Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de l'Aigua

Qualitat de l'aigua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Caracterització química y anàlisi d'aigües (3501MO2266)

Processos que controlen la composició química de les aigües. Ús de models d'equilibri per a descriure la química de nutrients i metalls. Microcontaminants orgànics en el medi aquàtic. Anàlisi de les aigües naturals, residuals i de consum

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Diversitat i activitat microbiana: efectes sobre la qualitat de l'aigua i la salut pública (3501MO2267)

Diversitat microbiana en sistemes aquàtics naturals i artificials. Efectes de l'activitat microbiana sobre la qualitat de les aigües naturals i urbanes. Patògens i malalties infeccioses transmeses per l'aigua. Mètodes de desinfecció i control de patògens

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Estructura i dinàmica de les comunitats aquàtiques (3501MO2268)

S’analitza la diversitat i l’estructura de les comunitats aquàtiques de rius, llacs, llacunes, aiguamolls i basses, i els factors que determinen la seva dinàmica. Descriptors: Productors primaris, interaccions macròfits i fitoplàncton. Comunitats d’algues bentòniques i de biofilms. Fauna aquàtica d’invertebrats. Ictiofauna continental ibèrica i de Catalunya. Factors que afecten les comunitats biològiques. Colonització i dispersió dels organismes. Adaptacions a ambients Mediterranis i temporanis. Xarxes tròfiques i controls top-down, bottom-up. Diversitat taxonòmica i diversitat funcional. Alteracions de l’hàbitat i connectivitat. Invasions biològiques i introduccions d'espècies exòtiques. Comunitats indicadores i aplicació de les comunitats biològiques a l’estat ecològic.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Anàlisi de la qualitat de l'aigua: metodologia i aplicacions (3501MO2269)

Estat de referència i contaminació. Tècniques de mostreig i anàlisi física, química i biològica de les aigües. Valoració de la qualitat. Aplicacions pràctiques

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Sistemes i recursos hídrics

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes fluvials i embassaments: funcionament i gestió (3501MO2271)

Hidrologia fluvial en relació a la dinàmica de materials i organismes. Transformació de materials inorgànics i orgànics al llarg del riu, dinàmica en espiral, processos de descomposició dels materials, metabolisme autotròfic i heterotròfic. Estacionalitat i temperatura, impacte sobre el metabolisme. Funcionament dels embassaments i impacte dels embassaments en el funcionament de l’ecosistema fluvial. Estratègies de conservació i gestió.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Diagnosi de la qualitat dels sistemes hídrics: casos práctics (3501MO2273)

Anàlisi a partir de casos pràctics per a l'estudi del funcionamient físic, biogeoquímic i ecològic de sistemes aquàtics (rius, llacs, aigües subterrànies). Mesures preventives i correctores. Aplicació de mètodes d'anàlisi de funcionament de sistemes aquàtics, mesures metabòliques aplicades a diferents escales d'estudi. Mesures físiques i hidrològiques. Quantificació del flux subterrani i del balanç hídric. Estudi aplicat amb treball de camp i de laboratori, i a partir de casos pràctics.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Tecnologia de l'aigua

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sanejament d'aigües residuals urbanes (3501MO2275)

Cicle urbà del sanejament de l'aigua. Col·lectors: descripció dels fonaments i dels processos que tenen lloc. Estació depuradora d'aigües residuals: descripció de les principals operacions unitàries en les línies d'agiua i fangs. Sistema de fangs actius: operació i disseny. Configuració de alternatives per a la eliminació biològica de nutrients. Tractaments naturals. Procesos para la reutilización del agua: descripció i comparació d'alternatives

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès

Tractament d'aigües residuals insdustrials (3501MO2276)

Classificació i caracterització de les aigües residuals generades en diferents sectors industrials. Minimització del consum d'aigua a la indústria. Tecnologies disponibles segons el contaminant a eliminar. Exemples de línies de procés.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Aplicació de tecnologies en casos pràctics (3501MO2277)

L’assignatura de Aplicació de tecnologies en casos pràctics busca aportar un coneixement més pràctic de sobre els processos de depuració d’aigües tan físics, químics com biològics, la potabilització de l’aigua, els plans de gestió de residus i els sistemes de tractament i disposició de residus. L’assignatura consta de dues sortides camp, tres sessions pràctiques al laboratori i un estudi de casos.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Treball final de máster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de màster (3501MO2286)

Integració creativa dels coneixements i habilitats amb la finalitat d'abordar un treball d'investigació, projecte o similar relacionat amb l'especialitat professional i investigadora de l'estudi. Elaboració de memòria i presentació pública i defensa del treball realitzat.

NDno definit 12 A 2segon semestre ESespanyol
B 2segon semestre ESespanyol