Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Màster Universitari en Innovació Empresarial i Gestió de la Tecnologia

Mòdul Bàsic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Gestió de la qualitat (3501MO2204)

Aquest curs introdueix als estudiants a diferents aspectes de l'àmbit de la Gestió de la qualitat, cada cop més rellevants a nivell mundial. S'inclouen eines associades, tècniques i sistemes per a la millora de la gestió de la qualitat. El curs es focalitzarà especialment en gestió de serveis, considerant la seva creixent importància en la gestió de la tecnologia. El curs es divideix en tres parts principals. La part 1 presenta el paradigma de la gestió de la qualitat i les principals eines implicades (Control de la qualitat, Assegurament de la qualitat i gestió de la qualitat total). La segona part es centra en aspectes pràctics relacionats amb els estàndards de gestió de la qualitat i la seva integració, com per exemple ISO 9001:2015, ISO 9004:2009, ISO 10002:2014 o ISO 10020:2010. La tercera part es focalitza en la gestió estandarditzada dels serveis (ISO 20000: 2011, ISO 27001:2013,…) i la seva implementació. Finalment també s'inclourà una visió generalitzada de la recerca en aquest àmbit.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès

Gestió de la innovació a les empreses (3501MO2205)

L'assignatura té una vocació pràctica, que permeti a l'alumne disposar d'una base raonada per analitzar estratègicament una empresa, un sector i en com resoldre algun dels aspectes clau per gestionar la innovació i desenvolupar nous productes a nivell organitzatiu en la PIME i en la gran empresa. També per pensar nous conceptes de negoci que puguin portar a noves empreses.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Planificació de l'empresa estesa (3501MO2206)

Empresa Estesa representa el concepte que l'empresa ha de comptar amb el seu entorn i principalment amb els seus proveïdors i els seus clients. Un punt clau és l'anàlisi de dos fluxos: el de materials o producte i el d'informació; el primer engloba des de l'aprovisionament de matèries primeres fins als lliurement dels productes acabats i el segon des dels consumidors fins als proveïdors a través dels sistemes de producció. Ús de les eines i tècniques per analitzar els fluxos i fer plans d'aprovisionament i producció mitjançant el paradigma Lean Management

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès

Innovació en els sistemes productius (3501MO2207)

To know all the things related with new technologies in manufacturing processes. Explain the aided systems used in different steps of the product life cycle. Understand the integration between processes and production. Explain the modern technologies in production. Know concepts of CAD/CAM/CAE. Process planning and production planning and control, its integration: (CAPP&PPC). The description about flexible manufacturing and integrated manufacturing. The informatics systems like the optimal tool to help the integration in the different steps in product life cycle. The Flexible manufacturing management and production

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès

Gestió del coneixement (3501MO2208)

En els últim anys, saber com el coneixement es processa dins de les organitzacions i com està relacionat amb el factor humà es reconeix com una tasca important a realitzar per l'empresa. Aquesta preocupació, es deu al canvi en l'enfocament organitzatiu de passar a valorar el capital humà (capacitats, competències, informació i base de coneixement d'una organització) a més dels actius clàssics de capital físic. El canvi de paradigma implica primer, saber on és aquest coneixement, per evitar la seva pèrdua o la disminució d'aquest capital intel · lectual. Segon, considerar dues noves tasques de gestió importants: la transferència eficaç dels coneixements existents però dispersos dins d'una organizacón, així com la creació efectiva de nous coneixements. Per facilitar aquestes tasques de gestió del coneixement, proporcionar les eines per realitzar-les i aconseguir el valor afegit que implica una bona gestió dels talents i competències en la gestió empresarial és decisiu per assolir un important grau d'excel · lència de l'organització.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès

Direcció estratègica (3501MO2209)

Aquest curs utilitza un marc teòric i uns instruments per a formular estratègies amb èxit, entenent l'èxit empresarial com la creació de valor per als accionistes. L'estratègia de l'empresa són un conjunt de decisions preses per a assolir resultats superiors per mitjà de la construcció de l'avantatge competitiu. Per a això cal la identificació i l'anàlisi de les fonts de rendibilitat disponibles per a l'empresa i desenvolupar estratègies que permetin capturar aquest valor. Aquest objectiu exigeix una anàlisi acurada de l'entorn i una anàlisi interna de l'empresa, que inclou els recursos i capacitats de l'empresa.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Mòdul Específic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Govern corporatiu (3501MO2210)

Societats Anònimes. Les empreses i orporations. Els accionistes, directors i grups d'interès. Les fusions i adquisicions. Onades recents d'adquisició. La separació de la propietat i la gestió. Mecanismes de la governabilitat. La remuneració dels executius i dels representants dels accionistes. Els inversors institucionals. Tradicions de govern corporatiu en diferents països: Estats Units, Alemanya, Japó. Modernes tendències: propietat d'accions i la compensació executiva, inversors Institucionals. Igualtat i els seus mecanismes de govern. Història de govern corporatiu als Estats Units, Alemanya i Japó

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Estratègia tecnològica i competitivitat (3501MO2211)

Les empreses d'avui s'enfronten a la competència global com mai abans. La liberalització del comerç i la caiguda dels costos de producció en les economies emergents s'estan reduint els marges de guanys i pugen les apostes competitives. Alhora, la tecnologia de comunicacions, el coneixement científic i global han avançat a una velocitat ia una escala mai vist abans, el que altera els models de negoci i l'augment de les expectatives del client. Per tant, l'estratègia de la tecnologia és un element clau en aquesta economia del coneixement, per a empreses, governs i fins i tot el món acadèmic per mantenir el seu avantatge competitiu i créixer a través de la innovació. A més, la naturalesa de l'estratègia de la tecnologia és tal que implica temes d'estudi dels dominis tradicionalment diferents del negoci / Gestió i ciència / enbackgrounds a treballar junts. La classe es basa en dos processos clau. En primer lloc, la creació de tecnologia o procés de transferència, veure 'cadena de subministrament' de la tecnologia des de la producció fins al lliurament i ús. En segon lloc, el procés de creació d'estratègia, creació i implementació d'una estratègia de tecnologia efectiva que té en compte

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Economia digital i industries amb externalitats de xarxa (3501MO2212)

L'objectiu d'aquest curs és ensenyar als estudiants els conceptes econòmics fonamentals que caracteritzen l'economia digital. Analitzar els diferents mercats amb aquestes característiques i aprendrem les amenaces i oportunitats per a les empreses d'aquests sectors. Característiques de l'economia digital. Les polítiques de preus. Versions de la informació. Els drets de propietat. Els costos de pas. Les externalitats de xarxa. Complementarietat, compatibilitat i les normes

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Enginyeria de producte i procés (3501MO2214)

Aquest tema tracta de conèixer el cicle de disseny de producte. Comprendre el procés de disseny i totes les mesures i els components del cicle de vida del producte. L'objectiu principal és conèixer totes les característiques i aspectes relacionats amb el producte i el disseny del procés. El disseny del producte sorgeix de la consideració del cicle de vida. Característiques de disseny de productes com els processos de modelatge d'informació de disseny, la creativitat i metodologies s'expliquen. La creativitat dels casos reals

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Gestió de la informació (3501MO2215)

Conèixer els mètodes i les tècniques que assisteixen en la gestió de la informació dins de l’ empresa o un determinat entorn. Dins del qual s’inclouen mètodes per identificar, estructurar, modelar y gestionar la informació. També es considerarà la informació que prové del coneixement i que s’empra per prendre decisions estratègiques i importants. Entendre les diferencies entre un ‘Sistema de gestió de la informació’ i un ‘Sistema de informació. Aprendre totes les etapes per desenvolupar un sistema de informació específic que permeti la futura implementació d’un sistema expert basat en coneixement

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Tecnologies de fabricació innovadores (3501MO2217)

Conèixer processos de fabricació innovadors i no tradicionals: a) d'arrencada de ferritja b) de deformació incremental i c) de modelatge . Identificar els paràmetres de procés elementals i exemplificar les tecnologies sobre aplicacions industrials.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Tecnologies de fabricació additives (3501MO2218)

Conèixer processos innovadors d'addició de material com són: les diferets tecnologies de sinterització (selectiva per làser, de doll, etc), de deposició de material fos, d'impressió 3D i estereolitografia. Conèixer materials i geometries adequades per a cada tecnologia. Identificar els paràmetres de procés elementals i exemplificar les tecnologies sobre aplicacions industrials.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Aspectes metodològics de la innovació i de l'R+D (3501MO2220)

L'assignatura té com a objectiu mostrar, avaluar i analitzar varis aspectes teòrics i metodològics sobre innovació i R+D. Es tracta d’ensenyar tècniques qualitatives i quantitatives per la monitorització d’aquests processos, codis de classificació habituals en el camp, exemples i documents rellevants que serveixen com a base.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Dinàmica de les organitzacions (3501MO2221)

Revolucions tecnològiques i innovacions socials han creat un món enormement contectat. Es tracta, però, d'un món de canvi i incertesa on no tothom està preparat per respondre amb eficàcia. La motivació d'aquest curs és comprendre el grau en què la dinàmica organitzativa pot ajudar a explicar aquestes transformacions. El seu objectiu és augmentar la nostra capacitat col · lectiva per anticipar-nos a les complexes conseqüències del canvi; permetre una millor comprensió de la dinàmica del comportament humà i organitzacional en tots els nivells; proporcionar nous coneixements sobre les estructures cognitives i socials que creen i defineixen el canvi; i ajudar les persones i organitzacions a gestionar millor el canvi profund o ràpid. El curs utilitza elements complementaris de diferents teories amb la finalitat de proporcionar un marc conceptual general per pensar en el comportament organitzacional, així com per promoure una comprensió més àmplia de les organitzacions en acció.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Treball final de Màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de Màster (3501MO2228)

Desenvolupar una tesis o treball de recerca original, relacionats amb la innovació empresarial i/o gestió de la tecnologia

OBobligatòria 15 S Aanual NDno definit