Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Màster Universitari en Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües

Fonaments i metodologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia i didàctica en l'ensenyament de segones llengües (3501MO2441)

En aquesta assignatura es presentaran algunes metodologies didàctiques (mètodes i enfocaments) per a l’ensenyament-aprenentatge de l’espanyol i del català L2. També es donaran les eines i estratègies necessàries per a la creació i programació d’unitats didàctiques, al mateix temps que es valoraran i analitzaran críticament materials didàctics i altres recursos.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol

Adquisició de segones llengües (3501MO2442)

'Adquisició i aprenentatge de llengües. Factors psicolingüístics en l'aprenentage de llengües. Característiques individuals en l'adquisició de segones llengües. La importància de l'entorn lingüístic. L'adquisició i aprenentatge de llengües en entorns multilingües.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ESespanyol

L'ús de les TIC en l'ensenyament de segones llengües (3501MO2443)

Aquesta assignatura tractarà els següents aspectes: descripció dels recursos basats en les TIC disponibles en l'actualitat per a la pràctica d'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres; anàlisi de bones pràctiques docents amb l'ús de les TIC; disseny d'activitats d'ensenyament-aprenentatge amb l'ús de les TIC; tècniques d'integració de les TIC en la pràctica docent.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Difusió de la recerca lingüística (3501MO2444)

En aquesta assignatura es tractaran els aspectes següents: descripció dels recursos disponibles actualment per a la difusió de la recerca lingüística; revisió de publicacions científiques en lingüística (revistes, llibres, publicacions en línia, etc.) per mostrar als estudiants les seves característiques i la seva rellevància; el procés d’enviament d’originals, avaluació i publicació a revistes científiques internacionals: redacció d’un abstract de tipus científic adequat er ser enviat a un congrés o un workshop internacional: exposició oral sobre una qüestió concreta equivalent a les que es pronuncien en un congrés o workshop.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Llengua i societat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tipologia de les llengües d'immigració presents Catalunya (3501MO2445)

La diversitat lingüística a Catalunya. Tipologia lingüística i adquisició de segones llengües: la influència de la primera llengua en l’adquisició de l’espanyol i del català com a segones llengües.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Sociologia de les migracions (3501MO2446)

Aproximació als principals conceptes emprats per a l'anàlisi de les migracions i dels fenòmens que se'n deriven: processos d'integració social, processos de construcció identitària, dinàmiques comunitàries d'integració o d'exclusió. Aproximació a les anàlisis de les situacions que es generen arran de la presència d'alumnes d'origen immigrat en les institucions educatives.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol
FE 1primer semestre ESespanyol

Sociolingüística (3501MO2447)

Els alumes hauran d'adquirir les nocions generals relatives als temes tractats per la sociolingüística i la capacitat pràctica d'analitzar els fenòmens de variació en els textos i en el discurs. També hauran de familiaritzar-se amb els procediments de caracterització de la situació i la dinàmica social de les llengües i amb els supòsits bàsics de la gestió lingüística i dels diversos aspectes de la intervenció sobre la situació social i la forma de les llengües.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Plurilingüisme i educació (3501MO2448)

'1. Bases psicopedagògiques de l’educació bilingüe i plurilingüe: relacions L1/L2/L3. Coneixement lingüístic i rendiment escolar. Competència lingüística i actituds lingüístiques en contextos plurilingües. 2. La diversitat cultural i lingüística. L’educació en un context multicultural i plurilingüe. 3. El tractament de la diversitat lingüística al sistema educatiu de Catalunya. Llengua pròpia dels escolars versus llengua de l’escola. Programes de manteniment de la llengua materna versus programes d’immersió lingüística. 4. Revisió d’investigacions: Anàlisi d’estudis i treballs empírics sobre la temàtica. '

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Especialització

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Espanyol com a segona llengua: morfologia i sintaxi (3501MO2449)

Presentació dels aspectes teòrics en els quals es basa l'ensenyament-aprenentatge de la morfologia i de la sintaxi de l'espanyol com a llengua estrangera. Anàlisi i producció dels recursos didàctics més adequats per a l'ensenyament de la morfologia i la sintaxi.

OPoptativa 6 A 2segon semestre ESespanyol

Espanyol com a segona llengua: ensenyament de la pronunciació i correcció fonètica (3501MO2450)

Presentació dels models d’adquisició de la competència fonètica a partir de casos i problemes referits a l’aprenentatge de l'espanyol com a L2. Anàlisi contrastiva de sistemes fonològics i fonètics i classificació d’errors. Models i procediments per a l’avaluació de la pronunciació. Estratègies de correcció de la pronunciació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Espanyol com a segona llengua: ensenyament del lèxic (3501MO2451)

Presentació dels aspectes teòrics en els quals es basa l'ensenyament-aprenentatge del lèxic de l'espanyol com a llengua estrangera. Anàlisi i producció dels recursos didàctics més adequats per a l'ensenyament del lèxic.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Espanyol com a segona llengua: pragmàtica i anàlisi del discurs (3501MO2452)

La cohesió discursiva en els escrits acadèmics en espanyol LE: relacions anafòriques i marcadors discursius.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ESespanyol

Català com a segona llengua: morfologia i sintaxi (3501MO2454)

Presentació dels aspectes teòrics en els quals es basa l'ensenyament-aprenentatge de la morfologia i de la sintaxi del català com a llengua estrangera. Anàlisi i producció dels recursos didàctics més adequats per a l'ensenyament de la morfologia i la sintaxi.

OPoptativa 6 A 2segon semestre CAcatalà

Català com a segona llengua: ensenyament de la pronunciació i correcció fonètica (3501MO2455)

Presentació dels models d’adquisició de la competència fonètica a partir de casos i problemes referits a l’aprenentatge del català com a L2. Anàlisi contrastiva de sistemes fonològics i fonètics i classificació d’errors. Models i procediments per a l’avaluació de la pronunciació. Estratègies de correcció de la pronunciació.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Català com a segona llengua: ensenyament del lèxic (3501MO2456)

Els alumes hauran d’adquirir familiaritat amb les característiques de les unitats lèxiques i amb l’organització del vocabulari català. També hauran de conèixer els diccionaris i els recursos lexicogràfics catalans i tenir la capacitat d’ajudar a l’aprenentatge del lèxic gràcies a mecanismes d’associació paradigmàtica i sintagmàtica.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Català com a segona llengua: llengua estàndard i variació (3501MO2458)

Els fonaments i els processos que condueixen a l’establiment d’un estàndard oral de la llengua catalana. Les variacions de registre i dialectals en el marc de la llengua estàndard. La influència de les diverses solucions en l’adquisició i l’ensenyament del català com a L2.

OPoptativa 3 A 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques externes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques en centres docents d'espanyol/català L2 (3501MO2459)

Realització de pràctiques en centres externs en què es puguin posar en pràctica les competències adquirides en els mòduls del Màster en un context real d'ensenyament de l'espanyol com a L2.

OBobligatòria 6 F 1primer semestre ESespanyol
J 2segon semestre ESespanyol
S 2segon semestre ESespanyol

Pràctiques en grups de recerca (3501MO2460)

Realització de pràctiques en grups de recerca en els quals s'investiguin aspectes relacionats amb els continguts del màster.

OBobligatòria 6 J 2segon semestre NDno definit
S 2segon semestre NDno definit

Treball fi de màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de màster (3501MO2461)

Realització d'un treball original que versi sobre aspectes relacionats amb els continguts del màster.

OBobligatòria 6 F 1primer semestre NDno definit
J 2segon semestre NDno definit
S 2segon semestre NDno definit