Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2016-2017

Màster Universitari en Visió per Computador i Robòtica

Université de Bourgogne

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Processament digital de senyal (3501MO3029)

Aquest curs introdueix a l'estudiant en el món digital. Aspectes com el mostreig i el filtratge seran estudiats en detall. S'estudiarà a fons la transformada de Fourier tant des del punt de vista software com hardware

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Introducció al processament d'imatges (3501MO3030)

Aquest és un curs introductori al processament d'imatges. El contingut del curs versarà sobre el tractament de les senyals en dues dimensions, la percepció humana de la llum i el color, així com s'introduiran els processos simples de millora de les imatges.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Sensors i digitalització (3501MO3031)

En aquest curs l'alumne aprendrà els mètodes de captura de la informació de l'entorn 3D i el seu pas a imatge 2D. S'estudiarà el disseny de sensors, tant a nivell de càmeres com de mètodes no convencionals de detecció, com la polarització i l'holografia digital

OBobligatòria 5 A 1primer semestre NDno definit

Enginyeria del Software (3501MO3032)

És un curs de programació, des de nivell bàsic fins a nivell de programació avançada, incloent conceptes com ara la optimització de codi. Es focalitzarà en exemples de processament d'imatge en 2D i 3D

OBobligatòria 5 A 1primer semestre NDno definit

Matemàtica aplicada (3501MO3033)

Aquest és un curs de matemàtiques avançades, tocant conceptes de probabilitat, àlgebra, equacions lineas i una introducció al filtre de Kalman

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Cultura local 1 (3501MO3034)

Millora de les habilitats lingüístiques i del coneixement de la cultura francesa

OBobligatòria 2 A 1primer semestre NDno definit

Universitat de Girona

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Robòtica probabilística (3501MO3035)

En aquest curs s'explica com el robot mòbil es pot localitzar en un entorn i dibuixar trajectòries. Abarca des de tècniques probabilístiques bàsiques fins a l'ús de l'SLAM.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Robots autònoms (3501MO3036)

S'estudiaran arquitectures de control i disseny per resoldre tasques de robòtica, incloent tècniques d'aprenentatge per reforç i de control delibaratiu

OBobligatòria 5 A 2segon semestre ENanglès

Segmentació i interpretació d'escenes (3501MO3037)

This course deals with all the steps needed to develop an image recognition/classification system. Well-know processes such as image segmentation, image characterization and image classification will be covered in detail.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès

Percepció visual (3501MO3038)

En aquesta assignatura l'alumne aprendrà les tècniques per tal d'analitzar la informació de l'entorn a partir de les imatges. Conceptes com la homografia, la detecció d'outliers i la recuperació de l'estructura a partir del moviment seran estudiats amb detall

OBobligatòria 6 A 2segon semestre ENanglès

Anàlisi d'imatges mèdiques (3501MO3039)

Aquest curs es focalitza en la imatge mèdica, des de mètodes de detecció i caracterització de lesions fins a mètodes de registre basats en atlas. També es farà èmfasi en com avaluar els resultats

OBobligatòria 5 A 2segon semestre ENanglès

Cultura local 2 (3501MO3040)

Millora de les habilitats lingüístiques i del coneixement de les cultures catalanes i espanyoles

OBobligatòria 2 A 2segon semestre NDno definit