Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2016-2017

Màster Universitari en Tecnologies Intel·ligents per a Sistemes de Salut (Smart Healthcare)

Expert

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisions (3501MO2616)

Introducció a la intel · ligència Artificial. Generació i aplicació de coneixement mèdic. Medicina basada en l'evidència. Sistemes basats en el coneixement. Tipologies: sistemes basats en regles, sistemes basats en casos, sistemes basats en models. Mètodes i eines de desenvolupament dels sistemes basats en el coneixement. Problemes d'optimització de restriccions. Mètodes de recerca heurística. Mètodes de recerca metaheurístics.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre ESespanyol

Anàsi intel·ligent de dades (3501MO2617)

Introducció a l'anàlisi intel·ligent de dades. Metodologia i estàndard CRSIP-DM. Tècniques: Regressió, Anomaly Detection, Clustering, Association Rules. Entorns de programació i per a anàlisis de dades intel · ligent i mineria de dades

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit

Tècniques d'aprenentatge automàtic aplicades a salut (3501MO2618)

Introducció a l'Aprenentatge Automàtic. Metodologia, disseny i avaluació. Aprenentatge supervisat: Aprenentatge simbòlic, SVM, mètodes probabilístics i Graphical models. Entorns de programació i visualització per a aprenentatge automàtic. Aprenentatge Automàtic en dades massives.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit

Els processos segons els nivells assistencials (3501MO2619)

Atenció primària. Atenció hospitalària. Bloc quirúrgic i urgències. Continuïtat assistencial i atenció integrada. Els reptes en els processos assistencials: Els processos assistencials des de l'atenció centrada en el pacient, Hospital 2.0 o hospital líquid, Recerca clínica i translacional

OBobligatòria 4 A 2segon semestre ESespanyol

Presa de decisions en els processos assistencials (3501MO2620)

Guies de pràctica clínica i eines d'ajuda a la presa de decisions clíniques. Medicina personalitzada o P4 (predictiva, participativa, preventiva i personalitzada). Transparència i informació (open data) en els sistemes de salut. Atenció sanitària basada en la població.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre ESespanyol

Informàtica mèdica (Health Informatics) (3501MO2621)

Arquitectures d'informació. Aplicacions administratives i clíniques. Sistemes de recuperació d'informació. Cicles de sistemes d'informació. El health care record i el personal health record. Estàndards (HL7, Snomed.CT, OWL). Interoperabilitat. Dispositius mèdics. Sistemes de gestió d'instal · lacions (facility manegement). Telemedicina. Estàndards (ISO 11073). Seguretat, confidencialitat.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre ESespanyol

Gestió, qualitat i estàndards (3501MO2622)

Planificació estratègica i gestió de serveis mèdics. Gestió de projectes i serveis. Gestió de la qualitat: control, assegurament i millora de la qualitat. Gestió per processos. Estandardització: organitzacions (ISO, AENOR, ...) i estàndards específics (ISO 9000, ISO 14001, ISO 50001, ...) al sector de la salut.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre CAcatalà

Bioestadística aplicada (3501MO2623)

Revisió de conceptes bàsics d'estadística. Estadístiques demogràfiques i de risc. Registre i dades censals de salut. Mesures de risc. Mètodes i estudis de mortalitat, morbiditat i natalitat. Anàlisi de supervivència i causalitat. Sistemes d'ordinador per a l'anàlisi massiu de dades.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ESespanyol

Seminari d'experts (3501MO2624)

Seminari inicial. Seminari intermedi 1. Seminari intermedi 2. Seminari de síntesi.

OBobligatòria 5 A Aanual ESespanyol

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estades en entorn laboral (3501MO2625)

Práctiques en empreses o organitzacions relacionades amb els processos assistencials.

OPoptativa 12 A 2segon semestre ESespanyol

Treball Final de Màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de Màster (3501MO2626)

Desenvolupament d'un treball original sobre les matèries del màster.

OBobligatòria 12 S 2segon semestre ESespanyol
S1 2segon semestre NDno definit