Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2013-2014

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Tecnologies Industrials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Màquines hidràuliques i tèrmiques (3501MO2243)

Estudi integral de les màquines térmiques i hidrauliques. L'assignatura es centra en els parametres de disseny i estudi organic principalment dels motors de combustió interna alternatius, però també es tractaran les turmaquines térmiques i els compressors.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre NDno definit

Disseny i assaig de màquines (3501MO2244)

Selecció i dimensionament dels elements mecànics d'una màquina. Disseny a estàtica i a fatiga. Aplicacions de disseny: eixos, cilindres a pressió, rodaments, unions, ressorts, transmissions. Disposició general del conjunt de la màquina. Simulació i assaig del comportament dels elements.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre NDno definit

Tecnologia energètica (3501MO2245)

Sistemes energètics. Política i gestió de l'energia. Energia i Medi Ambient. Energies convencionals: Gas Natural, el Sistema Elèctric, els Sistemes Termoelèctrics, l’energia nuclear. Energies Renovables: eòlica, solar tèrmica, solar fotovoltaica, biomassa, hidràulica i mareomotriu i geotèrmica. Tecnologies d'Alta Eficiència Energètica.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Instrumentació industrial (3501MO2247)

Sensors i actuadors. Mesura de magnituds físiques. Condicionament de senyals (cc i ca). Amplificació. Filtratge. Conversió A/D i D/A. Transmissió de senyals. Adquisició i tractament de dades. Sistemes d'adquisició de dades. Errors i interferències en els sistemes de mesura.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre NDno definit

Control avançat (3501MO2248)

Control Predictiu: elements, models de predicció, trajectòria de referència, llei de control, càlcul del senyal de control, algorismes de control predictiu, control multivariable. Control Intel·ligent: xarxes neurals artificials, sistemes de control borrós. Realimentació d'Estat: controlabilitat i observabilitat, ubicació de pols, fórmula d'Ackermann, sistemes de control amb entrada de referència, disseny d'observadors, observador d'ordre mínim, efectes de l'observador.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit

Fabricació integrada (3501MO2249)

Introducció als sistemes de fabricació avançats; fabricació flexible, fabricació automatitzada i fabricació inteligent. Noves tecnologies de fabricació com ara la fabricació de alta velocitat, la deformació incremental de xapa o les tecnologies de fabricació per aditivació. La integració de la funció disseny amb la fabricació. Enginyeria concurrent.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Gestió

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Direcció d'operacions (3501MO2251)

Direcció d'operacions aplicades a la industria de béns i servies. Decisions tàctiques de producció: planificació de la producció (a nivell de pla mestre, MRP I), control de la capacitat (CRP i MRP II), gestió d'estocs. Models de Gestió (JIT, TOC, Lean Management). Aplicacions informàtiques de gestió.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

Direcció estratègica i empresarial (3501MO2252)

Anàlisi econòmica de l'estratègia: crear i capturar el valor: costos de transacció, formes d'incrementar la demanda, nous productes i serveis, convertir el coneixement de l'organització en valor. Anàlisi ecoòmica de la diversificació: costos, beneficis i implicacions per a la direcció d'empreses. Formulació de l'estratègia: anàlisi dels recursos i capacitats, anàlisis de l'entorn, estrategia i estructura organitzativa

OBobligatòria 5 A 1primer semestre NDno definit

Instal·lacions, Plantes y Construccions Industrials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures (3501MO2254)

Càlcul d’estructures. Tipologies estructurals. Estats límits. Accions. Combinació d’accions. Bases del dimensionament d’elements estructurals. Principis de disseny d’estructures metàl·liques i de formigó.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre NDno definit

Instal·lacions industrials (3501MO2255)

Projecte i disseny d’instal·lacions industrials. Implantació d’instal·lacions i interrelació amb edificis i processos. Execució, verificació, control i manteniment d’instal·lacions. Normativa i seguretat. Aspectes mediambientals i sostenibilitat.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit

Construcció industrial (3501MO2256)

Construcció d’edificis industrials. Integració amb el procés industrial. Elements constructius. Estudi del sòl. Fonaments i murs. Sistemes estructurals. Cobertes. Tancaments. Façanes. Soleres i paviments. Normativa. Aspectes mediambientals i sostenibilitat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

Enginyeria del transport (3501MO2257)

Principis, mètodes i tècnica del transport i manutenció industrial. El transport a la indústria. Cadena logística. Distribució en planta. Magatzems; aparells i sistemes de manutenció lligats al magatzem. Manipulació de mercaderies en fàbriques. Disseny d'elements de manutenció mecànica. Tipus d'accionament i de transmissions. Modelització de sistemes dinàmics en vehicles. Normatives comunitària i espanyola del transport en carretera.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit

Complements de formació Electrònica Industrial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de química (3105G00006)

Estudi dels fonaments químics de l'enginyeria, per a la qual cosa s'aborden temes de química general aplicada, com ara les dissolucions (no electrolítiques i electrolítiques), la termoquímica i les principals reaccions en dissolució aquosa (àcid-base i oxidació-reducció). Al llarg de tots els capítols, s’estudiaran diferents tècniques d’anàlisi química de substàncies orgàniques i inorgàniques. També s’abordarà l’estudi d’operacions bàsiques industrials rellevants (destil•lació, extracció, cristal•lització i electrodeposició). S’estudiaran la nomenclatura i la formulació de compostos inorgànics i orgànics.

NDno definit 6 C 2segon semestre NDno definit

Enginyeria fluïdomecànica (3105G00009)

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA: Mecànica de fluids. Sistemes fluidomecànics i la seva anàlisi. GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA, ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA, ELÈCTRICA: Mecànica de fluids. Sistemes, màquines fluidomecàniques i la seva anàlisi. Càcul de conductes, canals i sistemes de fluids.

NDno definit 6 A 1primer semestre NDno definit

Termotècnia aplicada (3105G00010)

Fundamentos térmicos y termodinámicos. Transmission de calor. Instalaciones de transferencia de energía a traves de fluidos. Cálculo de instalaciones de climatización y frigoríficas

NDno definit 6 A 1primer semestre NDno definit

Resistència de materials (3105G00012)

Introducció al comportament resistent de materials i estructures.

NDno definit 6 A 2segon semestre NDno definit

Fonaments de ciència de materials (3105G00013)

Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)

NDno definit 6 C 2segon semestre NDno definit

Tecnologies del medi ambient (3105G00018)

Gestió mediambiental en les empreses. Generació, gestió i tractament de residus i contaminants.

NDno definit 3 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Complements de formació Mecànica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de química (3105G00006)

Estudi dels fonaments químics de l'enginyeria, per a la qual cosa s'aborden temes de química general aplicada, com ara les dissolucions (no electrolítiques i electrolítiques), la termoquímica i les principals reaccions en dissolució aquosa (àcid-base i oxidació-reducció). Al llarg de tots els capítols, s’estudiaran diferents tècniques d’anàlisi química de substàncies orgàniques i inorgàniques. També s’abordarà l’estudi d’operacions bàsiques industrials rellevants (destil•lació, extracció, cristal•lització i electrodeposició). S’estudiaran la nomenclatura i la formulació de compostos inorgànics i orgànics.

NDno definit 6 C 2segon semestre NDno definit

Tecnologies del medi ambient (3105G00018)

Gestió mediambiental en les empreses. Generació, gestió i tractament de residus i contaminants.

NDno definit 3 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Complements de formació Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de mecànica (3105G00011)

Fonaments d'estàtica, cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines

NDno definit 6 C 2segon semestre NDno definit

Resistència de materials (3105G00012)

Introducció al comportament resistent de materials i estructures.

NDno definit 6 A 2segon semestre NDno definit

Fonaments de ciència de materials (3105G00013)

Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)

NDno definit 6 C 2segon semestre NDno definit

Tecnologies del medi ambient (3105G00018)

Gestió mediambiental en les empreses. Generació, gestió i tractament de residus i contaminants.

NDno definit 3 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Simulació i optimització de processos químics (3105G05035)

Introducció a les eines de simulació. Per processos químics, mecànics, discrets i continus.

NDno definit 3 A 1primer semestre NDno definit

Complements de formació Electricitat

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Termotècnia aplicada (3105G00010)

Fundamentos térmicos y termodinámicos. Transmission de calor. Instalaciones de transferencia de energía a traves de fluidos. Cálculo de instalaciones de climatización y frigoríficas

NDno definit 6 A 1primer semestre NDno definit

Resistència de materials (3105G00012)

Introducció al comportament resistent de materials i estructures.

NDno definit 6 A 2segon semestre NDno definit

Fonaments de ciència de materials (3105G00013)

Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)

NDno definit 6 C 2segon semestre NDno definit

Tecnologies del medi ambient (3105G00018)

Gestió mediambiental en les empreses. Generació, gestió i tractament de residus i contaminants.

NDno definit 3 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Informàtica (3105G08049)

L'objectiu principal de l'assignatura és donar eines conceptuals d'informàtica i, especialment, de programació a estudiants d'enginyeries no informàtiques.

NDno definit 6 B 2segon semestre NDno definit