Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2015-2016

Màster Universitari en Ciutats Intel·ligents (Smart Cities)

Urbanístiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Planificació urbanística i tecnologies de la informació: conceptes i iniciatives (3501MO2229)

A) Recorregut evolutiu de les diferents iniciatives urbanes fins a la Smart City: new urbanism (“smart code”), ruralism, fractal city, sustainable city, livable city, knowledge city, creative city, digital city, smart city. B) Experiències Smart City en ciutat nova i ciutat existent. Anàlisi dels casos de ciutat planificada. Anàlisi dels casos de ciutat transformada. C) Estudi de les diferents metodologies per a la planificació urbana (sistematització, estandardització, etc.). Diferències entre urbanisme i planificació urbanística. D) Estudi dels conceptes: planning 2.0, e-planning, web-based planning, etc.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ESespanyol

La mesura de la sostenibilitat i intel·ligència urbanes (3501MO2230)

A) Les ciutats intel·ligents edifiquen en la ciutat sostenible: indicadors existents per la mesura de la sostenibilitat urbana i indicadors necessaris per a la mesura de la intel·ligència urbana. Noves mètriques de representació per a la mesura de la intel·ligència urbana. B) Control de sistemes urbans (tràfic, pol·lució, rec intel·ligent d'espais públics (programadors i temporitzadors complementats amb previsió meteorològica, dades d' humitat, etc. per a l'ajust de la irrigació, etc.). C) Smart environment: monitorització de la qualitat de l'aire, qualitat de l'aigua, soroll, humitat, temperatura, contaminació lumínica nocturna.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès

Gràfiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tècniques per a la visualització urbana (3501MO2231)

A) Tècniques de modelatge i realitat virtual. Descripció de les tècniques: sensorització remota, models 3D i modelatge urbà en general, modelatge dinàmic, etc., Analítica geovisual, geovisualització, anàlisis de dades per exploració visual. Visualització i modelatge de seguiment de dades B) Sistemes d'Informació Geogràfica. Representació de dades geolocalitzades i mapes d'usuari: representació de mineria de dades, representació de la mobilitat ubiqua, de l'activitat de software mòbil, mapes de mobilitat (trànsit en temps real, etc.), mapificació de dades anònimes (fluxes urbans, patrons de temps, etc.), combinació de mapes d'usuari amb open data, mapes deformats (mapes en deformació contínua d'acord amb un criteri específic)

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès

Modelat, simulació i optimització (3501MO2232)

A) Tècniques de simulació d'entorns urbans (transport, mobilitat, energia, serveis, etc.): simulació de sistemes dinàmics distribuïts espacialment, interacció en models de simulació, modelat i simulació de sistemes complexes, teoria de la informació, complexitat i estabilitat de Sistemes Urbans. B) Tècniques per a la optimització de recursos urbans (transport, mobilitat, energia, serveis): optimització espacial, gestió i optimització de rutes, gestió i optimització de flotes, traçabilitat i logística. Gestió del trànsit, gestió del trànsit en temps real, ecodriving. Gestió intel·ligent del transport públic urbà. Gestió de l'aparcament. Gestió de residus.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Dades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Anàlisi i mineria de dades (3501MO2233)

A) Tècniques de mineria de dades i aprenentatge automàtic: Mòdul genèric en Intel·ligència Artificial. Tècniques d'aprenentatge automàtic i descoberta de coneixement. Conjunts, lògica i raonament difús i aproximat (fuzzy , rough) i extensions espacials. Ontologies per a l'anàlisi espacial. B) Explotació i anàlisi de dades espacials: focalització en minera de dades espacials i seqüencials, gestió de dades espacial (spatial data warehouse i spatial OLAP -On Line Analytical Process-). Sistemes de suport a la presa de decisions en entorns distribuïts (espacialment).

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès

Arquitectures de software distribuït i sistemes multiagent (3501MO2234)

A) Arquitectures de software distribuït: Arquitectures orientades a serveis (SOA), Arquitectures orientades a esdeveniments i processament d'esdeveniments complexes (CEP), arquitectures multiagent, etc. B) Sistemes multiagent: mòdul genèric centrat en la tecnologia agent (multi-agent, representació amb agents, etc.): predicció urbana amb tecnologia agent, modelatge urbà amb tecnologia agent, simulació urbana amb tecnologia agent, processos de participació ciutadana amb agents, escalabilitat d'enquestes amb agents, etc.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès

Xarxes i de xarxes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Monitorització i eficiència energètica (3501MO2235)

A) Tècniques de monitorització i control urbà per a la gestió eficient de recursos urbans: Adquisició de dades en entorns urbans i distribuïts, estratègies de monitorització. Monitorització i control de recursos distribuïts (electricitat, energia, aigua, gas). B) Directives d'eficiència energètica. Eficiència energètica en edificis (certificació, emissions zero, edificis d'energia positiva). C) Procediments de gestió energètica (ISO50001, procediments de mesura i verificació). D) Tècniques per a la monitorització energètica: smartgrids, smartmeter, infraestructures de comunicació, gestió eficient de l'energia, gestió activa de la demanda. E) Tecnologies per a un consum eficient de l'energia (il·luminació, DHC, HVAC, xarxes de distribució d'energia, etc.)

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Infrastructures de comunicació i informació (3501MO2236)

A) Xarxes de telecomunicacions: Tecnologies per a infraestructures de telecomunicació , Xarxes sense fils (Wireless LAN -WLAN-, Wi-Fi and HiperLAN -IEEE 802.11 -, Wireless Metropolitan Area Networks (WMAN), MDS, WiMAX, and HiperMAN, etc.), accés sense fils a xarxes públiques de dades, xarxes virtuals i corporatives, arquitectura TCP/IP, serveis d'internet, xarxes multiservei, encaminament i gestió de recursos amb qualitat de servei, seguretat i privacitat. B) Xarxes de sensors: ZigBee, EnOcean; Personal area networks, Bluetooth, TransferJet, Ultra-wideband (UWB from WiMedia Alliance), websensors, etc.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ESespanyol

Socioeconòmiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Tecnologia social ubiqua i participació (3501MO2237)

A) Tecnologies ubiqües centrades en la persona:Tecnologies hipermèdia, realitat augmentada, crowdsourcing. B) Xarxes sociales i colaboració ciutadana: e-participació, xarxes socials urbanes, participació 2.0 (enquestes, sondeigs, vots), e-reserves, e-pagaments. C) E-serveis i e-administració. Infraestructures per a soportar serveis públics: seguretat pública i emergencies, e-salut (telemonitorizació, telemedicina, teleassistència), e-educació, e-administració. D) Open Government y Open Data: experiències d’èxit, col•laboració públic -privada de dades, protecció de dades, fiabilitat i seguretat de dades.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ENanglès

Noves economies urbanes i màrqueting de la ciutat (3501MO2238)

Nous models i oportunitats de negoci urbà:com convertir les necessitats urbanes en oportunitats de negoci, la innovació urbana a partir de les necessitats dels ciutadans. Conceptes principals, i eines per desenvolupar-los.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit

Experts

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Seminari experts externs (3501MO2239)

Monogràfics de coneixement expert

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès

Pràctic Innovació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estades en entorn laboral (3501MO2240)

Pràctiques en empresa/administració local en format on-site o consultoria externa

OBobligatòria 12 A 2segon semestre NDno definit

Treball final

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball final de màster (3501MO2241)

Ideació i consecució de les pràctiques a elaborar en la estada d'entorn laboral

OBobligatòria 12 A 2segon semestre NDno definit
S 2segon semestre NDno definit

Taller de resultats (3501MO2242)

Exposició del treball de tesi de màster en un entorn d’avantguarda. Taller obert a la participació professional amb sessions específiques per a estudiants de postgrau en la temàtica. Avaluació dels treballs de màster mitjançant ponències a altres estudiants i a investigadors, amb procés de revisió externa

OBobligatòria 3 A 2segon semestre ENanglès