Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Màster Universitari en Sostenibilitat i Gestió de l'Edificació en el Sector Turístic

Sostenibilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Normativa sobre sostenibilitat i Relació turisme i arquitectura de l'edifici (3501MO2790)

Dret Internacional: Estructura de les normes internacionals. Energia i Canvi climàtic. Les característiques del protocol de Kyoto. Directives europees,Directiva 2003/87/CE del PE i Consell i la Llei 1/2005 juntament amb la Directiva 2004/01/CE . L'Estratègia Europa 2020 i els objectius ambientals i energètics,la Directiva 2009/28/CE, la Directiva 2010/31 de la UE i la seva implementació a Espanya (RD 235/2013 de 5 d'abril). Relació entre turisme i l'arquitectura de l'edifici: Organització de l'empresa turística: Tipologia de l'empresa turística; empresa familiar i cadenes hoteleres. Influència de l'Arquitectura en el turisme d'un país. Condicionants del tipus de turisme (turisme familiar, turisme de negocis, turisme esportiu etc.)al disseny de l'edifici. L'ús de l'edifici en funció del tipus de turisme i com l'Arquitectura ha de respondre les necessitats del mateix.Com el turisme afecta a l’ urbanisme i aquest sobre l'Arquitectura.Com la relació turisme-arquitectura afecta socialment, econòmicament i medi ambientalment a la població local.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Certificacions de sostenibilidad i eficiència energètica. Gestió de l'aigua en el sector turístic (3501MO2791)

Certificacions de sostenibilitat: Criteris generals de les certificacions de sostenibilitat i d’eficiència energètica, diferències. Normativa sobre certificacions d’eficiència energètica.Directiva 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica. Concepte nZEB.Edificis de consum d’energia casi nul·la. Conceptes generals i classificació de les certificacions LEED, BREEAM, VERDE, DGNB, ISO 14001. Eines de certificació energètica : Coneixements per l’utilització de les eines informàtiques LIDER, CALENER VIP i CALENER GT. Eines de certificació energètica en edificis existents : Coneixements per l’utilització de l’eina informàtica CE3. Anàlisi i optimització del consum d'aigua per usos. Sistemes de reutilització i emmagatzemant. Estudi de fonts alternatives de captació d'aigua i control de qualitat.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Gestió energètica en actius pròpis del sector turístic (3501MO2792)

Auditories energètiques: Conceptes de l’auditoria energètica i les seves parts i requisits segons UNE 216501. Termografia: Fonaments i coneixements d’utilització de la termografia. Gestió energètica : ISO 50001. Mercat de l’energia, anàlisis factures de la llum, tipus de contractacions. Les ESE. Gestió energètica de l’Empresa, gestor energètic. Procediment EVO. Eficiència energètica: Eficiència energètica en el sector Hoteler i en indústries. Temes a tenir en compte, propostes de millora, mesures d’estalvi energètic. Monitorització de consums: Sistemes de monitorització de consums elèctrics i d’aigua. Casos pràctics d’estudi aplicats al sector hoteler.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Anàlisi del cicle de vida en l'edificació del sector turístic. Impacte ambiental (3501MO2793)

L'ACV com eina per l'anàlisi i millora ambiental : Concepte de perspectiva del cicle de vida (“Life Cycle Thinking”). Marc de referència ISO 14040 i ISO 14.044. Fases d’un ACV. Camps d'aplicació dels estudis d'ACV: Eco-disseny,eco-etiquetes (Tipus I, tipus II, tipus III) i normatives de referència. Càlcul de la petjada de carboni en el marc del canvi climàtic : Concepte de petjada de carboni de producte i petjada de carboni corporativa: GHG Protocol, ISO 14064, PAS 2060 i futura ISO 14069. De producte: ISO 14044, PAS 2050, GHG Protocol-Product i futura ISO 14067. Memòries de sostenibilitat : Estàndards d’elaboració i evolució del mateixos (GRI, Pacte mundial, AA1000, ISOP 26000). De la memòria de sostenibilitat a l’informe integrat. Introducció al GaBi Software.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Arquitectura sostenible de l'edifici d'ús turístic (3501MO2794)

Disseny de l'edifici. Mesures d'actuació passiva sobre edificis existents: Criteris de sostenibilitat que s’han de tenir en compte en el disseny de l’edifici. Eina HADES. Estudis de tecnologies de mercat per la millora passiva dels edificis. Instal·lacions de l'edifici: biomassa, sistemes de bombeig, climatització, cogeneració. Il.luminació, geotèrmia, instal.lacions d’energia solar tèrmica i fotovoltaica. Conceptes tècnics, aspectes claus d’eficiència energètica

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Treball final de mòdul de Sostenibilitat (3501MO2795)

OBobligatòria 4,5 A 2segon semestre NDno definit

Gestió d'Edificis i dels seus Serveis de Suport

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques de Gestió d'Edificis i dels serveis de suport propis del sector turístic (3501MO2796)

Introducció al Facility Management i als serveis de Facilities Services: generalitats, conceptes, models d'aplicació, competències i pràctica del Facility Management. Facility Management a Espanya. Estructura del model de gestió d'immobles i serveis de suport (EN 15221-1). Processos principals de la organització, activitats principals. Visió dels nivells de FM, Estratègica, tàctica, operativa.Processos de suport, serveis en immobles. Externalització de serveis. Acords de nivells de servei SLA's: Fonaments dels SLA's; Tipus, creació, contingut i implantació per tal de definir les necessitats de qualsevol servei, retificades en un document amb base contractual. Indicadors estratègics d'avaluació i servei: Definició, implantació i ús dels serveis indicadors d'avaluació amb l'objectiu de mesurar y per tant controlar els serveis. Teoria d'indicadors. Mètrica i medició. Tipologia i naturalesa dels indicadors. Gestió i Avaluació de proveïdors de serveis (facilities): Com realizar documents RFI, RFP y RFQ. Transmissió de prioridat als convocats. Preselecció dels millors candidats. Elecció del millor proveïdor. Models de retribució variable per serveis de FM: Estat inicial. Definició d

OBobligatòria 4,5 A 2segon semestre NDno definit

Eines pel desenvolupament de la Gestió d'Edificis i dels seus Serveis de suport (3501MO2797)

La prevenció en activitats de Facility: Seguretat i salut en treballs de manteniment, preventius, correctius, obres d'adequació, petites reformes. Disseny i implantació d'un model de reporting: Naturalesa i aplicacions d'un model de reporting. Diferències entre un model de reporting i un informe mensual. Dimensionat del reporting. Gestió d'espais: Planificació i disseny d'espais, gestió del mobiliari i del equipament. Tipus de llocs de treball, protocols d'ús. Sostenibilitat del espai. Gestió del Cost del Cicle de Vida: Fonaments del cost del cicle de vida. El “commissioning'.Conceptes bàsics i Models de Gestió. Avaluació del cost del cicle de vida. Avaluació de l'eficiència. Millora de decisions. Valors actuals i fluxos de caixa. Plataformes i eines informàtiques de recolzament al FM: Criteris de decisió per la creació/ compra i implantació d'una eina de FM.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Coneixements tranversals d'Economia i Dret (3501MO2798)

Introducció als Estats Comptables : Introducció a la comptabilitat. Principis comptables. Criteris de valoració. Comptes anuals. El balanç. Compte de Pèrdues i guanys. Estat de canvis en el patrimoni. Estat de fluxos d'efectiu. Memòria. Auditoria de comptes. Estructura economico-financera. Introducció a l'anàlisi de balanços. Cash-flow. Equilibri financer. Fons de maniobra. Necessitats operatives de fons. Mutacions patrimonials. Anàlisi per ratis. Aspectes financers relacionats amb el sector : Tipus d'interès: Interès simple, Interès compost, Interès nominal i efectiu, TAE. Rendes financeres. Préstecs. Alternatives i solucions a la falta de liquiditat monetària actual. Reestructuració de passius a major termini. Recuperació de part del capital. Tècniques de valoració i anàlisi de projectes de inversió. Concepte de finançament bancari. Política d'endeutament (palanquejament financer). Finançament de Circulant: productes bancaris. Gestió de cobraments i morositat: Gestió de clients. Contractació Privada : Teoria general del contracte. Què és i perquè serveix. A quina legislació es troba. Principis contractuals. Règims contractuals bàsics. Riscs a considerar i evitar.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Coneixements transversals de Màrqueting, RRHH i Gestió del coneixement (3501MO2799)

Màrqueting: El pla de màrqueting en el llançament d'un nou producte. Estructura del pla de màrqueting. Anàlisi de la situació. Objectius i estratègies. Variables del màrqueting (producte, preu, distribució, vendes, ...). Màrqueting experiencial. Sector serveis (funcions, visió estratègica, control de qualitat, operacions), economia dels serveis, màrqueting dels serveis (intangibilitat). Gestió del coneixement: Processament del coneixement dins les organitzacions i la seva relació amb el factor humà de l'empresa. Localització de la base del coneixement. Noves tasques de gestió; la transferència de coneixement existent i el coneixement de nova creació. La gestió del talent  per augmentar el  valor afegit. Planificació estratègica de recursos humans : Gestió integral de recursos humans. Anàlisi i descripció del lloc de treball. Selecció i contractació de persones. Avaluació de persones i valoració de llocs. Comunicació. Gestió del conflicte i negociació.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Introducció a les tècniques de recerca i estudi de casos del sector turístic (3501MO2800)

Introducció a les tècniques de recerca i treballs científics: La recerca científica,es desenvoluparà en dos parts. 1.-El projecte investigador: concepte, objectius, estructura i disseny, extensió y estratègies. Documentació i recursos: cerca, gestió, organització y bases de dades. Tècniques i pla de treball: fonts, cites i organització de la informació (bibliografia, assaigs, etcètera), tècniques de treball i lectura, cronograma. Conclusions: anàlisi, redacció i conclusions. Comunicació i difusió: preparació de documents i comunicacions científiques (escrites, orals, pòster). Transferència de tecnologia. Índex d’impacte. Copyright. Drets d’autor. 2.-Casos d’estudi que ens ajudin a l’ implantació del concepte teòric. Visites de casos reals d’Hotels sostenibles, càmpings amb certificacions ISO i EMAS i visites d’instal.lacions per poder comprovar la gestió de serveis de la mateixa.

OBobligatòria 4,5 A 2segon semestre NDno definit

Treball final de mòdul de Gestió d'Edificis i dels seus Serveis de suport (3501MO2801)

OBobligatòria 4,5 A 2segon semestre NDno definit

Treball Final de Màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball Final de Máster (3501MO2802)

OBobligatòria 15 A 2segon semestre NDno definit