Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Màster Universitari en Canvi Ambiental: anàlisi i gestió

Anàlisi i diagnosi del canvi ambiental

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bases científiques del canvi ambiental (3501MO2287)

'L’assignatura parteix d’una descripció del sistema climàtic que contempla els elements que el constitueixen i els factors que el configuren, incloent les retroaccions, el balanç energètic, l’efecte hivernacle i la circulació oceànica. Es continua amb el tractament de la variabilitat espacial i temporal, les escales climàtiques i els episodis extrems, per arribar a l’estudi de l’antropocè, les causes i evidències del canvi climàtic, els efectes sobre el medi natural, com ara els recursos hídrics, la degradació del sòl i la desertització, i el canvi climàtic a Europa i la Mediterrània. També es para atenció en la modelització climàtica, la regionalització de les simulacions, i els escenaris i projeccions de futur. '

OBobligatòria 9 A 1primer semestre CAcatalà

Impactes sobre el medi natural (3501MO2288)

Concepte de pertorbació i canvis en el règim de pertorbacions associats al canvi global. Invasions biològiques. Incendis forestals. Destrucció d'hàbitat. Efectes del canvi climàtic en la distribució d’espècies. Canvis en el balanç de carboni dels ecosistemes. Prevenció i gestió dels canvis ambientals. Restauració d'ecosistemes pertorbats

OBobligatòria 9 A 1primer semestre NDno definit

Impactes i adaptació en l’activitat humana, el territori i el paisatge (3501MO2289)

En primer lloc s’analitzaran les bases d’una estratègia sostenebilista. Seguidament, i com eix central del mòdul, s’analitzarà la situació actual de partida, els impactes, adaptacions a curt termini i la reorientació d’estratègies i politiques pels diferents sectors econòmics: Agricultura, industria i turisme. En una tercera fase, repetirem aquestes anàlisis per la ciutat, el territori i el paisatge. Finalment s’assajarà una aproximació a un nou model de desenvolupament territorial tenien present les bases definides al inici del mòdul.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre CAcatalà

Practiques integrades (3501MO2290)

Aquesta matèria s’ha de plantejar com una interacció entre les altres tres matèries troncals. Preferiblement, s’hauria d’impartir de manera intensiva al final del primer semestre. A partir del plantejament d’una problemàtica ambiental real i de la formulació d’un seguit de qüestions que interrelacionin temàtiques socials, de medi natural i de vectors ambientals, es demanarà als estudiants que analitzin, en grups (formats per individus procedents de diferents disciplines), cada un dels elements , fases del procés i impactes que conformen la complexitat del canvi ambiental estudiat.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Instruments per a la gestió

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de SIG (3501MO2291)

Estudi de les aplicacions bàsiques del Sistemes d'Informació Geogràfica. Es treballen els processos d'adquisició de dades (fonts, estàndards i interoperativitat entre formats), les tècniques de creació, manipulació i presentació d'informació geogràfica (gràfica i alfanumèrica) i les principals eines de geoprocessament del model vectorial per a l'anàlisi espacial de problemàtiques ambientals i de planificació territorial.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Aplicacions SIG a l’Anàlisi Ambiental (3501MO2292)

Una gestió ambiental responsable és necessària per afrontar el canvi ambiental. Els científics i gestors del territori utilitzen els SIG per estudiar l'estat del medi ambient, elaborar informes sobre els fenòmens ambientals, i modelitzar com el medi ambient respon a factors naturals i d'origen humà. En aquest curs es treballen tècniques d'anàlisi espacial dels models ràster i vectorial: des del disseny i creació de bases de dades a la resolució de problemàtiques ambientals a partir de l'anàlisi multicriteri, tridimensional, geoestadístic, de xarxes i la modelització.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi multivariable de dades ambientals (3501MO2293)

Introducció a l'anàlisi multivariable. Fonaments i aplicació dels models lineals. Relacions no lineals i transformacions. Models lineals generalitzats i regressió logística. Mètodes d'ordenació i classificació: anàlisi de components principals i anàlisi de correspondències simples i múltiples. Cluster analysis: mètodes jeràrquics i particions. Introducció al software R.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Instruments d’adaptació en ordenació del territori, urbanisme i paisatge (3501MO2297)

En aquesta matèria es pretén que els i les alumnes coneguin i analitzin la normativa i els instruments de planificació i gestió territorial, urbanística i del paisatge vigents a Catalunya i a Espanya, amb l’objectiu de fer-ne una valoració des de l’òptica del canvi ambiental i bàsicament del canvi climàtic. Es tindrà en compte l’experiència d’altres països europeus i del nostre entorn mediterrani en fer aquesta valoració. Una vegada feta l’anàlisi i la valoració s’incidirà en la proposta de planificació concurrent. Com a sector i àmbit d'anàlisi més específica s'ha triat el turístic, per les múltiples facetes que ofereix i pel fet que aglutina molts diversos camps.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Eines per a la Biologia de la Conservació (3501MO2302)

Avaluació i priorització en Biologia de la Conservació: criteris i índexos de conservació. Eines per a la gestió in-situ de la biodiversitat; objectius, planificació i tècniques de gestió de l'hàbitat. Actuacions de conservació ex-situ.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Fauna: adaptacions i gestió (3501MO2303)

Adaptacions morfològiques, fisiològiques i comportamentals de la fauna marina, terrestre i d'aigües epicontinentals als canvis ambientals. Impactes antropogènics sobre la fauna; efectes sobre els individus i les poblacions. Exemples de respostes adaptatives a l'activitat humana. Presentació de casos pràctics de gestió i control.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Gestió energètica (3501MO2309)

L'assignatura es centra en l'eficiència i la diversificació de fonts d'energia com a instruments determinants en la gestió energètica, la qual tindrà un paper fonamental en el futur de l’evolució global. Es parteix dels coneixements assolits en les assignatures del mòdul obligatori per ampliar la comprensió sobre l'efecte que té la generació i ús de l’energia com a contribuent al canvi global, i aprofundir en el paper que en conseqüència pot jugar per mitigar aquest canvi. S’aborden aspectes tècnics bàsics de les fonts d’energia, incloent fòssils i renovables, la distribució de la producció i del consum, geogràficament i per sectors, i l’evolució al llarg del temps. Així mateix, es plantegen els principals conceptes relacionats amb l'estalvi i l'eficiència energètica. S'estudien casos concrets d'àmbits com l'edificació i el transport.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Treball final de màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de master (3501MO2313)

El treball final de màster comporta la realització, per part de l'estudiant i de manera individual, d'un projecte, estudi o memòria que reflecteixi els conceptes i les habilitats adquirides durant el màster. El treball es fonamentarà en una anàlisi experimental / empírica i requerirà construir escenaris, dissenyar estratègies i aplicar instruments i tècniques per a una gestió més sostenible dels vectors ambientals, del medi natural i del territori. Preferiblement el treball hauria d'estar vinculat a una línia d'investigació (dels grups de recerca vinculats al màster) o una administració o empresa del sector públic / privat que investigui o treballi en projectes de planificació i gestió relacionats amb el canvi ambiental. Entre la universitat i l'empresa se signarà un conveni de col•laboració. Si el treball està vinculat a una línia d'investigació aquest estarà dirigit per un professor del màster, i si està vinculat a una empresa estarà tutoritzat per una persona de l'empresa i per un professor vinculat al màster. El treball s'ha de presentar per escrit i defensar davant un tribunal d'acord amb els criteris definits per la Universitat de Girona i el consell de màster.

OBobligatòria 12 F 1primer semestre ITitalià
J 2segon semestre ITitalià
S 2segon semestre ITitalià