Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2011-2012

Dret

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret penal I (3104DR0006)

L'ordenament penal: teoria del delicte i de la pena. La responsabilitat criminal.

NDno definit A Aanual NDno definit

Dret civil II (3104DR0007)

Dret civil patrimonial: obligacions i contractes. Responsabilitat extracontractual.

NDno definit A Aanual NDno definit

Dret constitucional II (3104DR0009)

Drets i llibertats: part general i part especial. Pràcticum. L'Estatut d'autonomia de Catalunya en el marc del sistema autonòmic de l'Estat espanyol.

NDno definit A Aanual NDno definit

Dret internacional públic (3104DR0010)

La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit

Introducció al dret processal (3104DR0011)

Funció jurisdiccional. Organització judicial. El procés i els seus principis rectors.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret administratiu I (3104DR0012)

L'ordenament administratiu. Estructura i règim bàsic de les administracions públiques. Posició de l'administrat i la seva tutela jurisdiccional. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit
SO Aanual NDno definit

Institucions del dret comunitari (3104DR0013)

Evolució, estructura, òrgans i poders de la Unió Europea. L'ordenament europeu. Principis, aplicació i relacions amb els ordenaments dels estats membres. Garantia judicial dels drets.

NDno definit A Aanual NDno definit

Dret penal II (3104DR0014)

Examen dels diferents delictes. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit

Dret civil III (3104DR0015)

Dret civil patrimonial: propietat i drets reals. Dret immobiliari i registral. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret administratiu II (3104DR0016)

Consideració dels mitjans, béns i actuacions de les administracions públiques, amb especial referència als diversos sectors de la intervenció administrativa.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit
SE Aanual NDno definit

Dret financer i tributari I (3104DR0017)

Dret Financer i Tributari (part general). Dret pressupostari. Dret de les despeses públiques. El finançament públic. Dret dels ingressos públics. Dret tributari.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit
FJ 1primer semestre NDno definit
SE Aanual NDno definit
SO Aanual NDno definit

Dret del treball i de la Seguretat Social (3104DR0018)

Les relacions laborals. El contracte de treball. Els convenis col·lectius. Dret sindical. Conflictes col·lectius. La jurisdicció laboral. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit
SE Aanual NDno definit
SO Aanual NDno definit

Dret civil IV (3104DR0019)

Dret de família i successions, amb especial atenció a les institucions de dret civil de Catalunya.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit
FJ 1primer semestre NDno definit
FX 1primer semestre NDno definit
SE Aanual NDno definit
XJ 1primer semestre NDno definit

Dret processal I (3104DR0020)

El procés civil. Procediments especials. Execució. L'arbitratge privat. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit
FJ 1primer semestre NDno definit
FX 1primer semestre NDno definit
SE Aanual NDno definit

Dret mercantil I (3104DR0021)

El concepte i les fonts del Dret mercantil. L'empresa, l'empresari mercantil i el seu estatut. El Dret de la competència i de la Propietat industrial i el Dret de societats.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit
SE Aanual NDno definit
SO Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret financer i tributari II (3104DR0022)

Dret tributari (part especial). Sistema tributari. Els impostos en particular. La imposició sobre la renda. La imposició patrimonial. La imposició sobre el tràfic. Sistemes tributaris autonòmic i local.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit
FJ 1primer semestre NDno definit
FX 1primer semestre NDno definit
SE Aanual NDno definit
SO Aanual NDno definit

Dret internacional privat (3104DR0023)

Tècniques de reglamentació i normes. Competència judicial i dret aplicable a les relacions privades internacionals. Eficàcia extraterritorial d'actes i decisions estrangeres. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Dret mercantil II (3104DR0024)

Dret dels títols valors. Dret camviari. Dret del mercat del crèdit. Dret del mercat de valors. Dret d'assegurances privades. Dret del comerç i Dret concursal.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit
FJ 1primer semestre NDno definit
SE Aanual NDno definit
SO Aanual NDno definit

Dret eclesiàstic de l'Estat (3104DR0025)

La tutela de la llibertat religiosa en el Dret espanyol i comparat. Reflexos jurídics: ensenyament, matrimoni, assistència religiosa, objecció de consciència... Règim jurídic de les relacions entre l'Estat i les esglésies i confessions religioses.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret processal II (3104DR0026)

El procés penal. Principis que informen el procés penal. Sistemes de procediment penal. Judici Ordinari; procediment abreujat; enjudiciament ràpid; judici de faltes. Processos penals especials.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Filosofia del dret (3104DR0027)

El fenomen jurídic. Problemes filosòfics bàsics del dret. Principals concepcions del dret.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

PRÀCTIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0121)

NDno definit A Aanual NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
C Aanual NDno definit
DG Aanual NDno definit
DS Aanual NDno definit

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0122)

NDno definit A Aanual NDno definit

Pràctiques en empreses i institucions: Centre d'Estudis Jurídics (3104DR0128)

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret de danys (3104DR0037)

Sistemes de responsabilitat. Responsabilitat per culpa. Responsabilitat objectiva. Sistemes especials de responsabilitat.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret de la competència (3104DR0038)

Estudi del Dret de la competència espanyol, comunitari i internacional, tant en l’àmbit del Dret de defensa de la competència com en el del Dret contra la competència deslleial

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Dret matrimonial i processal canònic (3104DR0058)

Matrimoni i Dret canònic. Capacitat de les parts. Impediments matrimonials. Consentiment matrimonial. Forma canònica del matrimoni. Processos matrimonials canònics.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret penitenciari (3104DR0063)

Anàlisi sistemàtic de l'execució de la pena i concretament de la legislació penitenciària. Drets i deures dels interns, règims penitenciaris, classificació, tractament, sortides i beneficis, llibertat condicional, sancions i procediments, el Jutge de Vigilància Penitenciària.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret privat europeu i comparat I (sistemes) (3104DR0064)

Concepte, objectius i metodologia del Dret privat europeu i comparat. Els sistemes jurídics. Cultura jurídica continental i angloamericana.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret social europeu (3104DR0070)

Lliure circulació de treballadors i drets socials en la Unió Europea.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Sistema de seguretat col·lectiva de la Carta de les Nacions Unides i la seva aplicació a la pràctica (3104DR0076)

Anàlisi de les seves propostes de la Carta de les Nacions Unides. Sistema de seguretat col·lectiva recollit en els capítols VII i VIII de la Carta de les Nacions Unides. La seva aplicació a la pràctica: guerra de Corea, conflicte del Golf Pèrsic, Ruanda, Somàlia, Bòsnia-Herzegovina i Kosovo. La intervenció armada nordamericana i anglesa del 2003 a l'Irak.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Estats compostos: el federalisme i els seus models (3104DR0079)

La regulació de la distribució territorial del poder. Orígens i evolució del federalisme. L'Estat federal i les seves varietats; l'Estat regional; l'Estat autonòmic. Anàlisi de l'organització constitucional d'alguns Estats federals representatius.

OPoptativa SE 2segon semestre NDno definit

Història de les constitucions i de la codificació (3104DR0087)

Estudi de les diferents constitucions espanyoles del segle XIX. La Constitució de 1812. El procés codificador a Espanya. Estudi especial de la codificació penal.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

La tradició jurídica europea I (introducció i dret patrimonial) (3104DR0092)

la tradició jurídica que desemboca en el dret patrimonial dels codis civils europeus, explicació histórica de la continuïtat i dels particularismes a través de l'estudi de casos

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Nacionalitat, ciutadania de la Unió Europea i estrangeria (3104DR0098)

Principis del dret internacional. Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. Règim jurídic dels estrangers a Espanya.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit

Pràctica processal civil I (3104DR0108)

La pràctica dels procediments civils més freqüents en la praxis judicial civil. Procés ordinari; procés verbal; procés d'execució, procés monitori; judici canviari.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit
SE 2segon semestre NDno definit

Pràctica processal penal (3104DR0111)

La pràctica dels procediments penals més freqüents. Judici de faltes; procediment abreujat; l'anomenat judici ràpid; procediment de l'habeas corpus; el procediment en matèria d'injúries i calúmnies.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit
SO 2segon semestre NDno definit

Tributació local (3104DR0125)

Hisenda local. Ordenances fiscals. Gestió dels tributs locals. Taxes i preus públics locals. Contribucions especials locals. Impostos municipals. Impost sobre Béns Immobles. Impost sobre Activitats Econòmiques. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Recursos de les províncies i altres entitats municipals.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Polítiques econòmiques europees (3104GAP061)

Partint de la base que els alumnes ja tenen les nocions bàsiques sobre la Unió Europea, en aquesta assignatura es vol proporcionar-ne una formació horitzontal. El programa recull diverses polítiques europees que permeten entendre la incidència de la Unió a l'escenari mundial.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit