Preus en estudis de màster universitari

Curs 2016-2017

Preinscripció i admissió

Com a criteri general, per formalitzar la preinscripció als màsters universitaris el curs 2016-2017 cal abonar 30,21 euros, que s’han de fer efectius amb targeta de crèdit. En cas de no poder pagar amb targeta, cal contactar amb la Unitat Tècnica de Màsters (masters@udg.edu).

Aquest import no serà retornat al candidat preinscrit malgrat que aquest no es matriculi definitivament en el màster, ja sigui per causes personals o per la no-acceptació per part de la UdG; només es retornarà si la UdG finalment no programa l’estudi de màster al qual el candidat s’ha preinscrit.

Els candidats admesos rebran un missatge amb les instruccions necessàries per fer un pagament de 500 euros (a compte de l'import de la matrícula) que els permetrà reservar plaça al màster.

Aquests preus no són d’aplicació al Màster en Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, la preinscripció del qual es realitza a través de la plataforma Accesnet, i tampoc als màsters Erasmus Mundus (EMTM i MAIA). Els estudiants de màsters interuniversitaris no coordinats per la UdG, amb l’excepció del Màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades i el Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius, han de formalitzar la preinscripció a la universitat coordinadora d'acord amb els terminis i condicions que cadascuna estableixi.

Preus per crèdit

Preus vinculats al Decret 268/2016.

Nomenclatura:

  • 1a = preu del crèdit matriculat per 1a vegada
  • 2a = preu del crèdit matriculat per 2a vegada
  • 3a = preu del crèdit matriculat per 3a vegada
  • 4a = preu del crèdit matriculat per 4a vegada o posterior
  • TIT = preu del crèdit per a estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials (excepte estudiants que es trobin inclosos en algun dels supòsits previstos a l’article 8.2 del Decret 268/2016)
  • CR = preu del crèdit convalidat, adaptat (tret d’adaptacions de plans vells a plans nous, que són gratuïtes) o reconegut
  • SD = preu del crèdit sense escolaritat per extinció del pla d’estudis, sense tutoria o docència alternativa
  • x = coeficient multiplicador respecte al preu del crèdit matriculat per primera vegada
Estudis de màster 1a 2a 3a 4a TIT CR SD
Màsters oficials de la UdG que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals (Formació del Professorat, Arquitectura, Enginyeria Industrial, Enginyeria Informàtica i Advocacia), excepte Psicologia General Sanitària 41,17 49,40
(x 1,2)
107,04
(x 2,6)
148,21
(x 3,6)
57,64
(x 1,4)
6,18
(x 0,15)
6,18
(x 0,15)
Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària 1 46,78 56,14
(x 1,2)
121,63
(x 2,6)
168,41
(x 3,6)
65,49
(x 1,4)
7,02
(x 0,15)
7,02
(x 0,15)
Resta de màsters oficials de la UdG i interuniversitaris coordinats per la UdG 2 46,113
65,87 4
107,04
(x 1,625)
115,27
(x 1,75)
123,51
(x 1,875)
92,22
(x 1,4)
9,88
(x 0,15)
9,88
(x 0,15)

 Notes:

1 Aquest preu inclou tots els recursos pedagògics establerts per la Universitat Oberta de Catalunya, d'acord amb l'article 1.4 del Decret 268/2016.
2 Aquests preus no són d'aplicació als màsters Erasmus Mundus (MAIA i EMTM), que es regeixen pel seu propi conveni. Per als màsters universitaris no coordinats per la UdG, consulteu els preus a la universitat coordinadora. 
3 Preu per a estudiants amb nacionalitat espanyola, dels països membres de la Unió Europea o estrangers amb residència a l'Estat espanyol.
4 Preu per a la resta d'estudiants (i preu base sobre el qual s'apliquen els coeficients multiplicadors).

Altres preus vinculats a la matrícula

Concepte Preu
Gestió d’expedient acadèmic: matrícula anual 69,80 €
Gestió d’expedient acadèmic: modificacions i ampliacions parcials 27,27 €
Serveis docents i administratius en línia 70,00 €
Assegurança escolar (obligatòria per a menors de 28 anys) 1,12 €
Assegurança d'accidents (obligatòria per a majors de 28 anys i estrangers no residents) 9,50 €
Quota soci Servei d’Esports (opcional) 30,00 €
Aportació econòmica a projectes de cooperació i desenvolupament (opcional) 3,01 € o 6,01 €