Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Màster Universitari en Joventut i Societat (IU)

Treball Final de Màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de màster (3501MO2722)

Realització d'un treball original que cada estudiant ha d'elaborar i presentar davant una comissió d'avaluació constituïda a aquest efecte. El TFM és una assignatura obligatòria que pretén posar en joc les diferents competències assolides en la resta d'assignatures del màster i evidenciar la capacitat de creació, síntesi i comunicació. Pot consistir en l'aprofundiment de la memòria realitzada en les pràctiques o centrar-se en un nou tema d'interès per a l'alumne, autoritzat pel tutor.

OBobligatòria 10 A Aanual CAcatalà
F 1primer semestre NDno definit
S Aanual NDno definit