Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Grau en Turisme

Fonaments i dimensions del turisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al turisme (3152G01001)

L’assignatura està dedicada a donar a conèixer els principis, conceptes i vocabulari bàsic sobre el món del turisme. També s’introduirà la història del turisme nacional i internacional. Per últim es treballaran coneixements sobre les empreses i les activitats turístiques.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Dimensió socio-cultural del turisme (3152G01002)

L’assignatura Dimensió sociocultural del turisme vol ser un apropament al turisme en dues vessants. Per una banda familiaritzar a l’estudiant amb els principals conceptes del turisme des de un visió sociològica. Per una altra banda, es persegueix que l’estudiant assoleixi els coneixements terminològics bàsics per treballar amb elements culturals dins de l’àmbit turístic.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Dimensió econòmica del mercat turístic (3152G01003)

Es tracta d’una assignatura introductòria en la qual s’aborden els conceptes fonamentals de la ciència econòmica, tant des de la vessant microeconòmica com macroeconòmica. Principalment els seus objectius són dos: • Aportar al alumnes un marc conceptual que els permeti conèixer els conceptes i relacions bàsiques de la teoria econòmica per a poder comprendre i explicar la realitat econòmica i social. • Aprofundir en l’estudi dels problemes i mètodes, a nivell bàsic, de la teoria econòmica.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Dimensió territorial del turisme (3152G01004)

La asignatura se centra en el análisis de los diferentes espacios geográficos en los que se desarrollan las actividades turísticas, en el estudio de sus recursos y en los impactos que dichas actividades provocan en el territorio.

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Dimensió jurídica del turisme (3152G01005)

Es pretén que l'alumne adquireixi coneixements bàsics sobre dret. S’explicarà la terminologia elemental i els conceptes i principis bàsics que l'han de servir als alumnes per comprendre el funcionament de les relacions jurídiques i la importància que tenen al món actual, als negocis en general i a l'àmbit del turisme en particular.

Bbàsica 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Tècniques financeres i comercials de l'empresa turística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Màrqueting turístic (3152G01006)

L’assignatura MÀRQUETING TURÍSTIC intenta que l’estudiant aconsegueixi dominar les tècniques de màrqueting (analògiques i digitals), les 4 Ps i les 4Cs i els actors implicats de la cadena de valor: producte, demanda, competència, preu, distribució i comunicació. S’estudien els corrents teòrics més representatius. S’introdueixen les eines per elaborar un Pla de Màrqueting i s’apliquen en les pràctiques en un producte nou, d’emprenedoria.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Comptabilitat d'empreses turístiques (3152G01007)

Es tracta d’una assignatura on l’alumne coneixerà i sabrà desenvolupar el procés comptable d’una empresa, és a dir, les operacions de l’empresa amb el seu entorn (clients, proveïdors, entitats financeres, administracions públiques). També l’alumne serà capaç d’entendre la situació econòmica i financera de l’empresa, detectant fortaleses i debilitats de la companyia. L’objectiu principal del curs es que l’alumne entengui la comptabilitat i sobretot la seva utilitat per a la gestió de l’empresa turística. Per això, l’assignatura tindrà una vessant molt pràctica, estudiant gran part dels continguts com en realitat es treballa la comptabilitat al món real, és a dir, amb excels. D’aquesta manera l’alumne desenvoluparà una adequada capacitat d’anàlisi, en aquest cas comptable i financer, però que podrà extrapolar a altres àmbits acadèmics, professionals i fins tot personals.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Tècniques turístiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al turisme (3152G01008)

En el nostre afany per entendre i donar resposta a moltes preguntes relacionades amb diversos fenòmens de la realitat, recollim, mesurem i interpretem diferents dades i informacions. En aquest sentit els procediments estadístics ens proporcionen eines útils per poder-ho fer. Mitjançant els diferents procediments estadístics podem seleccionar mostres de dades, descriure poblacions, analitzar l’associació entre diferents tipus de variables, fer prediccions, analitzar efectes, i generar models explicatius i predictius, etc. Aquesta assignatura, proporciona eines bàsiques per recollir, ordenar, sintetitzar, analitzar i interpretar dades (variables) que ens permetin respondre a diferents tipus de preguntes que un professional del turisme pot arribar a plantejar-se en l’exercici de la seva vida professional, i també pensant en els TFG donat que és la única assignatura que realitzen al grau sobre investigació i estadística. Els coneixements i competències que s’adquireixen en aquesta assignatura permeten: 1. Comprendre la lògica dels dissenys d’investigació i del principals procediments estadístics. Comprendre la lògica subjacent a la investigació científica, en què es basen la majoria d’articles, informes i treballs d’investigació. 2. Reflexionar sobre el disseny i conceptció un qüestionari per recollir informació. 3. Recollir dades reals al carrer de forma online i offline. 4. Poder analitzar i representar distribucions de dades (variables), relacionar variables categòriques i quantitatives, i fer prediccions. 5. Interpretar dades, estadístics, gràfics... per realitzar informes de resultats i conclusions, encaminats a ajudar en la presa de decisions. 6. Utilitzar plantilles excel i l’SPSS per realitzar procediments estadìstics. 7. Ser capaços de llegir i entendre literatura especialitzada amb dades estadístiques, ja que la major part d’articles, informes i treballs publicats contenen resultats obtinguts mitjançant procediments estadístics. 8. Realitzar un informe de resultats seguint normes APA. A modo d’un TFG breu.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol
B 1primer semestre ESespanyol

Tècniques informàtiques i comunicatives (3152G01009)

L’assignatura TÈCNIQUES INFORMÀTIQUES I COMUNICATIVES pretén que l’estudiant aconsegueixi dominar amb correcció les tècniques informàtiques que s’utilitzen en l’àmbit de l’empresa turística mitjançant pràctiques i simulacions d’empresa, i que domini també d’expressió oral i escrita en documents típics d’empresa, centrant-nos en el sector turístic.

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Llengües estrangeres+Requeriment llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès I (3152G01010)

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre ENanglès
C 2segon semestre ENanglès
D 2segon semestre ENanglès
E 2segon semestre ENanglès

Francès I (3152G01013)

Este curso es un curso de francés básico. Es el primer paso de un programa de 3 años que permitirá al alumno superar los niveles A1/A2 correspondientes a los objetivos del Marco común europeo de referencia para las lenguas. El primer semestre se dedicará a adquirir los conocimientos básicos de francés para poder empezar el francés para fines específicos, es decir francés del turismo en el segundo semestre. Al final de este primer curso, el estudiante deberá ser capaz de: - Reconocer las diferentes funciones de los elementos de la frase francesa. - Expresarse con un nivel suficiente en la pronunciación y la entonación. - Entender mensajes cortos como anuncios en un entorno profesional. - Mantener una conversación relacionada con situaciones básicas de la vida cotidiana. - Redactar textos cortos y correos para hacer unas prácticas en empresa. - Rellenar formularios que pregunten por información personal. - Utilizar el francés como lengua de intercambio en el entorno de clase. - Conocer las distintas profesiones del turismo

OBobligatòria 3 A 2segon semestre FRfrancès
B 2segon semestre FRfrancès
C 2segon semestre FRfrancès
D 2segon semestre FRfrancès
E 2segon semestre FRfrancès

Llengües estrangeres+Requeriment llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès II (3152G01011)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre ENanglès
C 2segon semestre ENanglès
D 2segon semestre ENanglès
E 2segon semestre ENanglès

Francès II (3152G01014)

Le cours de Français II doit permettre à l’étudiant de compléter le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de débuter le niveau A2. Il s’agit d’un cours de français sur objectifs spécifiques, en l’occurrence de français du tourisme. L’assistance assidue à ce cours permettra à l’étudiant de : - Approfondir les connaissances linguistiques, phonétiques et lexicales de la langue française qui ont été acquises en Français I. - Approfondir les compétences de production et compréhension écrites et orales afin d’être capable de converser professionnellement en langue française dans le secteur touristique. - Connaître le monde des offices de tourisme (semestre 1) et des agences de voyage (semestre 2) en français.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre FRfrancès
B 2segon semestre FRfrancès
C 2segon semestre FRfrancès
D 2segon semestre FRfrancès
E 2segon semestre FRfrancès

Alemany I (3152G01018)

Perfeccionament i intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant un nivell de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura. Així doncs, l’alumne ha d’assolir un grau de correcció en la pronunciació suficient per no dificultar la comunicació. L’alumne ha de poder tenir una mínima conversació amb turistes alemanys en àrees com recepció d’hotel , en un restaurant, oficines d’informació (aeroports, llocs d’interès turístics .... )

OBobligatòria 3 A 2segon semestre DEalemany
B 2segon semestre DEalemany
C 2segon semestre DEalemany
D 2segon semestre DEalemany
E 2segon semestre DEalemany

Destinacions turístiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tipologies i estratègies de destinacions turístiques (3152G01022)

L’objectiu de l’assignatura és triple. Per una banda, conèixer els principals recursos turístics de les destinacions més importants. Per un altre analitzar les diferents estratègies, a partir d’estudi de casos. Ensems comparar com les destinacions turístiques es posicionen en el mercat.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Ordenació i planificació del territori (3152G01024)

L’ordenació del territori té com a objectiu orientar la localització de la població, de les activitats econòmiques i les infraestructures tot respectant els criteris de creixement econòmic, de desenvolupament social i de conservació del medi ambient. Per fer-ho, es basa en el coneixement, les potencialitats i les restriccions específiques de cada àmbit geogràfic. En aquesta assignatura s’abordarà aquesta disciplina des del punt de vista turístic. Objectius de l’assignatura - Introduir a l’estudiant els conceptes teòrics i característiques de l’Ordenació del territori; els instruments de planificació i gestió urbanística i territorial: legislació, plans, i la situació i característiques de planejament urbanístic i territorial a Catalunya. - Aconseguir que l’estudiant es familiaritzi amb el llenguatge del planejament, i amb els diferents tipus de documents i cartografia. - Familiaritzar l’estudiant en l’anàlisi espacial a diferents escales i amb perspectiva temporal. - Aprofundir en els debats territorials a partir de desenvolupar un sentit crític en l’anàlisi dels actors implicats, de les figures de planejament involucrades, i dels models territorials vigents i/o qüestionats. - Comprendre i integrar les problemàtiques territorials en un marc conceptual pluridisciplinar.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Geografia turística mundial (3152G01025)

La asigantura presenta, en primer lugar, una aproximación a las principales zonas turísticas extraeuropeas mediante un análisis de sus recursos y la contextualización geopolítica. En segundo lugar, se ofrecen nuevas propuestas basadas en la geografía de lo insólito.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol
B 1primer semestre ESespanyol

Màrqueting de destinacions turístiques (3152G01026)

L’assignatura MÀRQUETING DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES, essencial per a la conversió en retorn de la inversió d’una destinació turística estàndard, pretén que l’estudiant apliqui les tècniques de màrqueting a les destinacions turístiques, tenint en compte que habitualment es conjuguen interessos públics i privats. A més, l’impacte social, econòmic i cultural és molt elevat en les zones implicades. Els estudiants han de dominar les tasques de creació, planificació, comercialització i promoció de destinacions turístiques, corrents analítics com el màrqueting de sentiments i sensorial i eines de recollida de dades post venda.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Organització i gestió de l'empresa turística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió economicofinancera a les empreses turístiques (3152G01027)

Analitzar informació econòmico-financera de l’empresa turística per la presa de decisions. Conèixer les diferents opcions de finançament empresarial i mètodes de valoració de projectes d’inversió.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol

Organització d'empreses turístiques (3152G01028)

Se trata de una asignatura introductoria en la que se abordan los conceptos fundamentales de la organización y la gestión de empresas en general y las turísticas en particular. Sus objetivos son principalmente dos: • Aportar a los alumnos un marco conceptual básico que les permita comprender qué es una empresa, cuáles son sus objetivos, qué tipos de empresas existen, el carácter sistémico de la empresa y su relación con el entorno, así como las distintas formas de desarrollo empresarial. • Profundizar en el estudio de los diversos subsistemas de la empresa (Administración o Dirección, Producción, Comercial, Financiación...). Los conocimientos de organización y gestión de empresas permitirán a los alumnos y alumnas alcanzar cierto nivel de conocimientos técnicos para poder desarrollar tareas de análisis y gestión dentro de una organización turística, aportando una metodología de análisis, tanto para una toma de decisiones adecuadas como para llegar a comprender la estructura organizativa de una empresa y las relaciones entre sus elementos.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol
B 1primer semestre ESespanyol

Gestió d'allotjaments, intermediació i distribució turística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió i processos operatius de les empreses d'allotjaments (3152G01029)

Principis de la gestió, distribució i procediments operatius propis de les empreses d'allotjament i restauració. Coneixement del marc legal que regula les empreses turístiques d'allotjament i restauració.

Bbàsica 6 A 1primer semestre ESespanyol
B 1primer semestre ESespanyol

Gestió i processos operatius de les empreses d'intermediació turística (3152G01030)

L’Alumne adquirirà els coneixements bàsics d’organització i gestió d’una Agència de Viatges. Rebrà informació sobre sistemes de reserves i altres eines que s’utilitzen dins d’una agv també rebrà informació sobre els sistemes de qualitat de servei que s’utilitzen per atendre als clients coneixerà tipologies de clients d´agv i la forma d’atendre aquest públic.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Alemany I (3152G01018)

Perfeccionament i intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant un nivell de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura. Així doncs, l’alumne ha d’assolir un grau de correcció en la pronunciació suficient per no dificultar la comunicació. L’alumne ha de poder tenir una mínima conversació amb turistes alemanys en àrees com recepció d’hotel , en un restaurant, oficines d’informació (aeroports, llocs d’interès turístics .... )

OBobligatòria 3 A 2segon semestre DEalemany
B 2segon semestre DEalemany
C 2segon semestre DEalemany
D 2segon semestre DEalemany
E 2segon semestre DEalemany

Llengües estrangeres+Requeriment llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès III (3152G01012)

Anglès III

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès
B 2segon semestre ENanglès
C 2segon semestre ENanglès
D 2segon semestre ENanglès
E 2segon semestre ENanglès

Francès III (3152G01015)

Le cours de Francés III doit permettre à l’étudiant de poursuivre l’apprentissage au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Par conséquent ce cours permettra à l’étudiant : - de maîtriser des actes de communication orale et écrite du français professionnel. - d’acquérir de nouveaux savoirs permettant à la fois d’enrichir ses compétences et de faire évoluer ses connaissances sur les différents aspects du monde touristique. - de découvrir le secteur du tourisme, plus particulièrement le monde des agences de voyages et des transports touristiques en français. Les connaissances et compétences acquises en classe permettront à l’apprenant de se préparer aux épreuves du Diplôme du Français Professionnel Option Tourisme et Hôtellerie-Restauration (Dfp-A2/Dfp-B1) décerné par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris à Barcelone. L’accent sera mis sur la pratique de la langue à visée professionnelle : un vocabulaire spécifique (utilisé dans le contexte du tourisme étudié) et une grammaire contextualisée. Une grande variété de documents sonores répondra également aux besoins fondamentaux des professions du tourisme.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre FRfrancès
B 2segon semestre FRfrancès
C 2segon semestre FRfrancès
D 2segon semestre FRfrancès
E 2segon semestre FRfrancès

Alemany II (3152G01019)

Perfeccionament i intensificació de l'alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant un nivell de coneixement respecte al nivell d'entrada a l'assignatura donant una especial aplicació en vocabulari i situacions d'àmbit turístic.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre DEalemany
B 2segon semestre DEalemany
C 2segon semestre DEalemany
D 2segon semestre DEalemany
E 2segon semestre DEalemany

Recursos i productes turístics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Disseny d'itineraris i productes (3152G01023)

Disseny d’itineraris es centra en dos aspectes fonamentals: els itineraris o rutes promocionals, i els itineraris o rutes producte turístic. S'estudiarà com confeccionar i dissenyar un itinerari i s'analitzaren els principals exemples tant a nivell internacional, nacional i local

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Creació i e-comercialització de productes (3152G01031)

L’assignatura CREACIÓ I E-COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS intenta que l’estudiant aprengui a analitzar, gestionar i ordenar els principals recursos i productes turístics en entorns digitals (Internet, mitjans socials, xarxes socials, SEM, SEO, SMM) des d’una perspectiva interdisciplinar, que conegui i apliqui les principals tècniques de creació, disseny, consolidació, innovació i comercialització de productes des d’una perspectiva integrada, eficaç, sostenible i acumulativa. S’exposaran les mètriques que s’utilitzen en l’àmbit empresarial.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Innovació en la gestió cultural (3152G01032)

Innovació en la Gestió cultural vol apropar els alumnes a una sortida professional turística com es ara treballar en nodes culturals. Per la qual cosa es combinen algunes aspectes teòrics amb un gran fonament pràctic.

OBobligatòria 4 A Aanual NDno definit
B Aanual CAcatalà

Gestió de productes i recursos turístics (3152G01033)

La asignatura pretende dotar al alumno de los conocimientos suficientes para poder analizar con espíritu crítico los diferentes modelos de gestión de productos y recursos turísticos. Se prestará especial atención a la necesaria planificación y gestión de las actividades turísticas con criterios de sostenibilidad.

OBobligatòria 5 A Aanual ESespanyol
B Aanual ESespanyol

Innovació en els productes i recursos turístics (3152G01034)

Conèixer i analitzar el concepte d'innovació i saber aplicar les principals tècniques d'organització, creació i desenvolupament de productes i recursos turístics innovadors des d'una perspectiva integrada.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre ESespanyol
B 1primer semestre ESespanyol

Direcció estratègica d'empreses turístiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció estratègica d'empreses turístiques (3152G01035)

Es tracta de proporcionar a l’estudiant una visió introductòria de la direcció estratègica i familiaritzar-se amb els seus continguts claus, el Llenguatge i la terminologia professional. També hauran de reconèixer el model racional de presa de decisions estratègiques, així com les diferents fases del procés estratègic de l’empresa. Hauran de saber utilitzar i aplicar correctament les principals eines del diagnòstic estratègic (tant extern com intern). Volem també que l’estudiant entengui i pugui analitzar els diversos tipus d’estratègies empresarials en la fase de la formulació d’estratègies. Comprendre la importància i les principals eines de la fase del control de l’estratègia. També que sigui capaç de buscar, seleccionar i analitzar informació empresarial, de diferents fonts (Internet, premsa, bases de dades, etc.) per resoldre casos i problemes plantejats S’ajudarà a aprendre a treballar en equip, així com comunicar, argumentar, negociar i interactuar amb altres persones prenent decisions en situacions amb major o menor grau d’informació. Es vol estimular actituds que permetin orientar la seva propera activitat professional, esperit crític, capacitat creativa i proactiva.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Direcció i gestió RRHH (3152G01036)

Les empreses del sector turístic, com a part del sector serveis, duen a terme la seva activitat productiva gràcies a les persones que hi treballen, per la qual cosa els costos de personal són més elevats que en d’altres sectors. Tanmateix, el sector turístic es caracteritza també per ésser un sector laboral amb una alta precarietat y una dependència important de l’estacionalitat. A més a més, fins fa uns anys, aquest sector es constituïa d’un perfil de treballador fonamentalment poc format acadèmicament i amb una baixa qualificació, i per tant l’adquisició del coneixement procedia principalment de l’experiència laboral. Aquests aspectes fan que l’empresa turística, com a organització, requereixi una especial i curosa atenció de la gestió dels recursos humans per al seu exitós funcionament. En aquest sentit, l’assignatura proporciona les eines per que els estudiants coneguin els objectius i la funció de Recursos Humans en les empreses del sector turístic. Al llarg del curs els estudiants aprendran els procediments que configuren el treball bàsic del tècnic en recursos humans, i finalment seran capaços d'aplicar les tècniques adequades a situacions concretes per a la gestió dels recursos humans en el sector turístic. Actualment la capacitat de treballar amb altres persones i funcionar com a un equip és fonamental, per això en aquesta assignatura aprendran a prevenir, resoldre problemes, conflictes, i prendre decisions mitjançant el treball en equip i autocrítica constructiva.

OBobligatòria 4 A Aanual ESespanyol
B Aanual ESespanyol

Direcció estratègica hotelera (3152G01037)

Coneixeran els eines per dirigir i planificar de forma estratègica els Hotels. Hauran d’utilitzar els diferents instruments per la implantació d'estratègies de serveis i competitives a la planificació, implantació i control d’allotjaments turístics. Saber analitzar els estratègies corporatives de negoci i funcionals en els diversos tipus d’ allotjaments i en els diferents areas de producció.

OBobligatòria 4 A Aanual ESespanyol
B Aanual ESespanyol

Pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum (3152G01016)

L’ assignatura aconsegueix que l’ alumne tingui una marcada orientació de servei al client , també sabrà utilitzar tècniques de comunicació. Evidentment que comprendrà els principis del turisme i adquirirà coneixements dins l’àmbit dels procediments operatius de les empreses turístiques. Utilitzarà i analitzarà les tecnologies de l’ informació per últim es comunicarà de forma oral i escrita en anglès i en , al menys , una segona llengua estrangera.

NDno definit 12 A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Llengües estrangeres+Requeriment llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Alemany III (3152G01020)

Perfeccionament i intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant un nivell de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura donant una especial aplicació en vocabulari i situacions d’àmbit turístic.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre DEalemany
B 1primer semestre DEalemany
C 1primer semestre DEalemany
D 1primer semestre DEalemany
E 1primer semestre DEalemany

Anglès IV (3152G01021)

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès
B 1primer semestre ENanglès
C 1primer semestre ENanglès
D 1primer semestre ENanglès
E 1primer semestre ENanglès

Treball final de Grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3152G01017)

El Treball de Final de Grau té com a objectiu consolidar la formació rebuda per l’estudiant i permetre també que demostri la seva maduresa i capacitat resolutiva davant d’una problemàtica concreta. El Treball de Final de Grau pot ser una aplicació pràctica o una recerca empírica. El Treball de Final de Grau és un estudi d’iniciació a la recerca. No és un simple treball de recollida sistemàtica de la informació o un assaig de dos o tres articles. L’assignatura presentarà eines per poder realitzar dit estudi i compta amb la tutorització personalitzada.

NDno definit 15 A Aanual CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Emprenedoria (3152G01040)

Aquest curs proporcionarà una comprensió bàsica del procés emprenedor. Una autoavaluació integral ajudarà els estudiants a comprendre millor les seves pròpies aspiracions personals, i avaluar les seves habilitats i competències úniques. Els estudiants aprendran sobre l'avaluació d'oportunitat per a noves idees de risc, com dissenyar i idees de negoci de prova i buscar els millors recursos necessaris per iniciar una nova empresa.

OPoptativa 3 A Aanual ENanglès

Gastronomia i enologia (3152G01041)

Aportar una reflexió amb profunditat sobre la gastronomia i la seva importància al sector turístic a l'actualitat. Oferir els coneixements gastronòmics al nostre país, així com les principals tècniques per dinamitzar com atractiu turístic la cultura gastronòmica en els diferents entorns socioeconòmics i culturals.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Guiatge turístic (3152G01043)

Aquesta assignatura té la intenció de proporcionar a l’estudiant un coneixement general d’una de les principals ocupacions del nostre sector: el Guía Turístic. Es tractarà de donar a conèixer totes les eines possibles per tal de que l’alumne pugui exercir o desenvolupar les tasques pròpies de les diferents tipologies de guies. Així, es té la intenció que sigui el mateix estudiant el que descobreixi com cercar informació, i com presentar-la en diverses sessions a fi d’assolir les competències.

OPoptativa 3 A Aanual CAcatalà

Sistemes globals de distribució (3152G01047)

Es tracta de proporcionar a l’estudiant un coneixement general d’una de le principals eines, sistemes de reserves i processos que permeten el desenvolupament de la gestió i la promoció turística, i en especial del Sistema de Reserves SAVIA-AMADEUS, identificant els components d’un CRS. Crear a l’alumne un interès per la informàtica, veient de quina manera influeixen en l’industria turística i en el sector del transport. Fomentar i generar un canvi de metodologia de treball, i un ús generalitzat dels CRS/GDS, que en els darrers anys han fet augmentar la productivitat de les Agències de Viatges i elevar el grau de qualitat en els serveis prestats als seus clients.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
B Aanual CAcatalà

Turisme i medi ambient (3152G01049)

La asignatura analiza las relaciones de las actividades e infraestructuras turísticas con su entorno. Se estudian las principales herramientas disponibles para conseguir unos impactos aceptables y las formas de turismo compatibles con el medio natural.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Pràcticum extra 1 (3152G01050)

L’ assignatura aconsegueix que l’ alumne tingui una marcada orientació de servei al client , també sabrà utilitzar tècniques de comunicació. Evidentment que comprendrà els principis del turisme i adquirirà coneixements dins l’àmbit dels procediments operatius de les empreses turístiques. Utilitzarà i analitzarà les tecnologies de l’ informació per últim es comunicarà de forma oral i escrita en anglès i en , al menys , una segona llengua estrangera.

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Pràcticum extra 2 (3152G01051)

L’ assignatura aconsegueix que l’ alumne tingui una marcada orientació de servei al client , també sabrà utilitzar tècniques de comunicació. Evidentment que comprendrà els principis del turisme i adquirirà coneixements dins l’àmbit dels procediments operatius de les empreses turístiques.Utilitzarà i analitzarà les tecnologies de l’ informació per últim es comunicarà de forma oral i escrita en anglès i en , al menys , una segona llengua estrangera.

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Habilitats directives i de comunicació (3152G01054)

Esta asignatura pretende cubrir los aspectos fundamentales de las habilidades de gestión necesarias para dirigir equipos o compañías en el momento actual, de acuerdo con la literatura científica más relevante en psicología de las organizaciones y management.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Gestió del servei i atenció al client (3152G01055)

L’ assignatura vol aconseguir que l’ alumne tingui una marcada orientació a la qualitat de servei i l’ atenció al client , també sabrà utilitzar tècniques de comunicació. Identificará tipologies de clients diferenciades i aplicarà el sistema de gestió adient . Evidentment que comprendrà els principis del turisme i adquirirà coneixements dins l’àmbit dels procediments operatius de les empreses turístiques. Utilitzarà i analitzarà les tecnologies de l’ informació per últim es comunicarà de forma oral i escrita en anglès i en , al menys , una segona llengua estrangera.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Organització de congressos i esdeveniments (3152G01056)

L’assignatura ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS pretén que l’estudiant conegui un dels camps que ha experimentat una evolució més notable en els darrers anys com és l’organització d’esdeveniments. Catalunya s’ha convertit, gràcies a la gran quantitat de recursos turístics que té, en un dels països més demandats a Europa per a la celebració de tot tipus d’esdeveniments, en especial, els de tipus empresarial. Disseny, organització i producció d’esdeveniments en general i esdeveniments corporatius i de protocol empresarial en particular. Capacitat per gestionar tota la documentació protocol•lària que afecta a l’organització d’esdeveniments.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Publicitat i relacions públiques (3152G01057)

L’assignatura PROTOCOL I RELACIONS PÚBLIQUES pretén que l’estudiant conegui el marc conceptual en el que es desenvolupa la pràctica professional del protocol i que entengui l’activitat pròpia de la disciplina de les relacions públiques aplicada a la gestió de la imatge empresarial. Dominar la normativa protocol•lària vigent i organitzar actes públics i/o privats atenent a la normativa, els usos i costums actuals.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Xinès I (3152G01063)

La asignatura de Chino I para el grado de Turismo empieza desde un nivel inicial, el cual incluye el aprendizaje de la pronunciación, los tonos, la escritura y unos diálogos básicos en el contexto de la conversación de la vida cotidiana. Los estudiantes desarrollarán así sus habilidades en la lengua china básica, tanto la expresión oral y la compresión auditiva como la competencia lectora y la escritura, con el fin de que empiecen a familiarizarse con el uso de esta lengua. Al mismo tiempo, y como complemento formativo muy importante, los estudiantes aprenderán el valor y las ventajas de la interculturalidad.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Xinès II (3152G01064)

El programa de la asignatura de Chino II para el grado de Turismo es la continuación del de Chino I, centrado en la importancia del valor de la interculturalidad y en trabajar las cuatro herramientas comunicativas básicas. Asimismo, los estudiantes tendrán que desarrollar ampliamente las expresiones básicas relacionadas con la vida cotidiana, con el objetivo de comprender y hablar un chino de nivel básico que les permitirá mantener una conversación de estructura simple con hablantes chinos.

OPoptativa 3 A Aanual ENanglès

Italià I (3152G01065)

El curso se propone el objetivo de iniciar el alumno al estudio de la lengua italiana. Desde la primera clase, el idioma del curso será el italiano, de manera que la exposición del alumno a la lengua objetivo sea la mayor posible. A través de un enfoque comunicativo, el alumno aprenderá gradualmente a comunicarse en sencillas situaciones de la vida cotidiana. La presentación del vocabulario y de la gramática se hará con un método inductivo, que impone al alumno un esfuerzo y una participación necesarios para la comprensión de reglas básicas y la memorización del vocabulario, que le permitirán crear sencillas frases desde las primeras clases de la asignatura. El texto utilizado será Nuovo Espresso 1, ALMA EDIZIONI (u. 1, 2, 4, 9), junto con materiales de apoyo que la profesora suministrará en clase.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ITitalià
B 1primer semestre ITitalià
C 1primer semestre ITitalià

Italià II (3152G01066)

El curso de Italiano II es la continuación de Italiano I y se propone el objetivo de conseguir el nivel A1 del MCER. A través de un método comunicativo, el alumno aprenderá gradualmente a comunicarse en situaciones relacionadas con su dominio personal y laboral, ya que el curso está enfocado al tema del turismo. La presentación del vocabulario y de la gramática se hará de una manera inductiva que impone al alumno esfuerzo y participación necesarios para la comprensión y la memorización de palabras y reglas básicas, al fin de poder alcanzar el nivel A1. El texto utilizado será el mismo de Italiano I, es decir Nuovo Espresso 1 corso di italiano, ALMA EDIZIONI (U. 3, 5, 6 y 7), junto con materiales de apoyo que la profesora suministrará en clase.

OPoptativa 3 A Aanual ITitalià
B Aanual ITitalià
C Aanual ITitalià

Francès IV (3152G01067)

Le cours de Français IV prétend conduire les étudiants à un niveau situé entre A2 et B1 comme décrit par le Cadre européen commun de référence pour les langues. C’est un cours d’une durée d’un semestre dont l’objectif est double: Il s’agit d’une part de parachever la formation en français touristique et ce en apportant un attention particulière à l’acquisition du vocabulaire et des expressions spécifiques au secteur touristique. D’autre part, l’ambition de ce cours est de parachever la préparation des étudiants aux différents diplômes officiels de la Chambre de Commerce et d’industrie de Paris, c’est-à-dire les diplômes du français professionnel niveaux B1 ou A2 option Tourisme et Hôtellerie-Restauration. L’acquisition des compétences nécessaires à l’obtention de ce diplôme est donc l’objet principal de ce cours, notamment tout ce qui concerne le secteur de l’hébergement touristique.

OPoptativa 3 A 1primer semestre FRfrancès
B 1primer semestre FRfrancès
C 1primer semestre FRfrancès
D 1primer semestre FRfrancès
E 1primer semestre FRfrancès

Alemany IV (3152G01068)

Perfeccionament i intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant un nivell de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura donant una especial aplicació en vocabulari i situacions d’àmbit turístic.

OPoptativa 3 A Aanual DEalemany
B Aanual DEalemany
C Aanual DEalemany
D Aanual DEalemany
E Aanual DEalemany
F 1primer semestre DEalemany

Rus I (3152G01069)

Proporcionar a l’alumne un mínim coneixement de la llengua russa per tal que pugui mantenir petites converses en diferents situacions quotidianes i donar a conèixer alguns aspectes de la cultura russa, augmentant un nivell de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura. Així doncs, l’alumne ha d’assolir un grau de correcció en la pronunciació suficient per no dificultar la comunicació.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Rus II (3152G01070)

Perfeccionament i intensificació del rus per un adequat desenvolupament professional, augmentant un nivell de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura. Així doncs, l’alumne ha d’assolir un grau de correcció en la pronunciació suficient per no dificultar la comunicació.

OPoptativa 3 A Aanual CAcatalà

USA: Myths and realities (3152G01071)

OPoptativa 3 A Aanual ENanglès

Business English (3152G01072)

OPoptativa 3 A Aanual ENanglès
B Aanual ENanglès
C Aanual ENanglès
D Aanual ENanglès
E Aanual ENanglès

Polítiques d'oci (3152G01102)

L’ assignatura vol aconseguir que l’ alumne tingui una marcada orientació a la qualitat de servei i l’ atenció al client , també sabrà utilitzar tècniques de comunicació. Identificará tipologies de clients diferenciades i aplicarà el sistema de gestió adient . Evidentment que comprendrà els principis del turisme i adquirirà coneixements (per poguer facilitar les acciones d’animació) dins l’àmbit dels procediments operatius de les empreses turístiques. Utilitzarà i analitzarà les tecnologies de l’ informació per últim es comunicarà de forma oral i escrita en anglès i en , al menys , una segona llengua estrangera.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Tècniques de comunicació aplicades al turisme (3152G01106)

Aquesta assignatura té la intenció de proporcionar a l’estudiant un coneixement general d’una de les noves ocupacions del sector turístic: el Community Manager (CM). Tenint en compte els avenços dins la Societat de la Comunicació, el sector turístic és un dels que més afectats en aquest sentit i cal d’una figura que pugui donar veu a les empreses turístiques i les seves demandes digitals. Es tractarà de donar a conèixer totes les eines possibles per tal de que l’alumne pugui exercir o desenvolupar les tasques pròpies d’aquesta figura descrita. Així, es té la intenció que sigui el mateix estudiant el que descobreixi com cercar, publicar i contrastar la informació que s’ha de donar a conèixer als clients actuals i futurs, i com estar present en les diverses plataformes de xarxes socials a fi d’assolir les competències.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teamwork and leadership (3152G01121)

En esta asignatura desarrollaremos en profundidad los aspectos psicológicos de la creación y motivación de equipos, así como un modelo de liderazgo situacional aplicable a empresas turísticas.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Tècniques de negociació i resolució de conflictes (3152G01127)

En esta asignatura trataremos los aspectos más importantes requeridos para el desarrollo de negociaciones, mejorar las capacidades de persuasión y la desactivación y prevención de conflictos.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès