Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Grau en Turisme

Fonaments i dimensions del turisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al turisme (3160G01001)

Català/Castellà. Conceptes i definicions fonamentals

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol

Dimensió socio-cultural del turisme (3160G01002)

Introducció a la sociologia del turisme així com a diverses qüestions d’antropologia turística.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol

Dimensió econòmica del mercat turístic (3160G01003)

Dimensió econòmica del mercat turístic. Es fa una introducció microeconòmica a la visió global del mercat turístic, atenent als principals elements com l'oferta i la demanda, així com el seu comportament davant els canvis que experimenta el mercat. També s'analitza el comportament dels agents de l'oferta i la demanda.

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol

Dimensió territorial del turisme (3160G01004)

Castellá/ Català. Estudi del territori en relació al turisme

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol

Dimensió jurídica del turisme (3160G01005)

Dimensió jurídica del turisme

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit

Tècniques financeres i comercials de l'empresa turística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Màrqueting turístic (3160G01006)

Màrqueting turístic

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit

Comptabilitat d'empreses turístiques (3160G01007)

Comptabilitat d'empreses turístiques. Es pretèn donar una visió global de la comptabilitat, donant a conèixer els principals instruments comptables.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit

Tècniques turístiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme (3160G01008)

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit

Tècniques informàtiques i comunicatives (3160G01009)

Tècniques informàtiques i comunicatives

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit

Project Work

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Project Work llengües estrangeres (3160G01024)

Aquesta assignatura posa en pràctica l'habilitat de cerca d'informació aplicada a la confecció d'un treball sobre ua temàtica relacionada amb el món del turisme actual. L'alumne hi practicarà vocabulari i recursos expressius propis del nivell B1.2

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès

Destinacions turístiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tipologies i estratègies de destinacions turístiques (3160G01025)

Assignatura on el seu principal objectiu és posar de rellevància aquells tipus de turisme que es poden fer a les diferents destinacions turístiques, així com conèixer els organismes que s’encarreguen de planificar la seva estratègia turística. Igualment important seran els coneixements de geografia tant política com física on es troben aquestes destinacions turístiques.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Patrimoni de les destinacions (3160G01026)

L'assignatura té com a objectiu principal conèixer el patrimoni (cultural i natural) i els recursos patrimonials més importants de les principals destinacions turístiques del món.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit

Ordenació i planificació del territori (3160G01027)

Ordenació i planificació del territori

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Gestió pública de les destinacions (3160G01028)

L'assignatura proposa una panoràmica general sobre l'estat de la qüestió de la gestió de les destinacions i recursos turístics des del punt de vista de les administracions públiques, amb especial atenció al cas de l'Estat espanyol.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit

Polítiques de promoció i informació de les destinacions (3160G01029)

L'assignatura tracta sobre algunes de les principals polítiques, estratègies i mitjans d'informació i promoció de destinacions turístiques, amb especial atenció al cas espanyol i català.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit

Organització i gestió de l'empresa turística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Creació i gestió de l'empresa turística (3160G01030)

Creació i gestió de l'empresa turística. S'estudien en detall els diferents departaments d'una empresa turística, així com les dificultats que comporta la seva creació i les causes principals de l'èxit de les organitzacions empresarials turístiques.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol

Organització empresarial de l'empresa turística (3160G01031)

Organització empresarial de l'empresa turística. S'estudiarà a l'empresa turística com a sistema integrat per diversos elements encarregats de dur a terme tasques diverses. També s'analitzen les diverses funcions que realizen dins l'empresa: planificació, administració, direcció i control.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol

Gestió d'allotjaments, intermediació i distribució turística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió d'allotjaments i restauració (3160G01032)

Gestió d'allotjaments i restauració

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol

Gestió d'intermediació, transport i distribució (3160G01033)

L’objectiu de l’assignatura és dotar a l’alumne dels coneixements i recursos necessaris tant pel que fa referència a tots els medis de transport utilitzats amb finalitat turística com conèixer la classificació de les empreses i els mètodes que generen la intermediació i/o distribució entre aquestes empreses de transport i el client final o turista.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Project Work

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Project Work llengües estrangeres II (3160G01111)

Aquesta assignatura consisteix en la preparació d'un treball de recerca en francès emprant els recursos expressius i el vocabulari relatiu a temàtiques del turisme a França per a perfeccionar el nivell B1 en francès.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès

Recursos i productes turístics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Creació d'itineraris i viatges combinats (3160G01034)

L’objectiu de l’assignatura és dotar a l’estudiant dels coneixements teòrics i pràctics, així com dels mecanismes utilitzats pels professionals del turisme a l’hora de dissenyar un viatge combinat i la seva posterior plasmació en un itinerari turístic.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre NDno definit

Creació i comercialització de nous productes (3160G01035)

L’objectiu de l’assignatura és dotar a l’estudiant dels coneixements teòrics i pràctics, així com dels mecanismes utilitzats pels professionals del turisme a l’hora de dissenyar un nou producte, basant-se en el profund coneixement dels ja existents i de la seva posició en un mercat altament competitiu.

OBobligatòria 5 A Aanual CAcatalà

Gestió del patrimoni cultural (3160G01036)

Aquesta assignatura aborda la gestió del patrimoni cultural dins el sector turístic, tant a Europa com singularment a l'Estat espanyol. En aquest sentit, es proposa l'anàlisi de les diferents categories del patrimoni cultural en la seva modalitat material: béns i conjunts arqueològics, arquitectònics, artístics i les restes patrimonials de la història més recent. La interpretació d'aquest llegat és clau per a la seva correcta gestió i activació turística.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Administració pública de recursos (3160G01037)

L'assignatura té com a finalitat que l'estudiant assoleixi les competències bàsiques sobre les activitats que porten a terme les diferents administracións públiques, i en concret, les administracions amb competències turístiques.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit

Gestió de recursos turístics (3160G01038)

Aquesta assignatura tracta sobre l'anàlisi i activació dels recursos territorials i mediambientals dins la gestió turística. Mitjançant l'estudi d'aquests factors, es presentaran les eines i metodologies específiques que permeten el desenvolupament i gestió de les destinacions i atractius turístics des de l'administració pública i les empreses de serveis.

OBobligatòria 5 A Aanual CAcatalà

Direcció estratègica d'empreses turístiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció estratègica (3160G01039)

Direcció estratègica. Estudi de les diferents estrategies empresarials que són a l'abast d'un equip directiu d'una empresa turística, amb una anàlisi detallada de cadascuna d'elles en els diferents nivells: corporatiu, empresarial i funcional.

OBobligatòria 4 A Aanual ESespanyol

Gestió de la dinàmica competitiva (3160G01040)

Gestió de la dinàmica competitiva. Aplicació dels conceptes estratègics estudiats en d'altres assignatures de la mateixa temàtica, convergint en la redacció i desenvolupament d'un pla estratègic.

OBobligatòria 4 A Aanual ESespanyol

Anàlisi estratègica de mercats turístics (3160G01041)

Anàlisi estratègica de mercats turístics. Estudi de les diferents opcions de mercats turístics, així com les parts més importants d'una anàlisi estratègica al món empresarial.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre ESespanyol

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum (3160G01016)

pràctiques 1

NDno definit 12 A Aanual NDno definit

Treball final de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3160G01017)

Treball final de grau

NDno definit 15 A Aanual NDno definit

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció hotelera (3160G01042)

Català/castellà. Els criteris de gestió i direcció d'una empresa hotelera

OPoptativa 3 A Aanual ESespanyol

Gestió operativa d'agències de viatge (3160G01045)

Aquesta assignatura s’ha pensat i dissenyat com la continuació de la optativa Sistemes globals de Distribució (GDS – AMADEUS) on s’acabaran d’explicar aquelles transaccions necessàries per tenir un ampli domini del programa informàtic que us permetrà accedir a un lloc de treball en una AAVV, TTOO o hotel. Es treballarà tant amb el sistema transaccional com amb el Vista, oferint l’Escola un diploma atorgat per AMADEUS.

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Guiatge turístic (3160G01047)

L'assignatura tracta sobre els conceptes, aspectes metodològics i tècniques comunicatives i d'interpretació que s'utilitzen en el guiatge turístic.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Sistemes globals de distribució (3160G01051)

L’objectiu principal d’aquesta assignatura és que l’alumne arribi a assolir els coneixements bàsics en el domini d’un sistema global de distribució (GDS) com és AMADEUS, el sistema més utilitzat en les agències de viatge a nivell espanyol i europeu i que tindrà continuïtat en el temari de l’assignatura optativa Gestió operativa d’Agències de Viatges. Es treballarà primordialment amb el sistema transaccional, oferint l’Escola un diploma atorgat per AMADEUS.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Comunicació persuasiva (3160G01061)

Comunicació persuasiva

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Comptabilitat de costos (3160G01068)

Els continguts del curs s'adreçen a dotar a l'alumne dels coneixements necessaris per implantar i gestionar un sistema de costos en una empresa. Sense oblidar la importància de quantificar la viabilitat d'una activitat econòmica i l'inexcusable elaboració d'un pressupost de tresoréria que garanteixi la liquiditat a curt termini.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Intensificació de l'idioma francès (3160G01073)

Assignatura optativa d'intensificació en la iniciació al nivell B2.1 L'assignatura fa gran èmfasi en l'expressió, defensa, i confrontació d'opinions sobre temes complexos en francès.

OPoptativa 3 A Aanual FRfrancès

Intensificació de l'idioma alemany (3160G01074)

Aquesta assignatura està enfocada al perfeccionament i intensificació dels coneixements d’alemany adquiritis a Alemany I, Alemany II i Alemany III donant una especial aplicació en vocabulari i situacions d’àmbit turístic i a la comunicació amb clients.

OPoptativa 3 A Aanual DEalemany

Intensificació de l'idioma anglès (3160G01075)

Aquesta és una assignatura optativa d'intensificació de la llengua anglesa que persegueix la consolidació del nivell B2.2 a través de la reflexió i de la discussió sobre temàtiques del turisme actual. L'alumne/ a adquirirà el vocabulari que és propi a aquests continguts i practicarà els recursos expressius apropiats a l'aprenentatge comunicatiu en aquest nivell.

OPoptativa 3 A Aanual ENanglès

Gastronomia i enologia (3160G01087)

Introducció a la gastronomia i enologia mundial i al turisme gastronòmic i enològic. Els temes que es tractaran van des de la història gastronòmica i la innovació a la cuina fins a l’organització de menús i elaboració de maridatges, a més de l’anàlisi de rutes turístiques gastronòmiques i enològiques.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Operacions de 'room division' (3160G01099)

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Programació d'itineraris turístics (3160G01106)

L'objectiu de l'assignatura és proporcionar a l'alumne els coneixements teòrics i pràctics, així com les eines necessàries per a la programació i disseny d'un itinerari turístic en qualsevol destinació o territori.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Requeriment tercera llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès I (3160G01010)

Objectius: Anglès especific de turisme. Nivell B1.1 segons el Marc Europeu de Llengües. Un curs que dóna a l'estudiant l'oportunitat d'adquirir coneixements i competències lingüístiques per preparar-se pel món professional del sector turístic.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès

Anglès II (3160G01011)

Anglès especific de turisme. Nivell B1.2 segons el Marc Europeu de Llengües. Un curs que dóna a l'estudiant l'oportunitat d'adquirir coneixements i competències lingüístiques per preparar-se pel món professional del sector turístic

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès

Anglès III (3160G01012)

Anglès especific de turisme. Nivell B2.1 segons el Marc Europeu de Llengües. Un curs que dóna a l'estudiant l'oportunitat d'adquirir coneixements i competències lingüístiques per preparar-se pel món professional del sector turístic

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès

Anglès IV (3160G01021)

Anglès especific de turisme. Nivell B2.2 segons el Marc Europeu de Llengües. Un curs que dóna a l'estudiant l'oportunitat d'adquirir coneixements i competències lingüístiques per preparar-se pel món professional del sector turístic

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès

Requeriment quarta llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Francès I (3160G01013)

Aquesta assignatura comporta la introducció al nivell A1 que es reflecteix en el material de referència que s’usa en l’assignatura. Comporta l’adquisició de recursos expressius bàsics i la familiarització de l’estudiant amb un vocabulari bàsic de l’àmbit personal i professional.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre FRfrancès

Francès II (3160G01014)

Aquesta assignatura comporta la consolidació del nivell A1 i la introducció al nivell A2 com es reflecteix en els materials de referència de l’assignatura. Comporta el desenvolupament d’habilitats comunicatives bàsiques relacionades amb l’àmbit tant personal com professional.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre FRfrancès

Francès III (3160G01015)

Aquesta assignatura comporta la consolidació del nivell A2 i la iniciació al nivell B1 en tot allò referent al francés com a llengua d'àmbit general però, sobretot, en l'àmbit del turisme.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre FRfrancès

Alemany I (3160G01018)

Aquesta assignatura és una introducció participativa a la llengua i cultura alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell A1.1. segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (MECR).

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Alemany II (3160G01019)

Aquesta assignatura és la continuació del curs anterior a la llengua i cultura alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell A1 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (MECR).

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Francès IV (3160G01022)

Aquesta assignatura comporta la consolidació del nivell B1 en l'àmbit del sector turístic en francés. En aquest nivell, el parlant esdevé independent i, per tant, és capaç de seguir una conversa, expressar el seu parer. Així mateix, és capaç de sortir-se'n, si es tracta de situacions imprevistes de la vida quotidiana.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre FRfrancès

Requeriment quarta llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Francès I (3160G01013)

Aquesta assignatura comporta la introducció al nivell A1 que es reflecteix en el material de referència que s’usa en l’assignatura. Comporta l’adquisició de recursos expressius bàsics i la familiarització de l’estudiant amb un vocabulari bàsic de l’àmbit personal i professional.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre FRfrancès

Francès II (3160G01014)

Aquesta assignatura comporta la consolidació del nivell A1 i la introducció al nivell A2 com es reflecteix en els materials de referència de l’assignatura. Comporta el desenvolupament d’habilitats comunicatives bàsiques relacionades amb l’àmbit tant personal com professional.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre FRfrancès

Alemany I (3160G01018)

Aquesta assignatura és una introducció participativa a la llengua i cultura alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell A1.1. segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (MECR).

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Alemany II (3160G01019)

Aquesta assignatura és la continuació del curs anterior a la llengua i cultura alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell A1 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (MECR).

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Alemany III (3160G01020)

Aquesta assignatura és una introducció participativa a la llengua i cultura alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell A2. segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (MECR). Alemany III és una continuació d'Alemany II.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre DEalemany

Francès V (3160G01167)

Francès 5

OBobligatòria 3 A 2segon semestre FRfrancès

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum extra 1 (3160G01112)

pràctiques 1

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit

Pràcticum extra 2 (3160G01113)

pràcticum extra 2

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit

Organització de congressos i esdeveniments (3160G01117)

Organització de congressos i esdeveniments

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Dret fiscal (3160G01124)

Dret Fiscal

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Gestió financera per a empreses turístiques (3160G01127)

La gestió financera aplicada a les empreses turístiques tracta d'estudiar i analitzar, en primer lloc, el contingut financer dels elements bàsics de la informació financera. Després, es passa a desenvolupar la problemàtica de la inversió en actius materials, gestió del circulant i fonts de finançament.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Mercats turístics emergents (3160G01130)

50%

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Presentation skills and public speaking in English (3160G01135)

L'asssignatura prepara els estudiants per a la realització d'una presentació en llengua anglesa.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Teamwork and leadership (3160G01136)

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Protocol d'esdeveniments (3160G01159)

Protocol d'esdeveniments

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Turisme 2.0 (3160G01164)

Turisme 2.0

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Requeriment tercera llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès I (3160G01010)

Objectius: Anglès especific de turisme. Nivell B1.1 segons el Marc Europeu de Llengües. Un curs que dóna a l'estudiant l'oportunitat d'adquirir coneixements i competències lingüístiques per preparar-se pel món professional del sector turístic.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès

Anglès II (3160G01011)

Anglès especific de turisme. Nivell B1.2 segons el Marc Europeu de Llengües. Un curs que dóna a l'estudiant l'oportunitat d'adquirir coneixements i competències lingüístiques per preparar-se pel món professional del sector turístic

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès

Anglès III (3160G01012)

Anglès especific de turisme. Nivell B2.1 segons el Marc Europeu de Llengües. Un curs que dóna a l'estudiant l'oportunitat d'adquirir coneixements i competències lingüístiques per preparar-se pel món professional del sector turístic

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès

Anglès IV (3160G01021)

Anglès especific de turisme. Nivell B2.2 segons el Marc Europeu de Llengües. Un curs que dóna a l'estudiant l'oportunitat d'adquirir coneixements i competències lingüístiques per preparar-se pel món professional del sector turístic

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès

Requeriment quarta llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Francès I (3160G01013)

Aquesta assignatura comporta la introducció al nivell A1 que es reflecteix en el material de referència que s’usa en l’assignatura. Comporta l’adquisició de recursos expressius bàsics i la familiarització de l’estudiant amb un vocabulari bàsic de l’àmbit personal i professional.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre FRfrancès

Francès II (3160G01014)

Aquesta assignatura comporta la consolidació del nivell A1 i la introducció al nivell A2 com es reflecteix en els materials de referència de l’assignatura. Comporta el desenvolupament d’habilitats comunicatives bàsiques relacionades amb l’àmbit tant personal com professional.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre FRfrancès

Francès III (3160G01015)

Aquesta assignatura comporta la consolidació del nivell A2 i la iniciació al nivell B1 en tot allò referent al francés com a llengua d'àmbit general però, sobretot, en l'àmbit del turisme.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre FRfrancès

Alemany I (3160G01018)

Aquesta assignatura és una introducció participativa a la llengua i cultura alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell A1.1. segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (MECR).

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Alemany II (3160G01019)

Aquesta assignatura és la continuació del curs anterior a la llengua i cultura alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell A1 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (MECR).

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Alemany III (3160G01020)

Aquesta assignatura és una introducció participativa a la llengua i cultura alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell A2. segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (MECR). Alemany III és una continuació d'Alemany II.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre DEalemany

Francès IV (3160G01022)

Aquesta assignatura comporta la consolidació del nivell B1 en l'àmbit del sector turístic en francés. En aquest nivell, el parlant esdevé independent i, per tant, és capaç de seguir una conversa, expressar el seu parer. Així mateix, és capaç de sortir-se'n, si es tracta de situacions imprevistes de la vida quotidiana.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre FRfrancès

Francès V (3160G01167)

Francès 5

OBobligatòria 3 A 2segon semestre FRfrancès