Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Grau en Arquitectura

Construcció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Construcció 4 (3105G01014)

Teoria de la construcció. Anàlisi i reflexió dels principals temes vinculats amb la construcció dels edificis. Estudi dels elements, els sistemes constructius, la seva interacció i procés constructiu. Disseny constructiu. El detall constructiu. Anàlisi gràfica dels sistemes constructius i les seves interaccions. El procés edificador, incidència de la construcció des de la fase de gestió prèvia fins al final d'obra i la vida útil de l'edifici. Seguiment fotogràfic i anàlisi d'obres en curs. Coneixement i anàlisi de la normativa aplicable, dret aplicat. Documents de l'edificació. Projecte d'execució i documents base del procés edificador. Mesuraments, pressuposts.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Construcció 5 (3105G01015)

Teoria de la construcció. Anàlisi i reflexió dels principals temes vinculats amb la construcció dels edificis. Estudi dels elements, els sistemes constructius, la seva interacció i procés constructiu. Disseny constructiu. El detall constructiu. Anàlisi gràfica dels sistemes constructius i les seves interaccions. Qualitat en l'edificació. La construcció com un procés productiu. Metodologia, sistematització, control de qualitat i control de l'execució. Seguiment fotogràfic i anàlisi d'obres en curs. L'edifici construït. Ús i manteniment. Patologia i diagnòstic. Tècniques d'intervenció i rehabilitació. Coneixement i anàlisi de la normativa aplicable, dret aplicat. Documents de l'edificació. Projecte d'execució i documents base del procés edificador. Mesuraments, pressuposts. Planificació i control de costos.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Estructures

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures 1 (3105G01018)

Accions sobre els edificis. Disseny, càlcul i execució d'elements de formigó armat i pretensat. Disseny, càlcul i execució d'elements metàl•lics i altres materials estructurals.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Estructures 2 (3105G01019)

Disseny, càlcul i execució d'elements de formigó armat i pretensat. Disseny, càlcul i execució d'elements metàl•lics i altres materials estructurals.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Instal·lacions

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Instal·lacions 1 (3105G01022)

Implantació de serveis en xarxes urbanes. Abastament d'aigua. Aigua freda sanitària (AFS). Aigua calenta sanitària (ACS). Sanejament. Petita depuració. Gas. OBJECTIUS: 1.- Conèixer la normativa vigent aplicable en cada instal•lació. 2.- Tenir criteris de disseny per aplicar en cada cas les solucions adequades. 3.- Conèixer els materials existents. 4.- Saber calcular els elements que intervenen en una instal•lació, així com els espais que ocupen dins dels edificis. 5.- Saber com es realitza la posta en obra. 6.- Criteris de control i manteniment.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Instal·lacions 2 (3105G01023)

Protecció contra incendis Electricitat Il·luminació Qualitat de l'aire interior: ventilació i evacuació de fums. Arquitectura passiva. Calefacció Aire Condicionat Telecomunicacions Elevació vertical OBJECTIUS: - Conèixer la normativa vigent aplicable en cada instal·lació. - Tenir criteris de disseny per aplicar an cada cas les solucions adequades. - Conèixer els materials existents. - Saber calcular els elements que intervenen en una instal·lació, així com els espais que ocupen dins els edificis. - Saber com es realitza la posta en obra. - Criteris de control i manteniment.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Composició

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història de l'art i l'arquitectura 1 (3105G01027)

Història de l'arquitectura i de les formes d'expressió artística més directament relacionades. Història de l'arquitectura, de la construcció i de l'urbanisme.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Història de l'art i l'arquitectura 2 (3105G01028)

Història de l'arquitectura i de les formes d'expressió artística més directament relacionades. Història de l'arquitectura, de la construcció i de l'urbanisme.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Composició 1 (3105G01031)

Conceptes fonamentals de l'arquitectura: art, espai, tècnica, ciutat, natura i habitatge. Teoria de l'arquitectura des del llegat clàssic de la història.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes 5 (3105G01038)

Anàlisi d'obres d'arquitectura moderna i contemporània. Anàlisi, estudi i discussió crítica de programes funcionals d'habitatge i edificis públics. Estudi de les condicions de l'entorn. L'arquitectura i les idees. Arquitectura i tecnologia. Desenvolupament de projectes arquitectònics. Anàlisis prèvies al projecte de conservació dels valors de l'edifici i de danys reals i potencials. Desenvolupament de projectes de conservació del patrimoni arquitectònic. Criteris d'intervenció en el patrimoni arquitectònic. Processos de simbolització, funcions pràctiques i ergonomia. Condicionament ambiental passiu incloent control climàtic. Rendiment energètic i il•luminació natural. Suspensió de barreres arquitectòniques.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Projectes 6 (3105G01039)

Anàlisi d'obres d'arquitectura moderna i contemporània. Anàlisi, estudi i discussió crítica de programes funcionals d'habitatge i edificis públics. Estudi de les condicions de l'entorn. L'arquitectura i les idees. Arquitectura i tecnologia. Desenvolupament de projectes arquitectònics. Anàlisis prèvies al projecte de conservació dels valors de l'edifici i de danys reals i potencials. Desenvolupament de projectes de conservació del patrimoni arquitectònic. Criteris d'intervenció en el patrimoni arquitectònic. Processos de simbolització, funcions pràctiques i ergonomia. Condicionament ambiental passiu incloent control climàtic. Rendiment energètic i il•luminació natural. Suspensió de barreres arquitectòniques

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Aula d'Arquitectura 1 (3105G01043)

Anàlisi d'obres d'arquitectura moderna i contemporània. Anàlisi, estudi i discussió crítica de programes funcionals d'habitatge i edificis públics. Estudi de les condicions de l'entorn. L'arquitectura i les idees. Arquitectura i tecnologia. Desenvolupament de projectes arquitectònics.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol

Urbanisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Urbanística 3 (3105G01048)

Reforma, sanejament i creixement urbans. Espais públics. Espai urbà i viari. Projecte, imatge i paisatge urbans. Medi ambient, paisatge i impacte ambiental. Urbanisme sostenible.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Construcció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Construcció 6 (3105G01016)

. Aquesta assignatura és de pla vell. D'acord amb les directrius de l'Escola, la docència i les activitats d'avaluació es realitzen a les parts corresponents de les assignatures equivalents de pla nou : Construcció 5 i Anàlisi del Procés constructiu. A l'inici del curs, convé contactar amb els respectius professors. . Anàlisi del procés constructiu. Fases del procés. Agents. La construcció com un procés productiu : Metodologia i sistematització. Anàlisi de casos : el procés constructiu d’obres en execució. Programació de l’obra : Planificació i temps d’execució Control de qualitat i control de l'execució. Plecs de condicions. Construir amb seguretat. Riscos i prevenció. Documents del procés : inici / final d'obra : Tramitació Coneixement i anàlisi de la normativa aplicable.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Construcció 7 (3105G01017)

Teoria de la construcció. Anàlisi i reflexió dels principals temes vinculats amb la construcció dels edificis. Estudi dels elements, els sistemes constructius, la seva interacció i procés constructiu. Disseny constructiu. El detall constructiu. Anàlisi gràfica dels sistemes constructius i les seves interaccions. El procés edificador, incidència de la construcció des de la fase de gestió prèvia fins al final d'obra i la vida útil de l'edifici. Qualitat en l'edificació. La construcció com un procés productiu. Metodologia, sistematització, control de qualitat i control de l'execució. Seguiment fotogràfic i anàlisi d'obres en curs. L'edifici construït. Ús i manteniment. Patologia i diagnòstic. Tècniques d'intervenció i rehabilitació. Coneixement i anàlisi de la normativa aplicable, dret aplicat. Documents de l'edificació. Projecte d'execució i documents base del procés edificador. Col•legis professionals. Taxacions. Gestió immobiliària.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Estructures

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures 3 (3105G01020)

Disseny i càlcul d'estructures de formigó.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Estructures 4 (3105G01021)

Mecànica de sòls. Estructures de fonamentació i contenció de terres.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Instal·lacions

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Instal·lacions 3 (3105G01024)

Qualitat de l'aire interior. Arquitectura passiva: Emplaçament, climes i confort. Càrregues tèrmiques. Sistemes constructius. Climatització: Producció d'aigua calenta sanitària, Calefacció i Aire Condicionat.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Instal·lacions 4 (3105G01025)

Rendiment energètic. Condicionament tèrmic, acústic i ambiental passiu. Instal•lacions de ventilació. Energia solar.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Composició

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història de l'art i l'arquitectura 3 (3105G01029)

Història de l'arquitectura i de les formes d'expressió artística més directament relacionades. Història de l'arquitectura, de la construcció i de l'urbanisme. Teoria de la conservació del patrimoni arquitectònic.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Composició 2 (3105G01032)

Conceptes fonamentals de l'arquitectura com a funció, construcció, material, estructura, forma, proporció, ornament, símbol i ciutat Teoria de l'arquitectura.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ESespanyol

Composició 3 (3105G01033)

Conceptes fonamentals de l'arquitectura com a funció, construcció, material, estructura, forma, proporció, ornament, símbol i ciutat. Teoria de l'arquitectura.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes 7 (3105G01040)

Anàlisi d'obres d'arquitectura moderna i contemporània. Anàlisi, estudi i discussió crítica de programes funcionals d'habitatge. Estudi de les condicions de l'entorn. L'arquitectura i les idees. Arquitectura i tecnologia. Desenvolupament de projectes arquitectònics. Anàlisis prèvies al projecte de conservació dels valors de l'edifici i de danys reals i potencials. Criteris d'intervenció en el patrimoni arquitectònic. Processos de simbolització, funcions pràctiques i ergonomia. Condicionament ambiental passiu incloent control climàtic. Rendiment energètic i il•luminació natural. Supressió de barreres arquitectòniques.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Projectes 8 (3105G01041)

Anàlisi d'obres d'arquitectura moderna i contemporània. Anàlisi, estudi i discussió crítica de programes funcionals d'habitatge. Estudi de les condicions de l'entorn. L'arquitectura i les idees. Arquitectura i tecnologia. Desenvolupament de projectes arquitectònics. Anàlisis prèvies al projecte de conservació dels valors de l'edifici i de danys reals i potencials. Desenvolupament de projectes de conservació del patrimoni arquitectònic. Criteris d'intervenció en el patrimoni arquitectònic. Processos de simbolització, funcions pràctiques i ergonomia. Condicionament ambiental passiu incloent control climàtic. Rendiment energètic i il•luminació natural. Suspensió de barreres arquitectòniques.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Urbanisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Urbanística 4 (3105G01049)

El projecte de paisatge rural. Turisme i desenvolupament sostenible.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Arquitectura legal (3105G01051)

Legislació urbanística i del sòl. Plans d'ordenació i ordenances d'edificació. Planejament, gestió i disciplina urbanística. Valoracions urbanístiques. Dret civil. Anàlisi de viabilitat de projectes. Normativa tècnica.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Composició

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estètica (3105G01030)

Les grans polaritats de l'estètica: expressió-representació, mimesi-abstracció, autonomia-heterònim. Conceptes fonamentals de l'arquitectura com a funció, construcció, material, estructura, forma, proporció, ornament, símbol i ciutat.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Projectes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projectes 9 (3105G01042)

Projecte d´un equipament desenvolupat a nivell d´avantprojecte, com a pas previ pel PFC

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol

Aula d'arquitectura 2 (3105G01044)

Taller intensiu de projectes

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol

Introducció al PFG (3105G01045)

Anàlisi de tipologíes de projectes arquitectònics dirigida a l´elecció del TFG

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Urbanisme

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Urbanística 5 (3105G01050)

Reforma urbana. Espais públics. Espai urbà viari. Plans d'ordenació i ordenances edificació. Planejament gestió i disciplina urbanísita.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte fi de grau (3105G01068)

El projecte de final de grau consistirà en la presentació i defensa, una vegada obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original realitzat individualment, davant d'un tribunal universitari en el qual s'haurà d'incloure almenys un professional de reconegut prestigi proposat per les organitzacions professionals. L'exercici consistirà en un projecte integral d'arquitectura de naturalesa professional en el qual se sintetitzin totes les competències adquirides en la carrera, desenvolupat fins i tot el punt de demostrar suficiència per determinar la completa execució de les obres d'edificació sobre les quals versi, amb compliment de la reglamentació tècnica i administrativa aplicable.

OBobligatòria 30 J Aanual NDno definit
S Aanual CAcatalà

Optatiu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques externes (3105G01052)

Pràctiques externes en empreses o institucions dins del marc de les Estades en l'Entorn Laboral.

OPoptativa 15 F 1primer semestre NDno definit
J 2segon semestre NDno definit
S 2segon semestre NDno definit

Arquitectura sostenible (3105G01053)

Materials ecològics. Reciclatge i reutilització. Impactes ambientals i residus. Bioconstrucció i geobiologia. Biotectura i permacultura.

OPoptativa 5 A 2segon semestre ESespanyol

Arquitectures contemporànies (3105G01059)

Revisió crítica dels llenguatges arquitectònics actuals.

OPoptativa 5 A 1primer semestre NDno definit

Utopia i avanguarda (3105G01060)

Una altra història de l'arquitectura catalana dels segles XIX i XX que pren com a tesis el reflexe local de les tensions internacionals entre utopia i avantguarda.

OPoptativa 5 A 2segon semestre ESespanyol

La forma de la ciutat (3105G01064)

Aquesta assignatura pretén entendre el desenvolupament i el creixement de la ciutat i el territori respecte a l’ impacte del turisme, como activitat actualment egenomica que té ample repercussions en les politiques urbanes, territorials, socials, comerciales.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Teoria de la imatge (3105G01066)

Fonaments de la visualització. Tipologies dels llenguatges visuals. Fotografia, cinema, il•lustració, comunicació multimèdia. Producció dels missatges gràfics.

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Cultura i projecte (3105G01067)

ànalisi sobre els problemes actuals de l´arquitectura contemporània El temari del curs és el següent: 1 Introducció 2 Estimar la realitat 3 La pura vida 4 Sacre 5 I si la forma no fos important 6 Les coses al seu lloc 7 Útil o sigui bell 8 La dificultat d´allò impossible 9 La dictadura de la novetat 10 L´aventura postmoderna

OPoptativa 5 A 2segon semestre ESespanyol