Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2015-2016

Màster Universitari en Enginyeria Informàtica

Matèries Obligatòries

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció i gestió d'empreses TIC (3501MO2632)

Assignatura de caràcter transversal i pluridisciplinar que pretén acostar el món empresarial als estudiants del màster a partir dels conceptes d'innovació , comunicació , emprenedoria i transferència de coneixement . L'assignatura s'organitza en tres parts diferenciades : · La primera on es presentaran conceptes fonamentals com són el pla d'empresa , màrqueting , protecció , innovació , organització , etc. estudiant i analitzant diferents exemples reals d'empreses TIC . · La segona part , consistirà en sessions orientades a desenvolupar un projecte d'emprenedoria de forma individual , partint d'una idea i proposant un pla d'empresa per explotar-la. Aquesta segona part constarà de sessions d'orientació sobre aspectes claus d'emprenedoria . En diferents moments els estudiants hauran d'exposar , defensar i discutir els diferents apartats del seu pla d'emprenedoria . · La tercera part fa referència a les habilitats de comunicar , liderar i treballar en equip . Aquesta part és transversal a l'assignatura i es desenvoluparà en forma de tallers.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Auditoria i certificació de sistemes d'informació (3501MO2633)

AUDITORIA: Introducció a l'anàlisi i gestió de riscos. Definició i implantació de controls. Auditoria de sistemes d'informació. Àrees d'auditoria. Organització i desenvolupament d'una auditoria de Sistemes d'Informació. Tècniques i eines per al desenvolupament d'una auditoria informàtica. Peritatges informàtics CERTIFICACIÓ I QUALITAT: Gobernanza i gestió de la seguretat de la informació. Sistema de gestió de la seguretat de la informació (ISO 27001). Controls de seguretat (ISO 27002). Certificacions. Certificació d'un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació. Assegurament de la qualitat de sistemes programari. Normes i estàndards de qualitat

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Computació d'altes prestacions (3501MO2634)

Introducció al paral·lelisme. Arquitectura de computadors d'altes prestacions: xarxes, accés a memòria, processadors. Programació concurrent i paral·lela.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Mineria de dades (3501MO2635)

Introducció. Preprocessament de dades. Data warehouse i tecnologies OLAP. Mineria de patrons freqüents, associació i correl·lació. Classificació i predicció. Anàlisis d'agrupaments (clustering). Mineria de grafs i anàlisi de xarxes socials. Mineria de textes i mineria al web. Aplicacions

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà

Aplicacions gràfiques intel·ligents en entorns multimèdia (3501MO2636)

S'introduiran els conceptes necessaris per poder planificar, dissenyar i implementar un projecte informàtic en el qual s'integrin funcionalitats gràfiques, serveis multimèdia i intel·ligència artificial. Els continguts teòrics per a cadascuna de les parts seran: - Gràfics - els models de dades geomètriques, temes d'il·luminació, funcionament de GPU’s i tècniques de processament d'imatges. - Serveis multimèdia - so, video i interfícies d'usuari - Intel·ligència artificial - Representació del coneixement - Recerca heurística - Algorismes d'aprenentatge Es donarà especial èmfasi en l'aplicació de normatives ISO en les diferents etapes de desenvolupament del projecte (documentació, planificació, etc). Es presentessin els diferents entorns de programació que hauran d'usar-se per al desenvolupament del projecte. Exemples: sistema de control de versions, eines CASI, IDEs, etc

OBobligatòria 12 A Aanual NDno definit

Disseny i implementació de xarxes i sistemes distribuïts (3501MO2637)

Estudi de diferents tecnologies de xarxa adequades al projecte escollit. Instal·lacions i disseny de xarxes. Conceptes d'escalabilidad de sistemes, balanceig de càrrega, protecció i seguretat a tots els nivells. Instal·lació, configuració i manteniment de servidors i serveis (Correu electrònic, tallafocs, servei web, accés remot, etc). Normatives respecte a l'ús de tecnologies sense fils, disseny de xarxes sense fils. Xarxes en entorns industrials. Estudi de les ofertes i possibilitats de contractació de serveis als operadors públics de xarxa. Disseny de sistemes i serveis distribuïts. Serveis multimèdia i multiusuario en xarxa. Serveis en el núvol i cloud computing. Conceptes de qualitat de servei en xarxa.

OBobligatòria 12 A Aanual CAcatalà

Projecte de sistemes encastats i ubics (3501MO2638)

En aquesta assignatura els estudiants dissenyaran i construiran sistemes encastats que requeriran la integració de sensors i actuadors, comandats per sistemes operatius en temps real. L'assignatura s'estructura en diferents parts, en què es treballen una sèrie de conceptes acompanyats sempre de pràctiques de laboratori, els estudiants treballen en equip sobre la base d'un projecte i el professor tutoritza i guia. - Sistemes operatius en temps real. Funcions i algorismes específics dels SOTR. - Disseny de programari per a sistemes encastats. Disseny de programari per a plataformes mòbils. Programació de plataformes robòtiques basades en ROS (Robot Operating System).

OBobligatòria 12 A Aanual CAcatalà

Matèries Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Eines d'ajuda a la presa de decisions (3501MO2640)

Eines d'ajuda a la presa de decisions en problemes on l'atzar és una component important: Modelització de les dades d'entrada, tècniques de tractament estadístic i anàlisi de resultats.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Xarxes socials (3501MO2642)

Característiques de les xarxes socials, el crowdsourcing, topologies i usos. Amplificació de les xarxes socials mitjançant la combinació del social mitjana metering, recerca social, expertise finding, detecció d'influenciadors i recomanació social. Descoberta de la nova generació d'algorismes de recerca mitjançant l'amplificació de les xarxes socials per a la resposta de preguntes obertes.

OPoptativa 3 A 1primer semestre ENanglès

Visualització de la informació (3501MO2649)

La visualització d'informació té com a objectiu facilitar la interpretació de dades a partir de tècniques de visualització basades en representacions gràfiques. L'objetiu d'aquesta assignatura és proporcionar a l'estudiant els conceptes teòrics i pràctics, així com les eines bàsiques per passar de la manera més efectiva de les dades a les vista gràfiques. Els objectius d'aquesta assignatura són: - Aprendre els principis que intervenen en la visualització d'informació - Presentar tècniques i sistemes existents en la visualització de la informació - Desenvolupar habilitats crítiques per determinar com aplicar les tècniques de visualització a problemes específics - Aprendre a avaluar els sistemes de visualització

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Resolució de problemes d'alta complexitat (3501MO2651)

Introducció als problemes d'alta complexitat. Característiques. Exemples: distribució de recursos, planificació i programació de tasques, confecció d'horaris i calendaris. Especificació i modelització. Diferents tècniques de resolució: Programació amb restriccions. Mètodes lògics. SAT. Programació lineal. Mètodes híbrids. SMT, Lazy_fd. Altres propostes. Casos pràctics: Especificació dels problemes. Modelitzacions. Utilització de diferents tècniques

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Processament de dades espacials (3501MO2652)

Les dades espacials es refereixen a la posició i forma geomètrica d’objectes georeferenciables i les relacions entre ells. Normalment s’emmagatzemen com a coordenades i topologia. Els mapes de carrers i carreteres, mapes de terrenys i mapes d’infraestructures (per exemple, xarxes de clavegueram d'aigües residuals) són alguns dels exemples més comuns de dades espacials. Les dades espacials es troben darrere l’implementació de Google Maps, Virtual Earth i Yahoo! Maps, així com dels GPS, els sistemes de navegació, les cerques locals (per exemple: hotels de Barcelona, restaurants de Girona), i moltes més aplicacions que impliquen objectes i l'espai que ocupen. L'objectiu d'aquest curs és el disseny i anàlisi d'algorismes i estructures de dades per al processament de dades espacials. Es faran servir tècniques relacionades amb la geometria computacional, la mineria de dades i el descobriment de coneixement, que són d'interès en camps com la geografia, cartografia, geologia, anàlisi de localitzacions, ciència del transport i molts altres.

OPoptativa 3 A 1primer semestre CAcatalà

Pràctiques externes (3501MO2653)

Acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol empresa col·laboradora, pública o privada, nacional o estrangera, o en unitats de la pròpia universitat, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida en la seva formació acadèmica, apropar a l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en el qual exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.

OPoptativa 12 A 2segon semestre NDno definit
S 2segon semestre NDno definit

Projecte fi de Màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte final de Màster (3501MO2654)

Realització, presentació i defensa d'un exercici original davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'Enginyeria Informàtica de naturalesa professional. Es conclou amb la defensa pública i qualificació del treball.

OBobligatòria 9 A 2segon semestre CAcatalà
J 2segon semestre NDno definit