Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Anàlisi estadística exploratoria de dades. Fonaments de probabilitat. Presa de decisions en l'àmbit de l'estadística clínica. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut dels individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals identificant les possibles causes dels problemes de salut.
Crèdits ECTS:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ALICIA BALTASAR BAGUE  / ANNA BONMATI TOMAS  / MARIA BUXO PUJOLRAS  / CONCEPCIO FUENTES PUMAROLA  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / RAFAEL MARCOS GRAGERA  / MARIA GLORIA MATEU FIGUERAS

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ALICIA BALTASAR BAGUE  / ANNA BONMATI TOMAS  / MARIA BUXO PUJOLRAS  / RAFAEL MARCOS GRAGERA  / MARIA GLORIA MATEU FIGUERAS

Competències

 • Analitzar el context sociocultural de la persona atesa en funció de l’edat, gènere, grup i/o comunitat i adequar l’actuació professional.
 • Reconèixer, valorar i interpretar sistemàticament, l’estat de salut i malaltia, sofriment i d’incapacitat de la persona, en totes les etapes del cicle vital.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Comprendre sense perjudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Recollir i seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant que permeti desenvolupar una recerca original que aporti coneixement nou en el propi àmbit de coneixement.
 • Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació especialitzades per las objectius de recerca que es persegueixin.

Continguts

1. Bioestadística

          1.1. Marc general d'actuació de l'estadística

          1.2. Organització i anàlisi descriptiva de dades

          1.3. Conceptes bàsics de probabilitat

          1.4. Inferència estadística

                    1.4.1. Intervals de confiança

                    1.4.2. Tests estadístics

2. Demografia

          2.1. Fonts de dades demogràfiques

          2.2. Instruments per l'anàlisi demogràfic

          2.3. Fenòmens demogràfics

          2.4. Indicadors sanitaris

3. Epidemiologia

          3.1. Fonts d'informació en epidemiologia

          3.2. Variables epidemiològiques

          3.3. Mesures de freqüència

          3.4. Concepte de risc

          3.5. Epidemiologia descriptiva, analítica i experimental

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 15 16
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 12 25 37
Cerca d'informació 0 20 20
Classes participatives 54 30 84
Classes pràctiques 12 4 16
Elaboració de treballs 4 22 26
Lectura / comentari de textos 2 0 2
Prova d'avaluació 3 21 24
Total 88 137 225

Bibliografia

 • Pagano, Marcello (cop. 2001 ). Fundamentos de bioestadística . México: International Thomson. Catàleg
 • Daniel, Wayne W. (cop. 2002 ). Bioestadística : base para el análisis de las ciencias dela salud (4ª ed.). México: Limusa. Catàleg
 • Roland Pressat ; (1983). El Análisis demográfico : conceptos, métodos, resultados. México : Fondo de Cultura Eco. Catàleg
 • Katy Salas Miravitlles, Ma Rosa Girbau García, Jordi Galimany Masclans (2007). Bases de demografia sanitària . Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Jacques Vallin (1995). La Demografía . Madrid : Alianza. Catàleg
 • M. Teresa Icart Isern, Joan Guàrdia Olmos, Pilar Isla Pera (2003). Enfermería comunitaria II : epidemiología . Masson. Catàleg
 • Robert Beaglehole, Ruth Bonita, Tord Kjellström (2003). Epidemiología básica . Organización Panamericana de la Salud. Catàleg
 • Hernández Aguado, Ildefonso (cop. 2005 ). Manual de epidemiología y salud pública : para licenciaturas y diplomatura en ciencias de la salud . Madrid [et al.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Piédrola Gil ; directores: R. Gálvez Varga (2008). Medicina preventiva y salud pública (11). Masson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Bioestadística. ACME. Proves no presencial de resposta d'unes preguntes tipus test generades des de la plataforma ACME. Requereix validació a posteriori en el primer examen presencial. Activitat No recuperable 10
Interpretació de textos científics. ACME. Prova presencial de resposta d'unes preguntes tipus test generades des de la plataforma ACME. Activitat No recuperable. 5
Treballs de recerca i anàlisi. Treballs de recerca. Es requerirà l'assistència a dues tutories presencials programades en grup petit en l'horari de classes. Activitat No recuperable. 20
Aprenentatge basat en problemes (ABP) S'avalua la participació i aportacions individuals al grup (10%) i els coneixements a través de preguntes sobre el cas (10%) 20
Examen presencial 1. Bioestadística S'avaluen els coneixements amb una prova escrita. Activitat Recuperable. Es realitzarà un únic examen presencial pels dos grups tant en el primer examen com en la recuperació. 20
Examen presencial 2. Demografia i Epidemiologia. S'avaluen els coneixements en una prova escrita. Es realitzarà un únic examen presencial pels dos grups tant en el primer examen com en la recuperació. 25

Qualificació

L'avaluació es realitzarà mitjançant el sistema d'avaluació continuada amb les següents activitats:

1.- Treballs. Es plantejaran un seguit de treballs en grup on caldrà resoldre qüestions d'una certa complexitat mitjançant el paquet estadístic que s'haurà introduït a classe de pràctiques i aplicant els conceptes i la metodologia introduïda a les classes magistrals. El conjunt de treballs té un pes del 20%. En un dels treballs es requerirà l'assistència a tutories obligatòries presencials per tots i cadascun dels membres del grup. Són activitats d’avaluació NO RECUPERABLES.

2.- ACME no presencial. Es tracta també d’una activitat d’avaluació NO RECUPERABLE que es realitzarà on-line i per tant és no presencial. L’activitat consta de preguntes de resposta tipus test generades des de la plataforma ACME. Hi haurà un total de 2 proves programades per tot el curs, amb un pes total del 10% sobre la nota final. Al final d’aquesta activitat l’alumne tindrà una nota, Nota_inicial_ACME però serà necessària una validació. Aquesta validació es farà en base a la nota del primer examen presencial i es calcularà segons la fórmula:
Si nota_examen>=50, nota_final ACME = nota inicial ACME
Si 30 =< nota_examen < 50, nota_final ACME = 70% nota inicial ACME
Si 0 =< nota_examen < 30, nota_final ACME = 30% nota inicial ACME.

3.- ACME presencial. Preguntes de resposta tipus test generades des de la plataforma ACME referents a la interpretació de certs textos científics. Té un pes del 5% sobre la nota final. Es realitzarà al final d'un dels seminaris programats. Es tracta també d’una activitat d’avaluació NO RECUPERABLE.

4.- Primer examen presencial. Es realitzarà una vegada acabat el temari de bioestadística, aproximadament a finals del mes de gener segons el calendari previst per l'EUI. L’examen te un pes del 20%, constarà de problemes i/o qüestions teòrico /pràctiques. Es tracta d’una activitat d’avaluació RECUPERABLE.

5.- Segon examen presencial. Es realitzarà una vegada acabat el temari de demografia i epidemiologia. Té un pes del 25% i constarà de problemes i/o qüestions teòrico/pràctiques. Es tracta d’una activitat d’avaluació RECUPERABLE.

6.- ABP. La nota obtinguda de la part d'ABP té un pes del 20% en la nota global. El 10% de la nota s'obtindrà en el procés, per la participació en el grup d'ABP i l'altra 10% mitjançant l'avaluació dels continguts treballats en les sessions d'ABP. L'avaluació d'aquests continguts es realitzarà a final de curs una vegada acabat tot el procés ABP i durant el segon examen presencial.

Per aprovar l’assignatura és condició indispensable aprovar els dos exàmens presencials i l'ABP (contingut i procés). En cas de no superar algun dels 2 exàmens i/o el contingut d'ABP, es realitzarà una prova presencial per tal de recuperar-los aproximadament a finals de juny segons el calendari previst per l'EUI.
El procés d'ABP també té fixada una recuperació en el calendari previst per l'EUI global per a totes les assignatures.

En cas de superar les dues proves presencials i l'ABP, la nota final de l’assignatura s'obtindrà a partir de la suma de les notes de les 6 activitats que s’han detallat abans degudament ponderades.

En cas de NO superar algun dels dos exàmens presencials i/o l'ABP, l’assignatura quedarà suspesa i a les actes apareixerà la nota mínima d'aquestes 3 activitats d'avaluació (sobre 10 punts).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assistència a qualsevol dels exàmens presencials o bé la presentació d'alguna de les activitats d'avaluació que es proposin dóna lloc a tenir una nota de l'assignatura. En cas contrari s'obtindrà un No Presentat.

Observacions

La bibliografia recomanada es completa amb el material elaborat pels professors. Tot i això, creiem indispensable l'assistència regular a les classes ja que moltes matisacions que fa el professor no es poden reflectir en els textos escrits.

A mesura que avanci el curs podreu trobar diferent material en el moodle de l'assignatura.

Durant les sessions magistrals els professors utilitzaran diapositives per recolzar les explicacions. Cap que tingueu en compte que aquestes diapositives no són apunts, són només una guia que s’utilitza en les explicacions a classe.