Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Grau en Audiovisual i Multimèdia

Fonaments de la comunicació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història del pensament contemporani (3157G01001)

Es proposa d'introduir els estudiants en els debats sociològics, històrics i filosòfics contemporanis, a partir de les preguntes sobre la identitat de l'home, sobre les possibilitats del llenguatge i sobre el paper de la cultura. A través de la resposta a aquests interrogants s'estudien alguns dels corrents filosòfics més destacables del segle XX i la seva expressió en els mitjans de comunicació.

Bbàsica 4 A 2segon semestre CAcatalà

Estètica i teoria de l'art (3157G01002)

Es proposa d'introduir els estudiants en la comprensió i l'evolució dels principals corrents artístics dins de la dinàmica estètica del segle XX, conèixer els seus objectius i propostes. El contingut té un caràcter integrador i, alhora, transdisciplinari. S'encara l'obra d'art com a necessitat constructiva, comunicativa o interactiva d'una societat, d'un lloc i d'un temps concret, i s'estudia amb les aportacions de fonts sociopolítiques, literàries, filosòfiques, religioses, etc.

Bbàsica 4 A 1primer semestre CAcatalà

Sociologia i teoria de la comunicació (3157G01003)

Es pretén situar la sociologia i la comunicació en el marc de les ciències socials i la sensibilització del saber sociològic. Es desenvolupen els continguts que permeten la comprensió i la reflexió de la realitat social i cultural i de la comunicació. Es parteix d'un tractament panoràmic, mitjançant el qual és possible marcar el camp específic de fenòmens socials, analitzar la problemàtica variada i assimilar els conceptes i la terminologia corresponent.

Bbàsica 5 A 2segon semestre CAcatalà

Fonaments del disseny (3157G01004)

S'expliciten els vessants propis de tot disseny observables en productes i espais bidimensionals i tridimensionals, establint els continguts necessaris per introduir l'alumnat en la seva comprensió i expressió projectual. El contingut dóna a conèixer els mecanismes i les condicions del disseny dels espais, dels objectes i de les imatges gràfiques que ens envolten, aporta les eines per comprendre'ls i per abordar la concepció i pràctica projectual de manera introductòria.

Bbàsica 3 A 2segon semestre CAcatalà

Documentalisme (3157G01005)

Conjunt d'operacions tècniques amb tendència a presentar el contingut d'un document en una forma diferent a la seva forma original, amb la finalitat de facilitar la consulta o localització en un estudi posterior. El procés de buscar informació inclou les accions de definició dels objectius d'investigació, identificació, localització, avaluació, organització i comunicació, amb la finalitat de presentar l'esmentada informació seleccionada i sistematitzada.

Bbàsica 4 A 2segon semestre CAcatalà

Llenguatges de la comunicació audiovisual

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Llenguatge cinematogràfic (3157G01006)

Cultura i cinema. Entendre la importància que ha tingut el cinema al llarg de la història cultural, social i política del segle XX i principis del XXI. Descobrir que moltes de les propostes audiovisuals actuals tenen els orígens en el passat cinematogràfic. Assimilar com les altres arts i els moviments socials i polítics han influït el cinema, i com el cinema, alhora, ha influït les altres arts i ha influït en la societat i en la política. Analitzar visualment i de manera narrativa els diferents períodes estilístics i les obres concretes dels cineastes més significatius. Sensibilització musical. La sensibilització musical permet enriquir l'experiència sonora a través de l'audició de la música cinematogràfica, experimentant la riquesa expressiva i les seves implicacions emocionals en relació amb determinats contexts culturals. S'exploren els rudiments del llenguatge audiovisual mitjançant l'aprenentatge dels elements narratius bàsics de la composició per al cinema.

Bbàsica 9 A 2segon semestre CAcatalà

Llenguatges contemporanis (3157G01007)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir a l’alumnat eines teòriques i metodològiques que li permetin dur a terme interpretacions crítiques i argumentades dels diversos llenguatges audiovisuals i multimèdia actuals. També pretén obrir una sèrie de dilemes bàsics per comprendre les actuals expressions socials, artístiques i culturals contemporànies després de la crisi de la objectualitat en l'art contemporani, i l'emergència del treball immaterial i creatiu en la societat de la informació, la cultura visual i la era digital.

Bbàsica 3 A 2segon semestre CAcatalà

Tecnologies de la comunicació I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tecnologia audiovisual i del só (3157G01008)

Enregistrament, codificació i transmissió de la imatge electrònica i del so. Aprenentatge tècnic de com funcionen els equips que s'utilitzen en la producció audiovisual, així com dels diferents formats de gravació que existeixen.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Operativa de càmera i il·luminació (3157G01009)

La càmera videogràfica. L’enregistrament del so en directe. Iniciació a la il•luminació.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit

Disseny i creació de so digital (3157G01010)

Tècniques de producció i edició de so en realització audiovisual i documents multimèdia. Enregistrament del so directe i integració amb documents multimèdia.

OBobligatòria 5 A Aanual CAcatalà

Teoria i tècnica del muntatge (3157G01011)

Assolir i entendre les diferents eines tècniques i processos teòrics i pràctics de l'enregistrament, captura i edició d'un video per la seva posterior difusió en qualsevol format digital o analògic.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Tallers

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fotografia (3157G01012)

Assimilar i dominar la tècnica fotogràfica en diferents situacions lluminoses, i conèixer les possibilitats comunicatives i creatives de la fotografia.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Informàtica (3157G01013)

Acostament a l'ordinador entès com a terminal d'accés als sistemes de comunicació global i eina de treball, prenent consciencia, doncs, de la creixent necessitat de saber-nos moure en aquest espai tecnològic de canvis constants.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Realització publicitària (3157G01014)

Aquest taller està ideat des d'una voluntat de treballar en equip i, al mateix temps, de descobrir i potenciar les destreses tècniques i creatives individuals. Dins el grup, els alumnes assumeixen tasques i funcions individualitzades i segueixen una metodologia de treball que els ajuda a avançar al llarg del procés de realització d'un espot publicitari: des de la recerca d'una idea eficaç per tal de persuadir a l'espectador a qui va dirigit l'anunci, fins a la correcta edició de tot el material visual i sonor enregistrat.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Gestió i producció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Màrqueting (3157G01015)

L' assignatura de marketing té dos objectius molt importants: El primer és que l' alumne i futur tècnic en projectes audiovisuals i multimèdia sigui capaç d'interpretar i confeccionar un pla de marketing per poder comercialitzar i vendre els seus projectes, productes i serveis audiovisuals. L' altre objectiu és que com a futur tècnic en comunicació també pugui donar valor afegit a la seva creativitat sabent interpretanr un estudi de mercat i el pla de marketing que una empresa hagi confeccionat per aconsseguir vendre els seus productes o la seva marca. Per aconseguir aquests dos objectius s'estudiaran matèries molt pràctiques i dinàmiques per tal d' explicar les tècniques més importants d' un estudi de mercat així com les estratègies a desenvolupar en un PLA DE MARKETING com són les orientades a producte, preu, distribució i comunicació. Com a valor afegit de l' assignatura es faran sessions pràctiques per coneixer les tècniques i comportaments que cal tenir alhora de fer una bona presentació en públic dels projectes, productes o serveis que els alumnes ofereixin, doncs per ser competitiu avui és bàsic a més de fer un bon producte o projecte SABER COMUNICAR-LO i VENDRE'L.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Dret i administració de l'empresa (3157G01016)

Dret de l'audiovisual. Control del pla econòmic i financer. Procés de gestió empresarial.

Bbàsica 3 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Creació d'empreses (3157G01017)

Processos de la creació d' empreses : La Idea, el Projecte, La Viabilitat del projecte. El plà d' empresa. Factors que porten a l' èxit o al fracàs de les noves empreses. El Punt d' equilibri i el finançament de la nova empresa. L' objectiu d' aquesta assignatura és el d' estudiar el procés de creació d' una empresa a partir d' un projecte inicial que l' alumne aporta en base a una necessitat detectada en el mercat (des de la seva fase inicial a la seva constitució legal). Per tot això, caldrà analitzar i desenvolupar el projecte i confeccionar EL MODEL DE NEGOCI i EL PLA D' EMPRESA del projecte que inclou des de la seva diagnosi inicial i model de negoci, un estudi de mercat, un pla de viabilitat econòmic i un pla de marketing del mateix així com totes les fases relatives a la constitució i llançament d' aquesta futura nova empresa sempre i quan l' estudi de viabilitat sigui positiu. Tot això es complementarà amb una formació als alumnes en temes importants de nivell econòmic que complementen la formació a nivell empresarial com ara les característiques d' un empresari i les diferents tipologies d' empresa i formes d' expansió empresarial que més funciones actualment com poden ser les franquícies.

Bbàsica 3 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Producció audiovisual (3157G01018)

Els continguts docents vinculats amb la producció estan encarats a l'obtenció de recursos humans, tècnics i econòmics. Aquesta matèria ofereix els coneixements i tasques que s'han d'aplicar per dur a terme projectes audiovisuals des d'una perspectiva estratègica, administrativa i financera. Així mateix facilita conèixer el procés de producció en el context industrial i comercial, i dels corresponents mecanismes legislatius.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Disseny de continguts I

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Disseny de continguts I (3157G01047)

Teoria i anàlisi de la imatge. Desenvolupar el marc conceptual i metodològic que permet analitzar els processos de significació. Definir els elements didàctics i conceptuals que serveixin per objectivar els problemes visuals que s’ha de plantejar l’artífex durant la lectura i confecció del missatge. Promoure una actitud reflexiva i crítica amb l’objectiu de generar processos de sensibilització visual. Reflexionar sobre la comunicació visual i estudiar la naturalesa icònica

Bbàsica 10 A 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Creativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologies creatives (3157G01019)

Definicions de creativitat. Breu història de la creativitat. Àreas d'aplicació de la creativitat. Estudi i anàlisi de diversos models de pensament. Les fases del procés creatiu. Característiques de la persona creativa i creadora. Estímuls i blocatges de la creativitat. La ritualització i el clima creatiu. Potenciació de la imaginació i eliminació d'impediments a la creativitat.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà

Tècniques creatives (3157G01020)

Repertori de tècniques creatives. Tècniques d'ideació per a la resolució pràctica de problemes inèdits. Tècniques d'aplicació grupal i individual.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre ENanglès
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre ENanglès

Tallers de generació d'idees i desenvolupament (3157G01022)

Ideació per al desenvolupament del guió creatiu. Experimentació material i expressió gràfica. Creativitat publicitària. Tallers d'ideació de noves tendències.

OBobligatòria 9 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C Aanual CAcatalà
D Aanual CAcatalà

Disseny gràfic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tractament digital de la imatge (3157G01023)

Conèixer i desenvolupar els elements que fonamenten el procés de creació de disseny gràfic en els seus diferents àmbits d'aplicació, a partir de destacar el seu paper instrumental en el marc del programari.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Plataformes de dibuix vectorial (3157G01024)

Estudi dels recursos i les tècniques de treball més freqüents en l'elaboració del disseny gràfic. Aplicació informàtica als processos de representació d'objectes. Introducció a les tècniques d'estudi de l'arquitectura de la lletra i de la composició tipogràfica.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Tecnologies de la comunicació II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tecnologies multimèdia (3157G01030)

El procés se centra en l'adquisició de coneixements teòrics i d'eines de programari per optimitzar els dissenys i continguts interactius. El contingut desenvolupa els conceptes necessaris per assolir la creació digital, valorant especialment la seva distribució per Internet, on la velocitat de la xarxa determina el format dels continguts.

OBobligatòria 9 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà
C Aanual CAcatalà
D Aanual CAcatalà

Creativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Execució creativa (3157G01021)

Desenvolupament de l'execució d'un projecte gràfic i/o publicitari que pretén examinar la capacitat creativa dels estudiants, potenciar la seva capacitat en direcció d'art i conceretar el procés d'aprenentatge amb la consecució final d'un projecte creatiu.

OBobligatòria 3 A Aanual CAcatalà
C Aanual CAcatalà
D Aanual CAcatalà

Disseny gràfic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Autoedició (3157G01025)

S'elaboren dissenys de productes gràfics i es preparen originals per seguir el procés, fins a la impressió definitiva. Introducció al procés de composició de pàgines, de llibres o altres publicacions mitjançant programari i maquinari d'autoedició. Permet que el que es veu durant l'edició es correspongui més o menys acuradament amb el resultat final, imprès o en pantalla.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Expressió gràfica (3157G01026)

Desenvolupament de polítiques d'innovació i de comunicació de l'empresa en l'àmbit de la identitat corporativa. Tècniques per dissenyar solucions gràfiques d'estil propi o per desenvolupar, a partir dels requisits de mercat o les demandes de tercers, mitjançant l'aplicació del briefing.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Disseny de continguts II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures i dispositius narratius (3157G01027)

La present assignatura pretén ser una introducció a la narratologia l'objectiu de la qual ha de ser entendre es primer terme qué és una narració i quins són els seus elements bàsics, ja sigui una narració realitzada a partir del llenguatge escrit o dels llenguatges audiovisuals. Durant el curs s'explicaran els diferents gèneres narratius que s'han anat formant al llarg de l'història, igual que les diferents escoles interpretatives que les han teoritzat. De la mateixa manera es potenciarà una millor comprensió dels relats en el seu context social de comunicació i interrelació entre productors i consumidors, per així finalment reflexionar sobre les possibilitats que ofereixen els nous mitjans de comunicació en el camp de la narració. La metodologia a emprar es basa en l'aplicació de les diferents reflexions teòriques a casos concrets d'estudi. Aquests ítems exemplificants de treball es corresponen tan a obres literàries com cintes cinematogràfiques que es consideren peces clau en la història de la narració

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Guió videogràfic (3157G01028)

Formats del guió. Procés de construcció. Elements per a la construcció del guió. L’ estructura narrativa.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà

Guió multimèdia (3157G01029)

Aplicacions interactives multimèdia i/o transmèdia en línia i/o fora de línia. Ideació de l'aplicació. Direcció de projectes. Procés d'escriptura del guió multimèdia. Confecció, presentació del guió i projecte. Adquirir els coneixements i les metodologies necessàries per conèixer el procés de direcció i desenvolupament d’aplicacions interactives multimèdia. En aquest espai es determinen els punts de partida, la ideació amb el seu desenvolupament creatiu, el seguiment i l’avaluació. Tanmateix és proporcionant els recursos enfocats a la reflexió, execució, procediments i criteris d’actuació.

OBobligatòria 9 A 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Tecnologies de la comunicació II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Imatge de síntesi (3157G01031)

Creació d'imatges en 3D i animació, elaboracions per procediments infogràfics.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà

Plataformes d'animació vectorial (3157G01032)

L'assignatura té un caràcter teòrico-pràctic en el que s'expliquen, com a idea, els fonaments de l'animació vectorial i, com a expressió, s'introdueixen alguns programaris amb l'objectiu de produir un conjunt de pràctiques i exercicis inidividuals que l'alumne ha de presentar per a superar l'assignatura i per aplicar la teoria i els coneixements adquirits. Com a pràctica final, cada grup haurà d'escollir un dels programaris presentats i elaborar un exercici final que condensi les competències adquirides durant l'assignatura. Es pretén introduir a l'alumne a un tipus de tecnologia força utilitzada en espais web i de disseny i il.lustració amb l'objectiu que siguin capaços d'incorporar textos i animacions per a poder dissenyar la creació d' avançades animacions vectorials. Aquest tractament de la imatge permet millorar la visualització de projectes audiovisuals i multimèdia.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Postproducció II (3157G01033)

Tècniques de postproducció per poder utilitzar la tecnologia i les tècniques d'edició derivades del vídeo digital, així com aprofundir en els últims avenços en la manipulació de la imatge en moviment i l'autoria.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Tecnologies multimèdia II (3157G01034)

Anàlisi i estudi dels efectes d'Internet generats per l'arquitectura de participació. Elaboració de protocols pels canals de publicació personal i grupal en xarxa, que impliquen dinàmiques de creació de continguts, intercanvi d'informació i construcció de nous espais de comunicació. Aplicació dels mecanismes de funcionament i les seves estratègies específiques de comunicació.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà

Direcció audiovisual (3157G01035)

Estudi i praxi dels recursos expressius que fonamenten la direcció audiovisual, mitjançant la utilització de les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinari, relacionades amb la direcció de fotografia i la direcció d'actors. Direcció de fotografia. Capacitat per dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lluminoses naturals o artificials, atenent les característiques creatives i expressives que proposa la direcció del projecte audiovisual. Direcció d'actors. S’ ofereixen els recursos bàsics per poder intervenir i dirigir en la interpretació dels actors. Comprensió dels mecanismes que provoquen la transmissió del potencial dramàtic, mitjançant l'ús de diverses eines expressives com la veu, el moviment, les emocions, etc.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Disseny interactiu (3157G01036)

En aquesta assignatura aprendrem què significa la paraula interacció dins el paradigma de Human-Computer-Interaction i quines són les eines que tenim per poder treballar-hi. La dinàmica de les classes serà fluida, es donarà a conèixer tecnologies per poder fer aproximacions al disseny interactiu a partir de la pràctica i el mètode prova i error. Finalment treballarem en un projecte final, on es vinculi d'alguna manera els continguts assimilats durant l'assignatura.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Imatge de síntesi II (3157G01037)

Es parlarà de com donar realisme a les nostres escenes modelades en 3D, aplicant materials, textures i una il.luminació adequada a l’entorn. També es farà una introducció a la animació en 3D creant sencilles animacions, on una de les finalitats podria ser la integració amb imatge real.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Disseny audiovisual (3157G01038)

Crear situacions, atmosferes i emocions a partir de la creació de dinàmiques gràfiques. Concebre i dissenyar solucions de comunicació audiovisual pensades per funcionar en moviment en diversos camps de l'audiovisual.

OPoptativa 6 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 2segon semestre CAcatalà

Llenguatges de programació (3157G01039)

La primera part de l'assignatura es basarà en la introducció de conceptes d’electricitat bàsics i l’explicació de per què serveix Arduino i les seves múltiples possibilitats. La resta de l'assignatura es desenvoluparà amb una mescla de conceptes tècnics i de petits muntatges electrònics interactius que es treballaran sobre la placa Arduino. Finalment s'exposarà un projecte grupal tal com, un videojoc, un robot, un element o instal·lació interactiva o un sistema de control.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Redacció i desenvolupament de guió (3157G01040)

Aplicar els coneixements sobre la creació audiovisual a l'escriptura d'un guió de curtmetratge.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà

Anglès (3157G01050)

Creative Documentary TV + English is an optional subject offered in the third year of the Degree in Audiovisual and Multimedia (GAM) of the University of Girona (ERAM). It is dedicated to the fundamentals of Documentary TV, and the core competences needed to develop and make professional Documentary TV. But also it aims to explore creativity, developing the abilities to create ideas and execute them in a creative personal way, building on technical skills aquired in other GAM subjects from creative writing, to cameras, sound and post production. With a native speaking lead professor we will explore the specific English language needed across all the processes of making a documentary film, from concept to final edited programme for transmission. And importantly use and develop the language needed to encourage the internationalisation of productions. " What makes a great documentary? There should be many different elements, presented in an interesting way, ideally with two or more parallel storylines to give a full sense of the subject. It should move you, excite you… make you wonder, laugh, cry… make you think, and after it’s done, it should stay with you and make you think some more."

OPoptativa 6 A 2segon semestre ENanglès
C 2segon semestre ENanglès
D 2segon semestre ENanglès

Realització i comunicació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte de disseny i creació de só digital (3157G01041)

A través d'aquesta assignatura els alumnes reforçaran i refermaran totes les eines i metodologies necessàries per a poder analitzar, enregistrar, manipular, editar, dissenyar, sintetitzar i post produir un paisatge sonor o musical concret adaptat a un format d'exposició planificat prèviament. Es realitzarà una sèrie de tutories per assessorar a l'alumne en cada una de les fases de producció dels audiovisuals i/o interactius destinats a fer-se en grups. Així doncs es potenciarà el treball en equip i es reforçarà tot plegat, amb una sèrie d'exercicis, per a potenciar la sensibilització de l'alumne envers el so.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà

Projecte de disseny audiovisual (3157G01042)

Planificar, ordenar i executar projectes audiovisuals amb eficiència i qualitat professional. Efectes especials, formats de vídeo i àudio, edició, retoc de color i escollir el programari més adient per a cada etapa de la postproducció.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà

Projecte de disseny i comunicació gràfica (3157G01043)

Realització d'un projecte posant en pràctica tots els coneixements teòrico-pràctics adquirits en disseny i composició visual, així com la metodologia per realitzar un projecte gràfic professionalitzador. L'estudiant desenvoluparà els rols de director creatiu, director d'art , dissenyador gràfic i design management.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà

Projecte de realització audiovisual (3157G01044)

Realització de projecte audiovisual.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà

Projecte de comunicació multimèdia (3157G01045)

L’assignatura té un plantejament teòric amb sessions de pràctica tècnica que tenen com a finalitat aconseguir que l’alumne comenci a desenvolupar competències de manera efectiva dins del complex entramat multilinial que suposa la nova comunicació digital interactiva multimèdia. L’objectiu principal és que l’alumne faci seves un conjunt de reflexions teòriques al voltant de la comunicació interactiva digital, per a després poder aplicar-les com a eina de treball profesional, així com introduir-lo al concepte de narratives transmèdia i estudiar i analitzar-ne diferents exemples i estudis de cas. L'assignatura capacita a l'alumne per aplicar metodologies per a conjugar tasques multidisciplinars amb l’objectiu de crear diversos projectes audiovisuals, multimèdia i transmèdia de nivell professional. Es determinen els criteris estètics i el tractament formal del projecte, així com es proporcionen els recursos conceptuals, els procediments i criteris d’actuació per garantir els objectius de realització i producció. Comunicació multimèdia impulsa l'elaboració i el desenvolupament dels projectes seleccionats per a la seva realització, basats en la intervenció global i unificada de les diferents assignatures que constitueixen el mòdul 12, segons criteris de planificació i acció prèviament establerts d'acord amb les característiques i necessitats d'actuació de cada projecte.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà
D 1primer semestre CAcatalà

Seminaris complementaris (3157G01046)

Els alumnes es poden matricular de 1 Seminari Complementari. L’objectiu dels seminaris és que els alumnes puguin amplificar, aprofundir i/o actualitzar coneixements més especialitzats relacionats amb diverses disciplines que requereixen una actualització a causa del permanent canvi de context tecnològic. Les diverses assignatures que formen part dels seminaris es desenvolupen en el camp de l’expressió i la comunicació audiovisuals. L’ampliació i la relació dels continguts està relacionada amb l’activitat professional, i amb vocació introductòria a l’àmbit laboral. Els seminaris es fonamenten en l’adquisició dels coneixements i destreses de les diferents maneres d’expressar informació per aconseguir la total confecció i realització de missatges i continguts gràfics, aplicacions interactives i documents audiovisuals de diversos gèneres.

OBobligatòria 5 A Aanual CAcatalà
D Aanual CAcatalà
E 1primer semestre NDno definit

Pràctiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques (3157G01048)

“L'experiència no és allò que succeeix, sinó el que fas amb allò que et succeeix” Les pràctiques a les empreses apareixen com un entorn necessari i coherent amb l’esperit de Bolonya. És un camp de proves on l’alumne coneix el nivell de consecució de les diferents competències i a l’Escola li permet conèixer si la formació que està realitzant és correcta o s’ha de modificar als aspectes als que al mercat està canviant. L’objectiu del mòdul és introduir als alumnes en la pràctica integrada en l’àmbit de la comunicació audiovisual i multimèdia, i completar la seva formació al mateix temps que l’alumne aplica, en les pràctiques assignades, els coneixements adquirits en l’aprenentatge universitari. Específicament, es tracta de possibilitar la preparació, realització i revisió d’un practicum que tingui uns nivells adequats de qualitat d’intervenció en una empresa del sector TIC, institució o administració pública, així com en la investigació universitària.

NDno definit 10 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Treball final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3157G01049)

El projecte o treball de final de grau (PFG), com matèria que forma part dels plans d'estudis, és un treball de síntesi individual, que es realitza en el tram final dels estudis sota la supervisió d'un director i que és avaluat per una comissió creada a aquest efecte. El PFG ha de permetre a l'estudiant posar de manifest que sap aplicar, de manera integrada, els diferents continguts de la titulació en l'estudi d'una temàtica al disseny d'una aplicació o a la resolució d'un problema concret del seu àmbit professional.

NDno definit 15 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 1primer semestre CAcatalà