Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2009-2010

Dret

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret constitucional I (3104DR0001)

La Constitució i l'ordenament jurídic. Els òrgans de l'Estat. El Tribunal Constitucional. L'Estat autonòmic.

NDno definit A Aanual NDno definit

Dret romà (3104DR0002)

El Dret a Roma i la seva recepció a Europa.

NDno definit A Aanual NDno definit

Història del dret espanyol (3104DR0003)

Estructures bàsiques i evolució del Dret espanyol.

NDno definit A Aanual NDno definit

Teoria del dret (3104DR0004)

El dret com a forma d'organització i com a sistema normatiu. Les principals concepcions del dret. La ciència del dret. Teoria del dret: la norma jurídica i el sistema jurídic. Interpretació i aplicació del dret. Conceptes jurídics fonamentals. Els problemes del dret just i l'eficàcia del dret.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Dret civil I (3104DR0005)

Part general del dret civil i dret de la persona.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Economia política i hisenda pública (3104DR0008)

Els "problemes econòmics" des de diferents perspectives i amb vocació introductòria. Funcionament dels mercats. Política econòmica. Teoria econòmica dels ingressos i despeses públics. El procés de globalització econòmica. El mercat de treball. La inflació. Processos d'integració regional.

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ampliació del dret constitucional: dret estatutari de Catalunya (3100000828)

Estudi de l'ordenament estatutari de Catalunya

NDno definit A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Dret penal I (3104DR0006)

L'ordenament penal: teoria del delicte i de la pena. La responsabilitat criminal.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Dret civil II (3104DR0007)

Dret civil patrimonial: obligacions i contractes. Responsabilitat extracontractual.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Dret constitucional II (3104DR0009)

L'Estatut d'autonomia de Catalunya. Drets i llibertats: part general i part especial. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Dret internacional públic (3104DR0010)

La comunitat internacional i l'estatut jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les normes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional, solució pacífica de controvèrsies i conflictes internacionals. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Introducció al dret processal (3104DR0011)

Funció jurisdiccional. Organització judicial. El procés i els seus principis rectors.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret administratiu I (3104DR0012)

L'ordenament administratiu. Estructura i règim bàsic de les administracions públiques. Posició de l'administrat i la seva tutela jurisdiccional. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Institucions del dret comunitari (3104DR0013)

Evolució, estructura, òrgans i poders de les Comunitats / Unió Europea. L'ordenament comunitari. Principis, aplicació i relacions amb els ordenaments dels estats membres. Garantia judicial dels drets.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Dret penal II (3104DR0014)

Examen dels diferents delictes. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Dret civil III (3104DR0015)

Dret civil patrimonial: propietat i drets reals. Dret immobiliari i registral. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ampliació de dret civil de Catalunya (3100000826)

Dret Civil de Catalunya, amb especial atenció al Dret català de família i successions.

NDno definit A Aanual NDno definit

Ampliació del dret administratiu de Catalunya (3100000827)

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Dret administratiu II (3104DR0016)

Consideració dels mitjans, béns i actuacions de les administracions públiques, amb especial referència als diversos sectors de la intervenció administrativa.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Dret financer i tributari I (3104DR0017)

Dret Financer i Tributari (part general). Dret pressupostari. Dret de les despeses públiques. El finançament públic. Dret dels ingressos públics. Dret tributari.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Dret del treball i de la Seguretat Social (3104DR0018)

Les relacions laborals. El contracte de treball. Els convenis col·lectius. Dret sindical. Conflictes col·lectius. La jurisdicció laboral. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Dret civil IV (3104DR0019)

Dret de família i successions, amb especial atenció a les institucions de dret civil de Catalunya.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Dret processal I (3104DR0020)

El procés civil. Procediments especials. Execució. L'arbitratge privat. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Dret mercantil I (3104DR0021)

El concepte i les fonts del Dret mercantil. l'empresa, l'empresari mercantil i el seu estatut. El Dret de la competència i de la Propietat industrial i el Dret de societats.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret financer i tributari II (3104DR0022)

Dret tributari (part especial). Sistema tributari. Els impostos en particular. La imposició sobre la renda. La imposició patrimonial. La imposició sobre el tràfic. Sistemes tributaris autonòmic i local.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Dret internacional privat (3104DR0023)

Tècniques de reglamentació i normes. Competència judicial i dret aplicable a les relacions privades internacionals. Eficàcia extraterritorial d'actes i decisions estrangeres. Pràcticum.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Dret mercantil II (3104DR0024)

Dret dels títols valors. Dret camviari. Dret del mercat del crèdit. Dret del mercat de valors. Dret d'assegurances privades. Dret del comerç i Dret concursal.

NDno definit A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Dret eclesiàstic de l'Estat (3104DR0025)

La tutela de la llibertat religiosa en el Dret espanyol i comparat. Reflexos jurídics: ensenyament, matrimoni, assistència religiosa, objecció de consciència... Règim jurídic de les relacions entre l'Estat i les esglésies i confessions religioses.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Dret processal II (3104DR0026)

El procés penal. Principis que informen el procés penal. Sistemes de procediment penal. Judici Ordinari; procediment abreujat; enjudiciament ràpid; judici de faltes. Processos penals especials.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Filosofia del dret (3104DR0027)

El fenomen jurídic. Problemes filosòfics bàsics del dret. Principals concepcions del dret.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

PRÀCTIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0121)

NDno definit A Aanual NDno definit
B 1primer semestre NDno definit
C Aanual NDno definit
DG Aanual NDno definit

Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (3104DR0122)

NDno definit A Aanual NDno definit

Pràctiques en empreses i institucions: Centre d'Estudis Jurídics (3104DR0128)

NDno definit A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Criminalitat organitzada (3104CR0017)

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dones i sistema penal (3104CR0019)

Aportacions del feminisme a la criminologia. Dones com a víctimes de delictes, com a autores de delictes i com a professionals del sistema penal. Violència de gènere. Recursos.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Joves i sistema penal (3104CR0029)

Conèixer els aspectes legals, psicològics i socials que intervenen a l’entorn del menor; comprendre el concepte psicosocial del menor i obtenir capacitació pel disseny de programes des de l’àmbit judicial i del benestar social, així com, habilitar pel correcte desenvolupament de les tècniques d’intervenció, assistència i ajuda als menors

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Mecanismes pacífics de resolució de conflictes: negociació i mediació (3104CR0034)

La resolució de conflictes. Personalitats i resolució de conflictes. El treball del negociador. El procès de mediació.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Policia i societat (3104CR0038)

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Prevenció i gestió de conflictes socials (3104CR0040)

Concepte i tipus de conflicte. La estàtica del conflicte. La dinàmica del conflicte. Gestió del Conflicte social.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret penal del treball i de l'empresa (3104CT0013)

Delictes comesos en el marc de la relació laboral contra la llibertat i la seguretat en el treball. Delictes contra la seguretat social. Delictes societaris i dret penal de l'empresa

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Processos judicials: nocions bàsiques (3104CT0025)

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Estratègies de recursos humans (3104CT0027)

L'estratègia i els objectius de l'empresa com a línia orientadora per al disseny i la implantació de l'estratègia de la direcció dels recursos humans. Desenvolupament i aplicació del model estratègic dels RRHH, definició del mapa del territori i de les polítiques bàsiques de recursos humans. Disseny de polítiques orientades a la direcció de persones i direcció del comportament organitzatiu.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Mitjans alternatius a la solució jurisdiccional de conflictes (3104CT0032)

Estudi dels mitjans alternatius de resolució de conflictes: la solució extrajudicial de conflictes (ADR). Negociació, mediació, conciliació i arbitratge.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Argumentació jurídica (3104DR0028)

Llenguatge i argumentació. Argumentació i lògica. Les falacies. La interpretació jurídica i l'argumentació. Els casos difícils. Els arguments jurídics.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Comptabilitat per a juristes (3104DR0030)

La comptabilitat com a instrument de l'anàlisi jurídic-econòmic de l'empresa.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Criminologia (3104DR0031)

Teories criminològiques, institucions de control penal i problemes actuals.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret de danys (3104DR0037)

Sistemes de responsabilitat. Responsabilitat per culpa. Responsabilitat objectiva. Sistemes especials de responsabilitat.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret de la competència (3104DR0038)

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Dret de la protecció social (3104DR0042)

Concepte i principis. Formació històrica. Sistema de la Seguretat Social espanyola.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret de la seguretat i salut en el treball (3104DR0043)

Treball, salut i medi ambient laboral. Prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions dels empresaris i dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. Responsabilitats legals.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret del consum (3104DR0046)

Dret del consum i protecció del consumidor. Protecció de la salut, la seguretat i els interessos econòmics i socials. Dret a la informació. Contractes de consum. Responsabilitat.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Dret del medi ambient (3104DR0047)

La normativa sobre el medi ambient i les regulacions sectorials sobre recursos naturals. Les competències de les Administracions públiques. Els mitjans d'actuació dels particulars.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Dret local (3104DR0056)

Les bases constitucionals i la legislació bàsica. La legislació catalana. Els ens que integren l'Administració local. Les seves competències. Les seves relacions amb les altres Administracions.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret matrimonial i processal canònic (3104DR0058)

Matrimoni i Dret canònic. Capacitat de les parts. Impediments matrimonials. Consentiment matrimonial. Forma canònica del matrimoni. Processos matrimonials canònics.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret penitenciari (3104DR0063)

Anàlisi sistemàtic de l'execució de la pena i concretament de la legislació penitenciària. Drets i deures dels interns, règims penitenciaris, classificació, tractament, sortides i beneficis, llibertat condicional, sancions i procediments, el Jutge de Vigilància Penitenciària.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Dret privat europeu i comparat II B (dret de danys) (3104DR0066)

Europeïtzació del Dret de danys. Els principis europeus del Dret de danys.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Dret social europeu (3104DR0070)

Lliure circulació de treballadors i drets socials en la Unió Europea.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Dret urbanístic (3104DR0071)

Antecedents i normativa bàsica. El planejament urbanístic. Els sistemes de gestió. La disciplina urbanística.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Drets lingüístics (3104DR0072)

Definició i identificació dels drets lingüístics. Normativa reguladora dels drets lingüístics. Les nocions d'oficialitat, doble oficialitat i llengua pròpia. Deures lingüístics. El bloc de la constitucionalitat en matèria lingüística. El règim jurídic de la llengua catalana.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Sistema de seguretat col·lectiva de la Carta de les Nacions Unides i la seva aplicació a la pràctica (3104DR0076)

Anàlisi de les seves propostes de la Carta de les Nacions Unides. Sistema de seguretat col·lectiva recollit en els capítols VII i VIII de la Carta de les Nacions Unides. La seva aplicació a la pràctica: guerra de Corea, conflicte del Golf Pèrsic, Ruanda, Somàlia, Bòsnia-Herzegovina i Kosovo.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Els delictes davant el tribunal del jurat (3104DR0078)

Anàlisi dels delictes subjectes al tribunal del jurat i desenvolupament dels aspectes pràctics que caracteritzen aquest procés.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Fiscalitat de l'empresa (3104DR0083)

Anàlisi específic dels tributs que recauen sobre les activitats econòmiques, incloent tant els aspectes materials de la tributació com els deures formals de la naturalesa tributària que recauen sobre l'empresari.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Gestió de serveis públics (3104DR0086)

Serveis públics i serveis privats d'interès públic. Fórmules de gestió i organització de la gestió.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Història de les constitucions i de la codificació (3104DR0087)

Estudi de les diferents constitucions espanyoles del segle XIX. La Constitució de 1812. El procés codificador a Espanya. Estudi especial de la codificació penal.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Història del dret penal (3104DR0088)

L'assignatura ofereix una aproximació històrica al desenvolupament del dret penal europeu i espanyol.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Nacionalitat, ciutadania de la Unió Europea i estrangeria (3104DR0098)

Principis del dret internacional. Adquisició i pèrdua de la nacionalitat espanyola. La ciutadania europea. Règim jurídic dels estrangers a Espanya.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Organitzacions internacionals (3104DR0100)

Nocions generals de les organitzacions internacionals. El Dret de les organitzacions internacionals. Les organitzacions internacionals d'àmbit universal. L'organització de les Nacions Unides. Els organismes especialitzats. Organitzacions internacionals d'àmbit regional: europees i no europees.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Patrimoni públic (3104DR0101)

Domini públic. Patrimoni històric-artístic. Patrimoni natural. Règim de gestió i de conservació.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Pràctica processal civil I (3104DR0108)

La pràctica dels procediments civils més freqüents en la praxis judicial civil. Procés ordinari; procés verbal; procés d'execució, procés monitori; judici canviari.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Pràctica processal penal (3104DR0111)

La pràctica dels procediments penals més freqüents. Judici de faltes; procediment abreujat; l'anomenat judici ràpid; procediment de l'habeas corpus; el procediment en matèria d'injúries i calúmnies.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Tributació local (3104DR0125)

Hisenda local. Ordenances fiscals. Gestió dels tributs locals. Taxes i preus públics locals. Contribucions especials locals. Impostos municipals. Impost sobre Béns Immobles. Impost sobre Activitats Econòmiques. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Recursos de les províncies i altres entitats municipals.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques (3104DR0126)

Tipus de fets. La noció general de prova. Prova jurídica. Prova com a mitjà, com a activitat i com a resultat. El fet rellevant jurídicament. Noció de fet provat. Prova: creença, convicció, coneixement. La justificació de les decisions judicials. Motivació de les decisions judicials.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104GAP028)

En aquesta assignatura s'analitzaran els principals eixos de les desigualtats socials (gènere, edat, classe social, etc.) i el paper de les polítiques públiques en la seva creació, reproducció o modificació. S'adoptarà una perspectiva internacional i històrica però es focalitzarà l'anàlisi en els processos que afecten la Catalunya actual. Desigualtat, diferència, estructura social, grups socials, benestar, polítiques públiques, estat del benestar, gènere, edat, classe, ètnia, territori, seguretat social, mercat de treball, educació, sanitat, exclusió social.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Dret constitucional europeu (3104GAP030)

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Economia del sector públic (3104GAP038)

L'objectiu d'aquesta assignatura és aprofundir els coneixements sobre les errades del mercat així com les seves possibles solucions. L'estudiant aprendrà a identificar problemes de béns públics, externalitats, competència imperfecta i informació asimètrica i serà capaç d'avaluar i proposar polítiques destinades a resoldre aquests problemes, amb la finalitat de millorar el benestar social. L'estudi dels aspectes fonamentals de la teoria dels impostos proporcionarà un instrument adicional per a l'avaluació de la intervenció pública.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Polítiques econòmiques europees (3104GAP061)

Partint de la base que els alumnes ja tenen les nocions bàsiques sobre la Unió Europea, en aquesta assignatura es vol proporcionar-ne una formació horitzontal. El programa recull diverses polítiques comunitàries que permeten entendre la incidència de la Unió a l'escenari mundial.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Sancions administratives (3104GAP068)

Aquesta assignatura de lliure eleccció pretén oferir als estudiants l'anàlisi de l'exercici de la potestat sancionadora de les Administracions Públiques, amb especial referència amb l'Administració Local.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Sistema impositiu espanyol (3104GAP069)

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Angles jurídic (3104GP0010)

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

El Conveni europeu de drets humans i llibertats fonamentals (3104LE0006)

Es tracta d'un cicle de conferències en el qual diferents ponents tracten els diversos aspectes del programa

NDno definit A 2segon semestre NDno definit