Estudis de doctorat

Text refós de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona

Aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 3/2017, de 31 de març de 2017 (eBOU-980 ), i modificada pel Consell de Govern en la sessió 5/2017, de 29 de juny (eBOU-1032 ), i en la sessió 8/2018, de 30 de novembre (eBOU-1444 )

Document