Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Reconeixement i transferència de crèdits

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau

Aprovada pel Consell de Govern a la sessió núm. 5/09, de 28 de maig de 2009 (PDF), i modificada pel Consell de Govern en les sessions núm. 8/12, de 20 de desembre de 2012 (eBOU-430); núm. 5/2014, de 19 de juny de 2014 (eBOU-648), núm. 1/2016, de 25 de febrer de 2016 (eBOU-834), i núm. 5/2019, de 16 de juliol de 2019 (eBOU-1669)

Preàmbul

D’acord amb el que estableixen els articles 6 i 13 del RD 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, les universitats han de procedir a reconèixer els crèdits que han obtingut els estudiants en altres ensenyaments universitaris oficials i a transferir els crèdits que han obtingut els estudiants en ensenyaments universitaris oficials cursats prèviament.

Així mateix, en virtut del que estableix l’article 12.8 del reial decret esmentat, els estudiants poden obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per haver participat en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla d’estudis cursat.

Les normes presents, que regulen l’aplicació als estudis de grau de la UdG d’aquests nous procediments, es basen, a banda del RD 1393/2007, en els “Criteris per a la planificació i programació dels estudis de grau de la Universitat de Girona”, aprovats pel Consell de Govern en la sessió núm. 2/08, de 28 de febrer de 2008, i en les memòries de programació dels estudis de grau, que d’acord amb la nova ordenació dels estudis inclouen contingut de caràcter normatiu.

Aquestes normes tenen present l’acord de la Comissió Acadèmica i de Convalidacions de la Universitat de Girona, de 27 de febrer de 2003 (publicat al DOGC núm. 3937, de 31 de juliol de 2003), que delega la competència respecte a les convalidacions als degans o directors de centres docents. D'acord amb aquesta delegació i atès que el procediment de reconeixement i transferència de crèdits comporta la translació dels processos tradicionals de convalidació i adaptació als nous estudis oficials regulats pel Reial Decret 1393/2007, i en virtut de la Disposició addicional vuitena de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, s’atribueix la competència per tramitar el procediment de reconeixement i transferència de crèdits als degans i directors de centres docents.

D’altra banda, aquesta normativa també regula la possibilitat d’obtenir reconeixement de crèdits per haver cursat determinats cicles formatius de grau superior. En virtut de l’Acord sobre el procediment de convalidació de crèdits entre cicles formatius de grau superior (CFGS) i titulacions universitàries de grau durant el curs 2008-2009, de 16 d’octubre de 2008, de la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, les correspondències establertes entre assignatures dels CFGS i titulacions universitàries s’han d'adequar als nous graus.

Finalment, ordena i concreta el procediment d’adaptació entre els estudis de 1r i 2n cicle organitzats d'acord amb el sistema anterior i els nous estudis de grau que els substitueixen.

Article 1. Definicions

1. Reconeixement de crèdits

S’entén per reconeixement l’acceptació en l’expedient acadèmic dels estudis oficials als quals s’accedeix dels crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials previs, de la UdG o d’altres universitats, i el seu còmput de cara a obtenir el títol, d’acord amb les regles bàsiques establertes en l’article 13 del RD 1393/2007.

2. Transferència de crèdits

S’entén per transferència la incorporació en l’expedient acadèmic dels crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials previs, de la UdG o d’altres universitats, que no hagin conduït a l'obtenció d’un títol oficial –i que no hagin estat objecte de reconeixement– només als efectes d’acreditació del currículum acadèmic.

3. Reconeixement acadèmic

S’entén per reconeixement acadèmic la incorporació en l’expedient acadèmic dels crèdits obtinguts per la participació dels estudiants en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Article 2. Expedient acadèmic i suplement europeu títol

Tots els crèdits obtinguts per l’estudiant en ensenyaments oficials cursats en qualsevol universitat, els transferits, els reconeguts i els superats per obtenir el títol corresponent s'han d'incloure en el seu expedient acadèmic i han de quedar reflectits en el suplement europeu al títol.

Article 3. Reconeixement i transferència dels crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials

1. Les actuacions que estableix aquest article afecten tant els estudis de procedència inacabats com els que han atorgat un títol oficial i s'han de dur a terme en el moment d’iniciar l’expedient acadèmic dels nous estudis. Per aquest motiu, en el primer cas, si l’estudiant continua cursant els estudis de procedència, els crèdits que hi superi a partir d’aquest moment no es poden transferir a l’expedient acadèmic dels nous estudis. Si supera crèdits que acreditin la consecució de competències i coneixements associats a matèries del pla d’estudis del grau a què ha accedit, en podrà sol·licitar el reconeixement.

2. Als estudiants que accedeixin a uns estudis de grau amb estudis universitaris oficials previs se’ls poden reconèixer els crèdits següents:

a) Els corresponents a matèries bàsiques de la branca de coneixement a què estigui adscrita la titulació a què hagin accedit, atenent, d’una banda, les condicions que pugui establir el Govern en plans d’estudis que condueixin a títols que habilitin per a l’exercici professional, i de l’altra, les necessitats formatives dels estudiants, per tal que el reconeixement no comporti una mancança en la formació prevista al pla d’estudis.

b) Els corresponents a matèries que acreditin la consecució de competències i coneixements associats a matèries del pla d’estudis a què accedeixin, amb la condició que el reconeixement només es pot aplicar a assignatures o mòduls complets definits com a tals en el pla d’estudis.

En tots dos casos s’han de traslladar les qualificacions que corresponguin, un cop ponderades, si cal.

3. Pel que fa a la resta de crèdits procedents d’estudis previs que no hagin donat lloc a l’obtenció d’un títol oficial en el moment d’obrir l’expedient de grau, i que no puguin ser objecte de reconeixement, s'ha de procedir a transferir-los.

Article 4. Procediment de reconeixement i transferència dels crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials

1. El procediment de reconeixement i/o transferència de crèdits s’inicia d’ofici un cop assabentada la UdG del contingut de l'expedient o expedients previs de l’estudiant, a partir de la recepció de la certificació oficial corresponent tramesa per la universitat d’origen, o bé d’una certificació acadèmica personal que aporti el mateix estudiant.

2. L’estudiant pot renunciar a part del reconeixement de crèdits o a tot en cas que prefereixi cursar les matèries corresponents. Aquesta renúncia es pot fer una sola vegada i té caràcter definitiu.

3. Per incorporar els crèdits reconeguts o transferits a l'expedient acadèmic s’ha d'aplicar el que determini el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

4. La competència per tramitar i resoldre els procediments de reconeixement i transferència de crèdits correspon als degans i als directors de centres docents.

Article 5. Reconeixement de crèdits de cicles formatius de grau superior

1. El reconeixement o la convalidació de matèries superades en CFGS en les titulacions de grau s'ha de regir per la normativa que es pugui promulgar a aquest efecte.

2. En defecte seu, s’ha d'aplicar l’acord de la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del CIC de 16 d’octubre de 2008, que preveu l’adequació als nous graus de les correspondències entre CFGS i titulacions universitàries. Aquesta adequació s'ha de concretar en una proposta de convalidació, que s'ha de presentar a l’òrgan tècnic de suport determinat en l’acord esmentat i que, en cas que sigui aprovada, s'ha de publicar a la pàgina web dels estudis corresponents.

3. Per incorporar els crèdits reconeguts a l'expedient acadèmic cal abonar el que determini el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Article 6. Reconeixement i transferència de crèdits per adaptar el pla vell als nous estudis de grau que el substitueixen

1. El reconeixement de crèdits s'ha de regir per la taula d’adaptacions del punt 10 de la memòria del pla d’estudis corresponent.

2. Els crèdits de lliure elecció cursats amb assignatures troncals, obligatòries, optatives o de lliure elecció previstes en el pla d’estudis de procedència poden ser reconeguts com a assignatures o mòduls del nou pla, sempre que acreditin la consecució de competències i coneixements associats a matèries del pla d’estudis de grau.

3. Els crèdits de lliure elecció que no hagin estat reconeguts com a assignatures o mòduls es poden reconèixer com a crèdits de reconeixement acadèmic, per evitar que els estudiants que hagin progressat en els seus estudis vegin minvat aquest progrés en el canvi de pla. En aquest cas s’ha d'establir una relació d'1:1 entre els crèdits del pla vell i els corresponents al grau.

4. Tots els crèdits superats en el pla d’estudis de procedència que no es reconeguin s'han de transferir al nou expedient per tal d’incorporar-los al suplement europeu del títol quan correspongui.

5. Llevat que el Decret de preus corresponent de la Generalitat de Catalunya estableixi el contrari, la incorporació dels crèdits reconeguts per adaptació del pla vell als nous estudis no requereix abonar cap import.

Article 7. Reconeixement acadèmic en crèdits per haver participat en activitats universitàries

1. L’estudiant podrà obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil. Aquestes activitats es caracteritzen pel foment de la pertinença dels estudiants a la Universitat de Girona i la coresponsabilitat de la funció social que la institució universitària desenvolupa.

Aquestes activitats susceptibles de ser reconegudes afecten als estudiants de qualsevol dels graus propis que imparteix la Universitat de Girona i tenen la mateixa valoració en crèdits.

2. La Comissió Delegada de Docència i Estudiants serà l’encarregada d’aprovar, anualment, les activitats culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil que du a terme la UdG, susceptibles de ser reconegudes i els crèdits que corresponen a cadascuna. La relació, amb indicació de codi d’activitat, es publicarà a la seu electrònica de la Universitat.

Tanmateix, la Comissió Delegada de Docència i Estudiants podrà aprovar la incorporació d’activitats susceptibles de ser reconegudes i els crèdits que es corresponen en qualsevol moment de l’any, a proposta de les unitats estructurals que les organitzin.

3. La Comissió de Govern dels centres docents pot aprovar el reconeixement acadèmic d’altres activitats adreçades als estudiants dels graus que imparteix i realitzades en el marc del centre docent, amb indicació dels crèdits que corresponen a cadascuna. Tot i que no correspon cap més aprovació, el centre notificarà al vicerector encarregat de l’ordenació acadèmica les activitats aprovades.

Per possibilitar que els reconeixements que s’incorporin en els expedients acadèmics dels estudiants identifiquin les activitats concretes dutes a terme, aquestes activitats requeriran codificació prèvia. El vicerectorat traslladarà els acords al Gabinet de Planificació i Avaluació, que verificarà que les activitats no estiguin codificades prèviament i comunicarà el codi assignat als centres. Un cop les activitats disposin de codi, la relació s'ha de fer pública a través del web. 

4. La participació en aquestes activitats només permet el reconeixement de crèdits en un sol expedient acadèmic per estudiant. No és possible el reconeixement d’activitats ja reconegudes en expedients previs dels estudiants, llevat que es tracti d’un trasllat des d’un expedient no finalitzat, però que es tanca per iniciar el nou estudi.

5. Quan així es requereixi, la inscripció a l’activitat s’ha de fer davant de la unitat que l’organitza i en les condicions que aquesta mateixa unitat estableixi. La participació en òrgans de govern de centre o d’universitat requereix l’acreditació de l’assistència a un mínim del 80% de les sessions de cada curs acadèmic per obtenir el reconeixement de crèdits. Correspon al secretari de l’òrgan de govern de la unitat corresponent certificar l’assistència dels estudiants.

6. La participació en activitats culturals, esportives, solidàries o de cooperació l’ha d'acreditar de la mateixa manera que en el punt anterior el responsable acadèmic o administratiu de l’activitat, tant si requereix inscripció com si no. Algunes d’aquestes activitats poden requerir l’assistència a cursos de formació específica, al marge dels plans d’estudis.

7. Les activitats no organitzades directament per la UdG les haurà d’acreditar l’òrgan de la UdG que assumeix la coorganització. En el cas dels cursos d’estiu de l’IJLV l’acreditació correspon a l’òrgan organitzador dels cursos d’estiu a la UdG. En tots els casos, un cop la unitat organitzadora hagi certificat la participació o superació de l’activitat, es pot sol·licitar en qualsevol moment del curs el reconeixement dels crèdits des de la funció vinculada a l’expedient acadèmic electrònic a què tenen accés els estudiants de la UdG. Per incorporar els crèdits reconeguts a l'expedient acadèmic cal abonar el preu que determini el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

8. Els estudiants que no duguin a terme activitats que els permetin aquest reconeixement acadèmic poden aconseguir els crèdits requerits per a la finalització dels estudis cursant més crèdits optatius, o bé obtenint el reconeixement de crèdits superats en altres ensenyaments oficials cursats amb anterioritat; en aquest darrer cas, el reconeixement només es pot aplicar a assignatures o mòduls complets, definits com a tals al pla d’estudis.

Disposició addicional

S’habilita el vicerector encarregat de l’ordenació acadèmica en els estudis de grau per dictar instruccions relatives a l’operativa del reconeixement acadèmic de les activitats a què es refereix l’article 7.

Disposició final única. Entrada en vigor

La normativa present de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau entrarà en vigor en el curs acadèmic 2009-2010.

La modificació de l’article 7 entrarà en vigor en el curs acadèmic 2013-2014.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.