Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Doble Titulació Grau en Turisme/ Grau en Màrqueting

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al turisme (3152G01001)

L’assignatura està dedicada a donar a conèixer els principis, conceptes i vocabulari bàsic sobre el món del turisme. També s’introduirà la història del turisme nacional i internacional. Per últim es treballaran coneixements sobre les empreses i les activitats turístiques.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Dimensió socio-cultural del turisme (3152G01002)

L’assignatura Dimensió sociocultural del turisme vol ser un apropament al turisme en dues vessants. Per una banda familiaritzar a l’estudiant amb els principals conceptes del turisme des de un visió sociològica. Per una altra banda, es persegueix que l’estudiant assoleixi els coneixements terminològics bàsics per treballar amb elements culturals dins de l’àmbit turístic.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Dimensió econòmica del mercat turístic (3152G01003)

Es tracta d’una assignatura introductòria en la qual s’aborden els conceptes fonamentals de la ciència econòmica, tant des de la vessant microeconòmica com macroeconòmica. Principalment els seus objectius són dos: • Aportar al alumnes un marc conceptual que els permeti conèixer els conceptes i relacions bàsiques de la teoria econòmica per a poder comprendre i explicar la realitat econòmica i social. • Aprofundir en l’estudi dels problemes i mètodes, a nivell bàsic, de la teoria econòmica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Dimensió territorial del turisme (3152G01004)

La asignatura se centra en el análisis de los diferentes espacios geográficos en los que se desarrollan las actividades turísticas, en el estudio de sus recursos y en los impactos que dichas actividades provocan en el territorio.

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Dimensió jurídica del turisme (3152G01005)

Es pretén que l'alumne adquireixi coneixements bàsics sobre dret. S’explicarà la terminologia elemental i els conceptes i principis bàsics que l'han de servir als alumnes per comprendre el funcionament de les relacions jurídiques i la importància que tenen al món actual, als negocis en general i a l'àmbit del turisme en particular.

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol

Tècniques informàtiques i comunicatives (3152G01009)

L’assignatura TÈCNIQUES INFORMÀTIQUES I COMUNICATIVES pretén que l’estudiant aconsegueixi dominar amb correcció les tècniques informàtiques que s’utilitzen en l’àmbit de l’empresa turística mitjançant pràctiques i simulacions d’empresa, i que domini també d’expressió oral i escrita en documents típics d’empresa, centrant-nos en el sector turístic.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Anglès I (3152G01010)

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre ENanglès
C 2segon semestre ENanglès
D 2segon semestre ENanglès
E 2segon semestre ENanglès

Francès I (3152G01013)

Este curso es un curso de francés básico. Es el primer paso de un programa de 3 años que permitirá al alumno superar los niveles A1/A2 correspondientes a los objetivos del Marco común europeo de referencia para las lenguas. El primer semestre se dedicará a adquirir los conocimientos básicos de francés para poder empezar el francés para fines específicos, es decir francés del turismo en el segundo semestre. Al final de este primer curso, el estudiante deberá ser capaz de: - Reconocer las diferentes funciones de los elementos de la frase francesa. - Expresarse con un nivel suficiente en la pronunciación y la entonación. - Entender mensajes cortos como anuncios en un entorno profesional. - Mantener una conversación relacionada con situaciones básicas de la vida cotidiana. - Redactar textos cortos y correos para hacer unas prácticas en empresa. - Rellenar formularios que pregunten por información personal. - Utilizar el francés como lengua de intercambio en el entorno de clase. - Conocer las distintas profesiones del turismo

OBobligatòria 3 A 2segon semestre FRfrancès
B 2segon semestre FRfrancès
C 2segon semestre FRfrancès
D 2segon semestre FRfrancès
E 2segon semestre FRfrancès

Comptabilitat i finances per a la gestió de màrqueting (3152G02002)

Es tracta d’una assignatura on l’alumne coneixerà i sabrà desenvolupar el procés comptable d’una empresa, és a dir, les operacions de l’empresa amb el seu entorn (clients, proveïdors, entitats financeres, administracions públiques). També l’alumne serà capaç d’entendre la situació econòmica i financera de l’empresa, detectant fortaleses i debilitats de la companyia. L’objectiu principal del curs es que l’alumne entengui la comptabilitat i sobretot la seva utilitat per a la gestió de l’empresa, incloent el màrqueting. Per això, l’assignatura tindrà una vessant molt pràctica, estudiant gran part dels continguts com en realitat es treballa la comptabilitat al món real, és a dir, amb excels. D’aquesta manera l’alumne de màrqueting desenvoluparà una adequada capacitat d’anàlisi, en aquest cas comptable i financer, però que podrà extrapolar a altres àmbits acadèmics, professionals i fins tot personals.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Introducció al màrqueting (3152G02006)

L’assignatura INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING pretén que l’estudiant aconsegueixi dominar els conceptes generals del màrqueting i els actors implicats de la cadena de valor: producte, demanda, competència, preu, distribució i comunicació. S’estudien els corrents teòrics més representatius. S’introdueixen les eines per elaborar un Pla de Màrqueting i s’apliquen en les pràctiques en un producte nou, d’emprenedoria.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi comercial (3152G02007)

En un entorn on cada vegada resulta més important la orientació dels negocis al mercat, la millora en la professionalització de la gestió comercial i de màrqueting de les empreses resulta un dels principals factors d’èxit d’aquest teixit empresarial. En aquest sentit, l’assignatura pretén que l’alumnat conegui les competències específiques en l’àmbit de la gestió comercial i del màrqueting mitjançant la combinació de coneixements en l’àmbit de l’anàlisi comercial i de màrqueting, donant resposta a les següents preguntes: • Com es pot diferenciar comercialment una empresa? • Com es poden identificar oportunitats i amenaces en entorns competitius com l’actual? • Quin és el paper del màrqueting en l’estructura organitzativa comercial de l’empresa? • Quins són els instruments comercials dels què disposa l’empresa per millorar la seva comercialització? I la seva comunicació? • Com s’estructura la investigació comercial en una empresa? Quins són els passos i mètodes a seguir?

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Fonaments d'estadística (3152G02010)

En el nostre afany per entendre i donar resposta a moltes preguntes relacionades amb diversos fenòmens de la realitat, recollim, mesurem i interpretem diferents dades i informacions. En aquest sentit els procediments estadístics ens proporcionen eines útils per poder-ho fer. Mitjançant els diferents procediments estadístics podem seleccionar mostres de dades, descriure poblacions, analitzar l’associació entre diferents tipus de variables, fer prediccions, analitzar efectes, i generar models explicatius i predictius, etc. Aquesta assignatura, proporciona eines bàsiques per recollir, ordenar, sintetitzar, analitzar i interpretar dades (variables) que ens permetin respondre a diferents tipus de preguntes que un professional del marketing pot arribar a plantejar-se en l’exercici de la seva vida professional, i també pensant en les 3 assignatures que encara realitzaran durant el gru i els TFG. Els coneixements i competències que s’adquireixen en aquesta assignatura permeten: 1. Comprendre la lògica dels dissenys d’investigació i del principals procediments estadístics. Comprendre la lògica subjacent a la investigació científica, en què es basen la majoria d’articles, informes i treballs d’investigació. 2. Reflexionar sobre el disseny i conceptció un qüestionari per recollir informació. 3. Recollir dades reals al carrer de forma online i offline. 4. Poder analitzar i representar distribucions de dades (variables), relacionar variables categòriques i quantitatives, i fer prediccions. 5. Interpretar dades, estadístics, gràfics... per realitzar informes de resultats i conclusions, encaminats a ajudar en la presa de decisions. 6. Utilitzar SPSS per realitzar procediments estadìstics. 7. Ser capaços de llegir i entendre literatura especialitzada amb dades estadístiques, ja que la major part d’articles, informes i treballs publicats contenen resultats obtinguts mitjançant procediments estadístics. 8. Realitzar un informe de resultats seguint normes APA. A modo d’un TFG breu.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Xinès mandarí I (3152G02018)

La asignatura de Chino Mandarín I del grado de Marketing introducirá al estudiante en el conocimiento de los aspectos esenciales de la estructura fonológica, morfológica, léxica, sintáctica, semántica y pragmática del idioma chino y trabajará las cuatro herramientas comunicativas básicas. Los objetivos principales serán la familiarización con las claves básicas y de uso frecuente, la escritura y el reconocimiento de un mínimo de 250 caracteres chinos imprescindibles, el uso y la comprensión del vocabulario más frecuente.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol
C 2segon semestre ESespanyol

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès II (3152G01011)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre ENanglès
C 2segon semestre ENanglès
D 2segon semestre ENanglès
E 2segon semestre ENanglès

Francès II (3152G01014)

Le cours de Français II doit permettre à l’étudiant de compléter le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de débuter le niveau A2. Il s’agit d’un cours de français sur objectifs spécifiques, en l’occurrence de français du tourisme. L’assistance assidue à ce cours permettra à l’étudiant de : - Approfondir les connaissances linguistiques, phonétiques et lexicales de la langue française qui ont été acquises en Français I. - Approfondir les compétences de production et compréhension écrites et orales afin d’être capable de converser professionnellement en langue française dans le secteur touristique. - Connaître le monde des offices de tourisme (semestre 1) et des agences de voyage (semestre 2) en français.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre FRfrancès
B 2segon semestre FRfrancès
C 2segon semestre FRfrancès
D 2segon semestre FRfrancès
E 2segon semestre FRfrancès

Alemany I (3152G01018)

Perfeccionament i intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant un nivell de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura. Així doncs, l’alumne ha d’assolir un grau de correcció en la pronunciació suficient per no dificultar la comunicació. L’alumne ha de poder tenir una mínima conversació amb turistes alemanys en àrees com recepció d’hotel , en un restaurant, oficines d’informació (aeroports, llocs d’interès turístics .... )

OBobligatòria 3 A 2segon semestre DEalemany
B 2segon semestre DEalemany
C 2segon semestre DEalemany
E 2segon semestre DEalemany

Tipologies i estratègies de destinacions turístiques (3152G01022)

L’objectiu de l’assignatura és triple. Per una banda, conèixer els principals recursos turístics de les destinacions més importants. Per un altre analitzar les diferents estratègies, a partir d’estudi de casos. Ensems comparar com les destinacions turístiques es posicionen en el mercat.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Ordenació i planificació del territori (3152G01024)

L’ordenació del territori té com a objectiu orientar la localització de la població, de les activitats econòmiques i les infraestructures tot respectant els criteris de creixement econòmic, de desenvolupament social i de conservació del medi ambient. Per fer-ho, es basa en el coneixement, les potencialitats i les restriccions específiques de cada àmbit geogràfic. En aquesta assignatura s’abordarà aquesta disciplina des del punt de vista turístic. Objectius de l’assignatura - Introduir a l’estudiant els conceptes teòrics i característiques de l’Ordenació del territori; els instruments de planificació i gestió urbanística i territorial: legislació, plans, i la situació i característiques de planejament urbanístic i territorial a Catalunya. - Aconseguir que l’estudiant es familiaritzi amb el llenguatge del planejament, i amb els diferents tipus de documents i cartografia. - Familiaritzar l’estudiant en l’anàlisi espacial a diferents escales i amb perspectiva temporal. - Aprofundir en els debats territorials a partir de desenvolupar un sentit crític en l’anàlisi dels actors implicats, de les figures de planejament involucrades, i dels models territorials vigents i/o qüestionats. - Comprendre i integrar les problemàtiques territorials en un marc conceptual pluridisciplinar.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Geografia turística mundial (3152G01025)

La asigantura presenta, en primer lugar, una aproximación a las principales zonas turísticas extraeuropeas mediante un análisis de sus recursos y la contextualización geopolítica. En segundo lugar, se ofrecen nuevas propuestas basadas en la geografía de lo insólito.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol
B 1primer semestre ESespanyol

Gestió economicofinancera a les empreses turístiques (3152G01027)

Analitzar informació econòmico-financera de l’empresa turística per la presa de decisions. Conèixer les diferents opcions de finançament empresarial i mètodes de valoració de projectes d’inversió.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Organització d'empreses turístiques (3152G01028)

Se trata de una asignatura introductoria en la que se abordan los conceptos fundamentales de la organización y la gestión de empresas en general y las turísticas en particular. Sus objetivos son principalmente dos: • Aportar a los alumnos un marco conceptual básico que les permita comprender qué es una empresa, cuáles son sus objetivos, qué tipos de empresas existen, el carácter sistémico de la empresa y su relación con el entorno, así como las distintas formas de desarrollo empresarial. • Profundizar en el estudio de los diversos subsistemas de la empresa (Administración o Dirección, Producción, Comercial, Financiación...). Los conocimientos de organización y gestión de empresas permitirán a los alumnos y alumnas alcanzar cierto nivel de conocimientos técnicos para poder desarrollar tareas de análisis y gestión dentro de una organización turística, aportando una metodología de análisis, tanto para una toma de decisiones adecuadas como para llegar a comprender la estructura organizativa de una empresa y las relaciones entre sus elementos.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol
B 1primer semestre ESespanyol

Gestió i processos operatius de les empreses d'allotjaments (3152G01029)

Principis de la gestió, distribució i procediments operatius propis de les empreses d'allotjament i restauració. Coneixement del marc legal que regula les empreses turístiques d'allotjament i restauració.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol
B 1primer semestre ESespanyol

Comportament de compra del consumidor (3152G02008)

L’assignatura COMPORTAMENT DE COMPRA DEL CONSUMIDOR pretén que l’estudiant aconsegueixi dominar el procés de compra i els factors que influeixen en el comportament del consumidor. L’estudiant assimilarà les dimensions del comportament del consumidor, el procés de decisió de compra, les fonts on determinar la inversió per arribar al consumidor, els determinants interns i externs del comportament, de forma aplicada, analògica i digital, amb estudi de casos i des de diverses perspectives científiques.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Comportament de compra de les organitzacions (3152G02009)

L’assignatura COMPORTAMENT DE COMPRA DE LES ORGANITZACIONS pretén que l’estudiant aconsegueixi dominar les tècniques de compra de les organitzacions o compra industrial, el procés de decisió de compra en l’organització, l’avaluació de compra i els models de comportament en la compra de les organitzacions, a més del programes de gestió més utilitzats a l’empresa.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Estadística I (3152G02011)

En un primer nivell, es presentaran instruments que han de servir per analitzar les relacions entre variables quantitatives i qualitatives (comparació de mitjanes i ANOVA) i entre variables quantitatives (anàlisi de correlació). En un segon nivell, s’analitzaran diferents tipus de regressions: lineal (simple i múltiple) i logística. Finalment, es presentaran algunes eines d’anàlisi multivariada (Anàlisi de Components Principals i Anàlisi Factorial). Totes aquestes anàlisis es replicaran amb el programa d’anàlisi estadístic SPSS.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Estadistica II (3152G02012)

En aquesta assignatura l’estudiant coneixerà i es familiaritzarà amb un seguit de tècniques d’anàlisi molt útils per relacionar grans grups de variables (bé sigui a través de mètodes de dependència o d’independència) sempre orientat al desenvolupament d’accions de màrqueting. Les diferents tècniques que es presenten cobreixen un ampli ventall de metodologies i de fonts de recopilació d’informació, sempre des d’una perspectiva pràctica que permet a l’estudiant establir un sistema de presa de decisions estratègiques a nivell comercial.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Xinès mandarí II (3152G02019)

La asignatura de Chino Mandarín II del grado de Marketing pretende guiar al estudiante para que profundice en los contenidos propios de la vida cotidiana y, especialmente, del campo de los negocios. Tendrá que dominar adecuadamente el idioma en cada uno de los distintos contextos, no sólo la expresión oral y la comprensión auditiva, sino también la competencia lectora y la escritura. Serán objetivos principales el reconocimiento de un mínimo de 250 palabras nuevas para ampliar el vocabulario chino del estudiante y su expresión cotidiana con el fin de que sea hábil en la comunicación en la vida diaria.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Francès III (3152G01015)

Le cours de Francés III doit permettre à l’étudiant de poursuivre l’apprentissage au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Par conséquent ce cours permettra à l’étudiant : - de maîtriser des actes de communication orale et écrite du français professionnel. - d’acquérir de nouveaux savoirs permettant à la fois d’enrichir ses compétences et de faire évoluer ses connaissances sur les différents aspects du monde touristique. - de découvrir le secteur du tourisme, plus particulièrement le monde des agences de voyages et des transports touristiques en français. Les connaissances et compétences acquises en classe permettront à l’apprenant de se préparer aux épreuves du Diplôme du Français Professionnel Option Tourisme et Hôtellerie-Restauration (Dfp-A2/Dfp-B1) décerné par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris à Barcelone. L’accent sera mis sur la pratique de la langue à visée professionnelle : un vocabulaire spécifique (utilisé dans le contexte du tourisme étudié) et une grammaire contextualisée. Une grande variété de documents sonores répondra également aux besoins fondamentaux des professions du tourisme.

OBobligatòria 3 E 2segon semestre FRfrancès

Alemany II (3152G01019)

Perfeccionament i intensificació de l'alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant un nivell de coneixement respecte al nivell d'entrada a l'assignatura donant una especial aplicació en vocabulari i situacions d'àmbit turístic.

OBobligatòria 3 E 2segon semestre DEalemany

Gestió i processos operatius de les empreses d'intermediació turística (3152G01030)

L’Alumne adquirirà els coneixements bàsics d’organització i gestió d’una Agència de Viatges. Rebrà informació sobre sistemes de reserves i altres eines que s’utilitzen dins d’una agv també rebrà informació sobre els sistemes de qualitat de servei que s’utilitzen per atendre als clients coneixerà tipologies de clients d´agv i la forma d’atendre aquest públic.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Dimensió jurídica del màrqueting (3152G02005)

Es pretén que l’alumne adquireixi coneixement bàsics sobre dret d’empresa. S’explicarà la terminologia elemental i els conceptes bàsics que l’han de servir als alumnes per comprendre el funcionalment de les empreses i les relacions jurídiques d’aquestes entre elles mateixes i als consumidors.

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Desenvolupament de productes i marques (3152G02023)

El programa de esta asignatura pretende que los alumnos y alumnas profundicen en el conocimiento del papel de las políticas de producto como variables estratégicas del marketing y dentro de la estrategia organizativa en general, desde una perspectiva teórica y práctica, así como a los procesos de desarrollo de nuevos productos en la empresa desde la perspectiva del marketing, considerando el entorno competitivo y cambiante de los distintos mercados. El objetivo fundamental de esta asignatura es el aprendizaje de los principales modelos, métodos y herramientas aplicables por las empresas para mejorar la eficacia y eficiencia del proceso de desarrollo de productos. Por otra parte, los alumnos y alumnas deberán conocer y analizar los factores que actualmente condicionan las decisiones que se toman a este respecto, mediante el estudio de casos reales relativos a empresas de diferentes sectores.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol
B 1primer semestre ESespanyol

Disseny d'estratègies i programes sobre preus (3152G02024)

Les decisions de preus esdevenen clau en l’ estratègia comercial de les activitats econòmiques doncs afecten a la demanda, al posicionament i al compte de resultats. Són d’ especial interès en l’actualitat degut a l’elevat nivell de competitivitat de les empreses, la facilitat que tenen els clients de comparar els preus entre oferents i les estratègies online, que fa que sigui necessari haver de prendre decisions sobre preus amb rapidesa i efectivitat. L’ objectiu d’aquesta assignatura és oferir a l’alumne les eines bàsiques per: • Entendre el paper de la política de preus en una empresa. • Ser capaç d’identificar els factors que determinen la demanda d’un producte/servei i la relació amb el seu preu. • Gestionar els costos de l’empresa de forma que es pugui aconseguir més beneficis. • Avaluar les estratègies de preus dels competidors i ser capaç de reaccionar davant els seus canvis. • Proposar estratègies de preus efectives a nivell de producte, canal i per segments. • Estimar els efectes de diferents escenaris de preus sobre la demanda, el compte de resultats i altres àrees del màrqueting i de l’empresa en general.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Estratègies sobre distribució i logística de la distribució (3152G02025)

En el món del màrqueting, una de les variables més importants, és la comercialització. L’entorn canviant dels darrers anys, ha incentivat la creació de noves formes de relació amb el consumidor, especialment les liderades per Internet. La creació de nous i múltiples canals de comercialització ha modificat la manera de relacionar-se de les empreses amb els consumidors. L’assignatura, en qüestió, pretén donar a conèixer les principals eines vinculades a la comercialització i al màrqueting necessàries per millorar la relació amb els mercats i facilitar, la mateix temps, l’adaptació constant a un consumidor cada vegada més exigent.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Venda personal i màrqueting directe (3152G02027)

La importància d’orientar un negoci a la clientela és un dels elements que més incidència té en el màrqueting modern. Al mateix temps, es palesa la importància que les empreses utilitzin les eines més adequades per promoure una immillorable relació amb la clientela així com l’experiència de consum i de compra d’aquesta. L’assignatura en qüestió, doncs, pretén, oferir les eines necessàries per promoure el tracte, la relació i el vincle amb els consumidors.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Publicitat, promoció i relacions públiques (3152G02028)

En esta signatura se analizará la función de la publicidad, la promoción y las relaciones públicas en la comunicación de la empresa. Se remarcará el relieve de la comunicación en todas sus facetas como una herramienta de la gestión empresarial, además de ser un transmisor de su cultura, identidad y reputación corporativa, y como la gestión de éstos repercute en la reputación e imagen de la empresa y por ende en las ventas. Otorgará al alumno el conocimiento de las herramientas, medios y canales de los que dispone la empresa para dar a conocer sus productos, políticas, misión y visión corporativos.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol
B 1primer semestre ESespanyol

Màrqueting Internacional (3152G02029)

El programa de esta asignatura aborda la dimensión internacional del marketing con especial referencia a los aspectos derivados de trabajar en entornos culturales dispares, y lo hace desde una triple vertiente En primer término, los contenidos de la asignatura pretenden contextualizar el marketing internacional dentro de la disciplina general del marketing y justificar su importancia en el ámbito empresarial actual, introduciendo a los alumnos y alumnas en el proceso de internacionalización de las empresas y en la investigación de mercados exteriores como paso previo para abordar el mercado internacional. En segundo lugar, se plantean las distintas opciones en cuanto a formas de entrada que una empresa tiene a su alcance cuando se pretende introducir en mercados internacionales. Por último, en la tercera parte de la asignatura se analizan los instrumentos de marketing mix desde la perspectiva internacional prestando especial atención a las diferencias culturales que pueden hacer necesaria una adaptación de las estrategias de marketing. En definitiva, el objetivo fundamental de esta asignatura es el aprendizaje de los principales modelos, métodos y herramientas aplicables por las empresas relativos al marketing internacional. Por otra parte, los alumnos y alumnas deberán conocer y analizar los factores que actualmente condicionan las decisiones que se toman a este respecto, mediante el estudio de casos reales relativos a empresas de diferentes sectores.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació en la gestió cultural (3152G01032)

Innovació en la Gestió cultural vol apropar els alumnes a una sortida professional turística com es ara treballar en nodes culturals. Per la qual cosa es combinen algunes aspectes teòrics amb un gran fonament pràctic.

OBobligatòria 4 B Aanual CAcatalà

Direcció estratègica hotelera (3152G01037)

Coneixeran els eines per dirigir i planificar de forma estratègica els Hotels. Hauran d’utilitzar els diferents instruments per la implantació d'estratègies de serveis i competitives a la planificació, implantació i control d’allotjaments turístics. Saber analitzar els estratègies corporatives de negoci i funcionals en els diversos tipus d’ allotjaments i en els diferents areas de producció.

OBobligatòria 4 B Aanual ESespanyol

Tècniques Qualitatives i Prospectives per a la Investigació Comercial (3152G02013)

Aquesta assignatura treballa aspectes complementaris a l'assignatura d'Estadística II. Es basa en aprendre a aplicar diferents tècniques vers un cas real d’investigació, dut a terme durant les 10 primeres setmanes del curs. La temàtica, objecte de la investigació, serà proposada pel professor. Es treballen també, dins les estratègies qualitatives de recollida de dades, tècniques i eines com l’anàlisi DAFO; tècnica Delphi; Focus Group, entre d’altres S’utilitzarà el software estadístic IBM-SPSS, repassant –com els darrers anys- les proves d’inferència estadística. Es treballarà aspectes d’investigació com són la depuració de qüestionaris –consistència interna d’una prova-, la reducció de dades –anàlisi de components principals.

OBobligatòria 6 B 1primer semestre CAcatalà

Màrqueting Industrial i de Serveis (3152G02022)

Aquesta assignatura aprofundeix en les particularitats del màrqueting de les empreses industrials - altrament conegut com B2B - i de serveis, i s’ estudia la qualitat com a element clau en la gestió empresarial. Des del primer dia es realitza d’una forma aplicada, aprofitant els coneixements assolits en cursos anteriors. L’ objectiu d’aquesta assignatura és oferir a l’alumne les eines bàsiques per: • Entendre i desenvolupar estratègies comercials en l’ àmbit del B2B i en el sector serveis. • Definir i dur a terme estratègies de gestió de clients i força de vendes. • Proposar i desenvolupar models per avaluar la qualitat. • Aprendre a obtenir en l’entorn online les dades rellevants necessàries per un adequat màrqueting en empreses industrials i de serveis i la gestió de la qualitat. • Proporcionar a l’alumne una visió específica del màrqueting en sectors estratègics de desenvolupament futur.

OBobligatòria 6 B 1primer semestre CAcatalà

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La conducta de compra online (3152G02031)

L’assignatura CONDUCTA DE COMPRA ONLINE pretén que l’estudiant aconsegueixi dominar les dimensions de la conducta de compra del consumidor en línia, el procés de decisió de compra i els seus determinants, la tipologia d'usuaris connectats i les mètriques de resultats (23), posant èmfasi en les principals.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Estudis de mercat per Internet (3152G02033)

L’assignatura ESTUDIS DE MERCAT PER INTERNET té com a objectiu global, establir de forma argumentada i crítica, quines son les metodologies d’investigació més convenients per abordar en cada situació. Analitzar processos d’investigació y comentar de forma argumentada el nivell d’adequació de les metodologies utilitzades. Identificar, en el cas d’una empresa, els elements rellevants per la presa de decisions. Argumentar l’exclusió d’aquells que no se’n consideren apropiats. Ser capaços de detectar fonts documentals per Internet, mitjans de comunicació, blogs o xarxes socials. Crear estratègies de seguiment sistematitzat de les variables que generen valor.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà