Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Màster Universitari en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial

Pla d'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Creativitat, idees, proposició de valor i model de negoci (3501MO2655)

L'emprenedoria es basa en un bon aprofitament d'idees de negoci i la conversió d'idees en negocis viables. Les idees es poden promoure per mitjà de tècniques de creativitat, per després ser avaluades per comprovar si es poden considerar oportunitats de negoci que poden arribar a ser realitat si es converteixen en models de negoci amb viabilitat. Aquesta assignatura formarà els estudiants en el desenvolupament d'idees per mitjà de tècniques de foment de la creativitat, l'ús de models per a l'avaluació d'idees, el desenvolupament de models de negoci i l'ús de tècniques per a la seva validació.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès

Pla d'empresa (3501MO2656)

En aquesta assignatura es pretén introduir l'estudiant en l'estructura general d'un pla d'empresa, que comprengui la seva funció i sigui capaç d'estructurar-lo. Es treballarà cadascun dels diferents plans parcials, que després requeriran la formació que es proporciona en altres assignatures per al seu desenvolupament en profunditat. A més, l'estudiant coneixerà i gestionarà eines i enfocaments actuals per planejar i entendre el pla d'empresa en el seu conjunt, com el model CANVAS o els plantejaments del lean start up.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Tècniques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Marketing per a emprenedors (3501MO2657)

Amb aquesta assignatura els estudiants seran capaços de comprendre els aspectes fonamentals del màrqueting que influeixen en l'èxit de mercat d'un producte o servei. Seran capaços d'entendre les necessitats del mercat al qual es dirigeix una empresa, i de proposar les decisions més adequades per a generar una proposició de valor competitiva. Aquesta assignatura formarà l'estudiant perquè pugui comprendre com ha de prendre decisions sobre els productes i serveis, definint l'oferta de característiques, preus, condicions, distribució i comunicació que li permeti acostar-se al client i satisfer les seves necessitats, d'una forma sostenible i competitiva respecte als productes i serveis existents al mercat. Es posarà un èmfasi especial en el marketing de nous negocis, la relació amb el model de negoci i el marketing digital.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ESespanyol

Investigació comercial 1 (3501MO2658)

Amb aquesta assignatura els alumnes aprendran la metodologia qualitativa, mètodes i tècniques principals per anticipar el comportament del client en situacions exploratòries, com la creació de noves empreses, nous productes o serveis. D'aquesta manera es podran conèixer les motivacions, actituds, intencions, gustos i preferències dels clients objectiu. Dins dels mètodes es treballaran els experimentals, lingüístics i observacionals, i es tractaran les principals tècniques associades com els experiments, l'entrevista, l'observació, els qüestionaris oberts, l'anàlisi etnogràfic i el del discurs.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès

Recursos econòmics i finançament per a emprenedors (3501MO2659)

L'objectiu d'aquesta assignatura és formar l'estudiant perquè pugui comprendre els fonaments de l'anàlisi econòmica i financera i preparar aquesta informació en un pla d'empresa. Es proporcionarà formació sobre la quantificació i selecció de projectes d'inversió i pressupostos. Es tractaran específicament els problemes de finançament dels emprenedors i les tipologies de finançament: mercat de crèdit, finançament extra-bancari, instruments públics de crèdit i instruments privats.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ESespanyol

Operacions i serveis (3501MO2660)

Organització de la producció o serveis en una empresa de nova creació. Determinació dels nivells de planificació. Ús dels indicadors per determinar millores. Aplicació d'eines per a millorar processos. Gestionar la cadena de producció des de proveïdors fins al lliurament als clients.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ESespanyol

Habilitats

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Lideratge i habilitats directives (3501MO2661)

Aquesta assignatura persegueix desenvolupar en els estudiants les habilitats i competències necessàries per a un emprenedor, per tenir èxit en el desenvolupament d'un nou projecte empresarial. En primer lloc, es treballarà la capacitat de lideratge personal per millorar el lideratge col • lectiu, en entorns amb diversitat, fomentant el desenvolupament de l'equip i el propi. També es treballaran les competències de l'orientació emprenedora com són la proactivitat, l'assumpció de riscos, l'assertivitat o agressivitat competitiva, l'autonomia i la innovació.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Experiències d'emprenedoria: cultural, social, ambiental i tecnològica (3501MO2662)

En aquest mòdul l'alumne coneixerà de primera mà casos d'èxit d'emprenedors, per comprendre i interioritzar els factors personals i contextuals determinants de la creació d'empreses i l'èxit empresarial. Les experiències es treballaran mitjançant la interacció amb emprenedors, les visites a empreses de recent creació o l'estudi de casos. S'introduiran experiències d'iniciatives empresarials de l'àmbit tecnològic, cultural, ambiental i social, incloent exemples del tercer sector.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ESespanyol

Gestió de la innovació (3501MO2663)

L'assignatura té una vocació pràctica que permeti a l'alumne disposar d'una base per analitzar una empresa o sector des d'un punt de vista estratègic per comprendre i avaluar els aspectes clau per generar i gestionar la innovació, sigui de servei, producte, procés, organitzativa o en màrqueting. També abordarà la innovació en models de negoci.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès

Internacionalització de l'empresa (3501MO2664)

L'assignatura pretén desenvolupar el marc per a la presa de decisions d'emprenedors i empreses davant un context internacional. La creixent globalització dels mercats genera oportunitats i necessitats d'internacionalitzar empreses existents o empreses de nova creació. Els emprenedors o intraemprenedors han de conèixer les possibilitats i els reptes dels negocis internacionals, comprenent els aspectes clau per a la competitivitat en mercats internacionals i la importància de la creativitat i la innovació per crear valor en aquests mercats. Han de comprendre i saber avaluar la globalització dels mercats, i comprendre el concepte de 'born global'. Pel que fa a alternatives o fases de la internacionalització, han de saber avaluar les diferents possibilitats, des de l'exportació fins a la inversió directa a l'estranger.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ESespanyol

Optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Aspectes jurídics de la creació d'empreses (3501MO2665)

Aquesta assignatura pretén desenvolupar en els estudiants una comprensió adequada dels aspectes jurídics que afecten la creació i la posada en funcionament d'un nou projecte empresarial. L'estudiant aprendrà a gestionar els principals aspectes de l'estatut jurídic de l'empresari, els tipus de societats i la contractació mercantil. Addicionalment proporcionaran competències bàsiques sobre fiscalitat de les noves empreses.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Comptabilitat per a emprenedors (3501MO2667)

La matèria proporcionarà als estudiants un coneixement de les principals eines de comptabilitat empresarial perquè puguin ser capaços d'entendre, elaborar i avaluar els principals aspectes de la informació comptable de l'empresa, i ser capaços d'utilitzar-com a instrument per a la presa de decisions.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Investigació comercial 2 (3501MO2668)

In this course students will understand the importance of forecasting for the startup and management of a new business, especially sales prediction. They will acquire competences in the selection and application of statistical forecasting methods and graphics suitable for each case. Qualitative forecasting is also extensively covered.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Emprendre i empresa familiar (3501MO2669)

Les empreses familiars són una de les possibilitats més utilitzades per a l'emprenedoria, el que explica la predominança d'empreses de tipus familiar en la majoria de països del món. A través d'aquesta assignatura els estudiants coneixeran i avaluaran les singularitats, necessitats i problemàtiques pròpies de l'empresa familiar, especialment els aspectes de successió i professionalització. Així mateix, es formarà l'estudiant en els principals instruments disponibles per a la gestió dels reptes de les empreses familiars, incloent el protocol i altres mètodes per a gestionar, prevenir i solucionar els conflictes a l'empresa familiar.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Emprenedoria digital (3501MO2670)

Aplicacions de les TIC en nous models de negoci o en evolucions de models ja existents. Introducció a temes com geoposicionament, realitat augmentada, smarts cities, que possibiliten l'aparició de models de negoci mitjançant la xarxa.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Empreses socials i cooperatives (3501MO2671)

Els reptes socials actuals generen importants oportunitats i també motivació per a la creació o el desenvolupament d'empreses de l'àmbit social o del tercer sector. Amb aquesta assignatura es formarà l'estudiant per comprendre millor les oportunitats i amenaces d'aquest tipus d'emprenedoria i per identificar les fortaleses possibles i les debilitats probables en aquestes empreses. Així mateix, en aquesta assignatura es formarà els estudiants en les particularitats, avantatges i reptes de l'emprenedoria col • lectiva de manera cooperativa.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Pràctiques d'empresa o profesionals 1 (3501MO2672)

Realització d'un període de pràctiques en una empresa de nova creació o en fase de desenvolupament de nous negocis, realitzant tasques i activitats pròpies de la temàtica del màster.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques d'empresa o profesionals 2 (3501MO2673)

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Projecte Final de Master

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte final de màster (3501MO2674)

Desenvolupament d'un pla d'empresa de nova creació o d'una estratègia de negoci nou, ja sigui d'innovació, internacionalització o de canvi sustantiu en una empresa existent.

OBobligatòria 15 A 2segon semestre NDno definit
CE 1primer semestre NDno definit