Preus en estudis de màster universitari

Curs 2019-2020

Preinscripció i admissió

Els imports a abonar en el moment de la preinscripció universitària s'aproven anualment. Mentre no s'aprovin els del curs 2019-2020 s'aplicaran els imports del curs 2018-2019.

Per formalitzar la preinscripció als màsters universitaris el curs 2018-2019 cal abonar 30,21 euros, en concepte d'estudi de documentació i d'expedient acadèmic per a la selecció i assignació, si s'escau, en ensenyament de màsters. Tal com s'especifica a l'apartat 7.6 de l'annex I del decret de preus 131/2018 . Aquest import s’ha de fer efectiu amb targeta de crèdit. En cas de no poder pagar amb targeta, cal contactar amb el Centre de Postgraus (masters@udg.edu ).

Aquest import no serà retornat al candidat preinscrit malgrat que aquest no es matriculi definitivament en el màster, ja sigui per causes personals o per la no-acceptació per part de la UdG; només es retornarà si la UdG finalment no programa l’estudi de màster al qual el candidat s’ha preinscrit.

Els candidats admesos rebran un missatge amb les instruccions necessàries per fer un pagament de 500 euros (a compte de l'import de la matrícula) que els permetrà reservar plaça al màster. Pel curs 2018-19 caldrà fer el pagament de la reserva de plaça en els casos següents: Quan sigui necessari per a l'obtenció del visat o en l'admissió al Màster de Drets de Danys i al Màster en Biologia Molecular i Biomedicina.

Preu matrícula

El preu de la matrícula dels  màsters és el dels estudis universitaris públics a Catalunya. Cada curs es fixa a través d'un preu per crèdit matriculat. El  decret que enguany marca el preu  és el següent:  

Preus vinculats al Decret  131/2018,  de 26 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2018-2019 .

Nomenclatura:

  • 1a = preu del crèdit matriculat per 1a vegada
  • 2a = preu del crèdit matriculat per 2a vegada
  • 3a = preu del crèdit matriculat per 3a vegada
  • 4a = preu del crèdit matriculat per 4a vegada o posterior
  • TIT = preu del crèdit per a estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials (excepte estudiants que es trobin inclosos en algun dels supòsits previstos a l’article 8.2 del Decret  131/2018 )
  • CR = preu del crèdit convalidat, adaptat (tret d’adaptacions de plans vells a plans nous, que són gratuïtes) o reconegut
  • SD = preu del crèdit sense escolaritat per extinció del pla d’estudis, sense tutoria o docència alternativa
  • x = coeficient multiplicador respecte al preu del crèdit matriculat per primera vegada
Estudis de màster 1a 2a 3a 4a TIT CR SD
Màsters oficials de la UdG que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals (Formació del Professorat, Advocacia, Arquitectura, Enginyeria Industrial, Enginyeria Informàtica), excepte Psicologia General Sanitària 41,17 49,40
(x1,2)
107,04
(x2,6)
148,21
(x3,6)
57,64
(x1,4)
6,18
(x0,15)
6,18
(x0,15)
Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària 1 46,78 56,14
(x1,2)
121,63
(x2,6)
168,41
(x 3,6)
65,49
(x1,4)
7,02
(x0,15)
7,02
(x0,15)
Màster Universitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge (IU) Contribució a despeses del workshop: 200 €. Concepte obligatori aprovat pel Consell Social de la UdG 46,113
65,874
107,04
(x1,625)
115,27
(x1,750)
123,51
(x1,875)
92,22
(x1,4)
9,88
(x0,15)
9,88
(x0,15)
Màster Universitari Erasmus Mundus en Gestió del Turisme/European Master in Tourism Management (IU-EM) 11,033 15,754 25,59
(x1,625)
27,56
(x1,750)
29,53
(x1,875)
22,05
(x1,4)
2,36
(x0,15)
2,36
(x0,15)
Màster Universitari Erasmus European Master’s in Medical Imaging and Applications (MAIA) 16,713 23,884 38,81
(x1,625)
41,79
(x1,750)
44,78
(x1,875)
33,43
(x1,4)
3,58
(x0,15)
3,58
(x0,15)
Màster Universitari Erasmus Mundus en Visió Computeritzada i Robòtica / Vision and Robotics 19,753 22,674 36,84
(x1,625)
39,67
(x1,750)
42,51
(x1,875)
31,74
(x1,4)
3,40
(x0,15)
3,40
(x0,15)
Màster Universitari en Sostenibilitat i Gestió de l'Edificació en el Sector Turístic 65,87 107,04
(x1,625)
115,27
(x1,750)
123,51
(x1,875)
92,22
(x1,4)
9,88
(x0,15)
9,88
(x0,15)
Resta de màsters oficials de la UdG i interuniversitaris coordinats per la UdG 2 46,113
65,874
107,04
(x1,625)
115,27
(x1,750)
123,51
(x1,875)
92,22
(x1,4)
9,88
(x0,15)
9,88
(x0,15)

Notes:

1 Aquest preu inclou tots els recursos pedagògics establerts per la Universitat Oberta de Catalunya, d'acord amb l'article 1.4  Decret 131/2018 . Preu aprovat per acord de la Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni del Consell Social de la UdG de 20 de juliol de 2018 .
2 Aquests preus no són d'aplicació als màsters Erasmus Mundus (MAIA, EMTM i VIBOT), que es regeixen pel seu propi conveni i per acord del Consell Social . Per als màsters universitaris no coordinats per la UdG, consulteu els preus a la universitat coordinadora. 
3 Preu per a estudiants amb nacionalitat espanyola, dels països membres de la Unió Europea o estrangers amb residència a l'Estat espanyol (Únicament en crèdits matriculats per primera vegada).
4 Preu per a la resta d'estudiants (i preu base sobre el qual s'apliquen els coeficients multiplicadors).

Altres preus vinculats a la matrícula 

Concepte Preu
Gestió d’expedient acadèmic: matrícula anual 69,80
Gestió d’expedient acadèmic: modificacions i ampliacions parcials 27,27
Serveis docents i administratius en línia 70,00
Assegurança escolar (obligatòria per a menors de 28 anys) 1,12
Assegurança d'accidents (obligatòria per a majors de 28 anys i estrangers no residents) 9,50
Quota soci Servei d’Esports (opcional) 30,00
Aportació econòmica a projectes de cooperació i desenvolupament (opcional) 3,01 o 6,01