Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
L’atenció a les persones sanes o malaltes defineix la infermeria com a professió. Per poder dur a terme aquesta tasca és imprescindible conèixer l’estructura i el funcionament de l’organisme condicions normals. L’estructura, morfologia i el funcionament són la base del disseny del programa docent de l’assignatura Estructura i funció del cos humà Aquesta assignatura pretén aportar els coneixements de l’anatomia i fisiologia dels diferents aparells del cos humà i les implicacions d’aquests coneixements, en la valoració, en la planificació de l’atenció i en els procediments d’infermeria. Els continguts generals són: La cèl•lula i les seves funcions. El sistema esquelètic. El sistema nerviós. El sistema endocrí. El sistema cardiovascular. El sistema limfàtic. El sistema respiratori. El sistema digestiu. El sistema renal. El sistema reproductor. La sang i el sistema immunitari.
Crèdits ECTS:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
PERE BOADAS VAELLO  / SILVIA BOSCH AGUSTI  / ANA CARRERA BURGAYA  / ALBERT PALAHI ALCACER  / MONTSERRAT PUIGDEMONT GUINART  / CAROLINA RASCON HERNAN  / FRANCISCO REINA DE LA TORRE  / BERNAT CARLES SERDA FERRER  / JAVIER ALFONSO URETA BOIXADERA  / JESUS VAZQUEZ PAZ  / DALMAU VILA VIDAL

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
DAVID BALLESTER FERRANDO  / ALMERINDA DOMINGO ROURA  / MIRIAM FERRER AVELLI  / EVA GASULL PUJOL  / ALBERT PALAHI ALCACER  / MONTSERRAT PUIGDEMONT GUINART  / FRANCISCO REINA DE LA TORRE  / JUAN SAN MOLINA  / BERNAT CARLES SERDA FERRER  / CRISTINA SERRABASSA FUNOLL  / JAVIER ALFONSO URETA BOIXADERA  / JESUS VAZQUEZ PAZ  / ENRIQUE VERDU NAVARRO

Competències

 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. MÈTODES PER L’ESTUDI DE L’ANATOMIA Mètodes d’estudi: Anatomia regional. Anatomia sistèmica. Anatomia clínica. Postura anatòmica. Els plans i eixos: relacions entre plans i eixos.Termes de direcció. Classificació de les articulacions i moviments articulars. Segons la funció:Sinartrosis. Amfiartrosis. Diartrosis /Sinovials Segons els eixos de moviment:Uniaxials.Biaxials.Multiaxials Moviments articulars:M. angulars: Flexió / Extensió, Abducció/ Adducció. M. circulars: Rotació / Circumducció, Supinació/ Pronació. M. especials: Inversió / Eversió, Protusió / Retracció, Elevació / Depressió.

2. L’ESQUELET: Esquelet axial. Cap, hioides, oïda, Columna vertebral, Tòrax, pelvis. Esquelet apendicular: extremitat superior i extremitat inferior. Diferències esquelètiques entre l'home i la dona.

3. SISTEMA MUSCULAR: origen, inserció, funció, innervació, estirament associat. Llenguatge de la ciència. Deduccions per descriure i reproduir els moviments musculars. Higiene i canvis posturals

4. SISTEMA CARDIOVASCULAR: El cor. Funció. Localització i límits. Cobertes. Estructura: Paret cardíaca: Epicardi, Miocardi,Endocardi.Cavitats: Aurícules, Ventricles, Envans o septes.Irrigació de les cèl•lules miocàrdiques. Sistema de conducció del cor. Nòdul sinusal. Nòdul auriculoventricular. Feix de His. Xarxa de Purkinje. Electrocardiograma normal. El cicle cardíac: Sístole auricular. Contracció ventricular isovolumètrica. Ejecció. Relaxació ventricular isovolumètrica.Ompliment ventricular passiu Principi fonamental de la circulació: el gradient de pressió. Relació pressió arterial i sistema cardiovascular: Despesa cardíaca i Resistència perifèrica. Mecanismes de control vasomotor. Reflex de pressió vasomotor. Quimioreflexes vasomotors. Retorn venós al cor. Control nerviós del cor Artèries i venes principals. Signes vitals: Control i interpretació.

5. SISTEMA REPRODUCTOR Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor masculí. Els testicles, l’epidídim, el conducte deferent, el conducte ejaculador, la uretra. Les glàndules accessòries: vesícules seminals, pròstata i glàndules bulbouretrals. El penis: mecanismes d’erecció i ejaculació. Característiques del semen. Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor femení. Els ovaris, les trompes de fal•lopi, l’úter, la vagina, la vulva. Cicle ovàric i cicle menstrual. Les glàndules mamàries. Gametogènesi: espermatogènesi i oogènesi. Fecundació.

6. SISTEMA NERVIÓS Estructura, organització i funcions del sistema nerviós: F. sensitiva, F. integradora, F. motora. Histologia del teixit nerviós. Sistema nerviós central: Medul.la espinal: Morfologia, Estructura, Funcions. Efectes lesió medul•lar Encèfal.Tronc encefàlic.Cerebel. Diencèfal. Cervell.Meninges.El líquid cefaloraquidi(LCR). Circulació del LCR. Sistema nerviós perifèric.Nervis raquidis. Nervis cranials. Reflexes sistema nerviós somàtic. Sistema nerviós autònom. Sistema simpàtic. Sistema parasimpàtic.

7. SISTEMA ENDOCRÍ. Les glàndules endocrines: Localització i funció. Hormones secretades per cada glàndula. Regulació de la secreció hormonal: Mecanismes de retroalimentació positiva i negativa. L'hipotàlem i la hipòfisi. L'eix hipotàlamo-hipofític. La tiroide, les paratiroides. L'activitat i funció tiroidal i paratiroidal. Regulació de la calcèmia. Glàndules suprarenals. Estructura i funció.

8. SISTEMA RESPIRATORI: Vies respiratòries: Tracte respiratori superior: nas, faringe, laringe. Tracte respiratori inferior: Tràques, arbre bronquial i pulmons.Regulació i adequacio de l’entrada d’aire. Acció sincronitzada del mecanisme de deglució. Mecanisme de defensa de l’aparell respiratori: Acció aerodinàmica, Cèl•lules sistema immunitari. Fonació i articulació de la veu. Ventilació. Fases respiració: Inspiració, Expiració, Circulació pulmonar.

9. SISTEMA DIGESTIU. Anatomia de la boca, llengua, aparell dentari, glàndules salivals. Faringe, esòfag, estómac, duodè. Budell prim, còlon, recte. Peritoneu i mesenteris. Fetge i vies biliars. Pàncrees i melsa. Fisiologia del sistema digestiu. Estructura, mobilitat i funcions secretores. Funció i absorció. Funcions del fetge.

10. EL SISTEMA URINARI Anatomia: concepte. Ronyons: morfologia exterior i estructura. Via excretora: Calze renal, pelvis renal i urèters. Bufeta de l'orina i uretra.Fisiologia. La funció renal. Funcions glomerulars i tubulars. Mecanismes de formació i excreció d'orina. Esquilibri àcid-base. Distribució dels líquids corporals: Regulació del volum i composició. Mecanisme fosfocàlcic.

11. SANG I SISTEMA IMMUNITARI. Composició de la sang, cèl.lules sanguínies: Eritròcits: Metabolisme del ferro i de l'hemoglobina. granulòcits: Sistema mononuclear fagocític. Sistema del complement. Immunitat específica. La resposta inflamatòria. linfòcits: Immunoglobulines. Immunitat específica. immunització. Grups sanguinis. Immunohematologia. Hemostàsia i coagulació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11 13,5 24,5
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 28 30 58
Prova d'avaluació 40 82 122
Resolució d'exercicis 0,5 25 25,5
Total 79,5 150,5 230

Bibliografia

 • Cura Rodríguez, José Luis del (cop. 2010 ). Radiología esencial . Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Drake, Richard L.|q(Richard Lee) (cop. 2013 ). Gray Anatomía básica . Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Netter, Frank H.|q(Frank Henry) (cop. 2011 ). Atlas de anatomía humana (5a ed.). Barcelona: Elsevier Masson. Catàleg
 • Ojeda Sahagún, José L; Icardo de la Escale, José Manuel (2004). Neuroanatomía humana : aspectos funcionales y clínicos . Barcelona: Masson. Catàleg
 • Reith, Edward J., Breidenbach, Bertha, Lorenc, Mary (1982). Texto básico de anatomía y fisiología para enfermería. . Barcelona: Doyma. Catàleg
 • Thibodeau, Gary A., Patton, Kevin T. (2000). Anatomía y fisiología (4a ed.). . Madrid:Barcelona: Harcourt. Catàleg
 • Schünke, Michael (2010). Prometheus : texto y atlas de anatomía (2a ed.). Madrid: Médica Panamericana, . Catàleg
 • Sobotta, Johannes (2012). Atlas de anatomía humana Sobotta. Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Tortora, Gerard J (cop. 2006 ). Principios de anatomía y fisiología (11a ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ABP: Aprenentatge Basat amb Problemes 10%. S'avalua la participació i aportacions individuals al grup.
10% Els coneixements a través de preguntes.
20
Portafolis. És un document elaborat per l'estudiant que integra i mostra el procediment d'autoregulació de l'aprenentatge. Les làmines les proposa el professor a les classes magistrals. L'activitat concreta: a) els objectius, b)les competències vinculades, c) les referències bibliogràfiques, d) l'autoavaluació i, e) l'aprenentatge reflexiu. A forma d'exemple conté làmines anatòmiques, síntesi d'articles, resolució de casos,... De forma quantitativa: Qüestionari de resposta múltiple relatiu als continguts vinculats amb les làmines del portafolis.
De forma qualitativa: Estructura, format, presentació, justificació i defensa oral de la memòria. Resposta coherent i argumentada de les preguntes realitzades pel professor.
PS: Es presentarà i es lliurarà l'instrument d'avaluació del portafolis.
30
Classes magistrals.
Prova escrita de resposta múltiple 50

Qualificació

1. El portafolis. Avaluació quantitativa relativa a un examen de resposta múltiple de 30 preguntes sobre els continguts del portafolis. També a una avaluació qualitativa en relació número de làmines incloses a l'adequació i correcció de les làmines proposades amb els objectius prefixats i a la capacitat de defensa oral. (El test comptabilitza el 50% i la defensa el 50%)

2. Prova resposta múltiple i desenvolupament escrit de tema.
40 preguntes test amb 4 opcions de resposta, una única resposta correcta. Desenvolupament de 2 temes de 4 que es proposen. La prova test compatibilitza el 80% i els temes el 20%. La nota mínima per superar la prova i calcular la mitjana és del 50%.

3. ABP. Participació i aportació de l'estudiant sobre el cas tractat.

Observacions

Temporalització de setemebre de 2013 a juny de 2014.
- Examen 1r semestre 2013: prova test i escrita eliminatòria.
- Examen 2n semestre: prova test i escrita eliminatòria.
- Examen Portafolis: Examen de Resposta Múltiple de continguts i Examen oral de justificació i defensa del portafolis.
- Activitats recuperables de les activitats no aprovades durant l'avaluació continuada.

El material bibliogràfic el trobareu al mòdul 611/612 de la secció d'infermeria de la biblioteca.

Per qualsevol dubte o qüestió, podeu adreçar-vos a:
Bernat-Carles Serdà i Ferrer (despatx 4)
Tel. (+34) 972 418916 (+34) 972 418770
Correu electrònic: bernat.serda@udg.edu