Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de l'Aigua

Qualitat de l'aigua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Caracterització química y anàlisi d'aigües (3501MO2266)

Processos que controlen la composició química de les aigües. Ús de models d'equilibri per a descriure la química de nutrients i metalls. Microcontaminants orgànics en el medi aquàtic. Anàlisi de les aigües naturals, residuals i de consum

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Diversitat i activitat microbiana: efectes sobre la qualitat de l'aigua i la salut pública (3501MO2267)

Diversitat microbiana en sistemes aquàtics naturals i artificials. Efectes de l'activitat microbiana sobre la qualitat de les aigües naturals i urbanes. Patògens i malalties infeccioses transmeses per l'aigua. Mètodes de desinfecció i control de patògens

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Estructura i dinàmica de les comunitats aquàtiques (3501MO2268)

S’analitza la diversitat i l’estructura de les comunitats aquàtiques de rius, llacs, llacunes, aiguamolls i basses, i els factors que determinen la seva dinàmica. Descriptors: Productors primaris, interaccions macròfits i fitoplàncton. Comunitats d’algues bentòniques i de biofilms. Fauna aquàtica d’invertebrats. Ictiofauna continental ibèrica i de Catalunya. Factors que afecten les comunitats biològiques. Colonització i dispersió dels organismes. Adaptacions a ambients Mediterranis i temporanis. Xarxes tròfiques i controls top-down, bottom-up. Diversitat taxonòmica i diversitat funcional. Alteracions de l’hàbitat i connectivitat. Invasions biològiques i introduccions d'espècies exòtiques. Comunitats indicadores i aplicació de les comunitats biològiques a l’estat ecològic.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Anàlisi de la qualitat de l'aigua: metodologia i aplicacions (3501MO2269)

Estat de referència i contaminació. Tècniques de mostreig i anàlisi física, química i biològica de les aigües. Valoració de la qualitat. Aplicacions pràctiques

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Sistemes i recursos hídrics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes fluvials i embassaments: funcionament i gestió (3501MO2271)

Hidrologia fluvial en relació a la dinàmica de materials i organismes. Transformació de materials inorgànics i orgànics al llarg del riu, dinàmica en espiral, processos de descomposició dels materials, metabolisme autotròfic i heterotròfic. Estacionalitat i temperatura, impacte sobre el metabolisme. Funcionament dels embassaments i impacte dels embassaments en el funcionament de l’ecosistema fluvial. Estratègies de conservació i gestió.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Diagnosi de la qualitat dels sistemes hídrics: casos práctics (3501MO2273)

Anàlisi a partir de casos pràctics per a l'estudi del funcionamient físic, biogeoquímic i ecològic de sistemes aquàtics (rius, llacs, aigües subterrànies). Mesures preventives i correctores. Aplicació de mètodes d'anàlisi de funcionament de sistemes aquàtics, mesures metabòliques aplicades a diferents escales d'estudi. Mesures físiques i hidrològiques. Quantificació del flux subterrani i del balanç hídric. Estudi aplicat amb treball de camp i de laboratori, i a partir de casos pràctics.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Tecnologia de l'aigua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sanejament d'aigües residuals urbanes (3501MO2275)

Cicle urbà del sanejament de l'aigua. Col·lectors: descripció dels fonaments i dels processos que tenen lloc. Estació depuradora d'aigües residuals: descripció de les principals operacions unitàries en les línies d'agiua i fangs. Sistema de fangs actius: operació i disseny. Configuració de alternatives per a la eliminació biològica de nutrients. Tractaments naturals. Procesos para la reutilización del agua: descripció i comparació d'alternatives

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès

Tractament d'aigües residuals insdustrials (3501MO2276)

Classificació i caracterització de les aigües residuals generades en diferents sectors industrials. Minimització del consum d'aigua a la indústria. Tecnologies disponibles segons el contaminant a eliminar. Exemples de línies de procés.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Aplicació de tecnologies en casos pràctics (3501MO2277)

Casos d'estudi per a la configuració del diagrama de flux en base a la informació de partida (caracterització de l'aigua, legislació i condicions pròpies del cas d'estudi). Exercicis de simulació.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Treball final de máster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de màster (3501MO2286)

Integració creativa dels coneixements i habilitats amb la finalitat d'abordar un treball d'investigació, projecte o similar relacionat amb l'especialitat professional i investigadora de l'estudi. Elaboració de memòria i presentació pública i defensa del treball realitzat.

NDno definit 12 A 2segon semestre NDno definit