Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2010-2011

Ciències del Treball

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de l'ocupació (3104CT0001)

Marc normatiu de les polítiques sociolaborals: la legislació d'ocupació; modalitats de contractació laboral i mesures de foment de la contractació laboral; formació professional; polítiques passives d'ocupació: la protecció económica per desocupació.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Auditoria sociolaboral (3104CT0002)

Models i sistemes d'informació per a l'avaluació de la gestió a l'empresa. Coneixement dels instruments i tècniques d'investigació per a l'auditoria de recursos humans. Disseny de la proposta i del pla d'actuació de l'equip auditor. L'informe d'auditoria com eina de direcció: avaluació de la integració de les polítiques de gestió de recursos humans.

NDno definit A Aanual NDno definit

Direcció estratègica de l'empresa (3104CT0003)

Anàlisi de l'entorn general i específic. Anàlisi intern de recursos i presa de decisions. Opcions per la formulació de l'estratègia: estratègies genèriques i mètodes alternatius. Avaluació de l'estratègia. Elements per la implementació de l'estratègia.

NDno definit A Aanual NDno definit

Economia del treball (3104CT0004)

Teories del mercat de treball. Dinàmica del mercat de treball. El mercat de treball a Espanya: global, territorial i sectorial. La intervenció pública en el mercat de treball. Polítiques d'ocupació

NDno definit A Aanual NDno definit

Teoria de les relacions laborals (3104CT0005)

Teories i models analítics dels sistemes de relacions laborals. Conflicte laboral, conflicte social i relacions laborals. Sistema de relacions laborals a Espanya: desenvolupament i elements constitutius. Sistemes de relacions i factors de diversitat. Perspectiva comparada

NDno definit A Aanual NDno definit

Sistemes d'informació i comunicació en les organitzacions (3104CT0008)

Dinàmica de sistemes. Transmissió d'informació en sistemes complexos. Auditoria de la comunicació a l'empresa. Noves tecnologies i comunicació.

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de les polítiques públiques (3104CT0006)

Polítiques públiques: caràcters generals de les polítiques sociolaborals. Procés de col•laboració i desenvolupament. Polítiques locals, regionals, nacionals i internacionals. Anàlisi i avaluació de les polítiques sociolaborals.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Teoria i tècniques de negociació (3104CT0007)

Teoria i estructura de la negociació col·lectiva. Dinàmica i gestió del conflicte. Estratègies de prevenció i reducció del conflicte. Fonaments i tècniques de negociació. Estratègies i tècniques.

NDno definit A Aanual NDno definit

Dret social comunitari (3104CT0009)

Normativa social de la Unió Europea. Política social i lliure circulació. Drets i deures laborals a escala comunitària

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Gestió de recursos humans (3104CT0010)

Proporcionar coneixements i eines per a la gestió dels recursos humans a les organitzacions. Es fa èmfasi en un sistema de gestió integrat de RRHH basat en competències, i en la gestió de persones i equips.

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Fiscalitat del treball i de l'empresa (3104CT0011)

El sistema tributari espanyol. La imposició sobre la renda de les persones físiques i el gravamen de les rendes del treball. Els procediments de retenció i d'ingressos a compte en relació a les rendes del treball. Les estructura impositives sobre el benefici empresarial i esquemes de liquidació. La imposició sobre les operacions empresarials: l'Impost sobre el Valor Afegit.

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Tècniques d'investigació social (3104CT0012)

Mètodes estadístics en Ciències del Treball. Indicadors socioeconòmics. L'estructura de la població activa. Mètodes d'enquesta. Dissenys mostrals. Anàlisi i interpretació de resultats

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història econòmica (3102HI0011)

Introducció a l’estudi històric dels fenòmens socioeconòmics. L'objectiu de la matèria és iniciar l'alumnat en la problemàtica que es deriva de l'anàlisi històrica de les relacions entre la població humana i els recursos materials. Cada tema combina l'exposició de "problemes" d'història, amb la reflexió sobre determinades nocions, i la presentació del debat historiogràfic entorn de fenòmens o processos històrics especialment rellevants.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Dret penal del treball i de l'empresa (3104CT0013)

Delictes comesos en el marc de la relació laboral contra la llibertat i la seguretat en el treball. Delictes contra la seguretat social. Delictes societaris i dret penal de l'empresa

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit

Gestió de la prevenció de riscos laborals i salut laboral (3104CT0021)

Introducció a la prevenció de riscos laborals. Obligacions preventives imposades per l'ordenament jurídic. Factors psicosocials que influeixen en la salut laboral

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret de danys (3104DR0037)

Sistemes de responsabilitat. Responsabilitat per culpa. Responsabilitat objectiva. Sistemes especials de responsabilitat.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret de la protecció social (3104DR0042)

Concepte i principis. Formació històrica. Sistema de la Seguretat Social espanyola.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Nacionalitat, ciutadania de la Unió Europea i estrangeria (3104DR0098)

Principis del dret internacional. Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. Règim jurídic dels estrangers a Espanya.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0121)

NDno definit A Aanual NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
C Aanual NDno definit
DG Aanual NDno definit

Pràctiques en empreses i institucions: Centre d'Estudis Jurídics (3104DR0128)

NDno definit A Aanual NDno definit