Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Doble Titulació Grau en Ciènces de l'Activitat Física i de l'Esport/ Grau en Fisioteràpia

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

BIOQUÍMICA (3159G01005)

Estudiar l’estructura i funcions principals de les biomolècules. Descriure les rutes metabòliques que regeixen el nostre organisme. Conèixer els processos que permeten l’expressió de la informació genètica.

Bbàsica 6 DG 1primer semestre NDno definit

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA (3159G01031)

La present assignatura té per objecte dotar a l'estudiant de les eines per l'adequat desenvolupament de competències pràctiques i teòriques dins del marc de la mobilització articular passiva.

OBobligatòria 6 DG 2segon semestre CAcatalà

VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA (3159G01032)

Els continguts van dirigits a tenir la capacitat de valorar des de la perspectiva de la fisioteràpia l'estat funcional del pacient/usuari, considerant els aspectes físics, psicològics i socials del mateix. És necessari comprendre i aplicar els mètodes i procediments manuals i instrumentals de valoració en Fisioteràpia i Rehabilitació Física, així com l'avaluació científica de la seva utilitat i efectivitat.

OBobligatòria 6 DG 1primer semestre CAcatalà

Anatomia 2 (3159G01047)

Conèixer les bases de les estructures i els teixits del cos humà, per establir relacions dinàmiques amb l’organització funcional del mateix, y sintetitzar la nomenclatura anatòmica. Conèixer els tipus de neurones i la comunicació que tenen entre elles. Definir, situar i orientar cada part del cos humà. Conèixer i descriure les estructures dels diversos aparells i sistemes de l'organisme, per tal d'entendre el perquè del funcionament corporal a nivell sistemàtic.

Bbàsica 8 B 2segon semestre CAcatalà

Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport (3159G02001)

L’objectiu de l’assignatura és conèixer les bases anatòmiques de l’esser humà per tal de comprendre el cos en moviment. El contingut combina l'anatomia descriptiva amb aspectes funcionals relacionats amb l'activitat física, l'esport i la salut. S’emfatitza l’anàlisi del comportament que prenen els ossos, les articulacions i els músculs implicats en un determinat moviment per tal de millorar-ne l’eficiència, tot preparant l'alumne per comprendre altres disciplines com la biomecànica o la fisiologia.

Bbàsica 6 DG 1primer semestre CAcatalà

Fisiologia de l'exercici 1 (3159G02002)

Els continguts propis de fisiologia de l’exercici estan repartits en dues assignatures: fisiologia I i fisiologia II. En aquesta primera part, l’objectiu principal és establir les bases per poder entendre els processos fisiològics del cos humà durant l’exercici físic. L’assignatura també se planteja proporcionar a l’alumnat la formació necessària per a cercar, seleccionar i interpretar correctament documentació científica respecte la fisiologia de l’exercici.

Bbàsica 6 DG 2segon semestre CAcatalà

Psicologia aplicada a l'activitat física i l'esport (3159G02005)

Introducció als processos psicològics bàsics aplicats a l'àrea de l'esport i l'activitat física. L'assignatura aproxima a l'estudiant a temes com la personalitat, les emocions, la cognició, la motivació i la psicologia social.

Bbàsica 6 DG 1primer semestre CAcatalà

Desenvolupament motor i iniciació esportiva (3159G02006)

L’assignatura aprofundirà en el coneixement dels elements fonamentals de l’aprenentatge motor i la seva influència sobre el desenvolupament motor humà. També treballarà amb els continguts necessaris perquè l’alumnat pugui dissenyar situacions d’ensenyament aprenentatge relacionades amb la iniciació esportiva que afavoreixin el desenvolupament de l’infant o el jove.

Bbàsica 6 DG 2segon semestre CAcatalà

Història i fonaments socio-culturals de l'AF i l'esport (3159G02010)

La Història i els fonaments socio-culturals de l'activitat física i l'esport són importants per comprendre el paper que juguen l'activitat física i l'esport en la configuració de la societat contemporània. És necessari, com a professionals, integrar els anàlisis històrics, polítics i socioculturals en la presa de decisions que afecten l'àmbit de l'activitat física i l'esport.

Bbàsica 6 DG 1primer semestre ENanglès

Jocs i habilitats motrius bàsiques (3159G02011)

El joc motor és un mitjà excel•lent per afavorir el desenvolupament de les habilitats motrius. L'assignatura s'estructurarà al voltant del joc motor com a eina d'intervenció per al desenvolupament i millora de la motricitat, reflexionant sobre els aspectes didàctics que el condicionen i aprofundint en l'anàlisi de la seva lògica interna.

OBobligatòria 6 DG 1primer semestre CAcatalà

Dansa i expressió corporal (3159G02012)

Aquesta assignatura planteja la importància de la dansa i l’expressió corporal en l’educació física i la seva contribució al desenvolupament de la capacitat introjectiva, expressiva, comunicativa i creativa dels estudiants.

OBobligatòria 6 DG 2segon semestre CAcatalà

Esports individuals (3159G02014)

L’atletisme és un esport individual bàsic ja que comporta tres habilitats motrius essencials en la majoria d’esports: córrer, saltar i llançar. Dins d’aquestes tres habilitats s’hi poden classificar les diferents especialitats de l’atletisme. Al llarg de l’assignatura s’adquiriran els coneixements bàsics per afavorir els aprenentatges de l'infant en l'etapa d'iniciació a l’atletisme: coneixements teòrics, pràctics i de reglament. Alhora, l’assignatura vetllarà perquè l’alumnat, a través de l’anàlisi de la motricitat i el coneixement de pautes de correcció, pugui ser més eficient en la seva pròpia motricitat relacionada amb el salt, la cursa i el llançament.

OBobligatòria 6 DG 1primer semestre CAcatalà

Esports d'adversari (3159G02016)

Estructurada a partir de dos esports: tennis i judo JUDO El judo és un esport de lluita que afavoreix l’adquisició de valors i de noves formes de moviment possibilitant al practicant d’un ampli ventall de respostes als problemes motrius plantejats. L’assignatura tracta el judo i els jocs de lluita des d’una vessant pràctica i vivencial, per transmetre continguts bàsics (tècnics, tàctics i reglamentaris) treballant la metodologia de l’ensenyament del judo en diferents àmbits: educatiu, recreatiu i d’entrenament. TENIS El tennis és l’esport rei dels d’adversari. S'enfronten dos jugadors o dues parelles de jugadors, que es desenvolupa en una pista rectangular dividida transversalment per una xarxa, consistent a colpejar una pilota amb una raqueta per fer-la passar per damunt de la xarxa de manera que l'adversari no la pugui tornar. L’assignatura és una iniciació als fonaments tècnics i tàctics del tennis. S’ensenya un mètode d’iniciació a les escoles i les característiques i familiarització dels altres esports de raqueta.

OBobligatòria 12 DG 2segon semestre CAcatalà

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

MASSOTERAPIA (3159G01008)

Fonaments de fisioteràpia, cinesioteràpia, massoteràpia, electroteràpia, vibroteràpia, termoteràpia i crioteràpia, fototeràpia, hidroteràpia: valoracions, test i comprovacions funcionals en els seus fonaments, modalitats i tècniques. Tècniques i mètodes específics d'actuacions fisioteràpiques i la seva aplicació a les diferents patologies i per a la conservació de la salut

OBobligatòria 6 DG 1primer semestre CAcatalà

TERÀPIA MANUAL (3159G01011)

Coneixements i bases del tractament osteopàtic estructural des de la vertent fisioteràpica

OBobligatòria 4 B 2segon semestre CAcatalà

PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICA (3159G01017)

Patologies de l'aparell locomotor, estudiant etiologia, diagnòstic i tractament de les mateixes. En l'apartat tractament es farà especial referència al tractament quirúrgic.

OBobligatòria 4 DG 1primer semestre CAcatalà

LLENGUA MODERNA (3159G01030)

Anglès [GEU1] a nivell B2.1 (primera part del nivell B2 descrit pel Marc Comú Europeu de referència per a les llengües MCER). Curs articulat al voltant de temes d’àmbit general i específic del món esportiu/sanitari que fomenta l’aprenentatge basat en tasques comunicatives. L’objectiu del curs és dotar als alumnes de les eines lingüístiques necessàries per poder desenvolupar-se en anglès en àmbits acadèmics, socials i laborals a nivell B2.1. Es dona prioritat a les quatre destreses lingüístiques: · Parlar: Capacitat de fer descripcions en detall i amb fluïdesa. Així com fer presentacions (breus) sobre temes generals i específics del seu àmbit marcant els punts més importants del seu discurs i donant exemples. Capacitat d’interactuar amb un grau limitat de fluïdesa i espontaneïtat sobre temes familiars i del seu interès o de la seva àrea. Capacitat per participar en converses i intercanviar informació. · Escriure: Capacitat d’escriure textos d’una varietat de tipologies (correus electrònics i cartes, entrades a blogs, articles, narracions, ressenyes, ...) sobre una varietat de temes (personals, educatius , laborals, ...) on es presenten idees, es donen opinions, es relaten fets personals, es faciliten exemples, s’avalua i analitza informació, es resumeixen les idees presencials. · Llegir: Capacitat per llegir textos en una varietat de registres, estils i finalitats de temes d’àmbit general i del seu interès. Tenir un cert grau de vocabulari lector actiu que li permet un grau de comprensió escrita satisfactori. · Escoltar: Capacitat per entendre àudios (en format àudio o audiovisual) sempre i quan el parlant moderi la velocitat del seu discurs d’àmbit general i relacionats amb el seu àmbit. Capacitat d’extreure la informació concreta, així com les idees principals i detalls específics.

Bbàsica 6 DG 2segon semestre ENanglès

Fisiologia de l'exercici 2 (3159G02003)

Tracta de les respostes biològiques a l’exercici. És una continuació de la Fisiologia de l’exercici I i es troba estretament relacionada amb les altres assignatures del mòdul 1 de Ciències Bàsiques. Es centra en les adaptacions dels diferents sistemes a l’entrenament; els aspectes evolutius i adaptacions fisiològiques en diferents tipus de condicions, i la fatiga en relació a l’exercici físic.

Bbàsica 6 DG 1primer semestre CAcatalà

Kinesiologia i biomecànica del moviment (3159G02004)

L'assignatura tracta d'entendre el moviment humà des de la perspectiva biomecànica i kinesiològica, i més específicament analitzar diferentes gestos i accions dins l'esport.

Bbàsica 6 DG 1primer semestre CAcatalà

Estadística i metodologia de la investigació aplicada a l'AF (3159G02007)

En aquesta assignatura l'alumnat aprèn els procediments bàsics per a la comprensió i elaboració de textos científics plantejats a partir de diferents metodologies.

Bbàsica 6 DG 2segon semestre CAcatalà

Principis didàctics de l'activitat física i l'esport (3159G02008)

La didàctica recull els sabers i les competències a mobilitzar a l'hora d'ensenyar, per la qual cosa l'objecte de l'assignatura gira entorn de la competència docent i segueix dos grans objectius: - conèixer, analitzar i valorar els fonaments teòrics i pràctics de l'activitat docent en l'àmbit educatiu general i de l'educació física i l'esport en particular, i - construir coneixements i desenvolupar competències que permetin a l'alumnat, per una banda, dissenyar, desenvolupar i avaluar situacions d'ensenyament-aprenentatge en el marc de l'educació física i l'esport i, per una altra, començar a avaluar la pràctica docent des d'una perspectiva reflexiva i crítica.

Bbàsica 6 DG 1primer semestre CAcatalà

Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu (3159G02009)

Programar l’ensenyament en el sistema educatiu suposa sistematitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge per assegurar que aquest sigui d’allò més coherent amb els objectius educatius que es pretenen. Aquest procés requereix una presa de decisions constant per tal de determinar els objectius, els continguts, les metodologies, les activitats i les avaluacions que definiran la pràctica educativa. L’assignatura està plantejada per a què l’alumnat adquireixi,coneixements declaratius, procedimentals i actitudinals al respecte d’aquest procés.

Bbàsica 6 DG 2segon semestre CAcatalà

Esports d'equip 1 (3159G02017)

Estrucurada a partir de 4 subassignatures: Tàctica Les relacions de cooperació i d'oposició són claus per entendre els esports col·lectius d'invasió. En aquesta assignatura s'incidirà en els conceptes bàsics relatius a l'organització i desenvolupament d'aquests esports i en la pràctica i assimilació dels models comprensius d'iniciació als esports col·lectius. Bàsquet El bàsquet és el segon esport col·lectiu més practicat a la nostra cultura, per altra banda, els esports col·lectius formen part del contingut curricular de l'àrea d'Educació Física a l'ESO i al batxillerat. Aquestes raons, entre d'altres, justifiquen que el professional en CAFE tingui uns coneixements procedimentals, declaratius i estratègics que li permetin ser competents en l'ensenyament dle mateix a nivell d'iniciació. Futbol El futbol és l’esport col•lectiu més practicat a la nostra societat És indiscutible que el futbol d’alt nivell és un fenomen sociocultural, a la vegada que és un magnífic instrument educatiu pels joves esportistes. En aquest bloc teòric-pràctic d’iniciació al futbol, es treballarà perquè els estudiants adquireixin conceptes, habilitats i destreses específiques per tal d’afrontar la resolució de situacions real de joc i alhora, poder ser competents a nivell d’iniciació en l’ensenyament del futbol. Handbol Aquest curs es presenten els fonaments reglamentaris, tècnics, tàctics i estratègics de l'handbol i del joc reduït, el minihandbol. Es proposen també les etapes del procés d'iniciació a l'handbol: des que la pilota és el centre d'atenció fins a l'inici del joc estructurat. Per a cadascuna de les etapes es defineixen els objectius específics, els continguts tècnics, tàctics i estratègics que l'estructuren i les pautes i recomanacions metodològiques per assolir-los.

OBobligatòria 12 DG Aanual CAcatalà

Teoria de l'entrenament 1 (3159G02019)

Al llarg de la carrera l'alumnat cursarà 3 assignatures d'entrenament. En aquesta primera assignatura, es pretén que l'alumnat entengui els fonaments de la teoria de l'entrenament, així com les adaptacions que l'rganització i execució d'exercici física provoca en els diferents sistemes orgànics. L'alumnat finalitzarà l'assignatura organitzant càrregues de treball per tal d'aconseguir objectius de millora per a situacions no complexes.

OBobligatòria 6 DG 1primer semestre CAcatalà

Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacions (3159G02026)

L’assignatura pretén dotar a l’alumne de recursos que li permetin ser autònom en la interpretació del marc legislatiu esportiu en el desenvolupament de la seva pràctica professional. Conèixer el marc legislatiu i institucional en que es desenvolupa l’activitat física i esportiva permetrà al futur graduat desenvolupar la seva activitat professional amb suficients garanties de qualitat i seguretat jurídica.

OBobligatòria 6 DG 2segon semestre CAcatalà

Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport (3159G02030)

L’assignatura proporciona a l’alumnat les eines que han de possibilitar-li un anàlisi acurat del context per tal de dissenyar programes i serveis d’AF i esport. L’anàlisi requereix recollir informació rellevant, interpretar correctament aquesta informació, dissenyar un programa i finalment tenir capacitat per avaluar-lo. L’assignatura proporciona una metodologia d’intervenció professional que permet adaptar la realitat a les necessitats i oportunitats del context.

OBobligatòria 6 DG 2segon semestre CAcatalà