Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Màster Universitari en Patrimoni

Bases conceptuals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Patrimoni (natural i cultural). Bases ideològiques (3501MO2939)

El Patrimoni Cultural, juntament amb el Patrimoni Natural, en un territori concret, porten al concepte de Paisatge Cultural. Se estudia els continguts de Patrimoni Cultural y Natural i es limita el concepte de territori. Se segueix l'evolució d'aquests conceptes al llarg de la història fins l'actualitat, juntament amb les successives normatives de la definició i protecció que la UNESCO ha establert.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Paisatges culturals (3501MO2940)

Es parteix d'una concepció cultural del paisatge que entén el territori com a una construcció geohistòrica, i el paisatge com a una construcció social. Es per això que l'assignatura dóna una gran rellevància a conceptes com els de memòria, identitat, arquetips paisatgístics o percepció sensorial del paisatge. El curs mostra també com i perquè en els darrers anys el paisatge ha entrat a formar part de les polítiques públiques, en especial les de caràcter territorial i patrimonial.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Gestió de les organitzacions patrimonials (3501MO2941)

Les polítiques relacionades amb el patrimoni natural i cultural. Agents. La gestió del patrimoni. Concepte público-privat. Tendències internacionals en la gestió. Models d'organització i gestió. Gestió de museus, biblioteques, centres d'interpretació, parcs naturals, espais protegits, ciutats històriques, bens culturals arqueològics, arquitectònics, rutes naturals,...

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà
FE 1primer semestre NDno definit

Instruments

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Legislació. Instruments normatius del Patrimoni Cultural i Natural. Institucions. (3501MO2942)

Principals lleis internacionals sobre el patrimoni Cultural o Natural. Institucions internacionals. UNESCO. Evolució de la legislació. Figures de protecció. La necessitat d'una legislació conjunta: Paisatge Cultural. La legislació dels estats i regions. Legislació del Paisatge cultural. Necessitat d'una llei que englobi tots els aspectes que s'unifiquen en el concepte de paisatge cultural. L'estudi d'aquestes lleis, com la llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge i la llei del Patrimoni Natural i la Biodiversitat i les seves contradiccions i complementarietat.- Paisatge Cultural-Inventaris i catàlegs. Factors que han de vertebrar aquesta suma d'inventaris i catàlegs per a, en cada territori concret, en cada Paisatge Cultural concret, poder explicar la seva evolució i valor. Instruments per a la patrimonialització dels Paisatges Culturals. Valors que cal preservar per al futur, dins dels fets de civilització, ja que expliquen la nostra identitat.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Instruments d'accés al patrimoni natural i cultural: marketing i públics (3501MO2943)

Creació de productes destinats a difondre els patrimonis naturals i culturals; s'estudiarà el procés per a la seva creació, el coneixement de la planificació del marketing, els estudis de mercat, el comportament del consumidor cultural, la segmentació, el posicionament, els costos econòmics, etc. Estudis de públic, sistematització i valor com corrector de polítiques de difusió.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Instruments d'accés al patrimoni natural i cultural: difusió i comunicació (3501MO2944)

S'analitzen les accions de difusió i comunicació que duen a terme les institucions culturals encarregades de l'estudi i conservació del patrimoni: l'acció cultural i l'educació, les exposicions temporals, les publicacions, i totes aquelles activitats destinades a difondre el patrimoni. Les accions de comunicació, Internet, mitjans escrits i visuals, publicitat en tots els suports, constitueixen els vehicles de difusió. Es difon el bé patrimonial en base a tres conceptes: el seu significat científic, el significat cultural i com a projecte cultural.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Gestió econòmica i de recursos humans de les organitzacions del Patrimoni natural i cultural (3501MO2945)

La gestió dels recursos humans i econòmics i la presa de decisions. Breu introducció a la comptabilitat general bàsica, la gestió econòmico-financera i la fiscalitat en el món de les empreses. Sistema de gestió integrat de recursos humans, basat en les competències i en la gestió de les persones. Conèixer la realitat econòmica, tant de l'àmbit públic (pressupostos, procedència dels fons, indicadors de resultats) com del privat (balanç i compte de resultats, anàlisi financera, tresoreria). Sistema de gestió integrat de Recursos Humans basat en competències i en la gestió de persones. El capítol de tècniques de direcció i gestió de RRHH, pretén donar un visió general de l'objectiu i les funcions d'un departament de personal, dels principis organitzatius i de tècniques concretes (anàlisi i disseny d'estructures, dimensionament de plantilles, selecció de personal) , i tècniques de direcció

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit

Institucions

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Patrimoni Cultural: debats i perspectives crítiques (3501MO2950)

Principals debats actuals entorn al Patrimoni Cultural. S'analitzarà la gran extensió actual de bens que es patrimonialitzen, la seva mercantilització, la participació en el desenvolupament, l'impacte en les comunitats locals, la implementació en processos participatius, etc.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà
FE 1primer semestre CAcatalà

Institucions del Patrimoni (3501MO2951)

Es presentaran les institucions que tenen competències en la protecció, la conservació i la restauració del Patrimoni Cultural, des de l'estrat global al local: institucions i comitès internacionals, estats, governs autònoms i regionals, ajuntaments. Responsabilitats, competències i activitats.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà
FE 1primer semestre NDno definit

Museus i Museologia (3501MO2952)

Introducció a la naturalesa dels museus i bases teòriques, missió i codi deontològic. S'analitzarà l'evolució històrica per a reflexionar sobre el seu caràcter complex i mutable, atesa l'estreta relació amb la societat, els canvis culturals o els contextes polítics i econòmics i sobre els nous rols que els estem assignant. Es presentaran també els grans museus de referència.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

El mercat de l'art i dels bens culturals (3501MO2953)

Principals figures i institucions del sector del patrimoni que és susceptible d'entrar en la compravenda i en transaccions econòmiques: col·leccionistes i col·leccionisme, antiquaris i antiguitats, empreses de subhastes, galeries d'art, fires i les seves especialitats, etc. També es proposaran continguts que introduiran a conceptes importants en la formació d'un conservador o expert en art, sobre taxació, peritació, mecenatge, etc. El curs es farà amb ponències d'experts convidats que parlaran des de la seva perspectiva professional.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Història del patrimoni i patrimoni de la història (3501MO2954)

Les capes de la Història, com si d'un palimpsest es tractés, han acumulat una herència que és la suma dels vestigis conservats i de la memòria històrica. El valor patrimonial d'aquests vestigis i aquesta memòria ha experimentat una evolució, segons els gustos i les modes, juntament amb el sedàs del temps. Però les mostres de les successives civilitzacions que ens han arribat i a les que hem atribuït un valor patrimonial són, al seu torn, el resultat d'uns processos històrics, de l'evolució mateixa de la Història de la humanitat. La relació entre la pròpia dinàmica de la Història del Patrimoni que el temps i la memòria han seleccionat, conformen una interacció imprescindible en una permanent acció causa-efecte.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit
FE 1primer semestre NDno definit

Gestió i investigació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La feina de conservador (3501MO2955)

La missió del conservador, les seves capacitats, funcions i competències en el marc de les institucions del patrimoni, especialment les museístiques. La inventariació i la catalogació. Activitats de mediació i divulgació. La manipulació dels objectes, processos expositius, tractament de les reserves. Transport de bens culturals. Prestecs. Adquisicions.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Restauració i conservació preventiva (3501MO2956)

Assegurar la preservació dels béns en condicions estables i perdurables mitjançant múltiples estratègies que van des del control ambiental fins al càlcul del risc d'un préstec temporal d'un objecte museogràfic. La intervenció física sobre patrimoni arquitectònic o bens inmobles per tal de restituir-se a una situació sense risc per a la seva conservació i adequada per a la seva presentació.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Museografía i exposicions (3501MO2957)

S'analitzaran els dos aspectes fonamentals de la labor museogràfica: en primer lloc la construcció de relats i en segon l'adaptació del principis generals de la museologia a la realitat arquitectònica, espacial, objectual, econòmica, del disseny d'escenaris per als continguts i els públics. Es dedicarà una atenció particular a la museografia efímera: el món de les exposicions temporals.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Difusió, didàctica i mediació cultural (3501MO2958)

Es presentaran els agents i les estratègies de la mediació vinculats a les institucions del Patrimoni i adaptades a les possibilitats i necessitats de les diferents tipologies de públic, d'audiències: gabinets i materials didàctics, exposicions temporals, tallers especialitzats en variades tipologies de públics (infantil , tercera edat, persones amb discapacitats físiques o psíquiques, etc.).

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà

Patrimoni i noves tecnologies (3501MO2959)

L'assignatura aborda quines són les actuals tendències en l'ús de tecnologies virtuals, GIS, realitat augmentada o disseny d'apps en el patrimoni cultural a nivell internacional. S'aprofundirà en les millors pràctiques subratllant tant el valor afegit com les problemàtiques que comporta la seva aplicació. També s'abordarà la relació del món digital amb els processos de difusió, comunicació i socialització del patrimoni cultural i natural. Es considerarà especialment l'univers de les webs i xarxes socials, avaluant també les males pràctiques de les mateixes.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit