Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2008-2009

Ciències del Treball

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de l'ocupació (3104CT0001)

Marc normatiu de les polítiques sociolaborals: la legislació d'ocupació; polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral; modalitats de contractació laboral i mesures de foment de la contractació laboral; formació professional; polítiques passives d'ocupació: la protecció económica per desocupació; responsabilitats administratives en matèria d'ocupació.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Auditoria sociolaboral (3104CT0002)

Models i sistemes d'informació per a l'avaluació de la gestió a l'empresa. Coneixement dels instruments i tècniques d'investigació per la auditoria de recursos humans. Disseny de la proposta i del pla d'actuació de l'equip auditor. L'informe d'auditoria com eina de direcció: diagnòstic de punts forts i febles, localització de focus de millora i propostes d'actuació. Avaluació de la integració de les polítiques de gestió de recursos humans.

NDno definit A Aanual NDno definit

Direcció estratègica de l'empresa (3104CT0003)

Anàlisi de l'entorn general i específic. Anàlisi intern de recursos i presa de decisions. Opcions per la formulació de l'estratègia: estratègies genèriques i mètodes alternatius. Avaluació de l'estratègia. Elements per la implementació de l'estratègia.

NDno definit A Aanual NDno definit

Economia del treball (3104CT0004)

Teories del mercat de treball. Dinàmica del mercat de treball. El mercat de treball a Espanya: global, territorial i sectorial. La intervenció pública en el mercat de treball. Polítiques d'ocupació

NDno definit A Aanual NDno definit

Teoria de les relacions laborals (3104CT0005)

Teories i models analítics dels sistemes de relacions laborals. Conflicte laboral, conflicte social i relacions laborals. Sistema de relacions laborals a Espanya: desenvolupament i elements constitutius. Sistemes de relacions i factors de diversitat. Perspectiva comparada

NDno definit A Aanual NDno definit

Sistemes d'informació i comunicació en les organitzacions (3104CT0008)

Dinàmica de sistemes. Transmissió d'informació en sistemes complexos. Auditoria de la comunicació a l'empresa. Noves tecnologies i comunicació.

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi de les polítiques públiques (3104CT0006)

Polítiques públiques: caràcters generals de les polítiques sociolaborals. Procés de col•laboració i desenvolupament. Polítiques locals, regionals, nacionals i internacionals. Anàlisi i avaluació de les polítiques sociolaborals.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Teoria i tècniques de negociació (3104CT0007)

Teoria i estructura de la negociació col·lectiva. Dinàmica i gestió del conflicte. Estratègies de prevenció i reducció del conflicte. Fonaments i tècniques de negociació. Estratègies i tècniques.

NDno definit A Aanual NDno definit

Dret social comunitari (3104CT0009)

Normativa social de la Unió Europea. Política social i lliure circulació. Drets i deures laborals a escala comunitària

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Gestió de recursos humans (3104CT0010)

Proporcionar coneixements i eines per a la gestió dels recursos humans a les organitzacions. Es fa èmfasi en un sistema de gestió integrat de RRHH, i en la direcció de persones i equips.

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Fiscalitat del treball i de l'empresa (3104CT0011)

El sistema tributari espanyol. La imposició sobre la renda de les persones físiques i el gravamen de les rendes del treball. Els procediments de retenció i d'ingressos a compte en relació a les rendes del treball. Les estructura impositives sobre el benefici empresarial i esquemes de liquidació. La imposició sobre les operacions empresarials: l'Impost sobre el Valor Afegit.

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Tècniques d'investigació social (3104CT0012)

Mètodes estadístics en Ciències del Treball. Indicadors socioeconòmics. L'estructura de la població activa. Mètodes d'enquesta. Dissenys mostrals. Anàlisi i interpretació de resultats

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Psicologia per a les ciències del treball i criminologia I (3100001564)

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Psicologia per a les ciències del treball i criminologia II (3100001565)

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Sociologia per a les ciències del treball i criminologia I (3100001566)

Anàlisi de la realitat social. Introducció a la perspectiva sociològica i capacitació bàsica per a l'anàlisi crítica dels temes socials essencials: socialització, institucionalització, organització, estructura social i canvi social.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Sociologia per a les ciències del treball i criminologia II (3100001567)

Anàlisi crítica dels processos socials contemporanis: societat de la informació, globalització i nova divisió internacional del treball; estructura social contemporània; processos demogràfics, migracions i societats multiculturals; processos sociopolítics, crisi de l'Estat del Benestar i nous moviments socials.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Dret penal del treball i de l'empresa (3104CT0013)

Delictes comesos en el marc de la relació laboral contra la llibertat i la seguretat en el treball. Delictes contra la seguretat social. Delictes societaris i dret penal de l'empresa

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Antecedents i trajectòria de les institucions laborals espanyoles en el marc jurídic europeu (3104CT0014)

Orígen i evolució del dret i de les institucions públiques i laborals espanyoles.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Gestió de la prevenció de riscos laborals i salut laboral (3104CT0021)

Introducció a la prevenció de riscos laborals. Obligacions preventives imposades per l'ordenament jurídic. Factors psicosocials que influeixen en la salut laboral

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Estratègies de recursos humans (3104CT0027)

L'estratègia de l'empresa i els objectius com a línia orientadora per al disseny i la implantació de l'estratègia de la direcció dels recursos humans. Desenvolupament i aplicació del model estratégic dels RRHH, definició del mapa del territori i de les polítiques bàsiques de recursos humans. Disseny de polítiques orientades a la direcció de persones i direcció del comportament organitzatiu.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Mitjans alternatius a la solució jurisdiccional de conflictes (3104CT0032)

Estudi dels mitjans alternatius de resolució de conflictes: la solució extrajudicial de conflictes (ADR). Negociació, mediació, conciliació i arbitratge.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Economia política i hisenda pública (3104DR0008)

Els "problemes econòmics" desde diferents perspectives i amb vocació introductòria. Funcionament dels mercats. Política econòmica. Teoria econòmica dels ingressos i despeses públics. Economia de l'empresa. El procés de globalització econòmica.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit
C Aanual NDno definit

Comptabilitat per a juristes (3104DR0030)

La comptabilitat com a instrument de l'anàlisi jurídic-econòmic de l'empresa.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Dret de danys (3104DR0037)

Sistemes de responsabilitat. Responsabilitat per culpa. Responsabilitat objectiva. Sistemes especials de responsabilitat.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret de la protecció social (3104DR0042)

Concepte i principis. Formació històrica. Sistema de la Seguretat Social espanyola.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Nacionalitat, ciutadania de la Unió Europea i estrangeria (3104DR0098)

Principis del dret internacional. Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. Règim jurídic dels estrangers a Espanya.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0121)

NDno definit A Aanual NDno definit

Pràctiques en empreses i institucions: Centre d'Estudis Jurídics (3104DR0128)

NDno definit A Aanual NDno definit

Conceptes bàsics del dret (3104GAP073)

Introducció a conceptes essencials del dret: fonts del dret, persona, patrimoni, contracte i responsabilitat

NDno definit A Aanual NDno definit

Història social i política I (3104LE0002)

Història social i política europea dels segles 19 i 20, amb especial èmfasi a l'organització del treball i les relacions laborals.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Història social i política II (3104LE0003)

Història social i política europea dels segles 19 i 20, amb especial èmfasi a l'organització del treball i les relacions laborals.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit