Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2018-2019

Màster Universitari en Enginyeria Informàtica

Matèries Obligatòries

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Mineria de dades (3501MO2635)

Introducció. Preprocessament de dades. Data warehouse i tecnologies OLAP. Mineria de patrons freqüents, associació i correl·lació. Classificació i predicció. Anàlisis d'agrupaments (clustering). Mineria de grafs i anàlisi de xarxes socials. Mineria de textes i mineria al web. Aplicacions

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Disseny i implementació de xarxes i sistemes distribuïts (3501MO2637)

Estudi de diferents tecnologies de xarxa adequades al projecte escollit. Instal·lacions i disseny de xarxes. Conceptes d'escalabilidad de sistemes, balanceig de càrrega, protecció i seguretat a tots els nivells. Xarxes en entorns industrials. Disseny de sistemes i serveis distribuïts. Serveis multimèdia i multiusuario en xarxa. Serveis en el núvol i cloud computing. Conceptes de qualitat de servei en xarxa.

OBobligatòria 12 A Aanual CAcatalà

Matèries Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Eines d'ajuda a la presa de decisions (3501MO2640)

Eines d'ajuda a la presa de decisions en problemes on l'atzar és una component important: Modelització de les dades d'entrada, tècniques de tractament estadístic i anàlisi de resultats.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Resolució de problemes d'alta complexitat (3501MO2651)

Introducció als problemes d'alta complexitat. Característiques. Exemples: distribució de recursos, planificació i programació de tasques, confecció d'horaris i calendaris. Especificació i modelització. Diferents tècniques de resolució: Programació amb restriccions. Mètodes lògics. SAT. Programació lineal. Mètodes híbrids. SMT, Lazy_fd. Altres propostes. Casos pràctics: Especificació dels problemes. Modelitzacions. Utilització de diferents tècniques

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Processament de dades espacials (3501MO2652)

Les dades espacials es refereixen a la posició i forma geomètrica d’objectes georeferenciables i les relacions entre ells. Normalment s’emmagatzemen com a coordenades i topologia. Els mapes de carrers i carreteres, mapes de terrenys i mapes d’infraestructures (per exemple, xarxes de clavegueram d'aigües residuals) són alguns dels exemples més comuns de dades espacials. Les dades espacials es troben darrere l’implementació de Google Maps, Virtual Earth i Yahoo! Maps, així com dels GPS, els sistemes de navegació, les cerques locals (per exemple: hotels de Barcelona, restaurants de Girona), i moltes més aplicacions que impliquen objectes i l'espai que ocupen. L'objectiu d'aquest curs és el disseny i anàlisi d'algorismes i estructures de dades per al processament de dades espacials. Es faran servir tècniques relacionades amb la geometria computacional, la mineria de dades i el descobriment de coneixement, que són d'interès en camps com la geografia, cartografia, geologia, anàlisi de localitzacions, ciència del transport i molts altres.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques externes (3501MO2653)

Acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol empresa col·laboradora, pública o privada, nacional o estrangera, o en unitats de la pròpia universitat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica, apropar a l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en el qual exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.

OPoptativa 12 F 1primer semestre CAcatalà
J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà

Projecte fi de Màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte final de Màster (3501MO2654)

Realització, presentació i defensa d'un exercici original davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'Enginyeria Informàtica de naturalesa professional. Es conclou amb la defensa pública i qualificació del treball.

OBobligatòria 9 F 1primer semestre NDno definit
J 2segon semestre NDno definit
S 2segon semestre CAcatalà

Complements de formació Informàtica de Gestió

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Legislació i ètica professional (3105G07029)

Introducció a la legislació. Propietat intel•lectual i industrial. Protecció de dades de caràcter personal. Sociedad de la informació i comercio electrònic. Aspectes legals i de explotació del software. Software lliure. Accessibilitat. Firma electrònica. Delictes Informàtics. Ètica i deontologia professional. Normatives de qualitat i seguretat.

NDno definit 5 A 2segon semestre CAcatalà

Complements de formació Informàtica de Sistemes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Legislació i ètica professional (3105G07029)

Introducció a la legislació. Propietat intel•lectual i industrial. Protecció de dades de caràcter personal. Sociedad de la informació i comercio electrònic. Aspectes legals i de explotació del software. Software lliure. Accessibilitat. Firma electrònica. Delictes Informàtics. Ètica i deontologia professional. Normatives de qualitat i seguretat.

NDno definit 5 A 2segon semestre CAcatalà