Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Grau en Turisme

Fonaments i dimensions del turisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al turisme (3154G01001)

L'assignatura introdueix a l'alumnat en el coneixement de l'estructura del mercat turistic tant en els àmbits legals, organitzatius i estructurals com, també, en el coenixement dels agents que intervenen en el procés de producció, distribució i comercialització dels productes i serveis turístics així com els organitzadors professionals nacionals i internacionals en els diversos àmbits.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol

Dimensió socio-cultural del turisme (3154G01002)

Presentació de les principals teories del turisme. Anàlisi sociocultural dels principals impactes socials i culturals de l´activitat turística. Tipologies turístiques. Anàlisi de l´experiència turística.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit

Dimensió econòmica del mercat turístic (3154G01003)

Estructura del mercat turístic i anàlisi de la dimensió econòmica. Reconeixement dels principals agents que participen a l´activitat turística, principals mercats nacionals i internacionals, dinàmiques dels principals fluxes turístics. Anàlisi dels principals impactes econòmics de l´activitat turística.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol

Dimensió territorial del turisme (3154G01004)

Presentació de la dimensió espacial del turisme i dels recursos potencials per al desenvolupament de l´activtat turística en l´espai. L´espai com a base de l´oferta turística. Nuclis emissors i receptors. Anàlisi dels principals impactes medioambientals de l´activitat turística.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol

Dimensió jurídica del turisme (3154G01005)

Presentació dels principals conceptes de Dret privat i de lleis relacionades amb el sector turístic. Introducció al llenguatge específic de la dimensió jurídica en el turisme. Familiarització amb actes i contractes jurídics.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit

Tècniques financeres i comercials de l'empresa turística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Màrqueting turístic (3154G01006)

Aproximació als elements bàsics del màrqueting aplicat al sector del turisme. Definició dels conceptes bàsics, els instruments elementals de la disciplina i el conjunt de tècniques del màrqueting operacional: estrategies de creació de productes turístics, preus, comunicació i procés de distribució.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit

Comptabilitat d'empreses turístiques (3154G01007)

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit

Tècniques turístiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme (3154G01008)

Tècniques qualitatives i quantitatives en el procés d'investigació turística. Conceptes fonamentals. Estadística descriptiva i inferència uni i bivariable. Metodologia de qüestionaris. Les sèries temporals.

Bbàsica 6 A 2segon semestre NDno definit

Tècniques informàtiques i comunicatives (3154G01009)

Tècniques bàsiques d´expressió oral i escrita. La informació turística. Les noves tecnologies de la informació i les comunicacions aplicades al turisme.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit

Requeriment tercera llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès I (3154G01010)

Perfeccionament i intensificació de l´anglès, augmentant el nivell de coneixement respecte al nivell d´entrada de l´assignatura

OBobligatòria 3 A Aanual ENanglès
T Aanual ENanglès

Requeriment tercera llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès II (3154G01011)

Perfeccionament i intensificació de l´anglès, augmentant el nivell de coneixement respecte al nivell d´entrada de l´assignatura

OBobligatòria 6 A Aanual ENanglès
T Aanual ENanglès

Destinacions turístiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Destinacions turístiques (3154G01023)

Identificar les principals destinacions turístiques segons la tipologia a la que pertanyen, remarcant els seus valors diferencials que les fan singulars. Analitzar l'infuència i l'impacte del turisme en la configuració espaial i urbanística de les destinacions. Estudiar les característiques específiques de la demanda aplicada a les diferents modalitats de destinacions, aixi com la consequent evolució i adaptació de l'oferta. Avaluar la sostenibilitat del desenvolupament turístic amb un sentit crític.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ENanglès

Planificació territorial i polítiques turístiques (3154G01025)

L´assignatura preten explicar, en primer lloc, el procediment habitual per realitzar una planificació d´un territori com a destinació turística, els elements a considerar, les fases del plantejament, i els efectes esperats. En segon lloc, tracta d´introduir l´alumnat en els aspectes relacionats amb les diferents polítiques turístiques impulsades des de les administracions públiques, amb especial referència a les polítiques turístiques de l´Estat espanyol, i de Catalunya en particular.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Geografia turística mundial (3154G01026)

Estudi de les principals destinacions turístiques mundials i de les àrees de potencial desenvolupament turístic per assolir la capacitat d´identificar-les, i també identificar els seus principals reclams i recursos turístics. Bases culturals que conformen les principals cultures mundials per entendre-les i veure la seva diversificació i com han evolucionat amb el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Màrqueting de les destinacions turístiques (3154G01027)

Aproximació als elements bàsics del màrqueting aplicat a les destinacions turístiques. Definició dels conceptes bàsics, els instruments elementals de la disciplina i el conjunt de tècniques del màrqueting operacional: estrategies de creació de productes turístics, preus, comunicació i procés de distribució.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Organització i gestió de l'empresa turística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió economicofinancera a les empreses turístiques (3154G01028)

L´asssignatura tracta d´aprofundir en el món comptable de les empreses turístiques des del punt de vista de les diferentse interaccions.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol

Organització d'empreses hoteleres i d'intermediació (3154G01029)

El temari d'aquesta assignatura es introductori dels diferents problemes en l'organitzacio de les empreses turistiques. Esta agrupat en les apartats mes rellevants: recursos humans, valoracio, etc. L'objectiu fonamental es estudiar l'empresa amb un punt de vista teoric que complementi el que ja s'ha estudiat en el temari de Gestio económica-financera de les empreses turistiques.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Gestió d'allotjaments, intermediació i distribució turística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió d'empreses d'allotjaments i de restauració (3154G01030)

Organització de la gestió d'operacions en empreses d'allotjament. Organització de la gestió d'operacions en empreses de restauració. Claus pràctiques de gestió d'empreses d'allotjament i restauració.

Bbàsica 6 A 1primer semestre NDno definit

Gestió d'empreses d'intermediació (3154G01031)

Els quatre mòduls formatius, pretenen oferir una visió global, clara i detallada de tots els aspectes que conformen l’actual intermediació i, de la mateixa manera, el canvi fins a la desintermediació. Estudi dels conceptes, els de gestió de la producció de serveis i viatges, la estructura i organització del sector de les agències de viatges, la distribució electrònica i aspectes relatius al marketing actual -relacional i electrònic-.

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol

Requeriment tercera llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès III (3154G01012)

Perfeccionament i intensificació de l´anglès, augmentant el nivell de coneixement respecte al nivell d´entrada de l´assignatura

OBobligatòria 6 A Aanual ENanglès
T Aanual ENanglès

Recursos i productes turístics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Creació d'itineraris i guiatge (3154G01024)

Aquesta assignatura explica les característiques tècniques de com es crea i prepara un itinerari turístic (des de la perspectiva del programador). També coneixerem alguns dels itineraris més coneguts d´Espanya, destacant especialment aquelles rutes que són, en l´actualitat, més populars i turístiques. Per últim, s´explicarà la funció del guia com a element aglutinador i responsable del desenvolupament de l´itinerari i les aptituds i resolucions que ha de dur a terme depenent de les eventualitats i la tipologia de turistes.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre ESespanyol

Comercialització electrònica de productes i creació de productes (3154G01032)

Los principales objetivos de la asignatura son: - Conocer el nuevo entorno de la comercialización y el impacto que le ha supuesto las herramientas digitales. - Aprender a monitorizar y controlar la red mediante instrumentos de monitorización que nos permitan una comercialización más óptima. - Aprender a desarrollar un plan de comercialización a través de las herramientas digitales actuales (Social media plan). - Conocer las tendencias más innovadoras para una óptima comercialización de las empresas turísticas.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Gestió de patrimoni cultural (3154G01033)

El patrimoni cultural com a eina testimonial de la cultura dels pobles. Protecció i legislació per a la seva conservació envers generacions futures. La importància de la gestió d´aquest llegat com a factor turístic.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre ESespanyol

Gestió de recursos naturals (3154G01034)

Saber què són els recursos naturals i conéixer la importància de la seva protecció per a l'equilibri ecològic. Distingir els difrents tipus de recursos naturals existens. Conèixer els usos dels diferents recursos naturals i les conseqüències mediambientals derivades de la seva utilització. Visío general de les energies alternatives i dels seus inconvenients i avantatges. Ordenació jurídica dels recursos naturals al nostre país, comunitats autònomes i altres paísos. Impacte del turisme en els recursos naturals per a la seva gestió.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre ESespanyol

Atenció al client i qualitat en els productes turístics (3154G01035)

La qualitat en les emrpeses turístiques. La gestió de la qualitat total. Certificació i assegurament de la qualitat en els serveis turístics.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Direcció estratègica d'empreses turístiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció estratègica d'empreses hoteleres (3154G01036)

Gestió comercial en empreses d'allotjament i restauració. Claus pràctiques de la direcció d'empreses d'allotjament i restauració. Disseny y planificació del producte hoteler. Estratègies hoteleres.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit

Direcció estratègica de Recursos Humans (3154G01037)

Desenvolupar la capacitat per organitzar i coordinar tècniques per promoure el desenvolupament eficient del personal d´una empresa turística. Saber promoure una actitud positica i favorable entre el personal envers l´empresa per fidelitzar personal però també la pròpia empresa. Es tracta de compenetrar el recurs humà amb el procés productiu de l´ empresa, fent que aquest últim sigui més eficaç com a resultat de la selecció i la contractació.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit

Direcció estratègica d'empreses d'intermediació (3154G01038)

Les empreses turistiques d'intermediació, i mes concretament les agències de viatges, viuen en els darrers anys canvis importants sense precedents en tota la seva recent història. La implementació de la xarxa i els serveis que ofereix, les facilitats de la contractació a proveïdors de forma directa i les turbulencies sorgides en els darrers anys, obligan als nous empresaris o emprendedors que estiguin interessat en l'apertura d'una empresa d'intermediació, a aplicar estrategies adequades a la situació actual. Per això, la formació té un papel destacat en aquest sentit. Els alumnes van a conèixer i estudiar l'estructura empresarial,la seva organització, els marcs legals i jurídics vigents, així com les eïnes estratègiques pròpies d'aquest mercat, amb les seves casuistiques molt especials. L'assigantura, analitzarà i estudiarà el mercat real evaluant casos pràctics i realitzant treballs individuals i en grup.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum (3154G01016)

Les pràctiques en empreses turístiques és una de les assignatures més importants i significatives del Grau en Turisme. Unes bones pràctiques serveixen perquè l'alumne conegui de primera mà el món turístic i implica la capacitat de posar en funcionament els coneixements teòrics adquirits a l'aula i a partir de la seva tasca de recerca i investigació.

NDno definit 12 A Aanual NDno definit

Requeriment quarta llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Alemany iniciació (3154G01021)

L'assignatura "Alemany com a segona llengua" es desenvoluparà en tres cursos/anys acadèmics. La llengua s´entendrà i s´ensenyarà en la seva globalitat: és a dir, des de la dimensió discursiva del llenguatge. Les tasques que es duran a terme tindran com a objectiu fonamental que l´alumne desenvolupi una consciència língüística i d´aprenentatge: Partint d´un enfoc intercultural cognitiu-socioconstructivista, i d´una metodologia principalment inductiva, s´intentarà que l´alumne activi totes les seves estratègies per a entendre textos autèntics globalment i per a descobrir de forma autònoma (individualment o en cooperació amb els seus companys/es) quins recursos lingüístics serveixen per a construir cada discurs, prenent com a criteris bàsics el grau d´adequació a la situació comunicativa i la comprensibilitat. Pel que fa a les situacions de treball, predominaran les tasques orientades a la resolució de problemes en grups, per tal que l´alumne reflexioni sobre la llengua i el seu procés d´aprenentatge a través de la interacció amb els altres, sens prejudici de recòrrer –quan s´escaigui- al treball individual, en parelles o en ple. Partint de la base que l´alumne assistirà regularment a classe, es durà terme una avaluació continuada, sistemàtica, personal, qualitativa i quantitativa, que permeti a l´alumne/a arribar a assolir el grau de “usuari elemental de la llengua”, segons l´escala de nivells del Marc Europeu Comú de Referència (Nivell A1)

OBobligatòria 6 A Aanual DEalemany
T Aanual DEalemany

Requeriment quarta llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Francès iniciació (3154G01022)

OBobligatòria 6 A Aanual FRfrancès
T Aanual FRfrancès

Treball final de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3154G01017)

Aquesta assignatura té com a objectiu posar en pràctica tots els coneixements que s’han adquirit durant l’estudi de la carrera mitjançant un treball d’investigació d’un tema turístic a escollir per part de l’alumne però autoritzat per la professora responsable de l’assignatura. És un treball multidisciplinari en el que l´alumne ha de posar en pràctica totes les competències assignades.

NDno definit 15 A Aanual ESespanyol
FB 1primer semestre ESespanyol
J Aanual ESespanyol

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gastronomia i enologia (3154G01040)

La gastronomia i enologia són molt importants per al turisme, doncs són part important de les destinacions turístiques. Per tant, s'estudiarà l'evolució històrica de la gastronomia i la situació actual, s'analitzarà la importància de l'enologia i es coneixeran les cuines de diferents parts del món. A més, s'estudiarà el turisme gastronòmic i enològic.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
ER Aanual CAcatalà
T 1primer semestre CAcatalà

Gestió operativa d'agències de viatge (3154G01041)

OPoptativa 3 ER Aanual NDno definit

Gestió operativa d'allotjaments (3154G01042)

OPoptativa 3 ER Aanual ENanglès

Patrimoni turístic de Catalunya (3154G01043)

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol
T 1primer semestre ESespanyol

Pràcticum II (3154G01045)

OPoptativa 6 A Aanual CAcatalà

Animació sociocultural (3154G01046)

OPoptativa 3 ER Aanual ENanglès

Desenvolupament d'habilitats directives per a empreses turístiques (3154G01047)

OPoptativa 3 ER Aanual ENanglès

Organització de congressos i esdeveniments (3154G01048)

L'evolució del mercat d'esdeveniments és, a Barcelona i a Espanya, una de les especialitats que més ha crescut en pocs anys. Per això, es fa precís formar als futurs organitzadors d'esdeveniments amb les eïnes més actuals de que disposem.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol
T 1primer semestre ESespanyol

Turisme ètic i cooperació internacional (3154G01050)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Gestió financera per a empreses turístiques (3154G01052)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
T 2segon semestre NDno definit

Comptabilitat analítica i de costos en empreses turístiques (3154G01054)

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Mercats turístics emergents (3154G01055)

80%

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit
ER 2segon semestre NDno definit
T 1primer semestre NDno definit

Animació turística i hotelera (3154G01056)

L'objectiu principal de l'assignatura és donar a l'alumne els coneixements necessaris per poder desenvolupar-se professionalment amb les tasques relatives a l'animació turístique d'un establiment hoteler vacacional.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Operacions i processos de producció en agències de viatge (3154G01057)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Operacions i processos de producció en hosteleria (3154G01058)

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit
ER 2segon semestre NDno definit

Tècniques de negociació i resolució de conflictes (3154G01059)

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Quart idioma I (3154G01060)

El objetivo de este nivel es introducir a los estudiantes en una gran variedad de habilidades lingüísticas, tanto activas como pasivas, que les permitirán expresarse de nivel inicial en situaciones generales y profesionales. Iniciar la consecución de los objetivos lingüísticos propios del nivel A1 (inicial) del Marco Común Europeo de Referencia.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ITitalià
T 1primer semestre ITitalià

Quart idioma II (3154G01061)

Nocions bàsiques de nivell rus per arribar a entendre, escriure i llegir aquest idioma i assolir el vocabulari bàsic turístic.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ITitalià
T 2segon semestre ITitalià

Anàlisi cultural turística (3154G01062)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre NDno definit

Anàlisi estratègica del sector turístic (3154G01063)

Aquesta assignatura és oferta tècnica i l'alumnat matriculat en el grup ER farà l'assignatura a una altra universitat dins d'un programa d'intercanvi erasmus.

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Comercialització de productes turístics (3154G01064)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Creació d'empreses turístiques (3154G01065)

30 por ciento

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol
ER 2segon semestre ESespanyol
T 2segon semestre NDno definit

Direcció hotelera (3154G01066)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
ER 2segon semestre NDno definit
T 2segon semestre NDno definit

Direcció i gestió de personal (3154G01067)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre NDno definit

Emprenedoria (3154G01071)

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit
ER 2segon semestre NDno definit
T 1primer semestre CAcatalà

Empreses d'oci (3154G01072)

Esta asignatura optativa comprende una visión general de las empresas cuyas actividades se centran en el ocio, y en particular en el aprovechamiento turístico que se hace de esas actividades.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol
ER 2segon semestre ENanglès
T 2segon semestre NDno definit

Estratègies dels espais turístics (3154G01073)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Gestió de la informació turística (3154G01074)

Coneixement i recerca de fons documentals en l´àmbit turístic. Tècniques d´emmagatzenament de dades i de la seva difusió. Tècniques d´atenció al client

OPoptativa 3 B 2segon semestre NDno definit

Gestió de rendibilitat (3154G01076)

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Gestió d'empreses d'activitats turístiques (3154G01077)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Guiatge turístic (3154G01079)

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol
T 2segon semestre NDno definit

Història de l'art (3154G01080)

Aquesta assignatura té com a objectiu dotar a l'alumne d'uns conceptes bàsics en Història de l'Art que el permetin identificar,conèixer i comprendre les diferents manifestacions plàstiques que s´han convertit en recursos fonamentals dins l'àmbit del turisme cultural.

OPoptativa 3 T 1primer semestre NDno definit

Interpretació patrimonial del turisme (3154G01081)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
T 2segon semestre NDno definit

Introducció a la restauració (3154G01082)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
ER 2segon semestre NDno definit

Literatura i viatges (3154G01084)

La literatura de viatges sorgeix per raons molt diverses —el plaer, l’emigració, l’exploració geogràfica, l’antropologia, el colonialisme— però tanmateix, la trobem al llarg de la història i de la cultura. La narrativa de viatges es troba a cavall de la realitat i la ficció, però sempre aborda la pregunta sobre la identitat, la pròpia i la dels altres. En aquest sentit, la literatura de viatges és sovint una metàfora per l’autoconeixement. D’altra banda, una lectura atenta d’algunes obres ens ensenya que també es tracta d’una narrativa que reflecteix qüestions de poder i de domini. En aquest curs llegirem una variada selecció d’obres que ens poden ajudar a respondre preguntes del tipus: què s’aprèn sobre un mateix en el viatge? Què s’aprèn sobre les altres cultures? Quina és la mirada del viatger sobre l’Altre diferent?

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès
T 2segon semestre ENanglès

Nutrició i dietètica (3154G01085)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Oci i societat desenvolupada (3154G01086)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Ordenació d'espais turístics (3154G01089)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Polítiques de planificació del turisme (3154G01093)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Potencialitats territorials turístiques (3154G01095)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Programació d'itineraris turístics (3154G01096)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Sociologia del turisme (3154G01098)

L'assignatura de Sociologia del Turisme pretén qualificar i formar a l'estudiant, des d'una perspectiva sociològica, en la reflexió, comprensió i anàlisi de les variables socials i culturals presents en el fenomen turístic. En les societats postmodernes en les que es desenvolupa l'activitat turística, el professional del sector ha de comprendre els canvis que es produeixen en el mateix, identificant-ne els diversos elements que provoquen aquestes transformacions i que articulen les noves tendències que podem observar en l'actualitat. En aquest sentit, estudi de l'assignatura exigeix un seguiment continuat de l'actualitat turística a través dels mitjans de comunicació i fonts de dades disponibles, i un exercici de vinculació reflexiva entre els continguts teòrics sociològics i la realitat quotidiana.

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Tècniques de comunicació aplicades al turisme (3154G01099)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Turisme sostenible (3154G01101)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Turismes alternatius (3154G01102)

1. Conocer los valores sociales actuales en el campo turístico. 2. Aprender los cambios y evolución del sector turístico. 3. Conocer la influencia del turismo en el desarrollo local. 4. Aplicar criterios de sostenibilidad en la práctica turística. 5. Conocer los diferentes tipos de turistas y sus motivaciones. 6. Conocer diferentes productos de Turismo Alternativo. 7. Aprender a observar las posibilidades de Turismo Alternativo. 8. Analizar los diferentes tipos de Turismo Alternativo. 10. Elaborar proyectos y/o paquetes de Turismo Alternativo.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol
ER 2segon semestre ESespanyol
T 1primer semestre ESespanyol

Gestió del turisme urbà (3154G01103)

L'objectiu de l'assignatura consisteix en comprendre les característiques bàsiques dels models de turisme urbà contemporani i els seus diversos models de gestió, tot identificant el rol dels agents, sectors i institucions que participen en el seu desenvolupament.

OPoptativa 3 ER 2segon semestre NDno definit

Requeriment quarta llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Francès I (3154G01013)

Introducció i aprofundiment del nivell de coneixements de la llengua francesa dins de l'àmbit turístic.

OBobligatòria 3 A Aanual FRfrancès
T Aanual FRfrancès

Francès II (3154G01014)

Completar la preparació del Nivell A2 i arribar al Nivell B1.

OBobligatòria 6 A Aanual FRfrancès
T Aanual FRfrancès

Francès III (3154G01015)

Perfeccionament del nivell d'usuari independent (B1) i introducció al Francès professional turístic: vocabulari específic, aplicació de la gramàtica en context, tasques de comunicació i situacions professionals.

OBobligatòria 6 A Aanual FRfrancès
T Aanual FRfrancès

Requeriment quarta llengua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Alemany I (3154G01018)

L'assignatura "Alemany com a segona llengua" es desenvoluparà en tres cursos/anys acadèmics. La llengua s´entendrà i s´ensenyarà en la seva globalitat: és a dir, des de la dimensió discursiva del llenguatge. Les tasques que es duran a terme tindran com a objectiu fonamental que l´alumne desenvolupi una consciència língüística i d´aprenentatge: Partint d´un enfoc intercultural cognitiu-socioconstructivista, i d´una metodologia principalment inductiva, s´intentarà que l´alumne activi totes les seves estratègies per a entendre textos autèntics globalment i per a descobrir de forma autònoma (individualment o en cooperació amb els seus companys/es) quins recursos lingüístics serveixen per a construir cada discurs, prenent com a criteris bàsics el grau d´adequació a la situació comunicativa i la comprensibilitat. Pel que fa a les situacions de treball, predominaran les tasques orientades a la resolució de problemes en grups, per tal que l´alumne reflexioni sobre la llengua i el seu procés d´aprenentatge a través de la interacció amb els altres, sens prejudici de recòrrer –quan s´escaigui- al treball individual, en parelles o en ple. Partint de la base que l´alumne assistirà regularment a classe, es durà terme una avaluació continuada, sistemàtica, personal, qualitativa i quantitativa, que permeti a l´alumne/a arribar a assolir el grau de “usuari elemental de la llengua”, segons l´escala de nivells del Marc Europeu Comú de Referència (Nivell A1)

OBobligatòria 3 A Aanual DEalemany
T Aanual DEalemany

Alemany II (3154G01019)

L'assignatura "Alemany com a segona llengua" es desenvoluparà en tres cursos/anys acadèmics. La llengua s´entendrà i s´ensenyarà en la seva globalitat: és a dir, des de la dimensió discursiva del llenguatge. Les tasques que es duran a terme tindran com a objectiu fonamental que l´alumne desenvolupi una consciència língüística i d´aprenentatge: Partint d´un enfoc intercultural cognitiu-socioconstructivista, i d´una metodologia principalment inductiva, s´intentarà que l´alumne activi totes les seves estratègies per a entendre textos autèntics globalment i per a descobrir de forma autònoma (individualment o en cooperació amb els seus companys/es) quins recursos lingüístics serveixen per a construir cada discurs, prenent com a criteris bàsics el grau d´adequació a la situació comunicativa i la comprensibilitat. Pel que fa a les situacions de treball, predominaran les tasques orientades a la resolució de problemes en grups, per tal que l´alumne reflexioni sobre la llengua i el seu procés d´aprenentatge a través de la interacció amb els altres, sens prejudici de recòrrer –quan s´escaigui- al treball individual, en parelles o en ple. Partint de la base que l´alumne assistirà regularment a classe, es durà terme una avaluació continuada, sistemàtica, personal, qualitativa i quantitativa, que permeti a l´alumne/a arribar a assolir el grau de “usuari elemental de la llengua”, segons l´escala de nivells del Marc Europeu Comú de Referència (Nivell A2)

OBobligatòria 6 A Aanual DEalemany
T Aanual DEalemany

Alemany III (3154G01020)

L'assignatura "Alemany com a segona llengua" es desenvoluparà en tres cursos/anys acadèmics. La llengua s´entendrà i s´ensenyarà en la seva globalitat: és a dir, des de la dimensió discursiva del llenguatge. Les tasques que es duran a terme tindran com a objectiu fonamental que l´alumne desenvolupi una consciència língüística i d´aprenentatge: Partint d´un enfoc intercultural cognitiu-socioconstructivista, i d´una metodologia principalment inductiva, s´intentarà que l´alumne activi totes les seves estratègies per a entendre textos autèntics globalment i per a descobrir de forma autònoma (individualment o en cooperació amb els seus companys/es) quins recursos lingüístics serveixen per a construir cada discurs, prenent com a criteris bàsics el grau d´adequació a la situació comunicativa i la comprensibilitat. Pel que fa a les situacions de treball, predominaran les tasques orientades a la resolució de problemes en grups, per tal que l´alumne reflexioni sobre la llengua i el seu procés d´aprenentatge a través de la interacció amb els altres, sens prejudici de recòrrer –quan s´escaigui- al treball individual, en parelles o en ple. Partint de la base que l´alumne assistirà regularment a classe, es durà terme una avaluació continuada, sistemàtica, personal, qualitativa i quantitativa, que permeti a l´alumne/a arribar a assolir el grau de “usuari elemental de la llengua”, segons l´escala de nivells del Marc Europeu Comú de Referència (Nivell B1.1.)

OBobligatòria 6 A Aanual DEalemany
T Aanual DEalemany

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió del servei i atenció al client (3154G01106)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Gestió de creuers (3154G01109)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
ER 2segon semestre ESespanyol

Teamwork and leadership (3154G01115)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Planificació i apertura d'allotjaments turístics (3154G01117)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Pla de màrqueting (3154G01119)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Legislació turística pública a Catalunya i Espanya (3154G01123)

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit
T 1primer semestre NDno definit

Legislació turística europea (3154G01124)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Informació i comercialització de productes turístics (3154G01125)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Gestió operativa de centres i xarxes d'informació turística (3154G01126)

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol
ER 2segon semestre ENanglès

Comptabilitat de costos (3154G01128)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
T 2segon semestre NDno definit

Mètodes i tècniques per a la recerca (3154G01129)

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Globalització i multiculturalitat (3154G01130)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Gestió de béns culturals (3154G01131)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Gestió de béns naturals (3154G01132)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Anglès dels negocis (3154G01142)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Alemany 3r idioma I (3154G01143)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre NDno definit

Francès 3r idioma II (3154G01146)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Polítiques turístiques i crisi (3154G01147)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Turisme de negocis i esdeveniments (3154G01153)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Protocol d'esdeveniments (3154G01154)

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ENanglès

Habilitats comunicatives (3154G01155)

OPoptativa 3 B 1primer semestre NDno definit
T 1primer semestre NDno definit