Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Grau en Criminologia

Dret

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

Organització constitucional de l'Estat. Concepte i funcions de la Constitució. Òrgans de l'Estat. Fonts del Dret. Justícia constitucional. La forma d'Estat.

Bbàsica 6 C6 1primer semestre CAcatalà

Introducció al dret processal (3104G00077)

Introducció als conceptes bàsics de la disciplina. Jurisdicció, acció i procés. Estudi dels principis constitucionals que afectin els tres conceptes fonamentals. Estudi de les institucions judicials i les seves competències i funcions. Estudi dels principis del procés i del procediment. Estudi dels actes processals.

Bbàsica 6 C5 2segon semestre CAcatalà

Teoria del dret (3104G00079)

El dret com a fenomen social: tipus de sistemes normatius. Les funcions socials del dret: control social, seguretat i justícia. La norma jurídica: tipus de normes. El sistema jurídic. La dinàmica dels sistemes jurídics. Els conceptes jurídics fonamentals. La interpretació jurídica: problemes lingüístics i teories de la interpretació jurídica. L'aplicació del dret. Concepcions del dret.

Bbàsica 6 C6 1primer semestre ESespanyol

Fonaments teòrics de la criminologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la criminologia (3104G03006)

¿Qué es la criminología?. Los métodos de la criminología. Las teorías criminológicas. Análisis de la criminalidad: Estudio de un comportamiento delictivo concreto de delincuencia común y de delincuencia de cuello blanco. La prevención del delito en la comunidad y las políticas de seguridad. Funcionamiento del sistema penal: el sistema policial, judicial, carcelario y las penas no privativas de libertad. La justicia restauradora. Política criminal: principios que deberían guiar y estudio de casos.

Bbàsica 6 C1 1primer semestre ESespanyol
C2 1primer semestre ESespanyol

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

El procés d'investigació científic social. Els paradigmes d'investigació. La investigació quantitativa. La investigació qualitativa.

Bbàsica 6 C2 2segon semestre NDno definit

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

El procés d'investigació científic social. Els paradigmes d'investigació. La investigació quantitativa. La investigació qualitativa.

Bbàsica 6 C2 2segon semestre NDno definit

Delicte i societat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia política (3104G00075)

Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.

Bbàsica 6 C6 2segon semestre CAcatalà

Introducció a la sociologia (3104G00080)

LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA; INDIVIDU I SOCIETAT: ELS PROCESSOS DE SOCIALITZACIÓ I INSTITUCIONALITZACIÓ; ESTRUCTURA I CANVIS SOCIALS; PROCESSOS SOCIALS CONTEMPORANIS

Bbàsica 6 C2 1primer semestre ESespanyol
C3 1primer semestre ESespanyol

Antropologia jurídica (3104G03022)

Coneixements bàsics d'antropologia en la investigació, coneixement i explicació dels fenòmens jurídics. Estudi dels diversos models antropològics de societat, que sorgeixen com a resposta jurídica als seus problemes bàsics: subsistència, desigualtat, poder, família, religió, etc.

Bbàsica 6 C1 2segon semestre ESespanyol
C2 2segon semestre ESespanyol

Ciència política i polítiques d'intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la ciència política (3104G00074)

La política i els seus elements fonamentals. Estructures i actors de la política.

Bbàsica 6 C5 1primer semestre NDno definit

Psicologia i criminalitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la psicologia (3104G03030)

1. Desenvolupament històric. Dimensions, escoles psicològiques i àmbits d'intervenció. 2. Bases biològiques del comportament humà: Filogènesi i Ontogènesi, Herència-medi i desenvolupament. 3. Processos psicològics bàsics: Atenció, Percepció, Memòria, Aprenentatge i Emoció. 4. Personalitat. 5. Pensament social. Actituds. Relacions interpersonals. 6. Identitat social. Manteniment, reproducció i canvi social. 7. Introducció a la psicologia dels grups.

Bbàsica 6 C1 2segon semestre NDno definit

Dret

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret processal penal (3104G03004)

El procés penal. Semblances i diferències entre el procés penal i el procés civil. Principals institucions del procés penal: objecte i parts en el procés penal. La dinàmica del procés penal: instrucció, fase intermèdia, judici oral, sentència i recursos i execució. Els processos penals ordinaris. Els processos penals especials. El procés penal com a garantia del justiciable.

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre CAcatalà

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G03005)

Les bases de la responsabilitat penal: la Teoria General del Delicte. Els elements de la responsabilitat penal: tipicitat (aspecte objectiu i subjectiu de la responsabitat penal), antijuricitat (causes de justificació del comportament) i culpabilitat (causes d'exclusió de la culpabilitat).

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre ESespanyol

Fonaments teòrics de la criminologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Teories criminològiques (3104G03007)

Breu història del coneixement criminològic. L'Escola Clàssica de Dret Penal. Les teories individualistes: les teories positivistes. Les teories socials: L'Escola de Chicago; la teoria de l'anomia; la teoria de l'etiquetatge; la teoria del control; la criminologia crítica; els plantejaments actuals i de futur de la criminologia

OBobligatòria 9 C1 1primer semestre ESespanyol

Prevenció i gestió de conflictes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Mediació i resolució de conflictes socials (3104G03008)

El conflicte social. Problemes i dificultats. Eines per a la intervenció en el conflicte social. Maneig de situacions d'escalada. Estabilització dels conflictes socials. Processos de generació de desescalada. La intervenció del mediador en el procés.

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre ESespanyol

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques d'investigació qualitativa (3104G03077)

S'explicarà la metodologia de recerca social que fa ús de les tècniques qualitatives. Per a això, s'explicaran les principals eines de recerca (entrevistes en profunditat, observació, històries de vida, grups de discussió, etc.) i la filosofia de la ciència en la qual se sustenten.

OBobligatòria 3 C1 1primer semestre CAcatalà
C2 1primer semestre ESespanyol

Delicte i societat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret i societat (3104G03020)

La funció de la cultura jurídica en les pràctiques ordinàries i extraordinàries del dret. Poders socials i formes de control. Canvis socials emergents i dirigits. Conflictes entre la marginalitat i la centralitat de les idees jurídiques. Complexitat i coneixement jurídic.

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre CAcatalà

Ciència política i polítiques d'intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Política criminal i control social (3104G03025)

Origen del debat político-criminal. La seva relació amb el Dret Penal i la Criminologia. Models de política criminal existents al món occidental durant els segles XVIII, XIX, XX i XXI. La irrupció de la il•lustració. Els models humanitaristes. Els models democràtics. Crisi dels models tradicionals. Expansió del control penal i societat del risc. Model penal de la Seguretat i Dret Penal de l'enemic. Perspectives de futur per a un model de política criminal benestarista.

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre ESespanyol

Penologia (conseqüències del delicte)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Presons i dret penitenciari (3104G03027)

La presó com a institució de control social: el paper de la presó en la societat contemporània. Dret Penitenciari: drets i obligacions dels interns.

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre NDno definit

Penologia (3104G03028)

Característiques generals del sistema de penes espanyol. Teories de la pena i models punitius en acció. Les penes privatives de llibertat; excloent la prisió. Les penes alternatives a la presó: fonaments i problemes; en particular, la multa, el treball en benefici de la comunitat, les penes privatives de drets, la substitució i la suspensió de la pena. Present i futur del sistema punitiu espanyol.

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre CAcatalà

Psicologia i criminalitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Psicologia criminal (3104G03031)

1.Relació psicologia-dret 2. Intervenció psicosocial en el camp criminològic 3.Delinqüència: evaluació i tractament 4. Trastorns psicològics. Psicopatia 5. Presa de decisions en entorns juridico-penals. 6. Psicología del testimoni. Avaluació pericial

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre CAcatalà

Prevenció i gestió de conflictes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Justícia de proximitat (3104G03009)

Configuració de la justícia de proximitat. Models de justícia de proximitat a Europa. Justícia de proximitat fora de la jurisdicció i mitjans alternatius de resolució de conflictes. Justícia de proximitat al si de la jurisdicció . Els jutges de pau i altres jutges de proximitat. La justícia de proximitat en la regulació legal: Llei Orgànica del Poder Judicial i Estatut d'Autonomia de Catalunya

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre CAcatalà

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques d'investigació (3104G03013)

1. Contextualització del marc teòric d'una investigació. Procés de cerca d'informació. 2. L'informe de la investigació. Estructura i contingut de l'informe d'una investigació. L'ètica en la investigació criminològica. 3. Mètodes d'investigació qualitativa: La investigació interpretativa. El mètode etnogràfic. La teoria fonamentada. El mètode biogràfic. L'estudi de casos. La investigació-acció. 4. Mètodes d'investigació quantitativa: Experiments i quasi-experiments. Estudis descriptius. 5. Tècniques d'integració de la metodologia quantitativa i qualitativa. 6. Tècniques de recollida d'informació: La registres d'observació. Els qüestionaris i les entrevistes. La tècnica Delphi i els grups de discussió. Elaboració d'instruments de recollida de dades . 7. Anàlisis dels resultats d'una investigació qualitativa amb el programa informàtic MAXQDA.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques d'investigació (3104G03013)

1. Contextualització del marc teòric d'una investigació. Procés de cerca d'informació. 2. L'informe de la investigació. Estructura i contingut de l'informe d'una investigació. L'ètica en la investigació criminològica. 3. Mètodes d'investigació qualitativa: La investigació interpretativa. El mètode etnogràfic. La teoria fonamentada. El mètode biogràfic. L'estudi de casos. La investigació-acció. 4. Mètodes d'investigació quantitativa: Experiments i quasi-experiments. Estudis descriptius. 5. Tècniques d'integració de la metodologia quantitativa i qualitativa. 6. Tècniques de recollida d'informació: La registres d'observació. Els qüestionaris i les entrevistes. La tècnica Delphi i els grups de discussió. Elaboració d'instruments de recollida de dades . 7. Anàlisis dels resultats d'una investigació qualitativa amb el programa informàtic MAXQDA.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Tècniques d'investigació quantitativa (3104G03078)

Un cop feta la introducció a la metodologia d'investigació social, en aquesta assignatura s'aprofundeix en les tècniques d'investigació quantitativa i en el tipus d'anàlisi propi de les dades quantitatives, l'anàlisi estadístic. Més específicament, com a tècniques veurem les enquestes, els experiments, els quasi-experiments i la simulació, així mateix prestarem atenció a les fonts secundàries. Pel que fa a l'anàlisi estadístic veurem els anàlisis univariant, bivariant i multivariant.

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre CAcatalà

Problemes específics de criminalitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret penal. Part especial (3104G00076)

Estudi de les figures delictives bàsiques: 1. Delictes contra els béns jurídics personals (delictes contra la vida, integritat física, llibertat, llibertat sexual). 2. Delictes contra la propietat. 3. Delictes contra béns jurídics col•lectius (salut pública, seguretat del tràfic, medi ambient).

OBobligatòria 6 C3 1primer semestre CAcatalà

Criminologia aplicada (3104G03016)

Anàlisi criminològica de les diferents formes de criminalitat: delinqüència comuna: delinqüència patrimonial; delinqüència violenta. Anàlisi dels principals resultats i conclusions de la recerca criminològica aplicada a l'estudi i intervenció amb delinqüents i víctimes. Desenvolupament de les polítiques criminals preventives. Projectes d'intervenció, avaluació de riscos, Probation i Compliance.

OBobligatòria 9 C1 1primer semestre NDno definit

Criminalitat econòmica (3104G03017)

La persona jurídica com a subjecte de responsabilitat penal. Persona jurídica (tipologia de societats). Lliure circulació de capitals i paradisos fiscals. Blanqueig de diner. Lluita contra el frau. Criminalitat econòmica i delinqüència de 'coll blanc' (figures delictives bàsiques).

OBobligatòria 6 C1 2segon semestre ESespanyol
CE 1primer semestre NDno definit

Ciència política i polítiques d'intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

Política i polítiques públiques. Tipus de polítiques públiques. El paper de l'Estat. L'Estat del benestar. Enfocaments teòrics per a l'estudi de les polítiques públiques. Fases de les polítiques públiques. Definició del problema i elaboració de l'agenda política. Escenaris decisionals. Formulació i selecció d'alternatives. Implementació i avaluació de les polítiques públiques.

OBobligatòria 6 C2 1primer semestre CAcatalà

Penologia (conseqüències del delicte)

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Victimologia (3104G03029)

La asignatura Victimología tiene como objetivo introducirse en el estudio de la víctima, tipología de la víctima y procesos de victimización, entre otros. Se profundiza en el análisis de los sectores más vulnerables victimizados y se tratan las principales estrategias meteorológicas para conocer la realidad victimológica de estos sectores. El conocimiento de la victimización y los factores asociados con la misma son aspectos fundamentales que se relacionan con la prevención, asistencia y la protección de las víctimas.

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre ESespanyol

Prevenció i gestió de conflictes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Policia i societat (3104G03010)

El concepte de policia: policia i control social. Naixement i evolució de la policia moderna a Europa, Espanya i Catalunya. Marc jurídic del sistema de seguretat pública a Espanya. El model policial català. Criminologia i policia: la cultura policial; investigacions criminològiques i pràctiques policials; mitjans de comunicació i policia. Poders policials i discrecionalitat: dimensions i control. Noves tàctiques policials. La pluralització de les tasques policials en les societats contemporànies. La internacionalització de la policia.

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre CAcatalà

Prevenció de la criminalitat (3104G03011)

Factors generadors de la criminalitat. Breu història sobre el desenvolupament de la prevenció del delicte. Classificació de la Prevenció. La prevenció mitjançant el sistema penal. Les anomenades teories de la pena. Especial referència a la prevenció general i prevenció especial. La prevenció mitjançant la intervenció primerenca. Prevenció comunitària. El paper de la policia en la prevenció del delicte. Principals iniciatives governamentals de prevenció. El fenomen de l'expansió del control punitiu. Estadístiques, comprensió del seu contingut, interpretació. Actualitat europea, plans nacionals i internacionals de pevenció del delicte.

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre CAcatalà

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La investigació científica aplicada a la criminologia (3104G03014)

Elaboración de un proyecto de investigación: planteamiento del problema, contextualización y propuesta de investigación científica.

OBobligatòria 5 C1 2segon semestre ESespanyol

Metodologia de la investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La investigació científica aplicada a la criminologia (3104G03014)

Elaboración de un proyecto de investigación: planteamiento del problema, contextualización y propuesta de investigación científica.

OBobligatòria 5 C1 2segon semestre ESespanyol

Delicte i societat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Immigració i sistema penal (3104G03021)

Aspectes penals: Anàlisi de l'evolució de la normativa penal referent a la immigració. Les normes penals que protegeixen la població immigrant: discriminació, tràfic de persones, incitació a l'odi i al racisme i al genocidi. Anàlisi de la jurisprudència en aquests àmbits. Anàlisi de la legislació comparada. Especial referència al delicte de l'article 318 bis. Les normes penals que castiguen la població immigrant: especial referència a l'expulsió com a substitució de la pena. Anàlisi de la legislació comparada. Aspectes criminològics: les detencions policials als estrangers, descripció de la realitat (xifres) i anàlisi. Les condemnes penals als estrangers, coneixements dels delictes i penes, i anàlisi d'aquesta realitat. La realitat de les presons espanyoles i catalanes en relació amb els estrangers. Xifres, condicions de vida, problemes relacionats amb la seva condició d'estrangers. Estudis criminològics sobre el 'profile' racista respecte al Sistema Penal.

OBobligatòria 6 C1 1primer semestre NDno definit

Pràctiques externes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques externes (3104G03074)

Les pràctiques externes, en criminologia, es plantegen com una via perquè l'alumne prengui consciència del que a la pràctica real implica el treball criminològic en diverses institucions (de caràcter bàsicament públic però també privat)

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre NDno definit
F 1primer semestre NDno definit

Treball de final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3104G03075)

El TFG en criminologia ha de desenvolupar els següents apartats bàsics: Identificació d'un problema. Disseny de les estratègies metodològiques per realitzar un diagnòstic del problema o conflicte. Disseny de les estratègies d'intervenció aconsellables amb relació al problema estudiat. Redacció d'informe final amb propostes concretes d'actuació i amb mesures d'avaluació a posteriori de les esmentades propostes.

OBobligatòria 12 C1 1primer semestre NDno definit

Treball de final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de grau (3104G03079)

50%

OBobligatòria 9 C1 2segon semestre NDno definit
CE 1primer semestre NDno definit

Ciència política i polítiques d'intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

Origen, evolució i estructura de la Unió Europea. Les institucions i les normes europees. L'espai de llibertat, seguretat i justícia i els àmbits de competència atribuïts a la UE. La ciutadania i la lliure circulació de persones. Els acords de Schengen i el control de les fronteres externes. La política d'immigració i de visats. Les agències europees del ELSJ. La cooperació policial: Europol. La cooperació judicial penal: Eurojust. La lluita contra el terrorisme i el crim organitzat. Mutu reconeixement de proves entre EEMM. Cooperació entre EEMM per a l'assegurament i obtenció de proves i l'embargament de béns. L'exhortament europeu d'obtenció de proves. Execució de penes privatives de llibertat i de resolucions sancionatòries en l'EIX. Extradició i lliurament de persones entre EEMM. L''euroordre'. Resolució de conflictes de jurisdicció entre EEMM. El principi 'non bis in idem': la cosa jutjada penal en l'EIX. L'Estatut de la víctima en l'EIX. Les garanties de l'imputat en l'EIX.

OBobligatòria 3 C1 1primer semestre NDno definit

Optativitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret del medi ambient (3104G00004)

1. La formació i evolució del dret al medi ambient. 2. Fórmules d'intervenció administrativa en el medi ambient. 3. Sectors objecte de regulació pel Dret al medi ambient: la protecció de la naturalesa i els seus recursos. 4. Sectors objecte de regulació pel Dret al medi ambient: la lluita contra la contaminació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Introducció al dret comparat (3104G00007)

Concepte, objectius, funcions i metodologia del Dret comparat. Ordenacions jurídiques i famílies jurídiques. La cultura jurídica continental i la cultura jurídica angloamericana.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

La ciutadania i la lliure circulació de persones. Les excepcions a la lliure circulació de persones i la jurisprudència del TJUE. Les vies d'accès dels nacionals de tercers països a la Unió Europea. L'estatut jurídic dels nacionals de tercers països residents legals. El creuament de les fronteres.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

Els mètodes de resolució de conflictes alternatius a la jurisdicció (ADR) en general.L’arbitratge. La conciliació civil. La Transacció civil. La mediació en matèria civil i mercantil. La conformitat penal. La mediació penal.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Argumentació jurídica (3104G00012)

Llenguatge i argumentació. Argumentació i lògica. Les fal•làcies. La interpretació jurídica i l'argumentació. Els casos difícils. Els arguments jurídics.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

El dret penal a la pràctica (3104G00013)

El Dret Penal en acció. Una visió pràctica i concreta del nostre sistema de justícia criminal. Entendre com és el sistema i quins són els agents implicats. Conèixer els diferents subsistemes que el composen:el judicial, el policial i el penitenciari; i quin és el paper de tots els actors que hi participen.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques. (3104G00014)

Tipus de fets. La noció general de prova. La prova jurídica. Prova com a mitjà, com activitat i com a resultat. El fet rellevant jurídicament. La noció de fet provat. Prova: creença, convicció, coneixement. La justificació de les decisions judicials. Motivació de les decisions judicials.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol
ER 2segon semestre ESespanyol

Internacionalització de la justícia (3104G00016)

Justícia en la globalització. Drets fonamentals i garanties judicials. Normes internacionals relatives a la justícia. Sistemes processals: interinfluència i relacions de poder. Garanties processals en els processos civils i en els processos penals. Harmonització de la justícia europea i internacional.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Polítiques d'immigració i treball (3104G00018)

I. La immigració en l'àmbit internacional, europeu i espanyol: anàlisi del marc jurídic internacional i espanyol en matèria d'immigració. II. Migració legal i migracions econòmiques; III. La regulació de la immigració i de la política d'ocupació a Espanya: la vinculació de la immigració amb l'ocupació a Espanya; IV. Estudi del marc jurídic vigent d'estrangeria en relació amb el treball d'immigrants.

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ESespanyol

Prova judicial i garanties (3104G00019)

'Due process of law', procés equitatiu i dret a la prova. Prova i noves tecnologies. Il•licitud de la prova. Risc i càrrega de la prova. Tendències modernes del dret provatorio.Tècniques de facilitació provatòria.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Manteniment de la pau i seguretat internacional (3104G00021)

Anàlisi dels articles 1 i 2 de la Carta de les Nacions Unides. Resolució 2625 de l'Assemblea General. Capítols sisè, setè i vuitè de la Carta de les Nacions Unides. Articles 33 a 53 de la Carta de les Nacions Unides.

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ESespanyol

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

La subjectivitat internacional de la UE. Les competències externes i el marc institucional de l'acció exterior. Els acords externs de la Unió. La política exterior i de seguretat comuna. La política europea de seguretat i defensa. La política comercial de la Unió. La política de veïnatge. La cooperació al desenvolupament i l'ajut humanitari.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Funció pública i dret penal (3104G00023)

Estudi de les figures delictives bàsiques relacionades amb l'Administració i els funcionaris. 1. Delictes contra l'Administració Pública. 2. Delictes comesos pels funcionaris.

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ESespanyol

Delinqüència juvenil (3104G00026)

L'adolescència: característiques psicosocials, menors i relacions grupals, adolescència, marginalitat i delinqüència; teories criminològiques: revisió de la literatura i les investigacions; la delinqüència juvenil a Espanya: anàlisi de dades i investigacions; Bandes juvenils; Bandes juvenils a Catalunya

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Drogues i dret penal (3104G00027)

Models de política criminal relacionats amb el consum de les drogues il•legals (prohibicionisme vs. Reducció de danys). Dret Penal i drogues il•lícites: delictes relacionats amb les drogues il•legals, drogues i responsabilitat penal. Drogues i Execució penal. Salut i drogues. Les drogues i la seva problemàtica de salut. La problemàtica de la psicopatía dual. El consum i la drogodependència. Aspectes criminològics de les drogues.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ESespanyol

Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals (3104G00029)

I. Principals indicadors de la sinistralitat en el treball i la seva repercussió social i laboral; II. Causes socials, laborals i culturals en l'accidentalitat laboral a Espanya i a Europa; III. Les conductes atemptatòries a la vida i a la integritat física dels treballadors; IV. Els mecanismes de prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals; IV. El sistema de repressió als atacs a la salut i seguretat dels treballadors.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Sancions administratives (3104G00030)

1. El marc constitucional i legal de les sancions administratives. 2. Els principis de la potestat sancionadora. 3. Presumpcions i prova en Dret administratiu sancionador. 4. Els principis del procediment sancionador. 5. Sancions administratives i prevenció.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà
ER 2segon semestre CAcatalà

Ètica i drets humans (3104G00033)

The course is designed to encourage students to debate, in an informed and systematic way, the most controversial issues in the theory and practice of human rights. In particular, we will study and discuss the concept of human rights, its genesis and its institutional recognitions; the ethical foundations of human rights, their relevance and limits in political discourse. The exam will consist in two short (max 5 pages) papers (in English). Students will choose the topic of such papers, out of the ones that will be discussed in class.

OPoptativa 3 ER 2segon semestre CAcatalà

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

1.-Teoria del servei públic. 2.-La Directiva dels serveis en el mercat interior. 3.-Les formes de gestió dels serveis públics. modalitats de gestió directa.Entitats publiques empresarials. Societat mercantil 4.-La gestió dels serveis públics de forma indirecta. Gestió interessada. Concert. Concessió administrativa. Les societats mixtes. Les fundacions privades del sector públic. 5.-Els serveis públics locals. Els serveis mínims obligatoris. La dispensa. 6.-Formules de cooperació i associatives per a la prestació dels serveis. Les mancomunitats. Els consorcis. 7.-La participació dels usuaris. Els estandards de rendiment i control per responsabilitat patrimonial. 8. La contraprestació. económica en els serveis públics. 100%

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Història de l'administració espanyola contemporània (3104G00038)

Anàlisi del procés de formació i desenvolupament de l'Administració de l'Estat espanyol contemporani durant els segles XIX i XX.

OPoptativa 3 ER 2segon semestre ESespanyol

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

En aquesta assignatura es treballaran i analitzaran els principals eixos de desigualtat social com són el gènere, l'edat, la classe social i l'etnicitat... i el paper de les polítiques públiques en la seva creació, reproducció, manteniment o transformació. S'adoptarà una perspectiva internacional i històrica, però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten actualment Catalunya i Espanya. El context de crisis socieoconòmica i les diferents polítiques emprades pels governs nacionals esdevé un bon objecte d'estudi. Marc conceptual d'anàlisi de desigualtats socials i polítiques públiques. Perspectives teòriques. Evolució de l'Estat Modern cap a l'Estat Social de Dret. Polítiques públiques i Estat de Benestar des d'una anàlisi internacional comparativa. Principals eixos de desigualtats socials a Espanya i Catalunya. La despesa social. L'Estat del Benestar espanyol i polítiques públiques

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Nous moviments socials i polítiques alternatives (3104G00043)

La política contenciosa i la política del moviment. Els moviments socials des dels anys 60 fins al 15M i les revoltes del món àrab. Moviment i globalització. Polítiques de la identitat (gènere, classe, etc.). Formes no convencionals de participació política

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

Dret internacional dels Drets Humans i els mecanismes internacionals de protecció.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Dret i pluralisme religiós (3104G00053)

Laïcitat estatal, llibertat de consciència i pluralisme religiós. Els ens religiosos. Les minories religioses. Administració pública i diversitat religiosa. El control estatal del fet religiós. Relacions entre Estat i confessions religioses.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Teoria i tècnica de la negociació (3104G00057)

El conflicte. Intervenció en conflictes davant de la seva escalada. Processos negocials. Disseny d'ofertes. Moviments tàctics. Regateig. Conclusió de la negociació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

Concepte de crim internacional. Tribunal Penal internacional per a l’ex - Iugoslavia.Tribunal Penal internacional per a Rwanda. Estatut de la Cort Penal internacional

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Intervenció social i educativa (3104G00062)

Els models i programes d'intervenció social i educativa en determinats contexts (centres de menors, centres penitenciaris, etc.) en prevenció, rehabilitació i inserció. Conceptes bàsics de benestar social. Naixement, evolució i situació actual de l'estat del Benestar. Marc jurídic dels principals sistemes: salut, educació, serveis socials, seguretat social, etc. a Espanya i Catalunya. Les prestacions socials: centres, serveis i ajuts econòmics dels sistemes de benestar social relacionats amb determinats col•lectius: víctimes de delictes violents, violència de gènere i domèstica, acció social penitenciària, familiars dels delinqüents, etc.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Prevenció comunitària (3104G00063)

La criminologia com a context d'articulació de models de prevenció. La prevenció comunitària com a fenomen específic. Accions socials en el nivell local i els seus efectes. Exemples pràctics. Els supòsits de l'activitat de la comunitat per a la prevenció de conflictes violents en el seu interior. La justícia restaurativa com a fonament per a les accions de prevenció. Els elements tradicionalment generadors de conflictes violents a l'interior d'una comunitat: factors socials, geogràfics i delictuals pròpiament tals. La justícia de proximitat. La policia comunitària.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

Globalització econòmica i crisi de la sobirania fiscal del Estats. Fiscalitat directa i indirecta que grava les empreses: la tributació de la renda, el patrimoni i el tràfic empresarial. Mecanismes per evitar l'evasió fiscal, la planificació fiscal agressiva i la doble imposició internacional. La generalització de la imposició sobre el valor afegit i la política d'aranzels duaners. La incidència de la globalització en la tributació de les operacions financeres i en els impostos mediambientals.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Drets fonamentals i noves tecnologies (3104G00084)

El Dret digital i la seva incidència sobre els drets i garanties constitucionals. Les noves tecnologies i els drets de la privacitat, la protecció de dades personals, la propietat intel·lectual, les llibertats d'expressió i d'informació i els drets de participació. El web 3.0, el big data i les xarxes socials.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu (3104G00086)

Normes internacionals contra les discriminacions per raó de sexe, raça, orientació sexual, religió i altres motius. Àmbit europeu dels instruments de lluita contra les discriminacions. Noció desenvolupada en el marc del Consell d'Europa i del TEDH. El dret europeu com instrument per imposar obligacions de lluita contra les discriminacions als Estats membres. Valoració dels instruments internacionals i europeus de vigilància, control i sanció. Valoració de la situació existent a Espanya

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmica (3104G00087)

Característiques jurídiques i polítiques del procés de globalització i del procés d'integració europea. Els drets fonamentals, el principi democràtic i els dispositius per limitar el poder en l'escenari europeu. Transformacions jurídiques i polítiques fruit del desenvolupament del model neoliberal; el pes de les empreses de caràcter transnacional i les dificultats de controlar-les des del punt de vista dels drets humans.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Política i gènere (3104G00088)

Estudi de les polítiques de gènere a través de les lluites dels moviments feministes al llarg del segle XIX i XX. Estudi de les polítiques d’igualtat de gènere i el seu impacte.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Comunicació política (3104G00089)

La comunicació institucional en el cicle de les polítiques publiques. La comunicació estratègica. Anàlisi de la construcció del relat i les audiències. Estudi de la comunicació institucional.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà
ER 2segon semestre CAcatalà

Estat, polítiques socials i règims de benestar (3104G00090)

Estudi de l’origen, l’evolució i els processos de reestructuració dels Estats de Benestar, i de les seves principals tipologies.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Elits polítiques (3104G00091)

Estudi dels enfocs teòrics que analitzen les elits polítiques, socials i econòmiques. Anàlisi de la configuració de les elits polítiques a Espanya i Catalunya.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

El dret i la ciència (3104G00092)

I. La ciència i el cientisme. II. Valors científics i valors jurídics. III. És ciència el dret? IV. Incorporació del llenguatge científic al dret. VI. Neurociències VII. Bioètica VIII. Intel·ligència artificial aplicada al dret IX. Prova científica en els processos judicials

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Criminologia comparada (3104G03033)

La criminologia com a ciència comparada. Desenvolupaments actuals de la criminologia. Globalització i criminologia.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Psiquiatria forense (3104G03034)

Psiquiatria Forense i la seva relació amb el Dret penal i civil

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Estadística aplicada a l'anàlisi de dades criminològiques (3104G03064)

Objecte i mètode d'anàlisi estadística aplicada a la criminologia. Fonts primàries i secundàries de dades criminològiques. Recerca de dades secundàries i producció de dades primàries. Anàlisi estadística amb el programa Stata i les seves possibles aplicacions en la investigació criminològica. L'estadística descriptiva. Unitats d'anàlisi, tipus de variables i nivells de mesurament. Variables d'interès criminològic. Anàlisi de l'estructura distributiva de les dades. Formes de representació gràfiques de la informació. Mesures de tendència central i dispersió. La distribució normal i els principis de l'estadística inferencial. Probabilitats i tipus de mostreig. Proves de decisió estadística. Contrastació d'hipòtesi. Mesures d'associació per variables qualitatives i quantitatives en l'àmbit criminològic. Anàlisi de dades i interpretació de resultats en la investigació criminològica. L'informe estadístic.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Criminologia i feminisme (3104G03065)

Principals teories feministes; aportacions epistemològiques i metodològiques a la criminologia; les dones delinqüents: teories criminològiques i dades empíriques; les dones penades: realitats i intervencions específiques; les dones professionals del sistema penal: policies, jutges i fiscals, advocades, funcionàries de presó; les dones com a víctimes dels delictes: especial atenció a la violència de gènere; la dona en l'imaginari jurídic; la seguretat de les dones des d'una perspectiva feminista.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Seguretat (3104G03076)

Conèixer la complexitat de la gestió de la seguretat. Les noves demandes socials del control del delicte, l'aparició de nous models delictius, la transformació de les pràctiques policials o l'externalització de la seguretat pública. Els actors i els àmbits de la seguretat: militar, estatal; autonòmic i local. Les Institucions al servei de la seguretat tant de l'àmbit internacional, europeu, estatal com autonòmic. Aprofundir en les problemàtiques presents en l'espai públic i aproximar-se a l'àmbit de la seguretat privada. Es tracta de proporcionar un coneixement transversal i actualitzat del què és la seguretat, la policia i del conjunt d'actors i institucions que hi participen. Facilitar els recursos necessaris per l'estudi de la seguretat des d'una perspectiva criminològica.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Compliance, antifrau i anticorrupció (3104G03081)

La criminologia de la delinqüència de coll blanc i organitzativa. Els programes de compliment i el paper de l'oficial de compliment a Espanya i en l'ámbit internacional. Antifrau i anticorrupció al sector públic i privat: mesura, prevenció, detecció i reacció.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Criminologia pel segle XXI (3104G03082)

Introducció a la cibercriminalitat. Cibercriminalitat sexual i social: cyberbullying, stalking i grooming. Cibercriminalitat econòmica: Ciberfraus i Altres Delictes contra el Patrimoni i l’Ordre Socioeconòmic. Cibercriminalitat política: Ciberterrorisme, Ciberguerra i Ciberhacktivisme. Anàlisi, prevenció, detecció i investigació de tot tipus de cibercriminalitat. Cibercrim i les víctimes.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Execució de mesures penals a la comunitat (3104G03083)

Criteris d'aplicació judicial de les mesures penals alternatives; la tècnica de l'entrevista (inicial i de seguiment); l'elaboració d'informes per al jutge; els recursos comunitaris per a l'execució de mesures penals alternatives i mesures de seguretat; la relació entre el penat i el supervisor en el procés de desistiment de la delinqüència

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Sociologia del càstig (3104G03085)

L'assignatura cobreix un camp d'estudi de consolidació recent, en el qual s'analitzen els fonaments socials de la forma i extensió del càstig. Es presta especial atenció a l'època moderna i a la seva forma predominant de càstig: la presó. Per a això s'ensenyen les teories de clàssics de la Sociologia (Durkheim, Marx, etc.) i la seva aplicació més recent a l'estat actual dels sistemes punitius (amb Garland, Wacquant, De Giorgi, etc.)

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol