Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2015-2016

Màster Universitari en Mecànica de Materials i Estructures

Mòdul bàsic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

El mètode dels elements finits en la mecànica d'estructures (3501MO2058)

Introducció al mètode dels elements finits. El mètode directe de les rigideses. Forma forta i forma dèbil en problemes d'una dimensió. Formulació d'elements finits per problemes d'una o dues dimensions. Formulació d'elements finits per bigues y pòrtics. Anàlisi de plaques. Anàlisi modal y vinclament. Tipologies de codis comercials d'elements finits: codis explícits i codis implícits

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ENanglès

Mecànica de sòlids (3501MO2059)

Estudi dels principis de conservació en mecànica de sòlids. Equacions de moviment i comportament mecànic de materials. Definició de deformació i tensió. Elasticitat. Assaig en laboratori mecànic, extensometria i correlació digital d'imatges. Criteris de falla. Introducció a la modelització del dany i plasticitat. Exemples de problemes en enginyeria

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ENanglès

Mecànica de la fractura (3501MO2060)

Introducció a la mecànica de la fractura. Mecànica de la fractura elàstica lineal. Singularitats de tensió. Energia disponible per la fractura. R-curve. Factor d'intensitat de tensions. Mètodes experimentals en LEFM. Mètodes numèrics en LEFM. Mecànica de la fractura elastoplàstica, J-integral. Mètodes experimentals EPFM. Fractura en materials quasi-fràgils. Models de zona cohesiva. Fractura dinàmica i impacte. Fatiga

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ENanglès

Eines de pre i post-proces per anàlisis estructurals per elements finits (3501MO2061)

Introducció programes d'elements finits. Tipus i característiques d'elements. Tècniques de modelització i mallat. Càrregues i condicions de contorn. Simulació de materials i estructures lineals i elàstiques. Post-procés. Equacions d'acoblament i submodels. Anàlisi no lineal i no linealitats geomètriques. Comportament no lineal de material. Contacte. Transferencia de calor. Anàlisi dinàmica i modal.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ENanglès

Mecànica de materials i estructures aplicada (3501MO2062)

Exemples aplicats i casos reals i simulats de enginyeria mecànica de materials i estructures. Casos de resolució de problemes i projectes en mecànica de materials i estructures en diferents sectors: indústria de productes, equips i màquines, industrial del transport (vehicles, aeroespacial, etc.) i edificació

OBobligatòria 6 A Aanual ENanglès

Seminaris sobre mecànica de materials i estructures (3501MO2063)

Eines de computació. Comunicació científico-tècnica. Tipologies i selecció de materials per a ús estructural. Tècniques experimentals per a la caracteritzaciò mecànica de materials d'ús estructural. Tècniques i mètodes estadístics en mecànica de materials i estructures

OBobligatòria 6 A Aanual ENanglès

Mòdul específic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Disseny i anàlisi de compòsits amb elements finits (3501MO2064)

Propietats elàstiques dels materials ortotròpics. Teoria de laminats. Efectes higrotèrmics. Criteris de falla. Efectes de vora, delaminació i aplicació dels elements cohesius. Inestabilitat. Micromecànica

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Tècniques de producció i experimentals per compòsits (3501MO2065)

Introducció als diferents mètodes de fabricació de materials compòsits. Producció de laminats. Efectes tèrmics. Mètodes de simulació per a la producció de materials compòsits. Assaigs de caracterització mecànica de materials compòsits. Assaigs de caracterització tèrmica. Tècniques avançades d'assaig

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Anàlisi estructural avançat (3501MO2066)

Anàlisi no lineal. No linealitat: de contorn, del material, geomètrica. Anàlisi no lineal amb elements finits. Formulació amb no linealitat geomètrica. Mètodes de solució i estabilitat. Inestabilitat. Vinclament. Comportament diferit, anàlisi en el temps. Estudi de casos de enginyeria en mecànica de materials i estructures

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Optimització en enginyeria mecànica (3501MO2067)

Mètodes d'optimització clàssics. Mètodes d'optimització moderns/heurístics: basats en sistemes de partícules, colonies de formigues, algoritmes genètics. Mètodes de simplificació del sistema: xarxes neuronals. Optimització multiobjectiiu. Aplicació a casos reals en un entorn de programació i elements finits

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Disseny mecànic amb elements finits (3501MO2068)

Determinació de càrregues. Anàlisi de falla estàtica i a fatiga amb elements finits. Anàlisi de rigidesa. Casos en elements de màquines.

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Dinàmica estructural (3501MO2069)

Principis fonamentals de dinàmica estructural. Càrregues dinàmiques. Anàlisi analític i numèric. Sistemes multimodal i anàlisi modal espectral. Disseny sísmic tradicional i avançat. Disseny de sistemes absorvidors i d'aillament de vibracions. Aplicacions en màquines, edificis i estructures

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Disseny avançat amb formigó (3501MO2070)

Càlcul i disseny avançat d'estructures de formigó

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Modelització constitutiva avançada (3501MO2071)

Introducció a la modelització constitutiva. Bases termodinàmiques. Estabilitat. Plasticitat i deformacions permanents. Degradació. Fractura. Lley cohesiva. Adherència. Estudi de casos d'enginyeria en mecànica de materials i estructures

OPoptativa 3 A 2segon semestre ENanglès

Mòdul practicum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball de recerca (3501MO2075)

Desenvolupament d'una tesi o treball d'investigació original relacionat amb la temàtica de la mecànica de materials i estructures

OBobligatòria 12 A 2segon semestre ENanglès
S 2segon semestre NDno definit