac i alcohol. Atenció domiciliària.

          2.4. La família com a unitat d'atenció

          2.5. Comunicació assistencial i entrevista clínica

          2.6. Sistemes de registre a l'Atenció Primària de Salut

3. Bloc 3. Promoció de la Salut i Educació per a la Salut

          3.1. Fites de Promoció de la Salut

          3.2. Moviment global de Promoció de la Salut

          3.3. Serveis Orientats a la Promoció de la Salut

          3.4. Àmbits d'actuació en Educació per a la Salut

          3.5. Metodologia en Educació per a la Salut

          3.6. Recursos en Educació per a la Salut

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6 28 34
Classes expositives 37,6 60 97,6
Seminaris 8 3 11
Sortida de camp 1 6 7
Total 52,6 97 149,6

Bibliografia

 • Marqués, Fernando (2004 ). Métodos y medios en promoción y educación para la salud . Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Martín Zurro, Amando (cop. 2010 ). Atención primaria : conceptos, organización y práctica clínica (3a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Roca Roger, Montserrat (2009). Enfermería comunitaria : elementos e instrumentos para lapráctica profesional de la enfermería comunitaria . Sant Adrià de Besòs: Instituto Monsa de Ediciones. Catàleg
 • Frías Osuna, Antonio (2000 ). Salud pública y educación para la salud . Barcelona: Masson. Catàleg
 • Lindström, Bengt (2011 ). Guía del autoestopista salutogénico : camino salutogénicohacia la promoción de la salud . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de GironaCàtedra de Promoció de la Salut. Catàleg
 • Martín Zurro, Amando (cop. 2011 ). Atención familiar y salud comunitaria : conceptos y materiales para docentes y estudiantes . Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Fites en la promoció de la salut (2011 ). Girona: Documenta Universitaria :Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona. Recuperat 09-07-2013, a http://www.edu-library.com/ca/show?id=526 Catàleg
 • Borrell i Carrió, F.|q(Francesc) (DL 2004 ). Entrevista clínica : manual de estrategias prácticas . Barcelona: SEMFYC Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Piédrola Gil, Gonzalo Sierra López, Antonio (2008 ). Medicina preventiva y salud pública (11a ed.). Barcelona: Elsevier Masson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives/participatives S'avalua mitjançant proves d´avaluació escrita. Les proves inclouen preguntes de resposta multiple en relació al programa de l´assignatura, preguntes curtes, cas. 60
Seminaris S´avaluaran els seminaris a partir d'una prova escrita, i la participació a l´aula. 15
Aprenentatge basat en problemes (ABP) S'avalua la participació i aportacions individuals al grup (10%) 20
Participació en una activitat comunitària organitzada per institucions i associacions i planificada conjuntament amb la Facultat d'Infermeria S'avaluarà l'activitat a través de l'assistència i participació amb aprofitament a l'activitat 5

Qualificació

Per aprovar l'assignatura cal aprovar totes les activitats planificades: prova escrita, els seminaris, l'ABP i l'activitat comunitària.
La prova escrita representa el 60 % de la nota final.
La nota obtinguda a l´ABP, 20 % de la nota final.
La nota obtinguda als seminaris, 15 % de la nota final.
L'activitat comunitària representa un 5% de la nota final.

1. CLASSES EXPOSITIVES. S'avaluen mitjançant una prova escrita que inclou preguntes de resposta múltiple i preguntes curtes en relació al programa de l'assignatura. Per aprovar la prova escrita cal treure una nota mínima de 6 sobre 10. En cas de no alliberar-la cal presentar-se a la recuperació, que s'aprova amb una nota de 5 sobre 10.

2. SEMINARIS. L'assistència als Seminaris és obligatòria i suposa el 15% de la nota final de l'assignatura. Per avaluar-los es tindrà en compte la participació activa en el Seminari i la presentació escrita del treball realitzat. Els continguts treballats als Seminaris s'avaluaran a la prova escrita.

3. ABP: La nota obtinguda representa un 20% en la nota final.
L'assistència en aquesta activitat d'aprenentatge és obligatòria. La nota ha de ser de 5/10 com a mínim per fer mitja amb la resta d'activitats d'avaluació. És activitat recuperable.
Els continguts treballats a l'ABP s'avaluaran a la prova escrita.

4. ACTIVITAT COMUNITÀRIA.S'avalua mintjançant l'assistència i participació a l'activitat. Caldrà un mínim d'un 5/10.

Són activitats recuperables sempre que es compleixin els criteris de presencialitat: prova escrita, ABP (avaluació) i seminaris (avaluació)i activitat comunitària (assistència i participació).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà la nota de no presentat per aquell estudiant que no es presenti a alguna de les Activitats d'avaluació continuada: Seminaris, ABP, activitat comunitària i/o la no assistència a les activitats obligatories, prova escrita.

Observacions

Es recomana l'assistència regular a les activitats planificades pel bon seguiment.
Cal participar almenys en una activitat comunitària programada que s'anunciarà al llarg del curs.