Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2012-2013

Dret

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret administratiu I (3104DR0012)

L'ordenament administratiu. Estructura i règim bàsic de les administracions públiques. Posició de l'administrat i la seva tutela jurisdiccional. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit

Institucions del dret comunitari (3104DR0013)

Evolució, estructura, òrgans i poders de la Unió Europea. L'ordenament europeu. Principis, aplicació i relacions amb els ordenaments dels estats membres. Garantia judicial dels drets.

NDno definit A Aanual NDno definit

Dret penal II (3104DR0014)

Examen dels diferents delictes. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit

Dret civil III (3104DR0015)

Dret civil patrimonial: propietat i drets reals. Dret immobiliari i registral. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit
FX 1primer semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret administratiu II (3104DR0016)

Consideració dels mitjans, béns i actuacions de les administracions públiques, amb especial referència als diversos sectors de la intervenció administrativa.

NDno definit A Aanual NDno definit
SE Aanual NDno definit

Dret financer i tributari I (3104DR0017)

Dret Financer i Tributari (part general). Dret pressupostari. Dret de les despeses públiques. El finançament públic. Dret dels ingressos públics. Dret tributari.

NDno definit A Aanual NDno definit

Dret del treball i de la Seguretat Social (3104DR0018)

Les relacions laborals. El contracte de treball. Els convenis col·lectius. Dret sindical. Conflictes col·lectius. La jurisdicció laboral. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit

Dret civil IV (3104DR0019)

Dret de família i successions, amb especial atenció a les institucions de dret civil de Catalunya.

NDno definit A Aanual NDno definit
FX 1primer semestre NDno definit
SE Aanual NDno definit

Dret processal I (3104DR0020)

El procés civil. Procediments especials. Execució. L'arbitratge privat. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit
FJ 1primer semestre NDno definit
FX 1primer semestre NDno definit
SE Aanual NDno definit
XJ 1primer semestre NDno definit

Dret mercantil I (3104DR0021)

El concepte i les fonts del Dret mercantil. L'empresa, l'empresari mercantil i el seu estatut. El Dret de la competència i de la Propietat industrial i el Dret de societats.

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret financer i tributari II (3104DR0022)

Dret tributari (part especial). Sistema tributari. Els impostos en particular. La imposició sobre la renda. La imposició patrimonial. La imposició sobre el tràfic. Sistemes tributaris autonòmic i local.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit
FX 1primer semestre NDno definit

Dret internacional privat (3104DR0023)

Tècniques de reglamentació i normes. Competència judicial i dret aplicable a les relacions privades internacionals. Eficàcia extraterritorial d'actes i decisions estrangeres. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Dret mercantil II (3104DR0024)

Dret dels títols valors. Dret camviari. Dret del mercat del crèdit. Dret del mercat de valors. Dret d'assegurances privades. Dret del comerç i Dret concursal.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Dret eclesiàstic de l'Estat (3104DR0025)

La tutela de la llibertat religiosa en el Dret espanyol i comparat. Reflexos jurídics: ensenyament, matrimoni, assistència religiosa, objecció de consciència... Règim jurídic de les relacions entre l'Estat i les esglésies i confessions religioses.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Dret processal II (3104DR0026)

El procés penal. Principis que informen el procés penal. Sistemes de procediment penal. Judici Ordinari; procediment abreujat; enjudiciament ràpid; judici de faltes. Processos penals especials.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Filosofia del dret (3104DR0027)

El fenomen jurídic. Problemes filosòfics bàsics del dret. Principals concepcions del dret.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

PRÀCTIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0121)

NDno definit A Aanual NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
DG Aanual NDno definit

Pràctiques en empreses i institucions: Centre d'Estudis Jurídics (3104DR0128)

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de danys (3104DR0037)

Sistemes de responsabilitat. Responsabilitat per culpa. Responsabilitat objectiva. Sistemes especials de responsabilitat.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret de la competència (3104DR0038)

Estudi del Dret de la competència espanyol, comunitari i internacional, tant en l’àmbit del Dret de defensa de la competència com en el del Dret contra la competència deslleial

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret privat europeu i comparat I (sistemes) (3104DR0064)

Concepte, objectius i metodologia del Dret privat europeu i comparat. Els sistemes jurídics. Cultura jurídica continental i angloamericana.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Nacionalitat, ciutadania de la Unió Europea i estrangeria (3104DR0098)

Principis del dret internacional. Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. Règim jurídic dels estrangers a Espanya.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Pràctica processal civil I (3104DR0108)

La pràctica dels procediments civils més freqüents en la praxis judicial civil. Procés ordinari; procés verbal; procés d'execució, procés monitori; judici canviari.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Pràctica processal penal (3104DR0111)

La pràctica dels procediments penals més freqüents. Judici de faltes; procediment abreujat; l'anomenat judici ràpid; procediment de l'habeas corpus; el procediment en matèria d'injúries i calúmnies.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Tributació local (3104DR0125)

Hisenda local. Ordenances fiscals. Taxes i preus públics locals. Contribucions especials locals. Impostos municipals. Impost sobre Béns Immobles. Impost sobre Activitats Econòmiques. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

IP-Implementació de l'estratègia de Lisboa (3104LE0008)

NDno definit A 2segon semestre NDno definit