Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Bàsic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia i tecnologia de la programació I (3105G07004)

Anàlisi, disseny, i implementació d'algorismes. Estructuració de dades. Introducció als fitxers i bases de dades. Eficiència.

Bbàsica 9 C 1primer semestre CAcatalà

Estructura i tecnologia de computadors I (3105G07005)

Unitats funcionals del computador: sistema de memòria, processador i sistema d'E/S. Representació de la informació. Àlgebra de Boole. Electrònica i sistemes digitals combinacionals i seqüencials. Esquema de funcionament d'un computador i introducció al disseny de computadors.

Bbàsica 9 C 1primer semestre CAcatalà

Metodologia i tecnologia de la programació II (3105G07009)

Algorismes i disseny modular. Introducció a la programació orientada a objectes. Disseny recursiu. Punters i memòria dinàmica.

Bbàsica 6 C 2segon semestre CAcatalà

Elements matemàtics per a videojocs (3105G13001)

Vectors i Matrius. Càlcul matricial. Geometria Projectiva. Transformacions geomètriques. Geometria per a Videojocs (línies, plans, corbes, quaternions). El con de visió i perspectiva. Estudi de funcions. La integral d'una funció. Funcions de múltiples variables. Parametritzacions, discretització, i mostreig de textures. Introducció a la estadistica. Introducció als métodes numérics.

Bbàsica 9 A 1primer semestre CAcatalà

Arquitectures de consoles i dispositius de videojocs (3105G13009)

Arquitectura de computadors, Arquitectura de consoles, Memòria, Entrada/Sortida, Processadors, Millora del rendiment, Processadors gràfics, Dispositius de videojocs.

Bbàsica 7 A 2segon semestre CAcatalà

Interacció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Formació d'imatges i interacció entre objectes (3105G13010)

Fonaments de càmeres i òptiques, principis de la formació d'imatges, relació espai 3D-2D, cinemàtica i estàtica d'objectes, dinàmica i interaccions entre objectes, física en el disseny de videojocs, simulacions en temps real.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Art i Producció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Cultura visual i mitjans de comunicació (3105G13028)

La cultura visual és entesa com a un camp disciplinar específic per analitzar i interpretar la cultura comtemporànea alimentada per l'art, la semiòtica, l'antropologia, la sociologia, la psicologia i, darrerament, per la neurociència. Aquesta assignatura contempla el rol i les implicacions de la imatge audiovisual a l'actualitat. Des d'aquesta perspectiva, es considera la relació entre el sistema artístic, els mitjans de comunicació i l'experiència estètica quotidiana de la realitat actual. Impacte i dimensió de la imatge.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Art i videojocs (3105G13031)

Introducció a les principals eines manuals i informàtiques que permeten la creació d'entorns i personatges en els videojocs. Introducció a: Teoria de la perpectiva. Coneixement de les proporcions. Llenguatge gràfic. Teoria de la fotografia. Elements bàsics de disseny 2D i 3D. Retoc fotogràfic. Disseny gràfic. Modelització i renderitzat.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Expressió gràfica i artística (3105G13032)

Teoria de l'expressió gràfica. La perspectiva y la proporció. Volum, llum i ombres. El cos humà. Tècniques i medis tradicionals. Story Board. Tractament d'imatges. Dibuix vectorial 2D.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Bàsic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures de dades i algorítmica (3105G07010)

Estructures de dades: punters, estructures lineals, arbres, diccionaris de dades, grafs. Esquemes algorítmics: divideix i venç, mètode voraç, backtracking.

Bbàsica 9 B 1primer semestre CAcatalà

Bases de dades (3105G07021)

Disseny de bases de dades: disseny conceptual de bases de dades (model EER) i disseny lògic (model relacional). SQL. Propietats i característiques dels Sistemes de Gestió de Bases de Dades. Components d'emmagatzemament de BD. Estructura i organització de BD. Accés a les dades i optimització de consultes. Processament de transaccions. Tècniques pel control de la concurrència i de la recuperació. Seguretat en BD.

Bbàsica 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Enginyeria del software I (3105G07022)

Cicle de vida del software. Requeriments i especificacions de sistemes. Modelatge de dades. Modelatge de processos. Modelatge orientat a objectes. Eines CASE.

Bbàsica 5 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Interacció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Multimèdia i interfícies d'usuari (3105G07012)

Tecnologies de base: gràfics, so i vídeo. Integració de media: emmagatzament. Sistemes distribuïts. World Wide Web. Realitat virtual. Realitat augmentada. Plataformes existents. Interfícies d'usuari. Usabilitat.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre ENanglès

Fonaments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes operatius (3105G07025)

Organització, estructura i serveis dels sistemes operatius. Gestió i administració de memòria i processos. Gestió d'entrada / sortida. Sistemes de fitxers. Mecanismes d'entrada al sistema: implementació del nucli. Models de gestió de memòria

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Disseny i Desenvolupament

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Diseny i desenvolupament de jocs web (3105G13020)

Jocs 2D senzills per al web, mòbils i tots els dispositius. Selecció d'un motor. Treballar amb mòduls. Creació de mons basats en tiles en 2D. Sprites i spritesheets. Esdeveniments. Detecció de col · lisions. Conceptes bàsics de física 2D. Flux del joc: finalització i reinici. Càrrega de dades de nivell. Construcció d'una demo.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre ENanglès

Programació de jocs 2D i 2.5D (3105G13021)

Tipus de jocs en 2D i 2.5D. Tiles quadrat, hexagonal, altres. Jocs isomètrics. Desplaçament. Els objectes i la interacció. El moviment i control. Eines de programació. Eines d'edició de contingut.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Disseny conceptual dels vídeojocs (3105G13027)

Estructura interna dels jocs. Mecàniques de joc. Disseny de l’entorn simbòlic de joc. Disseny de la interfície de joc.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

Art i Producció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Narrativa dels vídeojocs (3105G13029)

Conceptes relacionats amb el videojoc entès com un espai d'articulació entre les formes narratives clàssiques i els mitjans interactius. Implicacions narratives del joc. Premises narratives del vídeojoc. Creació del guió i de les línies argumentals, planificació, escenaris, personatges i muntatje.

OBobligatòria 7 A 1primer semestre CAcatalà

Disseny 2D i 3D (3105G13033)

Mapes de bits. Arxius vectoritzats. Disseny 3D. Modelatge 3D. Renderitzat. Creació d'entorns. Creació d'objectes.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Bàsic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria del software II (3105G07023)

Enginyeria del software orientada a objectes. Principis GRASP. Patrons de disseny.

Bbàsica 5 A 1primer semestre CAcatalà

Interacció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Informàtica gràfica (3105G07035)

Informàtica Gràfica. Introducció: Principis fonamentals. Generació d'imatges de síntesis 2D i 3D: Geometria i visualització. Aplicacions de la Informàtica Gràfica. OpenGL.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi i processament d'imatges (3105G07052)

Formació de la imatge. Representació i tractament de la senyal. Tècniques bàsiques de tractament i processat d'imatges. Pre-processat, segmentació i extracció de característiques en imatges.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Fonaments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització i administració d'empreses (3105G07008)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement pràctic i construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització d'Empreses. Els continguts es centren especialment en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn. També s'estudien els subsistemes d'administració, financer, comercial i d'operacions.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Intel.ligència artificial (3105G07015)

L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes bàsics en Intel•ligència Artificial per proporcionar-li competències en el disseny i desenvolupament de sistemes intel•ligents.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Xarxes (3105G07027)

Protocols i arquitectura de xarxes i aplicacions distribuïdes. Transmissió de senyal. Xarxes de difusió, xarxes de commutació de circuits i de paquets, i exemples. L'arquitectura TCP/IP d'Internet.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Legislació i ètica professional (3105G07029)

Introducció a la legislació. Propietat intel•lectual i industrial. Protecció de dades de caràcter personal. Sociedad de la informació i comercio electrònic. Aspectes legals i de explotació del software. Software lliure. Accessibilitat. Firma electrònica. Delictes Informàtics. Ètica i deontologia professional. Normatives de qualitat i seguretat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Disseny i Desenvolupament

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Disseny de motors de jocs I (3105G13022)

Visió general del motor del joc. Estructura d'un equip de desenvolupament de videojocs típic. Qué és un joc. Que és un motor de joc. Diferències del motor a través dels gèneres. Anàlisi dels motors de joc possibles. Architectura del motor en temps real. Eines i la canonada de recursos. Sistemes de suport del motor. El bucle del joc i la simulació en temps real. Col·lisió i dinamica de cosos rígids. Fonaments de l'Enginyeria del Software per als jocs.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre ENanglès

Disseny de motors de jocs II (3105G13023)

Els recursos i el sistema d'arxius. Eines per a la depuració i el desenvolupament. El motor de visualització. Sistemes d'animació. Introducció als sistemes de joc. Sistemes fonamentals pels jocs en temps real. Altres sistemes de motors.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre ENanglès

Cloud computing i sistemes distribuïts per a videojocs (3105G13026)

Conceptes bàsics de Cloud Computing, arquitectura i infraestructura, jocs MMO en el núvol, server side rendering, impacte en el disseny i el desenvolupament de videojocs, sistemes multi-cloud. Conceptes bàsics de sistemes distribuïts, beneficis i inconvenients, mecanismes de comunicació i sincronització, serveis que ha d'oferir un sistema distribuït, escalabilitat, balanceig de càrrega

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Art i Producció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teoria i pràctica de la producció audiovisual (3105G13030)

Visió panoràmica del camp de treball que representa la producció audiovisual, i que implica un examen no només del món de nla producció cinematogrìfica i televisiva, sinó també l'anàlisi d'altres àmbits de la producció audiovisual com la fotografia, la ràdio o el sector de la producció multimèdia o hipermdia. especifitats del sector del vídeojoc. Irrupció del Transmèdia i les seves consequüències.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Disseny de personatges i animació (3105G13034)

La proporció del cos humà. El cos dels animals. Preproducció. Modelatge. Mapejat. Renderitzat. Esquelets i estructures. Animació.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques (3105G13045)

Acció formativa desenvolupada per l' estudiant en qualsevol entitat, pública o privada, nacional o estrangera, que disposi de conveni de col.laboració amb l'Escola Politècnica Superior, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l'estudiant a la realitat de l'entorn en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.

OPoptativa 15 A 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà