Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Creativitat i innovació en publicitat i relacions públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Creativitat i innovació en publicitat i relacions públiques (3108GP008)

• Teoria i pràctica dels elements, formes i processos dels discursos publicitaris. • Mètodes del pensament creador i de la seva aplicació en el procés de comunicació, especialment publicitària i de relacions públiques. • Processos d'elaboració i anàlisi dels missatges publicitaris i dels seus codis. • Estratègies i processos encaminats a la creació, producció i realització de missatges publicitaris en els diferents suports i mitjans de comunicació. • El sistema de treball dels departaments creatius: redacció, direcció d'art i producció. • La informació escrita, audiovisual i digital com a marc de referència

OBobligatòria 12 SD 2segon semestre NDno definit

Planificació de mitjans i suports publicitaris

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Planificació de mitjans i suports publicitaris (3108GP009)

Planificació de mitjans: • Anàlisi i selecció de mitjans i suports. • Tècniques de planificació de mitjans. • Tècniques de compra i negociació d'espais. • Anàlisi i investigació d'audiències. • Metodologia d'avaluació de l'eficàcia de la planificació. Màrqueting estratègic: Definició, conceptes bàsics i elements centrals.• Evolució del màrqueting. • Estratègia i tàctica. • Estratègies de màrqueting i estratègies de màrqueting aplicades a la comunicació • Macroentorn i microentorn • SWOT, Pest i anàlisi de les forces competitives. • El concepte de rivalitat ampliada de Porter • Consumidor i targets. Segmentació • Producte i marca. Elements del branding. Arquitectura de marca • Posicionament

OBobligatòria 12 SD 2segon semestre CAcatalà

Estratègies i tècniques de les relacions públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques de les relacions públiques (3108GP0048)

•Pràctica del disseny i desenvolupament de les tècniques de relacions públiques en les organitzacions, en les seves diferents fases: investigació, planificació, comunicació i avaluació. •Pràctica de la gestió de les tècniques de comunicació corporativa externa i interna en l’empresa pública i privada.

OBobligatòria 15 SD 2segon semestre NDno definit

Optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Taller de publicitat i comunicació online (3108GP0019)

• Planificació i gestió de la comunicació de una marca o empresa a Internet • Posicionament web • Evolució de la comunicació i la publicitat online • Institucions públiques i xarxes socials • Mitjans de comunicació i xarxes socials • Disseny d’aplicacions i de publicitat per a dispositius mòbils • Drets de gestió de la comunicació a Internet • Tendències a Internet • Situació del mercat online • Creació de xarxes socials pròpies • Audiències a Internet • Disseny i composició web • Xarxes socials

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Disseny d'una campanya electoral (3108GP0022)

Procés de planificació i execució d’estratègies de comunicació i propaganda política en el context d’unes eleccions

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Màrqueting polític (3108GP0025)

Estudi de l’evolució de les tàctiques i estratègies de comunicació, en el terreny de la propaganda electoral

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Relacions públiques en la gestió de crisi (3108GP0026)

Visió global de la comunicació de crisi. Conceptes claus, terminologia pròpia i elements distintius. El concepte i la definició de crisi . Característiques i tipologia de crisi. La crisi des de la comunicació . La comunicació com a funció estratègica en la gestió de la crisi. La prevenció de crisi.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Pràcticum (3108GP0029)

Formació desenvolupada en un entorn real empresarial o institucional estretament relacionada amb els objectius i competències desplegats a l’aula

OPoptativa 18 PU Aanual CAcatalà
RP Aanual CAcatalà

Responsabilitat social i corporativa (3108GP0031)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 5/RA.CG.1. Promover planes por un futuro sobre el desarrollo sostenible que permita avanzar hacia una nueva ética política y empresarial. 39/RA.CE.10. Conocer los principios éticos asociados a la práctica de las empresas de comunicación. CONTENIDOS Principales ámbitos y características de la RSC. Marca, reputación corporativa y RSC. La RSC como argumento publicitario y de marketing; Diseño Diseño campañas de RRPP y Publicidad desde la RSC. Publicidad responsable. COMPETENCIAS CG-1 - Evaluar la sostenibilidad de las propias propuestas y actuaciones, desde un punto de vista económico, ecológico y social CE-10 - Analizar, desde una vertiente crítica, los diferentes factores que conforman la relación entre las distintas empresas de comunicación, especialmente entre las de comunicación publicitaria y los anunciantes, y entre las relaciones públicas y los públicos METODOLOGIAS DOCENTES - Estudios de casos - Portfolio y e-portfolio - Clases expositivas - Aprendizaje colaborativo y cooperativo - Estudio, recensiones, ensayos bibliográficos y realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes - Lectura comprensiva de textos - Trabajo en grupo, a partir de diversas modalidades de dinámica, para realizar una actividad específica

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Gènere i mitjans de comunicació (3108GP0032)

Estudi de la construcció de la realitat, des del punt de vista del gènere, en els diferents mitjans de comunicació

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Seminari comunicació 1 (3108GP0034)

Estudi i aplicació pràctica de les tendències actuals en l’àmbit de la comunicació, la publicitat o les relacions públiques

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Seminari comunicació 2 (3108GP0035)

OPoptativa 3 PR 1primer semestre ENanglès

Direcció d'art (3108GP0039)

La funció de la dirección d’art en la publicitat. Aplicació pràctica de la direcció d’art en la realització de productes audiovisuals.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Fotografia publicitària (3108GP0040)

La funció de la fotografia en la publicitat. Aplicació pràctica de la fotografia en la realització de productes audiovisuals.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Seminaris en llengua estrangera

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Seminari d'anglès (3108GP0028)

Coneixement oral (comprensió i expressió oral) i escrit (comprensió i expressió escrita) de l’anglès.

OPoptativa 9 A Aanual ENanglès

Treball final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball fi de grau (3108GP017)

Aquest treball ha de servir per poder avaluar el nivell d'integració de continguts i d'adquisició de les competències fonamentals de la titulació. Al mateix temps, ha de ser útil per avaluar les principals competències transversals abans de finalitzar els estudis. Cal tenir en compte que, per a ser avaluat l'TFG, l'estudiant ha d'haver superat totes les assignatures prèvies.

OBobligatòria 30 F 1primer semestre NDno definit
J Aanual NDno definit