Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Estudis de màster universitari

Normativa acadèmica per als màsters universitaris

Aprovada pel Consell de Govern en la sessió 2/12, de 30 de març de 2012 (eBOU-320)

Preàmbul

Els ensenyaments de màster tenen com a finalitat que l’estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o professional o bé a la iniciació en tasques de recerca.

Els estudis oficials de màster tenen una extensió, en nombre de crèdits ECTS, que depèn de l’acord del Consell de Govern pel qual es van aprovar els criteris i el procediment de modificació curricular dels màsters universitaris de la UdG, en la sessió ordinària 08/09, d’1 d’octubre de 2009, el qual estableix que, de manera general, els màsters tindran 60, 90 o 120 crèdits, segons si es programen en 2, 3 o 4 semestres, respectivament.

El Consell de Govern de la Universitat és l’òrgan que aprova la normativa acadèmica dels màsters universitaris de la UdG i la revisa cada any, si escau, per actualitzar-la, d’acord amb les normes d’aplicació que s’hagin modificat i els criteris de caràcter intern que hagin experimentat algun canvi des de l’any acadèmic anterior.

Àmbit d'aplicació

Aquesta normativa és d’aplicació als estudis universitaris oficials conduents als títols de màster universitari promoguts i aprovats per la Universitat de Girona. Els màsters interuniversitaris i internacionals en què la Universitat de Girona participi en col·laboració es regiran per la normativa de la universitat coordinadora i pel corresponent conveni preceptiu

Article 1. Accés

1.1. Informació per a l’accés

Abans de l’inici del període general de preinscripció, el coordinador de cada màster verificarà, a demanda de les unitats administratives encarregades dels processos de preinscripció, la informació rellevant d’oferta del màster. Com a mínim, tindrà en compte:

 • Els mitjans, el lloc (si escau), les dates i els horaris dels processos de preinscripció, admissió i matrícula.
 • L’oferta de places.
 • Els requisits específics d’admissió i els criteris de valoració de mèrits i de selecció de candidats.
 • El pla d’estudis.
 • El règim de dedicació de l’estudi.
 • La modalitat o modalitats de docència.
 • La llengua o llengües d’impartició.
 • Altres requisits establerts a la memòria.

En col·laboració amb la unitat responsable de la promoció dels estudis, establirà els mitjans a través dels quals es difondrà l’oferta del màster.

Aquests mitjans inclouran, en tots els casos, la publicació d’aquesta informació al web institucional de la UdG.

1.2. Condicions d’accés

Per accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol de grau o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’espai europeu d’educació superior (EEES) que faculti, en el país expedidor del títol, per accedir a ensenyaments de màster.

Així mateix, podran accedir-hi els titulats de sistemes educatius aliens a l’espai europeu d’educació superior, sense necessitat de l’homologació dels seus títols, amb comprovació prèvia per part de la Universitat de Girona que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país expedidor del títol, per accedir a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que estigui en possessió de l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Pel que fa als estudiants que estiguin en possessió d’un títol universitari oficial obtingut conforme a plans d’estudis anteriors a l’entrada en vigor del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, podran accedir a un màster universitari els que tinguin un títol oficial de llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a, diplomat/ada, arquitecte/a tècnic/a o enginyer/a tècnic/a.

1.3. Requisits d’admissió i criteris de valoració de mèrits i de selecció de les candidates i candidats

Els estudiants podran accedir a qualsevol màster universitari de la UdG, relacionat o no amb el seu currículum universitari, amb admissió prèvia per part de l’òrgan responsable de la unitat estructural d’adscripció del màster, de conformitat amb els requisits específics i els criteris de valoració de mèrits establerts a la memòria de cada màster.

Correspon a la Unitat Tècnica de Màsters (UTM) verificar administrativament la documentació aportada electrònicament pels estudiants preinscrits i determinar si compleixen els requisits generals d’accés. També li correspon ponderar els criteris d’admissió quantificables i facilitar les dades necessàries per al procés d’assignació de places que han de dur a terme els consells d’estudis dels màsters.

1.4. Procediment de preinscripció

La preinscripció suposa el procediment de sol·licitud de plaça en un màster universitari. Es farà necessàriament mitjançant l’aplicació web dissenyada a l’efecte i en els terminis establerts en el calendari acadèmic i administratiu, que aprova anualment el Consell de Govern, a proposta de la comissió competent en matèria d’estudis oficials, i hi constaran obligatòriament les dades d’accés i personals de l’estudiant.

No obstant això, s’obrirà un període de reserva de plaça a principis d’any.

En tots els casos, caldrà abonar els preus establerts per a cada curs acadèmic pel Consell Social de la universitat o per la Generalitat de Catalunya a través del decret de preus, en concepte de preinscripció i d’estudi i gestió de la documentació, els quals, en cap cas, tindran la consideració de preus de matrícula ni seran reemborsables. Si aquestes quantitats no es liquiden dins del termini establert, la preinscripció sol·licitada no tindrà validesa.

L’aplicació web de preinscripció requerirà la documentació personal i acadèmica necessària; no obstant això, per tal de facilitar els tràmits de preinscripció i evitar despeses innecessàries als aspirants, aquests podran aportar còpies no legalitzades, electròniques o en paper, dels títols i certificacions acadèmiques requerits. La declaració de veracitat de les dades aportades que es requereix en la preinscripció afecta també la documentació aportada.

Si els estudiants obtenen plaça, hauran de presentar els originals degudament legalitzats dels documents aportats en la preinscripció per poder formalitzar la matrícula, d’acord amb el que s’estableix en el punt 2.2 d’aquesta normativa.

Els estudiants amb títol expedit o estudis cursats a la UdG no hauran de justificar documentalment les dades personals. En tot cas, podran modificar-les o actualitzar-les, d’acord amb els procediments de tractament de dades de caràcter personal establerts a la UdG. Tampoc no serà necessari justificar documentalment els estudis cursats a la UdG. No obstant això, cal adjuntar, en format electrònic i en el moment de la preinscripció, el curriculum vitae i una carta de motivació.

Serà possible preinscriure’s en més d’un màster a la UdG. Caldrà, però, indicar l’ordinal de preferència en el formulari electrònic de preinscripció per tal de facilitar el procés d’assignació de places. També podran preinscriure’s les persones que, no reunint els requisits d’accés, prevegin complir-los abans del període de matriculació.

Un cop tancada la preinscripció d’acord amb el calendari acadèmic i administratiu, el consell d’estudis de màster valorarà els criteris d’admissió específics i determinarà l’ordre definitiu de les sol·licituds vàlides, a efectes d’assignar les places establertes.

Les sol·licituds vàlides que no obtinguin plaça i les que estiguin condicionades a resultats acadèmics pendents es mantindran en llista d’espera fins al tancament definitiu del procés de preinscripció del curs acadèmic vigent.

1.5. Admissió d’estudiants

L’òrgan responsable de la unitat estructural d’adscripció del màster resoldrà les sol·licituds d’accés, d’acord amb el calendari acadèmic i administratiu aprovat per a cada curs, seguint els criteris de selecció corresponents, i establirà el currículum específic que haurà de cursar cada estudiant, depenent de la necessitat de cursar complements de formació d’acord amb allò que estableixi la memòria del màster i dels crèdits que es puguin reconèixer, si escau, per la formació prèvia acreditada en ensenyaments universitaris.

El coordinador del màster comunicarà l’acord del consell d’estudis de màster, per via electrònica, a la Unitat Tècnica de Màsters (UTM), per tal que ho notifiqui a les persones interessades. En aquesta comunicació caldrà que hi constin:

 • Una relació prioritzada d’estudiants admesos, indicant si l’admissió és definitiva o condicionada.
 • Una relació d’estudiants exclosos (caldrà especificar-ne els motius).
 • Una relació prioritzada d’estudiants en llista d’espera.

En cas de disconformitat amb l’acord, l’estudiant podrà reclamar davant del mateix òrgan i presentar un recurs d’alçada davant el rector o rectora.

La Unitat Tècnica de Màsters (UTM), mitjançant l’aplicació web de preinscripció, confirmarà automàticament les sol·licituds acceptades amb una comunicació electrònica als interessats. En cas que el programa al qual hagin estat admesos tingui establerta una taxa de reserva de plaça, també comunicarà l’import i el mitjà de pagament. Aquest import, la satisfacció del qual serà condició indispensable per a l’admissió definitiva, tindrà la consideració de preu de matrícula i serà descomptat del preu total en el moment de la formalització de la matrícula. En cas que no es formalitzi la matrícula, aquest import no serà retornat.

L’admissió definitiva estarà condicionada a l’acreditació dels requisits generals i específics d’accés al màster, definits respectivament en els apartats 2.2 i 2.3 d’aquesta normativa, en el moment de la formalització de la matrícula.

1.6. Estudiants visitants

L’acceptació d’estudiants visitants es regirà per la normativa específica de la Universitat de Girona.

Article 2. Matrícula

2.1. Terminis de matriculació i informació prèvia a la matrícula

Els terminis generals de matrícula a la UdG es publiquen anualment en el calendari acadèmic i administratiu per als estudis de primer i/o segon cicle, grau, màsters universitaris i doctorat, que aprova el Consell de Govern per a cada curs acadèmic.

La matrícula dels estudis de màster universitaris de la UdG té caràcter anual. Els estudiants que sol·liciten una beca s’han de matricular dels crèdits requerits a la mateixa convocatòria, a l’inici del curs acadèmic.

L’òrgan responsable de la unitat estructural d’adscripció del màster publica, per a cada curs acadèmic i de forma prèvia a la matrícula, l’oferta d’assignatures que s’impartiran en els dos quadrimestres, explicitant les competències, les activitats i el tipus d’avaluació del programa.

2.2. Documentació de matrícula

La documentació que han de lliurar els estudiants admesos s’ha de presentar, en el moment de la matrícula, dins dels períodes indicats en el calendari acadèmic i administratiu, a la Secretaria Acadèmica del centre docent al qual estigui adscrit el programa.

Els estudiants amb títol expedit o estudis cursats a la UdG no caldrà que justifiquin documentalment les dades personals. En tot cas, podran modificar-les o actualitzar-les, d’acord amb els procediments de tractament de dades de caràcter personal establerts a la UdG. Tampoc no serà necessari justificar documentalment els estudis cursats a la UdG. No obstant, cal adjuntar, en format electrònic i en el moment de la preinscripció, el currículum vitae i una carta de motivació.

Sí caldrà, però, justificar (amb el document original o amb fotocòpia compulsada), tota aquella formació externa a la UdG o experiència professional o de qualsevol altre tipus que la persona interessada consideri rellevant.

Per a la resta d’estudiants, la documentació necessària és la següent:

 • Fotocòpia del DNI o passaport vigent (NIE o passaport en el cas d’estudiants estrangers).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari o certificació acreditativa de la seva expedició.
 • Certificació acadèmica dels estudis realitzats per a l’obtenció del títol, en què constin, entre altres extrems, la durada del programa d’estudis seguit, les assignatures cursades amb indicació de la càrrega lectiva en hores i de les qualificacions obtingudes i la mitjana atorgada.
 • el currículum vitae
 • i una carta de motivació

Es podrà requerir, a més, altres documents que es consideri necessaris per a l’acreditació de l’equivalència entre la formació conduent a l’obtenció del títol estranger aportat i la que s’exigeix per a l’obtenció del corresponent títol espanyol de Grau incloent, si escau, els programes de les assignatures en els quals es reflecteixi el contingut i l’amplitud amb què van ser cursades, o la documentació acadèmica que acrediti que els estudis faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de postgrau.

En cas de dubte sobre l’autenticitat, validesa o contingut dels documents aportats, es podran efectuar les diligències necessàries per a la seva comprovació, així com adreçar-se a l’autoritat competent expedidora dels mateixos per a validar els extrems dubtosos, incloent el països que conformen la Unió Europea.

2.2.1. Legalització dels documents expedits a l’estranger

El procés de legalització de la documentació esmentada seguirà diferents vies, depenent del país d’origen.

No s’exigeix cap tipus de legalització per als documents expedits per Estats membres de la Unió Europea (UE) o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.
En la resta de casos, els documents expedits a l’estranger hauran d’estar legalitzats d’acord amb les condicions següents:

 • Per als documents expedits en països que han subscrit el Conveni de l’Haia de 5 d’octubre de 1961: és suficient amb la legalització única estesa per les autoritats competents del país.
 • Els documents expedits en països que han subscrit el Conveni Andrés Bello hauran de ser legalitzats per via diplomàtica. Per a això, s’han de presentar en:
  • Ministeri d’Educació del país d’origen per a títols i certificats d’estudis i al Ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.
  • Ministeri d’Afers Exteriors del país on es van expedir aquests documents.
  • Representació diplomàtica o consular d’Espanya al país expedidor d’aquests documents.
 • Quan el país sigui també signant del Conveni de l’Haia, es podrà utilitzar el procediment establert per aquest, més senzill.
 • Documents expedits a la resta de països: hauran de legalitzar-se per via diplomàtica. Per realitzar aquest tràmit hauran de ser presentats a:
  • Ministeri d’Educació del país d’origen per a títols i certificats d’estudis i en el Ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.
  • Ministeri d’Afers Exteriors del país on es van expedir els esmentats documents.
  • Representació diplomàtica o consular d’Espanya al país expedidor d’aquests documents.

En cas que els documents hagin estat expedits per les autoritats diplomàtiques o consulars d’altres de països a Espanya, han de legalitzar-se també al Ministeri Espanyol d’Afers Exteriors.

2.2.2. Traducció dels documents expedits a l’estranger

L’article 36.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, indica que la llengua dels procediments tramitats per l’Administració General de l’Estat serà el castellà o la llengua cooficial en la comunitat autònoma. Com a conseqüència, les normes reguladores d’aquests procediments exigeixen que els documents expedits a l’estranger vinguin acompanyats de traducció oficial al castellà o català. La traducció oficial podrà fer-se:

 1. Per traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
 2. Per qualsevol Representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger.
 3. Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és ciutadà el sol·licitant o, en el seu cas, del de procedència del document.

No obstant això, pel fet que la llengua anglesa té la consideració de llengua franca en la comunitat universitària mundial, també s’acceptarà la documentació expedida en anglès, sempre que es garanteixin les condicions de legalització de documents establertes en el punt anterior.

2.3. Processament de la matrícula

La matrícula dels estudiants que tinguin acreditat l’accés i hagin estat acceptats es realitzarà, tal i com estableix la Normativa de matrícula de la universitat aprovada per a cada curs acadèmic, mitjançant l’aplicació informàtica de la Universitat de Girona, presencialment o en la modalitat d’automatrícula, segons determini cada estudi, dins dels terminis fixats pel calendari acadèmic i administratiu i prèvia tutoria.

Els estudiants que es matriculin presencialment hauran d’aportar els documents originals que han al·legat en la preinscripció i que han permès assignar-los la plaça. Els que ho facin mitjançant l’automatrícula hauran d’aportar-la en el termini de 10 dies després de l’inici de la docència determinada a la programació acadèmica de cada màster. En cas d’incompliment es procedirà a l’anul·lació d’ofici de la matrícula per part de la secretaria acadèmica de l’àrea d’estudis a la qual està adscrit el seu màster.

Per tal que la matrícula realitzada pugui ser acceptada, els estudiants, han de fer efectiu el pagament dels preus públics determinats per la Generalitat de Catalunya i dels preus que estableix la Universitat per la prestació de determinats serveis acadèmics. En cas que tinguin dret a bonificacions o exempcions sobre el pagament d’aquests preus, han d’acreditar-ho degudament.

L’acceptació de la matrícula implica el reconeixement del compromís contret entre l’estudiant i la Universitat de Girona per tal de fer efectiva la formació prevista en el pla d’estudis. Per a qualsevol informació relacionada amb la matriculació, els estudiants s’han d’adreçar a la Secretaria Acadèmica de l’àrea d’estudis a la qual està adscrit el seu màster.

L’òrgan responsable de la unitat estructural d’adscripció del màster decidirà el nombre de crèdits a matricular per a cada estudiant, en funció dels crèdits que es puguin reconèixer, si s’escau, per la formació prèvia acreditada i els coneixements, competències i habilitats ja assolits en ensenyaments universitaris oficials o propis, o bé per l’experiència laboral i professional acreditada, d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 3 “Reconeixement i transferència de crèdits” d’aquesta Normativa. Els crèdits obtinguts per reconeixement computen a efectes de l’obtenció del títol oficial.

D’acord amb la normativa de permanència pels estudis de màster el mínim de matricula per tal de permetre la dedicació a temps parcial, es fixa en 30 crèdits el primer any i en 24 crèdits els successius, sense incloure crèdits reconeguts ni complements formatius o anivelladors.

Els estudiants podran matricular-se d’un 20% més del total de crèdits requerits per a l’obtenció del títol a què opten, sempre que no hagin superat tots els crèdits necessaris per obtenir-lo. Una vegada superats tots els crèdits requerits, l’expedient es tancarà per finalització d’estudis i no serà possible matricular-se de més assignatures o mòduls en el mateix màster.

Els crèdits obtinguts per reconeixement no són computables a efectes de limitacions de matrícula.

2.4. Matrícula d’un nou curs

Per matricular-se de noves assignatures d’un curs qualsevol és necessari que la matrícula inclogui també totes les assignatures/mòduls obligatòries: suspeses, no presentades i matriculades de cursos anteriors.
Amb caràcter extraordinari, l’òrgan responsable de la unitat estructural d’adscripció del màster pot fixar criteris complementaris o autoritzar excepcions a aquesta norma.

2.5. Preus de matrícula

Els conceptes i preus que pot incloure la matrícula dels màsters universitaris seran regulats pel Decret pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques, que la Generalitat de Catalunya publica cada curs acadèmic.

La Universitat podrà establir altres preus per conceptes que aprovi el Consell Social, d’acord amb la normativa vigent.

2.5.1. Bonificacions i exempcions dels preus de matrícula

El Decret anual de preus de la Generalitat de Catalunya estableix les bonificacions i exempcions possibles als preus de matrícula i preus vinculats, així com la forma d’acreditar cada dret. En tot cas, els estudiants sol·licitants hauran de regir-se per les condicions establertes a la normativa de matrícula de la universitat aprovada per a cada curs acadèmic.

2.5.2. Beques i ajuts als estudis

Els estudiants que en el moment de formalitzar la matrícula hagin presentat sol·licitud de beca poden acollir-se a l’exempció de preus que estableixi el decret de preus vigent, sempre que reuneixin els requeriments acadèmics establerts per gaudir de la beca i aquesta resti degudament acreditada.

En cas de denegació de la beca, els estudiants que s’hagin acollit a l’exempció de pagament per aquest concepte han de fer efectiu l’import de matrícula o bé anul·lar-la en el termini que se’ls comunica en el mateix escrit de la notificació de denegació. Tanmateix, poden presentar documentació acreditativa d’algun altre tipus de bonificació o exempció si hi tenen dret.

La presentació o interposició d’algun tipus de recurs sobre la denegació de la beca no paralitza ni suspèn l’obligatorietat de fer efectiva la liquidació econòmica.

La deducció només afecta les assignatures matriculades, per tant s’ha d’abonar íntegrament la taxa de gestió d’expedient acadèmic, les assegurances obligatòria i d’accidents, els serveis contractats i aportacions voluntàries.

2.5.3. Sistema de pagament dels preus de matrícula

El sistema de pagament resta establert a la Normativa de Matrícula aprovada per a cada curs.

2.6. Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula es refereix a totes les assignatures de què l’estudiant s’ha matriculat en un any acadèmic. Els estudiants de primer any acadèmic que vulguin reprendre els estudis hauran de tornar a obtenir plaça per preinscripció.

L’anul·lació de matrícula no requereix cap tipus de justificació i es podrà demanar a la secretaria acadèmica del centre docent en les dates que estableixi el calendari acadèmic. L’anul·lació no té efectes econòmics i no comporta la devolució dels preus satisfets.

Pel que fa a la permanència, la concessió de l’anul·lació tindrà la mateixa consideració que si l’estudiant no s’hagués matriculat.

2.7. Període extraordinari i de modificació de la matrícula

S’estableix un període extraordinari de matricula, per a estudiants de nou accés que havent obtingut plaça no hagin pogut matricular-se en els períodes establerts. La matricula en aquest període s’ha de referir necessàriament a assignatures de segon semestre. L’òrgan responsable de la unitat estructural d’adscripció del màster resoldrà les sol·licituds de modificació de matrícula, que tenen caràcter excepcional i han d’estar plenament justificades. Aquestes s’hauran de sol·licitar a la secretaria acadèmica del centre docent en les dates que estableixi el calendari acadèmic i administratiu.

2.8. Matrícula condicional

L’Administració del centre docent, un cop consultat l’òrgan responsable de la unitat estructural d’adscripció del màster, podrà considerar la formalització de la matrícula de forma condicional per a als estudiants que hagin acreditat els requisits d’accés generals i específics establerts respectivament als apartats 2.2 i 2.3 d’aquesta Normativa, però que estiguin pendents de la formalització de la documentació justificativa o d’altres requisits administratius (validació, legalització, traducció de documents, etc).

Com a norma general, el termini màxim per a l’acreditació del compliment d’aquests requisits haurà de ser abans del primer període d’avaluació corresponent. En cas contrari, es procedirà a l’anul·lació d’ofici de la matrícula per part de la secretaria acadèmica del centre docent, amb notificació a l’estudiant i comunicació al òrgan responsable de la unitat estructural d’adscripció del màster.

L’estudiant per tornar a ser admès al màster haurà de fer una sol·licitud d’admissió.

2.9. Matrícula en màsters interuniversitaris

Donant compliment als Acords del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), sobre la gestió dels màsters interuniversitaris entre universitat públiques catalanes, els estudiants s’hauran de matricular-se a la universitat coordinadora, d’acord amb els terminis i condicions que aquesta estableixi.

En els màsters interuniversitaris participats per la UdG amb universitats no catalanes, independentment de la seva coordinació, caldrà atenir-se al que resti establert el perceptiu conveni de col·laboració entre les universitats participants.

En tot dos casos, i per tal de donar acompliment al conveni de col·laboració i, així, assegurar el correcte accés als serveis universitaris caldrà matricular els estudiants d’aquests màsters a les assignatures/mòduls que cursin a la UdG. El processament de la matrícula d’aquests estudiants no ha de suposar cap càrrec econòmic per aquests estudiants. En aquest sentit, caldrà especificar a la liquidació econòmica com a tipus de matricula: “41 Estudiants Màsters Interuniversitaris en Mobilitat”.

La Unitat Tècnica de Màsters (UTM) proporcionarà la informació necessària a les administracions dels centres docents corresponents per tal que puguin formalitzar aquestes matrícules.

Els màsters interuniversitaris coordinats per la UdG tindran el mateix tractament que els màsters universitaris de la UdG. Caldrà, però, garantir el trasllat d’informació de matrícula a les altres universitats participants.

En aquest sentit, la gestió serà realitzada des de la Unitat Tècnica de Màsters (UTM).

Article 3. Reconeixement i transferència de crèdits

S’entén per reconeixement l’acceptació per l’òrgan responsable de la unitat estructural d’adscripció del màster dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, són computats a l’efecte de l’obtenció del títol de màster universitari, d’acord amb el Reial decret 1393/2007 de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, mitjançant el qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials. Aquest reconeixement implica l’establiment d’una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant entre assignatures de plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols als que es refereix l’article 34.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, així com l’experiència laboral i professional acreditada sempre i quan aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents al corresponent títol. En cap cas, donat el seu caràcter d’assignatura compendi, podrà ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al Treball Final de Màster o Treball de Recerca.

El reconeixement de crèdits tindrà els efectes econòmics que fixi anualment el Decret pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes, d’aplicació als ensenyaments conduents a l’obtenció d’un títol oficial amb validesa en tot el territori nacional.

La resolució de les sol·licituds de reconeixement acadèmic dels màsters universitaris correspondrà als responsables de les unitats estructurals d’adscripció dels màsters a proposta del coordinador del màster:

 • El Degà/Degana o Director/Directora
 • El Director/Directora del Departament
 • El Director/Directora de l’Institut

La sol·licitud es presentarà a la Secretaria Acadèmica del centre docent on estigui adscrit el programa, seguint el procediment establert per tal que els reconeixements es facin efectius a l’expedient acadèmic corresponent.

La transferència de crèdits implica que, en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments que segueix cada estudiant, s’hi inclouen la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat que no han conduït a l’obtenció d’un títol oficial.

Tots els crèdits obtinguts per l’estudiant en ensenyaments oficials cursats en qualsevol universitat, els reconeguts i els superats per a l’obtenció del títol corresponent, així com els transferits, s’inclouen a l’expedient acadèmic i es reflecteixen en el Suplement Europeu al Títol, regulat pel Reial decret 1044/2003, d’1 d’agost, mitjançant el qual s’estableix el procediment per a l’expedició del Suplement Europeu al Títol.

3.1 Reconeixement i transferència de crèdits cursats en ensenyaments universitaris oficials

D’acord amb el que estableix l’article 6 del Reial decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, es pot fer el reconeixement d’assignatures cursades en estudis oficials d’ordenacions anteriors corresponents a plans d’estudis ja extingits o en fase d’extinció.

Així mateix, les assignatures cursades en ensenyaments universitaris conduents a la obtenció d’altres títols i l’experiència laboral i professional acreditada també podran ser objecte de reconeixement si es compleixen els requisits establerts als apartats 3.2. i 3.4. respectivament, d’aquesta normativa.

El reconeixement de crèdits es realitzarà sobre l’expedient d’origen i encara que aquest contempli assignatures/mòduls convalidacions, adaptats i/o reconeguts associades no caldrà anar a l’origen per fer-ne el reconeixement, conservant la qualificació obtinguda dels estudis d’origen.

Tal i com estableix el nou Reial decret 861/2010, no es pot reconèixer en cap cas el projecte o treball fi de màster. En conseqüència, els estudiants han de matricular i superar aquests crèdits definits al pla d’estudis.

Tampoc es podrà realitzar cap reconeixement en un programa de màster universitari de mòduls o assignatures d’una titulació de grau ni de titulacions de primer cicle anteriors a l’entrada en vigor del RD 1393/2007 (diplomats, arquitectes tècnics o enginyers tècnics). Per tant, els crèdits incorporats a l’expedient acadèmic d’un programa de màster universitari com a reconeixement per altres estudis realitzats, s’han d’haver cursat en l’àmbit d’uns altres estudis de màster universitari o de segon cicle de l’anterior ordenació dels estudis.

Tanmateix, els crèdits cursats dins dels extingits estudis de Doctorat regulats pel RD 778/1998 i d’anteriors ordenaments acadèmics del tercer cicle, gaudiran de reconeixement acadèmic.

Per al reconeixement d’estudis estrangers, l’estudiant haurà de presentar la documentació establerta a aquest efecte, tenint en compte que els documents expedits a l’estranger han de ser oficials i emesos per les autoritats competents, d’acord amb l’ordenament jurídic del país del qual es tracti, i han d’estar, si s’escau, degudament legalitzats i traduïts. En el cas que el coordinador del Màster decideixi que no és necessària l’aportació de programes, o la seva traducció, aquests no seran requerits per la secretaria acadèmica.

Pel que fa a la resta de crèdits procedents d’estudis previs que no hagin donat lloc a l’obtenció d’un títol oficial en el moment d’obrir l’expedient de Màster, i que no puguin ser objecte de reconeixement, s’ha de procedir a transferir-los, prèvia sol·licitud de l’estudiant.

3.2. Reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris no oficials

En un estudi de màster universitari de la UdG podran ser objecte de reconeixement crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris conduents a la obtenció d’altres títols, sempre i quan hi hagi una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant entre les assignatures d’ambdós plans d’estudis.

El màxim de crèdits que es poden reconèixer d’ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció d’altres títols als que es refereix l’article 34.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats , sense perjudici del número mínim de crèdits que s’han de superar per tenir dret a l’expedició del títol, no pot superar el 15% dels crèdits de la titulació. En cas que també es facin reconeixements de crèdits per experiència laboral i professional, aquest 15% màxim inclou ambdós reconeixements.

El reconeixement d’aquests crèdits no comportarà qualificació, per tant, no computaran a efectes de baremació de l’expedient acadèmic.

3.3. Títols propis que han estat substituïts per títols oficials

Tal com preveu el Reial decret 861/2010, en el cas de títols propis que hagin estat extingits i substituïts per un títol oficial de màster universitari, es podrà reconèixer un percentatge superior al 15% o fins i tot, la totalitat dels crèdits del títol propi, sempre que així hi consti a la memòria.

A banda d’aquest reconeixement, només es podran incorporar crèdits procedents d’altres titulacions pròpies o per l’acreditació d’experiència laboral i professional fins al màxim establert del 15% i d’acord amb les condicions establertes a aquesta normativa.

3.4. Reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional

Es podran reconèixer crèdits per experiència laboral i professional acreditada únicament en els plans d’estudis de màster que contemplin pràctiques externes, i sempre que aquesta resti contemplada formalment en documentació acadèmica oficial. El màxim de crèdits a reconèixer serà l’establert al pla d’estudis a l’efecte sempre i quan el número de crèdits reconeguts per aquest concepte no superi el 15% dels crèdits de la titulació. En cas que també es facin reconeixements procedents d’ensenyaments universitaris conduents a la obtenció d’altres títols, aquest 15% màxim inclou ambdós reconeixements. Tot això, sense perjudici del número mínim de crèdits que s’han de superar per tenir dret a l’expedició del títol.

El reconeixement de l’activitat professional pot eximir de la realització de l’estada de pràctiques però no de la matrícula de l’assignatura, la tutorització i l’avaluació i per tant de l’elaboració de la memòria de pràctiques que serà la base per a la qualificació de l’assignatura.

Els estudiants que considerin que per la seva activitat laboral o professional han assolit les competències establertes a l’assignatura de pràctiques externes del pla d’estudis que correspongui, han de sol·licitar l’exempció de l’estada externa per a la qual cosa adjuntaran a la sol·licitud documentació acreditativa de la seva relació amb la institució (contracte de treball, nomenament administratiu, alta censal o altres) i un informe en el que s’especifiquin les tasques, les funcions desenvolupades, les hores de dedicació i el calendari.

Correspon a l’òrgan responsable de la unitat estructural d’adscripció del màster valorar si s’ha assolit les competències i l’estudiant pot cursar l’assignatura de pràctiques exempt d’estada externa.

3.5. Crèdits en mobilitat

A banda del reconeixement a que es refereixen els punts anteriors, el reconeixement d’activitats en mobilitat hauran d’estar suportat pel propi pla d’estudis o per un acord d’estudis que determinarà a quines assignatures o mòduls del pla d’estudis corresponen. Aquestes assignatures seran ordinàriament matriculades i qualificades a partir de la comunicació de la universitat a on han estat cursades.

Article 4. Expedient acadèmic

4.1. Pràctiques externes

Per a la realització de les pràctiques externes en empreses i institucions, seran d’aplicació la normativa de pràctiques externes curriculars de graus i màsters, així com els acords i altres normatives vigents.

4.2. Treball final de màster

El pla d’estudis del programa de màster universitari conclourà obligatòriament, d’acord amb el RD 1393/2007, amb l’elaboració i defensa pública d’un treball final de màster. Per poder matricular-se en el treball final de màster l’estudiant s’ha d’haver matriculat també de totes les assignatures requerides per obtenir la titulació, incloses les pràctiques en empreses o institucions, en aquells programes que en tinguin.

La presentació i l’avaluació del treball final de màster es faran en un acte de defensa pública davant un tribunal nomenat a aquest efecte per l’òrgan responsable del màster.

El treball final de màster no serà, en cap cas, reconegut.

4.3. Accions de tutoria i orientació acadèmica

Tots els estudiants que es matriculin d’un màster universitari tindran assignat un tutor. La tutoria és un servei d’atenció a través del qual es proporcionen elements d’informació, orientació i assessorament, de forma grupal i personalitzada, i que permet rebre orientació curricular i acadèmica.

4.4. Avaluació i qualificació

El sistema d’avaluació i qualificació dels estudiants serà l’establert a la normativa d’avaluació i qualificació de la universitat.

Cada assignatura o mòdul té una única convocatòria per curs acadèmic. La qualificació definitiva l’ha de determinar el professorat de l’assignatura o mòdul, d’acord amb els criteris d’avaluació a què fa referència la normativa citada en l’apartat anterior. Els períodes de convocatòries de qualificació de cada assignatura o mòdul s’establiran dins de l’oferta docent programada per a cada curs acadèmic.

4.5. Títol acadèmic

L’expedició del títol acadèmic restarà condicionada, amb comprovació prèvia per part de la Secretaria Acadèmica de l’àrea d’estudis a què estigui adscrit el màster, al compliment dels requisits acadèmics establerts en el pla d’estudis del màster i a l’abonament dels preus públics vigents.

Article 5. Estudiants que requereixen atenció especial

La universitat promourà l’adequació efectiva de la normativa de permanència i matrícula a les necessitats dels estudiants que requereixin atenció especial, mitjançant la valoració de cada cas concret i l’adopció de mesures específiques.

Correspon a la Unitat Tècnica de Màsters (UTM), com a gestora del procés de preinscripció, identificar les situacions dels estudiants amb necessitats educatives específiques que hagin sol·licitat plaça, i gestionar la informació per tal que l’atenció que es faci sigui l’adequada al Programa de Suport a Persones amb Discapacitat, que, a més de facilitar la integració i participació en tots els àmbits de la vida universitària, gestionarà amb la coordinació del màster les actuacions que correspongui dur a terme.

Article 6. Reclamacions derivades de l'aplicació d'aquesta normativa

La resolució de les sol·licituds relatives a l’aplicació d’aquesta normativa acadèmica de màsters universitaris correspon al rector o rectora, que prèviament valorarà les circumstàncies al·legades pels estudiants i els informes o propostes de resolució elaborats pels òrgans responsables de les unitats estructurals d’adscripció dels màsters:

 • El degà o degana o el director o directora
 • El director o directora de departament
 • El director o directora d’institut

Les resolucions del rector o rectora esgoten la via administrativa i es poden recórrer davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Disposicions addicionals

Primera

Correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui deleguin, dictar les instruccions que resultin necessàries per a la interpretació, aplicació i desenvolupament de la present normativa.

Disposició transitòria

Als efectes de còmput de convocatòries de qualificació, no es tindran en compte les convocatòries exhaurides fins a l’entrada en vigor d’aquesta normativa.

Disposicions finals

Primera

Aquesta normativa substitueix la secció B de la Normativa acadèmica dels estudis oficials de postgrau per al curs acadèmic 2006-2007 (aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 6/06, de 15 de juny de 2006).

Segona

Aquesta normativa deixa sense efectes l’acord acadèmic de la sessió 2/07 de la Comissió d’Estudis de Postgrau (CEP), de 23 de maig de 2007, sobre els criteris generals per al reconeixement d’aprenentatges previs (exempció, adaptació, convalidació i reconeixement de crèdits) i la compartició i simultaneïtat d’estudis en els màsters oficials.

Tercera

La present normativa de màsters universitaris de la UdG entrarà en vigor el curs acadèmic 2012-2013.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.