Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Grau en Comptabilitat i Finances

Instruments d'anàlisi

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació (3107G00001)

Entendre la informàtica com un instrument necessari pel futur acadèmic i professional dels estudiants. En aquest sentit, s'introduiran idees bàsiques de la ofimàtica, eines de recerca d'informació i conceptes sobre el comerç electrònic per tal que l'alumne pugui aplicar-ho en les seves futures àrees acadèmiques i professionals.

Bbàsica 6 AC 2segon semestre CAcatalà
CC 2segon semestre CAcatalà

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

100%

Bbàsica 6 AC 1primer semestre NDno definit
BC 1primer semestre NDno definit

Matemàtiques empresarials (3107G02001)

Càlcul diferencial i integral. Elements bàsics d'àlgebra lineal. Aplicacions a l'economia. Matemàtiques de les operacions financeres.

Bbàsica 12 AC Aanual CAcatalà
BC Aanual CAcatalà

Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

L'assignatura té com a finalitat donar una visió introductòria i integrada de l'empresa i de la creació de valor. Es conceptualitza a l'empresa com un sistema obert, i s'analitzen els subsistemes que la configuren: la direcció de l'empresa i les seves àrees funcionals.

Bbàsica 6 AC 2segon semestre CAcatalà
BC 2segon semestre CAcatalà

Introducció a l'economia (3107G00012)

90%

Bbàsica 12 AC Aanual CAcatalà
BC Aanual CAcatalà

Història econòmica (3107G02007)

Anàlisi de l’evolució de la vida econòmica i de les seves institucions, des del període de trànsit cap a l’economia capitalista, i especialment a l’època contemporània.

Bbàsica 6 AC 1primer semestre CAcatalà
BC 1primer semestre CAcatalà

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la comptabilitat (3107G02063)

Amb aquesta assignatura s’inicia l’estudi de la disciplina comptable a partir dels seus conceptes i principis més bàsics i fonamentals. És la base per poder aprofundir en àrees més específiques com són la comptabilitat financera, la interpretació dels estats financers, els costos, la comptabilitat avançada i l’auditoria, entre altres, que s’imparteixen en els cursos següents Objectius: L’objectiu principal és d’entendre la comptabilitat com la informació útil per prendre decisions en la gestió de l’empresa. Per això cal dominar el procés comptable i aprendre a confeccionar correctament els estats comptables, principalment el balanç de situació i el compte de Pèrdues i Guanys, que s’elaboren a partir de les operacions que realitza l’empresa. Per portar-ho a terme caldrà realitzar l’estudi i coneixement dels principis comptables generalment acceptats, terminologia específica, instruments i procediments, que són específics, característics i propis de la comptabilitat. Per prendre una decisió és necessari disposar d’informació adient, en aquest sentit la comptabilitat esdevé una eina cabdal per a la gestió empresarial, sigui quin sigui l’àmbit d’actuació. És evident que pel seu contingut la seva àrea és la de la direcció financera, però és igualment important per la direcció administrativa, la comercial i la de producció. Tota decisió empresarial té efectes sobre la situació patrimonial de l’empresa i el resultat de la gestió, per això, cal saber llegir i interpretar els estats comptables. Metodologia: Al ser una assignatura semi presencial les classes consistiran en la resolució dels dubtes sorgits durant l’estudi previ que l’alumne ha realitzar i en la resolució d’algun cas pràctic i /o debat sobre el tema treballat per lo que no hi haurà classes presencials pròpiament dites, sinó que la metodologia que s’utilitzarà serà la de la classe invertida o flipped classroom, és a dir, l’estudiant disposarà dels materials necessaris per treballar a fora de l’aula, per aquest motiu tindrà un material multimèdia que estarà composat per la sinergia de les següents metodologies docents: • L’storytelling (com l’eina capaç de connectar emocionalment a l’estudiant a través d’una història) • L’aprenentatge reflexiu • Mapes conceptuals • Feedback directe • Feedback personalitzat • Utilització de mitjans àudio-visuals sobre la part teòrica de l’assignatura Aquesta sinergia de metodologies docents permeten que tots els alumnes puguin disposar de les eines més adients a la seva forma d’aprendre. Sabem que n’existeixen diferents formes: el Visual, l’Auditiu, i el Kinestesic (corporal). Quan es pensa en imatges, per exemple visualitzem la pàgina del llibre que ens proporciona la informació que necessitem o quan en alguna conferencia es prefereix llegir les fotocopies o diapositives a seguir l’explicació oral, és perquè aquestes persones són més visuals, per això en el contingut de l’assignatura hi trobaran els mapes conceptuals que els permetran de forma molt ràpida establir connexions o relacions entre diferents idees i conceptes. Les persones que tenen una forma d’aprendre més auditiva disposaran dels mitjans àudio-visuals i també al llarg de tots els temes tindran a la seva disposició un recurs d’àudio que els ajudarà tant per continguts teòrics com per la pràctica de la nostra assignatura, ja que aquests estudiants aprenen millor quan reben les explicacions oralment. De forma molt simplificada els estudiants kinestèsics aprenen quan fan coses, per exemple, situant-ho a la nostra assignatura podria ser un projecte, per aquesta raó també a través del Moodle tindran una pràctica d’una empresa real que desenvoluparan al llarga de tot el curs. Al treballar en aquesta empresa i haver de prendre decisions sobre diferents escenaris que se’ls presentarà farà que és sentin part d’aquest projecte empresarial. A l’aula es destinaran tres hores setmanals de presencialitat voluntària on es resoldran, com ja s’ha comentat anteriorment, tots els dubtes sorgits durant l’estudi i treball de l’assignatura, tant de tipus teòric com pràctic, també es realitzaran debats per fomentar les competències transversals d’expressió oral i crítica. Per això a través de la conjunció de totes aquestes metodologies s’espera que com va dir Confuci: “ M’ho van explicar i ho vaig oblidar. Ho vaig veure i ho vaig entendre. Ho vaig fer i ho vaig aprendre.” A més es disposarà de tota la informació necessària per complementar l’ estudi i treball a l’espai Moodle. Aquest serà l’espai de comunicació constant que hi haurà entre el professor i l’alumne. Serà l’espai on s’hauran de penjar la majoria de tasques que s’hauran de desenvolupar al llarg del curs. Per poder portar fer forma adequada tant temporalment com de coneixements, aquesta assignatura abans de cada setmana es penjarà en aquest espai la planificació exhaustiva de l’estudi que cal realitzar cada dia de la setmana. Materials de l’assignatura: Com ja s’ha avançat, la característica principal del material didàctic és el seu contingut bàsic i, pensat i elaborat per a estudiants no presencials. Els autors han procurat desenvolupar cada tema de forma que l’alumne pugui estudiar i entendre el tema per ell mateix, d’aquesta forma es potenciarà de forma intensiva la seva autonomia per l’adquisició de coneixements i per aquest motiu en cada tema es disposa de: • La sintetització de la part teòrica • La utilització de material àudio- visual de la teoria que expliquen de forma molt sintetitzada els principals continguts teòrics de l’assignatura. • Mapa conceptual de cada tema • Eines de treball pràctiques • Solucionari de les eines de treball (feddback directe) • Aprenentatge reflexiu a través del feedback personalitzat A més durant el treball de cada tema al Moodle es disposarà uns exercicis pràctics amb la seva solució. Per poder assolir el coneixement d’aquesta assignatura és necessari intentar fer tota la pràctica que tindreu a l’espai multimèdia i al Moodle de forma continuada, la planificació setmanal us ajudarà poder portar a terme aquest assoliment. Si hi ha quelcom que no s’entén o subsisteix dubte, cal plantejar-ho a l’aula presencial amb el professor per obtenir els aclariments oportuns.

OBobligatòria 12 AC Aanual CAcatalà
BC Aanual CAcatalà

Instruments d'anàlisi

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estadística (3107G02002)

Estadística descriptiva univariant i bivariant. Intervals de confiança. Contrastos d'hipòtesi. Sèries temporals.

Bbàsica 6 AC 1primer semestre CAcatalà

Matemàtiques financeres (3107G02005)

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà

Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia de l'empresa (3107G00011)

El disseny de l’assignatura té com a finalitat donar a l’estudiant una visió integrada sobre com el model de negoci, l’estructura organitzativa, els agents implicats i els sistemes d’incentius i mecanismes de control corporatiu de l’empresa interactuen i s’ajusten de manera dinàmica per permetre a l’empresa adaptar-se al seu entorn competitiu i aconseguir els objectius fixats, tant a curt com a llarg termini.

Bbàsica 6 AC 1primer semestre CAcatalà

Economia espanyola i mundial (3107G02009)

Anàlisi dels trets bàsics de les economies mundial i espanyola. Estudi de les relacions de l'economia espanyola amb les grans àrees econòmiques del món. Institucions més importants.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre CAcatalà

Finances

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teoria econòmica financera (3107G02011)

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre CAcatalà

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comptabilitat financera (3107G02070)

L’objectiu principal d’aquest curs és el d’aprofundir en el coneixement del Pla General de Comptabilitat i, per això, es requereix haver assolit prèviament coneixements introductoris de comptabilitat i de matemàtica financera. Es desenvolupen els diferents apartats del programa fent referència explícitament al Marc Conceptual i a les Normes de Valoració del PGC. En cadascun dels apartats del temari es realitzen casos pràctics per fer entenedors els conceptes teòrics.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà

Interpretació d'estats financers (3107G02071)

Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre CAcatalà

Dret empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al dret (3107G00008)

100%

Bbàsica 6 AC 1primer semestre CAcatalà

Dret mercantil (3107G00023)

Visió general del dret mercantil, des de la regulació de la competència fins el dret concursal, passant per les marques, patents, societats, etc.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre CAcatalà

Altres àrees de gestió d'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió comercial (3107G02025)

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre CAcatalà

Finances

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió financera I (3107G02012)

Estudi i anàlisi dels diferents tipus d'actius financers. Fonaments de la valoració d'actius i l'anàlisi de la rendibilitat i el risc amb un enfocament eminentment aplicat a la gestió.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà

Mercats financers (3107G02013)

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre CAcatalà

Gestió financera II (3107G02015)

El·laboració i valoració de projectes d'inversió. Descripció i anàlisi de les fonts de finançament i el·laboració de projectes de finançament. Anàlisi de criteris de selecció d'inversió en contextes de certesa i risc. Estudi i anàlisi de l'estructura financera de l'empresa.

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre CAcatalà

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comptabilitat de costos (3107G02069)

OBobligatòria 6 AC 2segon semestre CAcatalà

Dret empresarial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret laboral (3107G02023)

Estudi de la normativa relativa als drets i deures dels treballadors i dels empresaris en el marc de les seves relacions laborals, particularment, contractes de treball, condicions de treball i acomiadaments. L'assignatura també analitza les relacions col·lectives de treball entre representants dels treballadors a les empreses i la patronal, o dit d'una altra manera, l'estudi de la legislació sindical. En aquest àmbit s'estudien els convenis col·lectius, la participació dels treballadors a l'empresa i el dret de vaga.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà

Fiscalitat de l'empresa (3107G02024)

Anàlisi de la imposició sobre els beneficis empresarials i les operacions efectuades per les empreses.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà

Altres àrees de gestió d'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió d’operacions i serveis (3107G02026)

L’assignatura Gestió d’operacions i serveis té com a objectiu proporcionar a l’estudiant formació sobre els principis, mètodes i tècniques per a la presa de decisions a l’empresa dins l’àmbit productiu.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà

Gestió de recursos humans (3107G02027)

L'empresa com a institució social i econòmica. Gestió dels recursos humans.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà

Finances

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Planificació financera (3107G02014)

Gestió de tresoreria. Gestió del circulant. Fonts de finançament a curt termini. Anàlisi, diagnóstic i elaboració de plans financers.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà
BC 1primer semestre CAcatalà

Comptabilitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comptabilitat avançada (3107G00027)

Complementar la formació dels estudiants en matèria de comptabilitat, passant a analitzar les operacions que trascendeixen l'àmbit individual de l'empresa. Estudi de les operacions pròpies de la concentració empresarial i el seu registre comptable. Desenvolupament de les operacions pròpies del procés de consolidació comptable.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre CAcatalà
BC 1primer semestre CAcatalà

Altres àrees de gestió d'empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització i administració d’empreses (3107G02028)

L'assignatura d'Organització i administració d'empreses té com a objectiu proporcionar a l'estudiant formació sobre l'anàlisi i la formulació de l'estratègia de les organitzacions, siguin empreses o institucions d'un altre tipus. Es posa un èmfasi especial en l'anàlisi de l'entorn, l'anàlisi interna i el desenvolupament dels recursos i capacitats de les organitzacions. Aquesta assignatura construeix sobre els coneixements obtinguts en assignatures precedents com les relatives a comptabilitat, finances, comercial, recursos humans i operacions.

OBobligatòria 6 AC 1primer semestre NDno definit
BC 1primer semestre NDno definit

Avaluació global de competències de la titutació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball fi de grau (3107G02064)

El Treball Final de Grau té com a objectiu que escrigui i defineixi un assaig sobre algun tema de l'àmbit del coneixement del Grau

OBobligatòria 12 AC 2segon semestre NDno definit
CE 1primer semestre NDno definit

Itineraris d'optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anglès per a l'economia (3107G00020)

L'objectiu d'aquesta assignatura és reforçar el nivell d'àngles dels estudiants, en especial, l'àngles aplicat al mon econòmic i empresarial.

OPoptativa 6 SO 2segon semestre ENanglès

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

Fiscalitat sobre les operacions empresarials. Models i impresos i fiscalitat de les PIMES.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Empresa familiar (3107G00024)

L'assignatura d'empresa familiar té l'objectiu de formar a l'estudiant sobre les característiques, la importància, els punts forts i febles de l'empresa familiar. Així mateix, pretén que utilizin eines de l'anàlisi econòmica per tal d'entendre la seva naturalesa i els mecanismes que permeten aprofitar les fortaleses i disminuir les febleses o controlar-ne l'impacte. D'aquesta manera l'estudiant estarà més preparat per a contribuir a la gestió d'una empresa familiar.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Auditoria (3107G00025)

Normes tècniques d’auditoria, planificació i execució de la funció d’auditor. Informe d’auditoria, regulació legal.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Comptabilitat pública (3107G00026)

OPoptativa 6 A 1primer semestre ENanglès

Comptabilitat i fiscalitat (3107G00029)

L'objectiu general d'aquest curs és que l'estudiant es familiaritzi amb la fiscalitat d'una companyia mercantil i que, un cop superat el curs, comprengui la relació entre fiscalitat i comptabilitat, conegui el sistema fiscal vigent i les obligacions fiscal de l'empresa, sàpiga calcular i registrar els diferents impostos, domini les diferents liquidacions tributàries que ha de presentar, fent èmfasi especial en l'Impost de societats i l'Impost Sobre el Valor Afegit.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Metodologia d'enquestes (3107G00033)

Aquesta assignatura explica el procés complet de disseny i anàlisi d'una enquesta. Està pensada per a estudiants que hagin d'usar enquestes en els seus TFG i en la seva pràctica professional (per exemple en departaments de màrqueting i recursos humans d'empreses o en centres d'estudis públics o privats), i simplement per a qui vulgui tenir un ull crític en la lectura d'informes d'enquestes fetes per altres. CONTINGUT: Metodologia d'enquestes: disseny dels qüestionaris, selecció dels enquestats, recollida i anàlisi de les dades, fiabilitat i validesa.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Comerç exterior (3107G00034)

OPoptativa 6 ER 2segon semestre CAcatalà

Gestió de PIME (3107G00035)

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Sociologia de les relacions laborals (3107G00055)

L'assignatura pretén dotar a l'alumnat de teories, coneixements i instruments per analitzar el funcionament la societat de la informació des de la sociologia de les relacions laborals. Es tracta de poder situar els diferents actors en l'àmbit laboral, així com aquelles estratègies d'organització, conflicte, diàleg i comunicació que hi ha hagut entre ells al llarg de la història recent i sobre els quals s'ha fet més èmfasi des de la teoria social. Amb tot, es pretén que l'alumnat aprengui capacitats per al coneixement i l'anàlisi de les relacions socials i laborals en què està immersa la persona a la feina, a l'empresa, en l'àmbit laboral en totes les seves dimensions.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Sociologia del consum (3107G00056)

Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Teoria sociològica i consum. El consum a la societat de la informació. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Les corporacions vs l'individu i les associacions de consumidors. Identitats, estils de vida i diferents formes de consum

OPoptativa 6 ER 2segon semestre CAcatalà

Creació d'empreses (3107G00066)

Tècniques de creativitat, generació i validació d'idees. Valoració d'oportunitats. Disseny i validació de models de negoci. Pla d'empresa. Serveis i eines de suport a la creació d'empreses.

OPoptativa 6 ER 2segon semestre CAcatalà

Control de gestió (3107G02030)

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Instruments derivats: futurs i opcions (3107G02032)

Derivats

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Seguretat social (3107G02034)

Classes majoritàriament en Catala

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Comunicació financera (3107G02042)

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

Tècniques de càlcul per a l’economia en processos d’equilibri estàtic i dinàmic. Aplicacions.

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Decisions estratègiques i mercats (3107G02048)

Política de preus amb poder de mercat. Estratègies de diferenciació de productes. Integració vertical. Barreres a l'entrada. Estructures de mercat i teoria de jocs per prendre decisions

OPoptativa 6 A 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques d'empresa (3107G02058)

Les pràctiques a empreses són claus per a desenvolupar les competències personals i professionals necessàries en un entorn laboral.

OPoptativa 12 B 2segon semestre CAcatalà
C 2segon semestre CAcatalà
FC 2segon semestre CAcatalà

Estratègies de negoci digital (3107G02072)

L'objectiu d'aquest curs és ensenyar als estudiants els conceptes econòmics fonamentals que caracteritzen l'economia digital i quines són les claus sobretot en termes de màrqueting per a l'èxit de les empreses en aquests entorns.

OPoptativa 6 A 2segon semestre NDno definit

Comptabilitat de gestió (3107G02074)

Aquesta assignatura té com a objectiu permetre que els alumnes aprenguin altres eines de la comptabilitat de costos que no s’han pogut tractar en l’assignatura obligatòria del grau i, d’altra banda, com que aquestes eines són frontera amb disciplines d’economia de l’empresa i direcció estratègica els donarà una visió més transversal de la presa de decisions. Les parts més importants de l’assignatura estan relacionades en l’anàlisi del cost-volum-benefici, els models de costos per activitats, els sistemes de costos predeterminats i la presa de decisions mitjançant la informació comptable.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà