Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Màster Universitari en Promoció de la Salut

Promoció i educació per a la salut

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments i organització en la promoció de la salut (3501MO2363)

Salut i malaltia.La Salut Pública com a marc de referència de la Promoció i Educació per a la salut. Bases conceptuals i marc històric.Determinants de la salut Teories i models de promoció de la salut. Models de planificació en Promoció de la Salut Estrategies d'intervenció en promoció de la salut.Evaluació de l'efectivitat de la promoció de la salut.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Polítiques europees de promoció i educació per a la salut (3501MO2364)

La Salut a l'espai europeu. Dimensió europea de la promoció de la salut. Polítiques específiques de la promoció de la salut. El treball en xarxa de la promoció de la salut.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Desigualtats en salut (3501MO2365)

Introducció a les desigualtats socials en salut.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Metodologia en educació per a la salut (3501MO2366)

Bloc Formatiu 1: Models teórics en promoció de la salut. Models d'intervenció generals i específics en l'àmbit de l'educació per la salut. Model de creences, teoria de l'acció social i model integrat. La formació i el desenvolupament de comportaments saludables. La formació supeditada a una concepció escolar de la formació. La formació segons l'enfocament per competències. Models i principis de l'aprenentatge. L'aprenentatge dels nens, adolescents i de les persones adultes i ocupades. Models didàctics de l'educació per a la salut. Metodologia d'ensenyament aplicable a l'educació per a la salut. Tècniques educatives individuals, grupals, comunitàries i institucionals. El model de counselling. Planificació i programació en educació per a la salut. Els objectius. Els materials i recursos didàctics. La facilitació del aprenentatge. Avaluació de la formació. Concepte d'avaluació, objectius i tipus d'avaluació. Indicadors, resultats.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Comportaments saludables (3501MO2367)

Concepte de comportament saludable segons diferents models teòrics biopsicosocials (model de creences de salut, teoria de l'acció raonada, teoria de la conducta planificada, teoria de l'aprenentatge social, teoria del biaix optimista, model de Bayés i Ribes, etc. ). Influència de factors genètics i epigenètics en l'adquisició de comportaments. Instruments d'avaluació dels comportaments en salut (observació sistemàtica, qüestionaris, escales, autoregistres, entrevistes, etc.). Condicions i procediments d'aplicació. Avantatges i inconvenients de cadascun dels instruments. Promoció d'una conducció segura de vehicle. Ús del casc i del cinturó de seguretat. Alcohol i conducció. Ús del telèfon mòbil i altres aparells distractors durant la conducció. Intervencions preventives de l'accidentat, la mortalitat i la morbilitat. Promoció del consum responsable de diferents substancies . Addició a substàncies psicoactives legals i il·legals. Models d'adquisició i de cessació del consum. La influència social de familiars, amics i altres referents socials: el paper del modelat. Intervencions preventives: efecte de les mesures legals de restricció del consum i d'altres accions institucionals.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Investigació en promoció de salut

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Aspectes bàsics de la recerca en la promoció de la salut (3501MO2368)

Estructura de la pregunta i cerca bibliogràfica: com definir i seleccionar preguntes d’investigació clares, precises i específiques que facilitin la recerca i la revisió de les proves científiques; com recuperar de manera sistemàtica i exhaustiva les proves científiques més rellevants i quines són les fonts bibliogràfiques més adequades. Lectura crítica: com verificar de manera sistemàtica i objectiva la validesa i la utilitat dels resultats de les investigacions publicades. Escriptura científica: coneixement pràctic dels principis fonamentals de la redacció i la comunicació científica.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Metodologia de la recerca I (3501MO2369)

Inici d'una recerca. Medicina i Infermeria basades en l'evidència. Valoració d'un treball científic. Conceptes bàsics de metodologia Presentació de treballs científics

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Metodologia de la recerca II (3501MO2370)

Introducció a l'estadística inferencial. Estimació de paràmetres. Introducció al contrast d'hipòtesis. Estudi de dues variables qualitatives. Estudi d'una variable quantitativa i una variable qualitativa dicotòmica. Estudi d'una variable quantitativa i una variable qualitativa politòmica. Estudi de dues o més variables quantitatives.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Processament de dades (3501MO2371)

Organització i anàlisi descriptiva de dades univariants i bivariants. Introducció a la teoria de la probabilitat. Mostreig i distribucions mostrals.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Metodologia qualitativa (3501MO2372)

Bloc temàtic 1: Metodologia qualitativa: Aspectes teòrics i conceptuals Bloc temàtic 2: Estratègies d'investigació i bases per identificar els estudis qualitatius. Bloc temàtic 3: Disseny i fases d'una investigació qualitativa. Bloc temàtic 4: Tècniques de recollida d'informació. Bloc temàtic 5: Anàlisis i interpretació dels resultats. Bloc temàtic 6: Aspectes ètics de la recerca qualitativa.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Gestió de la recerca (3501MO2373)

Recerca bàsica i aplicada. Innovació. Transferència tecnològica. Cerca i gestió de la informació. Publicacions i patents. Gestió del coneixement. Gestió de projectes. Gestió dels recursos. Fonts de finançament. Estudi de casos.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Optatiu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Psicologia aplicada a les ciències de la salut (3501MO2375)

Psicologia de la salut. Recursos i habilitats per a la intervenció professional en salut des d'una perspectiva psicològica.

OPoptativa 4 A 2segon semestre CAcatalà

Antropologia de la salut (3501MO2379)

Introducció a l'Antropologia de la salut. La persona i la seva construcció sociocultural. Antropologia i atenció a la salut. L'antropologia política de la salut. El pluralisme assistencial. Tècniques d'investigació en Antropologia

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Disseny i anàlisi qualitatiu (3501MO2384)

Disseny qualitatiu i aprofundiment en les tècniques de recollida d'informació en investigacions qualitatives. Fonaments de l'anàlisi i interpretació de les dades narratives Recursos informàtiques en l'anàlisis de dades Elaboració de l'informe del estudi qualitatiu

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Metodologia quantitativa (3501MO2387)

L'anàlisi de les dades d'una recerca en l'àmbit de la salut. Regressió múltiple amb SPSS.Dissenys amb més d'un factor. Predicció de la pertinença a un grup: Anàlisi Discriminant i regressió logística amb SPSS.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Disseny i assaig clínic comunitari (3501MO2388)

Definició d'investigació clínica. Diferències amb la pràctica assitencial. Necessitat de la investigació clínica. Els dissenys experimentals. Els problemes en la investigació. La metodologia experimental en la investigació clínica. L'assaig clínic. Consideracions ètiques. Documentació bàsica.Aspectes ètics metodològics. Aspectes ètics del disseny de l'estudi. Anàlisi genètic. Confidencialitat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Experiències pràctiques (3501MO2389)

Revisió de la metodologia de planificació de programades en promoció i educació per a la salut Presentació d'experiències i intervención de promoció i educació per a la salut

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Treball fi de màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball de fi de màster (3501MO2390)

Formulació del problema, antecedents, elements teòrics que fonamenti la investigació, objectius, metodologia, resultats, discussió, conclusions, referències bibliogràfiques. Presentació escrita, exposició oral i defensa.

OBobligatòria 12 A 2segon semestre CAcatalà