Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2018-2019

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Tecnologies Industrials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Màquines hidràuliques i tèrmiques (3501MO2243)

Estudi integral de les màquines térmiques i hidrauliques. L'assignatura es centra en els parametres de disseny i estudi organic principalment dels motors de combustió interna alternatius, però també es tractaran les turmaquines térmiques i els compressors.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Disseny i assaig de màquines (3501MO2244)

Selecció i dimensionament dels elements mecànics d'una màquina. Disseny a estàtica i a fatiga. Aplicacions de disseny: eixos, cilindres a pressió, rodaments, unions, ressorts, transmissions. Disposició general del conjunt de la màquina. Simulació i assaig del comportament dels elements.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Tecnologia energètica (3501MO2245)

Sistemes energètics. Política i gestió de l'energia. Energia i Medi Ambient. Energies convencionals: Gas Natural, el Sistema Elèctric, els Sistemes Termoelèctrics, l’energia nuclear. Energies Renovables: eòlica, solar tèrmica, solar fotovoltaica, biomassa, hidràulica i mareomotriu i geotèrmica. Tecnologies d'Alta Eficiència Energètica.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Tecnologia elèctrica (3501MO2246)

Sistemes de generació, transport i distribució d'energia elèctrica: el sistema d'energia elèctrica. Centrals de generació. Centrals de transformació. Línies elèctriques de mitjana i alta tensió. Caiguda de tensió i flux de potències. Anàlisi de fallades i d'estabilitat. Qualitat de l'energia elèctrica.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Instrumentació industrial (3501MO2247)

Sensors i actuadors. Mesura de magnituds físiques. Condicionament de senyals (cc i ca). Amplificació. Filtratge. Conversió A/D i D/A. Transmissió de senyals. Adquisició i tractament de dades. Sistemes d'adquisició de dades. Errors i interferències en els sistemes de mesura.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Control avançat (3501MO2248)

Estructures de control. Control multivariable. Control Intel·ligent: sistemes de control borrós. Control estadístic: una variable i multivariable.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Fabricació integrada (3501MO2249)

Introducció als sistemes de fabricació avançats; fabricació flexible, fabricació automatitzada i fabricació inteligent. Noves tecnologies de fabricació com ara la fabricació de alta velocitat, la deformació incremental de xapa o les tecnologies de fabricació per aditivació. La integració de la funció disseny amb la fabricació. Enginyeria concurrent.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Disseny de processos químics (3501MO2250)

Estudi de les configuracions dels processos químics, de les seves unitats principals, condicions d’operació i interconnexions per aconseguir el correcte funcionament.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Gestió

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció d'operacions (3501MO2251)

Direcció d'operacions aplicades a la industria de béns i servies. Decisions tàctiques de producció: planificació de la producció (a nivell de pla mestre, MRP I), control de la capacitat (CRP i MRP II), gestió d'estocs. Models de Gestió (JIT, TOC, Lean Management). Aplicacions informàtiques de gestió.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Direcció estratègica i empresarial (3501MO2252)

Anàlisi econòmica de l'estratègia: crear i capturar el valor: costos de transacció, formes d'incrementar la demanda, nous productes i serveis, convertir el coneixement de l'organització en valor. Anàlisi ecoòmica de la diversificació: costos, beneficis i implicacions per a la direcció d'empreses. Formulació de l'estratègia: anàlisi dels recursos i capacitats, anàlisis de l'entorn, estrategia i estructura organitzativa

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Control de gestió (3501MO2253)

L'objectiu d'aquesta assignatura es proporcionar als estudiants eines per al control de gestió a les empreses. En una primera part, l'assignatura es centra en els indicadors de gestió que proporciona la comptabilitat interna o de costos. Més endavant, s'introdueix la visió econòmica de l'arquitectura organitzativa, basada en els incentius.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Instal·lacions, Plantes y Construccions Industrials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures (3501MO2254)

Càlcul d’estructures. Tipologies estructurals. Estats límits. Accions. Combinació d’accions. Bases del dimensionament d’elements estructurals. Principis de disseny d’estructures metàl·liques i de formigó.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Instal·lacions industrials (3501MO2255)

Projecte i disseny d’instal·lacions industrials. Implantació d’instal·lacions i interrelació amb edificis i processos. Execució, verificació, control i manteniment d’instal·lacions. Normativa i seguretat. Aspectes mediambientals i sostenibilitat.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit

Construcció industrial (3501MO2256)

Construcció d’edificis industrials. Integració amb el procés industrial. Elements constructius. Estudi del sòl. Fonaments i murs. Sistemes estructurals. Cobertes. Tancaments. Façanes. Soleres i paviments. Normativa. Aspectes mediambientals i sostenibilitat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Enginyeria del transport (3501MO2257)

Principis, mètodes i tècnica del transport i manutenció industrial. El transport a la indústria. Cadena logística. Distribució en planta. Magatzems; aparells i sistemes de manutenció lligats al magatzem. Manipulació de mercaderies en fàbriques. Disseny d'elements de manutenció mecànica. Tipus d'accionament i de transmissions. Modelització de sistemes dinàmics en vehicles. Normatives comunitària i espanyola del transport en carretera.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Logística i gestió de la cadena de subministrament (3501MO2258)

Logística integral: aprovisionament, fabricació i distribució. Gestió de compres, aprovisionament de línies de producció i gestió de magatzems. Planificació de la Producció i programació d'operacions. Planificació de la Distribució i operadors logístics.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Sistemes integrats de gestió (3501MO2259)

Principis de la gestió de la qualitat i adopció conjunta dels tres sistemes de gestió estandaritzats més àmpliament utilitzats per les empreses: Gestió de la qualitat, Gestió mediambiental i Gestió de la prevenció de riscos laborals. Anàlisis de cada sistema de forma individual. Integració dels tres sistemes. Gestió documental.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Gestió de la innovació (3501MO2260)

L'assignatura té una vocació pràctica per permetre a l'alumne disposar d'una base per transformar la innovació en models de negoci. Apart, mitjançant casos pràctics, conferències amb emprenedors i visites d'empreses es mostraran casos reals per visualitzar els aspectes clau per generar i gestionar la innovació, sigui de servei, producte, procés, organitzativa o en màrqueting.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Disseny i construcció de plantes industrials (3501MO2261)

Disseny i construcció d’edificis i plantes industrials. Projecte integrat de plantes industrials. Mecànica de sòls i fonaments especials. Elements prefabricats. Execució, control i manteniment.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Ampliació d’estructures (3501MO2262)

Aprofundir en els aspectes del càlcul i disseny d’estructures d’acer. Aprofundir en els aspectes del càlcul i disseny d’estructures de formigó. Estructures amb materials avançats. Incidir en els aspectes específics de les seves tipologies estructurals, requeriments tècnics i la normativa aplicable per a cada tecnologia.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Infraestructures i serveis urbans (3501MO2263)

Planejament urbanístic. Infraestructures. Xarxes bàsiques de serveis urbans. Vialitat. Instal·lacions específiques. Sanejament. Aigua. Enllumenat públic. Electricitat. Gas. Execució, control i manteniment.

OPoptativa 5 A 1primer semestre NDno definit

Pràctiques externes (3501MO2264)

Acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat col·laboradora , pública o privada, nacional o estrangera, o en unitats de pròpia universitat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball. Pràctiques externes en empreses o institucions dins del marc de les Estades en l'Entorn Laboral.

OPoptativa 15 F 1primer semestre CAcatalà
J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà

Treball Fi de Master

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball fi de màster (3501MO2265)

Realització, presentació i defensa d'un exercici original realitzat individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'Enginyeria Industrial de naturalesa professional. Està orientat a l’avaluació de les competències associades al títol d'Enginyeria Industrial malgrat es realitzarà en alguna de les matèries incloses en la docència de l'estudi. Es conclou amb la defensa pública i i qualificació del treball.

OBobligatòria 15 F 1primer semestre NDno definit
J 2segon semestre NDno definit
S 2segon semestre CAcatalà